Falsafah pendidikan kebangsaan

11,782 views

Published on

Published in: Education, Travel
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
11,782
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
149
Actions
Shares
0
Downloads
465
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Falsafah pendidikan kebangsaan

 1. 1. FALSAFAH PENDIDIKANKEBANGSAAN &FALSAFAH PENDIDIKAN GURU
 2. 2.  Masyarakat Malaysia adlh majmuk, terdiri drpd berbilangkaum yang mempunyai kebudayaan yg berbeza. Antara kaum2 ini pula terdpt perbezaan penempatankawasan spt bandar, luar bandar, estet, kampung petani &kampung nelayan. Jurang perbezaan ekonomi di antara kaum-kaum ini jugaamat ketara. Keadaan perbezaan & ketidakseimbangnkaum-kaum dalam masyarakat kita dianggap tidak sesuaidan mungkin menghalang perpaduan antara rakyat. Melalui kesedaran ini, Malaysia tlh merangka RukunNegara pada tahun 1970 yg dijadikan dasar pendidikan,kewarganegaraan, pembangunan & perkembanganmasyarakat.DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN
 3. 3.  Rukun Negara ini terdiri drpd 5 prinsip yang utama :• Kepercayaan kepada Tuhan• Kesetiaan kepada Raja dan Negara• Keluhuran Perlembagaan• Kedaulatan Undang-undang dan• Kesopanan dan kesusilaan. Melandaskan kpd Rukun Negara ini, Malaysia berazam untuk :• Mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruhmasyarakat.• Memelihara 1 cara hidup demokrasi• Mencipta 1 masyarakat yg adil di mana kemakmuran negara akandapat nikmati bersama secara adil dan saksama• Mempunyai satu kebudayaan nasional yg kaya dan berbagai corak• Membina 1 masyarakat maju yang menggunakan sains dan teknologimoden.sambungan:
 4. 4.  Semangat keazaman ini tlh menjadi dorongan asasuntuk merangka Kurikulum Baru Sekolah Rendahdan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengahdalam sistem pendidikan persekolahan Malaysia,& kedua-dua Kurikulum ini telah dilaksanakandlm thn 1980-an. Disamping itu, Dasar Pendidikan Kebangsaan inipula menjadi asas pertimbangan asas untukmerangka Falsafah Pendidikan Kebangsaan .sambungan:
 5. 5. FALSAFAH PENDIDIKANDI MALAYSIA
 6. 6.  Falsafah penididikan di Malaysia bolehditafsir daripada Falsafah Pendidikankebangsaan (FPK), yang diumumkan secararasmi pd tahun 1988 Falsafah Pendidikan Kebangsaan ygdinyatakan berikut akan menentukan arahhaluan, asas dan sumber inspirasi kepadasemua usaha dan rancangan dalam bidangpendidikan.
 7. 7. “ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usahaberterusan ke arah memperkembangkan lg potensiindividu secara menyeluruh dan bersepadu untukmewujudkan insan yg harmonis dan seimbang darisegi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkankepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha iniadalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia ygberilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlakmulia bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapaikesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadapkeharmonian & kemakmuran masyarakat & negara. ”
 8. 8.  Berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaanyg tlh dinyatakan di atas, maka MatlamatPendidikan Negara ialah melahirkan insan ygbaik dan sempurna supaya menjadiwarganegara Malaysia yg baik & berguna. Dengan perkataan lain, Matlamat PendidikanNegara bertujuan melahirkan rakyat Malaysiayang sempurna & memilik serta menghayaticiri-ciri seperti :sambungan:
