Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Forum perpaduan integrasi kaum

5,624 views

Published on

 • Login to see the comments

Forum perpaduan integrasi kaum

 1. 1. TAJUK FORUM : PERPADUAN DAN INTEGRasI KAUM http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 2. 2. KOMPOSISIETNIK http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 3. 3. TAKRIF MELAYU DAN BUMIPUTERATakrifan melayu sebenarnya sangat luas dan jika diambil daripada kontekssejarah dan sosiobudaya, melayu itu meliputi mereka yang mendiamikepulauan melayu.Walaupun terdapat pelbagai suku bangsa, bahasa, dan loghat, kebanyakanahli bahasa dan budayawan menganggap mereka sebagai satu kumpulanyang sama, iaitu keturunan melayu.Mengikut Perlembagaan Persekutuan, orang Melayu ditakrifkan dalamPerkara 160(2) sebagai seseorang yang beragama Islam ,bertutur dalambahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu.Selain itu, seseorang itu dikatakan Melayu apabila lahir sebelumkemerdekaan di Persekutuan atau di Singapura; atau ibu atau bapanya lahirdi Persekutuan atau di Singapura; atau pada hari merdeka berdomisil diPersekutuan atau di Singapura. http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 4. 4. Menurut takrifan Pelembangan Malaysia( Perkara 160 (2)Bumiputera atau Peribumi ialah penduduk asalsesuatu tempat ,contohnya seperti di TanahMelayu ( Malaysia ). Golongan yang dikira sebagai Bumiputeramenurut undang – undang adalah semua sukukaum Orang Asli ,Melayu .Menurut Kamus Dewan edisi ketiga Bumiputeraditakrifkan sebagai anak negeri ataupun peribumi. http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 5. 5. • PERKARA-PERKARA YG MENYENTUH HUBUNGAN ETNIK DALAM PERLEMBAGAAN MALAYSIA1. Perkara 8 – persamaan & hak sama rata (kecuali dlm soal agama, kedudukan istimewa Melayudan seumpamanya.2. Perkara 10 (4) – batasan hak kebebasan bersuara drp menyentuh kedudukan Raja2, Islam, orang Melayu, kewarganegaraan dan seumpamanya.3. Perkara 38 – kuasa Majlis Raja2 menghalang Parlimen membuat undang2 yg menyentuh kedudukan Raja2 Melayu, orang Melayu & bahasa Melayu http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 6. 6. 4. Perkara 150 (6a) – kedudukan Agama Islam, Adat istiadat Melayu & Bumiputera Sabah & Sarawak, kewarganegaraan meskipun dlm keadaan darurat.5. Perkara 152 – kedudukan bahasa Melayu sbg bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak2 bangsa lain menggunakan bahasa mereka.6. Perkara 153 – kedudukan istimewa orang2 Melayu tanpa menafikan kedudukan yg sah kaum2 lain http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 7. 7. • Kedudukan Istimewa Orang Melayu dan Bumiputera Sabah & Sarawak.• Hak istimewa ini meliputi jawatan dlm perkhidmatan awam, biasiswa, pendidikan, perniagaan dan kemudahan khas lain yg diberikan.• Namun perkara ini dilaksanakan dgn cara tidakmenindas kaum2 lain. Cthnya: mengakibatkan kehilangan sebarang jawatan awam yg dipegang oleh sesiapa atau penarikan sebarang biasiswa atau keistimewaan yg dinikmati oleh kaum lain atau perlucutan/penamatan permit lesen yg dipegang olehnya. http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 8. 8. ORANG ASLIOrang Asli merupakan penduduk di kawasan pendalaman dibeberapa negeri di Semenanjung Malaysia.Mereka menganut kepercayaan tradisional, animisme,Kristian dan Islam.Selain Orang Asli, terdapat beberapa kelompok masyarakatlain seperti Baba-Nyonya, Portugis dan Thai yangmempunyai budaya yang unik.Misalnya budaya masyarakat Baba-Nyonya merupakancantuman elemen budaya Cina dan Melayu. Manakalabudaya masyarakat Portugis di Melaka merupakancantuman daripada budaya Portugis dan masyarakattempatan. http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 9. 9. PRIBUMI SABAH DAN SARAWAKSABAHDi Sabah, Bumiputera Kadazandusun menganutagama asal masyarakat berkenaan dan agamaKristian.Terdapat juga yang menganut agama Islamterutamanya di daerah Ranau.Di samping etnik Bajau, Murut dan pribumi lainmenganut agama Islam dan terdapat juga yangberagama asal dan Kristian. http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 10. 10. SarawakDi sarawak, komposisi penduduk turut memperlihatkan wujudnya pluraliti.Pada umumnya, tidak terdapat satu kelompok etnik yang majoriti secaramutlak di Sarawak.Orang Dayak mengamalkan kepercayaan animisme atau pagan dansebahagian mereka beragama Kristian. Sementara sebilangan kecil sahajayang menganut agama lain, terutamanya Islam.Pertanian merupakan aktiviti utama mereka yang tinggal di kawasanpedalaman dan luar bandar.Sebahagian kecil mereka telah berjaya menerokai sektor baru, sama daperdagangan atau perniagaan di bandar utama Sarawak. http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 11. 