 9. 9.  Percaya dan patuh kepada Tuhan Berilmu pengetahuan Berakhlak mulia Bertanggungjawab kepada diri,masyarakat, agama dan negara Memilik sahsiah yang seimbang dansepadu Memupuk perpaduan dikalanganrakyat berbilang kaum.sambungan:
 10. 10.  Selain drpd perkembangan potensi individusecara menyeluruh dan seimbang, adalahdiharapkan juga, melalui prosespendidikan, Malaysia dapat mencapaimatlamat pendidikannya iaitu :sambungan:
 11. 11. 1. Melahirkan rakyat yg bertanggungjawab & bolehmemenuhi kewajipannya sbg seorang warganegara.2. Meghasilkan rakyat yg progresif, mahir serta cekapsupaya membolehkannya melaksanakn tugas secaraprduktif.3. Lahirkn rakyat yg boleh memahami & menerimaserta mengamalkan prinsip dan cita-cita demokrasimengikut perlembagaan.4. Melahirkan rakyat yang setia kepada raja & cintanegara5. Mengurangkan jurang perbezaan antara kaum.sambungan:
 12. 12. FAKTOR-FAKTORYANG MEMPENGARUHIFALSAFAH PENDIDIKANKEBANGSAAN (FPK)
 13. 13.  Faktor agama yg dianuti oleh rakyat negara. Faktor sosial yang meliputi struktur masyarakat dankebudayaannya. Faktor politik yg menentukan ideologi negara danseterusnya mempengaruhi dasar pendidikan Faktor ekonomi yg mempengaruhi matlamatpendidikan dalam usaha membawa pembangunan dankemajuan negara. Faktor individu yg berkaitan dengan keperluan-keperluan asas seperti keselamatan, perkembanganpotensi dan penyempurnaan kendiri. Faktor sejagat yg berkaitan dengan pandangan & visisedunia, perkembangan pendidikan antarabangsa &keupayaan warganegara memberi sumbangan ke arahyg dpt membawa persefahaman antarabangsa.sambungan:
 14. 14.  Pengaruh faktor-faktor tersebut dapat dikesan daripadapernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yangditurunkan berikut :“ Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kearah memperkembangkan lagi potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu utk mewujudkan insan ygseimbang & harmonis dr segi intelek, rohani, emosi &jasmani berdasarkan kepercayaan & kepatuhan kpd Tuhan.Usaha ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia ygberilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlakmulia, bertanggungjawab & berkeupayaan mencapaikesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran ”sambungan:
 15. 15. FALSAFAH PENDIDIKANdanPERANANNYA
 16. 16.  Amnya, perkataan falsafah boleh difahamkan sbg pemikiran @ pandanganyg benar, rasional dan bernas. Pemikiran @ pandangan ini dihasilkan drpd usaha kajian ahli falsafah dgncara yg saintifik, sistematik dan logikal. Tujuannya ialah mencari serta membukti kebenaran dan memberi arah tuju@ pedoman utk perkara-perkara yg penting dlm kehidupan. Berdsarkan perkara di atas, falsafah pendidikan boleh diertikan sbgpedoman, arah tuju @ pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitandengan pendidikan. Maka, Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini adalahdigubal drpd usaha berfikir yang rasional & kritis, berlandaskan daripadaideologi negara sebagaimana yg telah dimanifestasikan dlm Laporan danDasar Pendidikan, termasuk Rukun Negara. Falsafah Pendidikan Kebangsaan ini akn menjadi suluh yg memberipedoman & inspirasi kpd segala usaha pendidikan sama ada di dalaminstitusi pendidikan atau luar institusi pendidikan.
 17. 17.  Sebagai suluh yang memberi panduan & arah tuju kpd segala usahamengembang dan memajukan pendidikan. Menjadi dasar & pertimbangan asas utk menentukan MatlamatPendidikan Negara Sebagai rujukan utk membantu para pendidik memahami sistempendidikan negara Sebagai bimbingan utk para pendidik semasa mereka melaksanakantugas-tugas pendidikan Sebagai dasar & pertimbangan asas utk menentukan kurikulumbahan-bahan pelajaran & strategi pengajaran & pembelajaran Sebagai pengawal ke atas penyelewengan aktiviti dprd dasarpendidikan Menghilangkan salah faham keraguan atau pertelingkahan dalamsebarang usaha melaksanakan tugas ataupun aktiviti pendidikan.Peranan FPKsambungan:
 18. 18. UNSUR-UNSUR FALSAFAHPENDIDIKANKEBANGSAAN
 19. 19. PENDIDIKAN SUATU USAHA BERTERUSANMEMPERKEMBANG POTENSI INDIVIDUINSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONISPERKEMBANGAN POTENSI SECARA MENYELURUHDAN BERSEPADURAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUANKEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHANPENDIDIKAN SUATU USAHA BERTERUSANMEMPERKEMBANG POTENSI INDIVIDUPERKEMBANGAN POTENSI SECARA MENYELURUHDAN BERSEPADU
 20. 20. RAKYAT MALAYSIA YANG BERKETERAMPILANRAKYAT MALAYSIA YANG BERAKHLAK MULIARAKYAT MALAYSIA YG BERKEUPAYAAN MENIKMATIKESEJAHTERAAN DIRIRAKYAT MALAYSIA YANG BERTANGGUNGJAWABRAKYAT MALAYSIA YG DAPAT MEMBERISUMBANGAN
 21. 21.  Proses pemerolehan dan pemindahan ilmu,kemahiran dan nilai. Sejak kecil hingga ke akhir hayat. Peringkat rendah sehingga ke peringkatselepas sekolah.
 22. 22. POTENSIINDIVIDUEMOSIINTELEKJASMANIROHANI
 23. 23. Memenuhi keperluanPotensi perlu dikembangkanMemupuk sahsiah secara lengkap
 24. 24. Menghayati ilmu pengetahuanBerakhlak muliaTeguh dalam agamaFikiran dan jiwa tenteramKetahanan diriAnggota masyarakat yg berguna
 25. 25. KEPERCAYAAN &KEPATUHANMENGAKUI WUJUDNYAPENCIPTAAKUI MANUSIA & ALAM: PENCIPTAFENOMENAALAMDITETAPKAN PENCIPTAMELAKUKAN KEBAIKAN &MENGHINDARI KEJAHATANMANUSIA DIJADIKAN:MEMAKMURKAN ALAMBERTANGGUNGJAWABKEATAS PERBUATANNYAMENGIKUTI & AMALAJARAN AGAMATINGKAT & KUKUHKEPERCAYAAN AGAMA
 26. 26. Rakyat yg memiliki sifat suka membaca, cintakan ilmupengetahuan serta akan menggunakannya untukmanfaat diri dan orang lain.Rakyat yg berilmu pengetahuan merupakan rakyat ygmemiliki ciri-ciri seperti :Mencintai ilmupengetahuanGemarmembacaBerusaha +ilmuUsaha tingkatkn ilmudan sebarkannyaBerfikiran terbuka,luas dan mendalam.
 27. 27.  Rakyat yang mempunyai ilmu pengetahuandan kemahiran sentiasa rela memberisumbangannya demi kemajuan negara. mereka bukan sahaja mampu melaksanakantugas dalam jangka masa yang singkat tetapijuga cekap dan sempurna.
 28. 28.  Rakyat yang memiliki tingkah laku yang sopansantun, berdisiplin dan besepadu, danmengamalkannya dlm kehidupan harian.
 29. 29.  Rakyat yang mempunyai tanggungjawabyang sempurna terhadap Tuhan, bangsa dannegara, dan melaksanakan tugasnya dengancekap bersih dan amanah.
 30. 30.  Melalui perkembangan potensi individusecata menyeluruh, rakyat akan dapatmemiliki jiwa yang tenteram untukMemahami keperluannyasendiri, keluarga, masyarakat, agama dannegara.
 31. 31.  Melalui latihan, rakyat boleh menggunakantenaganya yang mahir, produktif dan inovatifuntuk mempertingkatkan daya pengeluaranke arah pembangunan negara.
 32. 32. FALSAFAHPENDIDIKANKEBANGSAANTERHADAPSISTEMPENDIDIKAN
 33. 33. FPK merupakan sebuah dokumentasi yang murnidan luhur, dan memerlukan penghayatan,pemahaman dan keprihatinan para pendidik untukmerialisasikan tujuan dan cita yang tersisip dalamkandungannya.FPK yang menjadi pengetahuan umum pd tahun1988, telah menjadi teras dan tunjang kepadasistem pendidikan negara kita.