11. Orang Melayu SarawakOrang Melayu merupakan penghuni luar bandar dan merekatinggal di perkampungan, terutama di pinggir bandarKuching, Kota Samarahan dan Sibu.Aktiviti utama mereka yang tinggal di luar bandar ialahpertanian.Bagi mereka yang tinggal di bandar pula mereka tertumpudalam sektor perkhidmatan awam. http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 12. 12. Orang MelanauOrang Melanau merupakan penduduk pantaiSarawak menganut agama Islam, Kristian dankepercayaan animisme.Mereka yang tinggal di kawasan luar bandar,kebanyakannya bekerja sebagai nelayan dan petani. http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 13. 13. Orang CinaKebanyakan orang Cina di Sarawak pula menetapdi kawasan bandar.Kegiatan ekonomi mereka tertumpu dalam bidangperniagaan dan perdagangan. http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 14. 14. ASAL USUL BUKAN MELAYU Cina1.Sebelum kedatangan Inggeris, bilangan masyarakat Cina adalah terlalu kecil.Kebanyakan mereka bekerja sebagai peniaga sahaja.2.Penghijrahan masuk masyarakat Cina secara beramai-ramai berlaku selepaspengabilan Pulau Pinang oleh Inggeris dari tangan Sultan Kedah pada tahun1786, pengambilan Singapura dari Sultan Johor pada tahun 1819 dan selepaspenubuhan Negeri-Negeri Selat pada tahun 1826.3.Pada peringkat permulaan, buruh-buruh Cina bertumpu di tapak-tapakperlombongan awal seperti Lukut dan Sungai Ujong, Negeri Sembilan.Menjelang tahun 1870, bilangan masyarakat Cina di Sungai Ujong telahmencecah hampir 10,000 orang; dan di Larut, Perak, pada tahun 1873terdapat seramai 40,000 orang. Kawasan-kawasan lombong bijih timah diKuala Lumpur, seperti di Ampang, Sungai Kancing dan Klang di Selangor,kesemuanya diuasahakan oleh buruh-buruh Cina. Akibat peluasan kegiatanekonomi perlombongan, penempatan-penempatan baru masyarakat Cinatelah dibuka. http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 15. 15. Kaum India1.Dalam konteks komuniti India di negara ini, hubungan antara India denganSemenanjung Tanah Melayu sejak beberapa kurun lalu. Pada Abad Pertama Masihi,penganut-penganut agama Hindu-Buddha telah menyebarkan agama mereka diNusantara.2.Pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka pedagang-pedagang India menjalankanperniagaan rempah ratus di Pelabuhan Melaka.3.Penghijrahan masyarkat India ke Tanah Melayu berlaku secara besar-besaran mulaitahun 1840-an. Kebanyakan buruh India datang dari Selatan India. Mereka mulaibekerja sebagai peladan-peladang kopi dan tebu di Seberang Perai, Pulau Pinang.Selepas itu, kaum India menambahkan jumlah pekerja-pekarja mereka di kawasan-kawasan penanaman getah di Perak, negeri Semblan dan Selangor. Dari tahun 1900hingga 10 tahun kemudiannya, seramai 48,000 buruh India telah berhijrah ke TanahMelayu. Angka tersebut telah berlipat ganda kemudiannya, iaitu antara tahun 1911hingga 1920 apabila dianggarkan seramai 98,000 buruh India berhijrah ke TanahMelayu. http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 16. 16. MAKSUD MASYARAKATKamus Dewan (2005) menyatakan: “Masyarakat ialahkumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempatdengan aturan dan cara tertentu. Individu, keluarga dankumpulan – kumpulan kecil merupakan anggota sesebuahmasyarakat. Jaringan erat wujud dalam kalangan anggotatersebut, khususnya, melalui hubungan bersemuka.Melalui pergaulan, maka berlakulah hubungan sosial yangsifatnya berulangan seperti gotong royong, menjayakanmajlis-majlis perkahwinan, menyambut hari-hari kebesaranagama dengan ziarah menziarahi, mengadakan rumahtebuka, jamuan rakyat dan sebagainya. Kekerapanperpaduan ini membina satu kesepaduan dalammasyarakat tersebut sebagai satu unit sosial.” http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 17. 17. PLURAL/MAJMUK DAN PLURALITIMasyarakat Plural:Terbentuk selepas zaman kedatangan orang-orang Eropah.Penjajah membawa masuk pendatang asing dari China danIndia ke Asia Tenggara untuk kepentingan ekonomi.Dasar penjajah menyebabkan mereka gagal berasimilasidengan penduduk, alam sekitar dan sistem sosial-politik-agama yg wujud di Asia Tenggara. Kesannya wujud kelompok-kelompok masyarakat yg hidup terasing daripada kelompokyg lain walaupun tinggal di tempat yg sama (Masyarakat Majmuk) http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 18. 