 34. 34. INSTITUSIPENDIDIDKANPENDIDIKKURIKULUM
 35. 35.  Perubahan kurikulum sekolah selaras dengan cita dantujuan FPK. Ini meliputi : Perubahan sukatan pelajaran yg berorentasikan kpdprogram bersepadu. Perubahan bahan-bahan pelajaran yg mengutamakannilai-nilai murni diserapkan dlm semua mata pelajaran. Perubahan program pendidikan yg berorentasikanuntuk melahirkan insan yg seimbang dan harmonis. Perubahan sistem pendidikan yang berorentasikan kearah pendidikan umum. Perubahan sukatan pelajaran yg sesuai utk melatihkemahiran pelajar dlm bidang vokasional dan teknologi.
 36. 36. Perubahan sikap pendidik dan profesionalnya utkmenjalankan tugas sejajar dgn tujuan dan dasar FPK.Ini meliputi : Perubahan sikap peribadi pendidik sendiri dgnpandangan & visi yg positif trhdp tugasnya utkmerialisasikan tujuan & cita FPK Perubahan profesional dgn mengubah strategi &teknik pengajarannya yg sesuai utk melahirkaninsan yg berilmu pengetahuan, berketrampilan sertaberakhlak mulia.
 37. 37.  Perubahan organisasi sekolah ke arahmewujudkan situasi yang sesuai utkmelahirkan pelajar-pelajar mengikuttujuan dan cita FPK :INSTITUSIPENDIDIDKAN Perubahan kemudahan-kemudahan supaya pelajar-pelajarmendapat peluang mengembangkan potensi mereka dari segiintelek, rohani, emosi dan jasmani, secara menyeluruh danseimbang. Perubahan aktiviti budaya sekola yg konduksif untukmemupuk nilai-nilai murni dlm jiwa pelajar. Perubahan iklim sekolah yg konduksif utk melahirkan pelajar-pelajar yang mencintakan ilmu & seterusnya membentukbudaya membaca di kalangan mereka.
 38. 38. MEREALISASIKAN FALSAFAHPENDIDIKANKEBANGSAAN(FPK)----------------------
 39. 39. PERANANKEMENTERIANPENDIDIKANPERANANGURU
 40. 40. PERANANKEMENTERIAN PENDIDIKAN Pendidikan strategik utk merealisasikan FPK adalahdinyatakan dlm buku Dasar Pembangunan PendidikanKebangsaan. Strategi ini merangkumi 3 bidang, iaitu, dan,PembangunanInsanPembangunanSumber PendidikanPenyelidikan DanPembangunan.
 41. 41. Pembangunan Insan Matlamat pembanguna insan ialah memperkembangkan potensiindividu secara menyeluruh dan bersepadu. Strategipembangunan insan ini memberi penenkanan-penekananberikut :1) Penyediaan kurikulum dgn mengubahsuai kandungannya ikut keperluansemasa.2) Memperkenalkan sistem teknologi yg cangih spt ICT3) Penekanan kpd pendidikan agama dan moral4) Penekanan kpd sains dan teknologi5) Peningkatan peluang pendidikan mll pelbagai bidang dan pendekatanalternatif.6) Melakukan aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat.
 42. 42. Pembangunan SumberPendidikan• Tujuan utama pembangunan sumber pendidikan ialahmenghasilkan sistem pendidikan yang berkualiti• Pembangunan sumber pendidikan ini memberi penekanan-penekanan seperti berikut :1) Penyediaan input pendidikan yg mencukupi, lengkap &terkini dgn mempertingkatkan kuantiti & kualiti guru.2) Perlaksanaan program pendidikan mengikut perancangandgn memastikan bahawa Matlamat Pendidikan &Rancangan Malaysia ttg keperluan tenaga mahir dptdicapai.3) Penyediaan teaga pengajar yg berkualiti sertapersekitaran pembelajaran yang kondusif.
 43. 43. Penyelidikan danPembangunan (R&D)• Tujuan menggalakkan usaha penyelidikan dan pembangunanadalah mengemas ilmu, membaiki serta mempertingkatkansistem pendidikan kebangsaan dr semasa ke masa.1) Penyediaan tenaga pakar untuk penyelidikan dgnmengajar program latihan bg pakar dan pegawaipendidikan untuk meningkatkan kemahiran menjalankandlm pendidikan.2) Mencari sumber kewangan untuk membiayai projekpenyelidikan dan pembangunan dlm pendidikan3) Merangka Dasar Pendidikan utk menggalakkanpenyelidikan dlm pendidikan.
 44. 44. PERANAN GURUGuru memainkan peranan penting dlmmerialisasikan strategi KementerianPendidikan Malaysia, demi dpt mencapaiMatlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaandan misi membangunkan sistempendidikan bertaraf dunia serta menjadipusat kecemerlangan pendidikan serantau.
 45. 45. ~ Usaha Guru ~Pelaksanaan kurikulum & kokurikulum yg dpt berjayamemperkembang potensi dr aspekintelek, jasmani, emosi dan rohani secara keseluruhandan bersepadu.Pelaksanaan pengurusan & pentadbiran dgnpenyelengaraan prasarana spy kemudahan pengajaran& pembelajaran dpt digunakan secara licin & optimun.Pelaksanaan perhubungan masyarakat dgn mewujudkan perkongsianpintar (smart partnership) di antara sekolah dgn masyarakat spymelahirkan smgt kerjasama demi dpt membantu pembangunansekolah, baik dlm sumber kew @pn tenaga yg diperlukan.
 46. 46. FALSAFAHPENDIDIKAN GURU(FPG)
 47. 47. Menurut Choong Lean Keow didalam bukunyaFalsafah dan Pendidikan Di Malaysia, FalsafahPendidikan Guru(FPG) telah digubal bertujuanmenjadi panduan bagi merealisasikan FalsafahPendidikan Kebangsaan(FPK). FPG menjelaskanjenis guru diperlukan oleh negara kita.Pengenalan FalsafahPendidikan Guru
 48. 48. “ Guru yang berpekerti mulia, berpandanganprogresif dan saintifik, bersedia menjunjungaspirasi negara serta menyanjung warisankebudayaan negara, menjamin perkembanganindividu dan memelihara suatu masyarakatyang bersatu padu, demokratik, progresif danberdisiplin. ”
 49. 49. Berdasarkan kepada Falsafah Pendidikan Guru yangtersebut di atas, Matlamat Pendidikan Guru ialahmenghasilkan guru yang berkualiti dari segi peribadi,profesional, sosial dan amalan tingkah laku,menguasai ilmu kemahiran dan amalan niali-nilaikeguruan, serta berupaya mencapai kecemerlanganpendidikan untuk pengisian tuntutan WawasanPendidikan dlm abad ke-21.
 50. 50. CabangFalsafahCiri-ciri FPG AnalisisMetafizik(falsafah atau ilmupengetahuanmengenai sesuatuyang di luar alambiasa atau yangtidak kelihatan,maakulat)Menjamin perkembanganindividu,Memelihara masyarakatyang bersatu padu,demokratik , progresif danberdisiplin.Peranan gurusebagai agenperubahan dalamdunia pendidikanyang dinamik –realiti bidangpendidikan
 51. 51. Epistemologi(teori tentangpengetahuan,terutamanyayang berkaitandengan kajiankritis tentangkesahihan ,kaedah, dan skopsesuatupengetahuan)Berpandangan progresifdan saintifikIlmu sentiasaberkembang lanjutpenemuan barudan inovasiTanggungjawabguru untukmemperoleh ilmubaru agar tidakketinggalan zaman
 52. 52. Psikologi(kebijaksanaanmemahami sifatmanusia)Berpekerti mulia,Menunjukkan aspirasi negara,Menyanjung warisankebudayaan negaraGuru sebagai rol modeldan teladan yang baik-bermoral, beretika,bersifat profesional dansebagainya.Logik(dapat diterima akal)Berpandangan progresif dansaintifikAmalan penaakulan logikdalam menjalankantugas profesional danrutin harian pengajarandan pembelajaran,Peningkatan diri secaraprofesional demimenjamin mutuprofesion perguruan dankualiti