18. PLURALITIPluraliti: istilah yg digunakan untuk merujukkepada masyarakat pelbagai bangsa di alam Melayusebelum kedatangan kuasa-kuasa penjajah (Eropah)yg terbentuk melalui proses semula jadi tanpasebarang rancangan pemaksaan di sebaliknya. http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 19. 19. Proses pembentukan masyarakat plural / majmukMalaysia pada hari ini didiami oleh pelbagai bangsa, kaum danetnik dari Perlis hingga ke Sabah. Kepelbagaian kaum dan etnikinilah maka wujud pula kepelbagaian budaya, bahasa, agama danadat resam.Corak masyarakat Malaysia seperti ini berlaku disebabkan olehperubahan masa dan keadaan, seperti yang berlaku terhadapperubahan struktur politiknya. Sebelum abad ke-18 dan ke-19,masyarakat Malaysia tidak begini coraknya.Sebaliknya boleh dikatakan bahawa, semenanjung Tahan Melayuketika itu didiami oleh orang Melayu dan Orang Asli bersamasebilangan kecil bangsa atau kaum lain. Tetapi kini coraknya telahberubah dan wujudlah pembentukan masayarakat majmuk.
 20. 20. Kesimpulannya, pembentukan masyarakatmajmuk di Malaysia bermula apabila kemasukanmigran daripada luar. Proses ini berterusansehingga penjajahan British di Tanah Melayu.Oleh itu, wujud masyarakat berbilang kaum, ras,etnik dan bangsa di Malaysia. Kehadirankelompok-kelompok ini menjadikan Malaysiasebuah negara yang kaya dengan budaya, adabresam, bahasa dan latar berlakang kebudayaanyang berlainan. Kemajmukan masyarakatMalaysia menjadikan negara ini menjadi tarikanmasyarakat luar. http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 21. 21. Integrasi & kesatuan KebangsaanPEMBENTUKAN BANGSA MALAYSIA Konsep Nasion / Nation berasal dari Barat. Ia berkait rapat dgn identiti nasional. Negara : mempunyai 4 elemen penting - Rakyat yg diperintah, wilayah yg dimiliki, kerajaan yg memerintah dan kedaulatan. Menurut Eric Hobsbawm: sesebuah nasion dikenal pasti melalui 2 sifat asas: 1. Kewarganegaraan 2. Etnisiti- merujuk kepada rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 22. 22. • Konsep Nasion -Negara bangsa. Pembinaan negara bangsa umumnya boleh disamakan dgn integrasi nasional.•Kepentingan pembentukan bangsa:- untuk memastikan nasion itu terus kekal dalam keadaan sepadu, sejahtera & tenteram. Negara adalah tumpuan kesetiaan bangsa. Pengukuhan negara memerlukan penyertaan dan dukungan komuniti etnik yg memberikan kesetiaannya. http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 23. 23. PERPADUAN & INTEGRASIPERPADUAN• Satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya INTEGRASI setiap anggota • Satu proses bagi masyarakat dapat mewujudkan membentuk satu satu identiti identiti dan nilai nasional di bersama serta kalangan perasaan cinta dan kumpulan yang banggakan tanah air terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/ 24
 24. 24. INTEGRASI NASIONALIntegrasi nasional• Proses menyatupadukan berbagai-bagai kumpulan yang mempunyai perbezaan kebudayaan dan sosial ke dalam satu sistem wilayah bagi mewujudkan identiti nasional.Integrasi nasional di Malaysia bermatlamatkan:• Mengurangkan perbezaan psikologi di antara penduduk dalam wilayah yang berkenaan.• Mengatasi masalah perbezaan geografi dengan merapatkan perhubungan dan interaksi supaya wujud persefahaman antara penduduk dan suku kaum yang ada.• Mewujudkan identiti bersama iaitu simbol kesetiaan dan komitmen terhadap konsep Nasionalisme Malaysia 25
 25. 25. Mengurangkan jurang ekonomi dan sosial antara JENIS INTEGRASI wilayah maju dan mundur INTEGRASI Usaha menyatupadukan WILAYAH rakyat melalui program sosial-sukan,perumahan INTEGRASI SOSIAL Usaha mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara kumpulan etnik INTEGRASI INTEGRASI NASIONAL EKONOMI Mewujudkan satu sistem pendidikan yang bercorak INTEGRASI kebangsaan dan sempurna PENDIDIKAN Usaha membentuk satu INTEGRASI kebudayaan kebangsaan KEBUDAYAAN INTEGRASI Usaha menyatukan rakyat melalui kerjasama dan POLITIK pembahagian kuasa politikhttp://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/ 26