 53. 53. Elemen-elemen yang terkandung didalam FPGElemen-elemen FPG AnalisisBepekerti mulia Sahsiah guru yang baik- berbudibahasa, bersopan, berdisiplin,bermoral dan sebagainya.Berpandangan progresif dan saintifik Berkembang mengikut peredaranzaman yang kinimemberipenekanan kepada sainsdan teknologi,Berusaha agar tidak ketinggalan darisegi profesional
 54. 54. Bersedia menjunjung aspirasinegaraMenghayati aspirasi negara yangdihasratkanBerusaha agar dapatmenyumbang secara maksimumke arah pencapaian aspirasinegara.Serta menyanjung warisankebudayaan negaraMenghayati warisan kebudayaannegara yang unik,Memupuk sifat bangga terhadapkepelbagaian budaya dalamkalangan murid,Menyemai sifat patriotisme dancintakan negara
 55. 55. Menjamin perkembangan individu Peranan guru dari segiperkembangan diri danperkembangan murid secaramenyeluruh (aspek jasmani,emosi, rohani dan intelek)Memelihara suatu masyarakatyang besatu padu, demokratik,progresif dan berdisiplinTanggungjawab guru sebagai ahlimasyarakat yang menyumbangkepada pembangunan negaraBerusaha agar masyarakat dapatmemenuhi aspirasi dan hasratnegara yang telah ditetapkan
 56. 56. Model KonseptualPendidikan GuruKETUHANANKENDIRI KEMASYARAKATANRohaniJasmaniEmosiIntelekKemahiranPengetahuan Nilai
 57. 57. Implikasi FalsafahPendidikan GuruPertama, memang tidak dapat dinafikanbahawa FPG menghuraikan ciri-ciri guru ygdiperlukan untuk memenuhi aspirasi negaradan Wawasan 2020.Justeru, guru mempunyai akauntabiliti yangtinggi terhadap murid, ibu bapa,masyarakat dan negara bagi memastikansistem penyampaian ilmu, kemahiran dannilai yang berkesan.
 58. 58. Kedua, guru disifatkan sebagai ‘role model’dan teladan bagi golongan murid.Sehubungan itu, guru hendaklah mempunyaisahsiah yang baik. Umpama pepatahMelayu, “bapa borek, anak rintik”.Jikalau anak meniru tingkahlaku bapamereka di rumah, murid akan menirutingkahlaku guru mereka di sekolah.Tingkahlaku seorang guru yang baik akanmempengaruhi tingkahlaku empat puluhorang murid(secara purata) yang diajar.
 59. 59. Peranan Guru Sebagai Pendidik• Guru hendaklah melengkapkan diri denganpengetahuan am dan pengetahuan dalam matapelajaran, khasnya mata pelajaran KBSR, sertapengetahuan iktisas keguruan.• Mengamalkan pengajaran dan pembelajaran selarasdengan hasrat Falsafah Pendidikan Guru, khasnyamengembangkan individu dan memelihara suatumasyarakat yang bersatu padu, demokratik, progres danberdidiplin.• Menyemai dan memupuk amalan nilai-nilai murni danetika keguruan kepada diri dan pelajar selaras dengantuntutan FPG.
 60. 60. • Menyempurnakan tanggungjawab danakauntabiliti sbg insan guru kpd diri danpelajar selaras dgn tuntutan FPG.• Menggunakan ilmu dan kemahiranmendidik serta nilai keguruan untukmeransang perkembangan pelajar.
 61. 61. RumusanSebagai rumusan, maka ternyata perananutama yang dimainkan oleh parapendidik dalam merealisasikan FalsafahPendidikan Kebangsaan. Justeru amatpenting untuk kita berganding bahudalam hal tersebut demi kepentingannegara amnya dan generasi mudakhasnya.
 62. 62. Disediakanoleh :DouglasDyanDanie

×