 26. 26. MASALAH INTEGRASI NASIONAL & FAKTORYANG MENGHALANG PERPADUAN Prasangka - (Prejudgement) Di negara kita biasanya prasangka berbentuk negatif (prasangka buruk) terhadap kumpulan atau kaum yang lain. Etnosentrisme - kepercayaan bahawa unsur-unsur budaya Perkauman - sikap sendiri adalah lebih agung mementingkan kumpulan, (superior) daripada unsur budaya kaum sendiri. lain. http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 27. 27. http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 28. 28. http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 29. 29. KRISIS & KONFLIK ETNIK DI MALAYSIA Layanan @ Perebutan pndgn yg Diskriminasi & kuasa di berbeza-beza Kepelbagaian prasangka antara oleh individu/ budaya yg atas dasar kumpulan kelompok ketara warna kulit etnik trhdp individu lain http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 30. 30. Asas Perpaduan Etnik di Malaysia 1. Perkongsian Kuasa Politik5. Toleransi Budaya & 2. Kerajaan Demokrasi Agama 4. Meningkatkan Taraf 3. Menghilangkan Jurang Pendidikan Pribumi Ekonomi Antara Kaum http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 31. 31. Bangsa Malaysia- Impian & realiti http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 32. 32. http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 33. 33. RUKUN NEGARA Rukun Negara adalah idealogi Kebangsaan Malaysia.Ia telah dibentuk pada 31 ogos 1970 iaitu setahun selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1969 yang menghancurkan perpaduan dan ketenteraman negara. Lima objektif penggubalan Rukun Negara iaitu untuk :1.Mencapai perpaduan yang lebih erat.2.Memelihara cara hidup demokratik.3.Mencipta satu masyarakat yang adil dan saksama.4.Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan.5.Membina masyarakat yang progresif dan menggunakan sains dan teknologimoden. http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 34. 34. 5 PRINSIP RUKUN NEGARA 1.Kepercayaan kepada tuhan2.Kesetiaan Kepada raja dan negara 3. Keluhuran Perlembagaan 4.Kedaulatan undang - undang 5.Kesopanan dan kesusilaan http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 35. 35. DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN Atas dasar inilah lahir satu Dasar Pendidikan ( Pelajaran ) Kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 dan dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran,1957.Dasar pendidikan ini telah disemak semula dalam tahun 1960 yang menghasilkan Laporan Rahman Talib. Rasionalnya : Sistem Pendidikan di zaman penjajahan telah berkembang tanpa mengambil kira kepada keperluan pembangunan,pembentukan identiti Kebangsaan dan perpaduan negara.
 36. 36.  Objektifnya : 1. Sistem Pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan,sosial,ekonomi dan politik.2. Memenuhi keperluan tenaga rakyat negara negara ini dalam jangka panjang dan pendek dan melahirkan masyarakat yang bersatu padu,berdisiplin dan terlatih.
 37. 37. Dasar Kebudayaan KebangsaanLatar Belakang : Kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup manusia. Ia berperanan penting dalam proses pembangunan negara di Malaysia di mana keperibadian Malaysia harus dipupuk dalam usaha-usaha yang dijalankan ke arah meningkatkan pembangunan sosioekonomi dan politik.Objektif : i)Mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan ii)Membentuk dan memelihara keperibadian kebangsaan yang tumbuhdaripada Kebudayaan Kebangsaan. iii).Memperkayakan dan mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dn kerohanian yang seimbang dengan membangunansosioekonomi. http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 38. 38. PELAN INTEGRITINASIONAL Pelan Integriti Nasional adalah satu pelan atau rancangan yang dirancangkan serta dilancarkan oleh kerajaan Malaysia dengan fokus utamanya untuk menanam dan memupuk budaya etika dan integriti dalam kalangan lapisan masyarakat Malaysia. Objektif umum : Untuk merealisasikan hasrat wawasan 2020,iaitu menjadi sebuah negara maju menurut acuan sendiri dengan “membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ,ciri-ciri moral dan etikanya , Dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh,dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur. http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 39. 39. “Bersatu Teguh Bercerai Roboh…” http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/
 40. 40. Hasil Diskusi Empat Geng Serantau :Mujahid Dasuki AbdullahNurhidayah binti RamliMazlinah Md.DayangSiti Fironika Abd.Rahman Sekian, Terima Kasih.. http://ppismpsejarahgstt.blogspot.com/

×