Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Berita

6,722 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
 • Be the first to comment

Berita

 1. 1. Teks BeritaPengenalanVideo1Video2Video3
 2. 2. Ciri-ciri berita• Sumber berita• Ketepatan berita• Gaya penulisan• Fakta langsung• Cepat disebarkan• Maklumat sahih• Maklumat lengkap• Pemerengganan Berstruktur
 3. 3. Format Berita• Tajuk Berita• Pembukaan berita• Kandungan berita
 4. 4. Contoh Teks BeritaKUALA LUMPUR , 24 Mac - Sepasukan polis telah berjaya menumpaskan satu sindiketmencuri kereta di sekitar bandar raya. Pihak polis berjaya mengesan beberapakereta curi hasil daripada serbuan tersebut.Jurucakap polis menyatakan bahawa siasatan mengenai sindiket itu dibuat beberapaminggu yang lalu. Menurut jurucakap itu lagi,beberapa orang telah ditahan untuksiasatan lanjut.Hasil daripada maklumat orang ramai,pasukan polis telah membuat serbuan di sebuahbengkel membaiki kereta di Jalan Ipoh. Lima orang ditahan dalam serbuan itu.Seorang daripadanya dipercayai pakar mekanikPolis menjumpai kepingan-kepingan pintu yang dicuri .beberapa plat nombor keretapalsu dijumpai juga di bengkel tersebut.Sementara itu,gerakan sedang dijalankan oleh polis untuk mencari seorang lelaki yangbernama Ah Chong .Dia dapat membantu polis untuk memusnahkan sindikettersebut. Orang ramai diminta tampil ke hadapan sekiranya mempunyai maklumattentang lelaki berkenaan.
 5. 5. PAHANG, 16 NOVEMBER 2009 - Kampung Bangau Parit telah dilanda banjir. Tiga harisebelum kejadian, hujan turun mencurah-curah di kebanyakan kawasan di daerahTemerloh. Penduduk kampung tersebut tidak menduga kampung mereka akandilanda banjir kerana jarang sekali banjir berlaku di kampung mereka. Oleh itu,ramai yang tidak bersedia bagi menghadapi keadaan tersebut.Setelah air naik ke paras yang berbahaya, pihak penyelamat mengarahkanpenduduk kampung mengemaskan barang-barang penting dan berharga untukberpindah ke tempat yang selamat. Kanak-kanak pula dilarang bermain air banjiryang hampir mencecah lantai di kebanyakan rumah penduduk kampung.Banjir berpunca apabila air Sungai Pahang telah melimpah lalu menenggelamibeberapa tempat di kampung tersebut. Penduduk kampung telah dipindahkan olehpasukan penyelamat dengan motorbot dan ditempatkan di Dewan SerbagunaDatuk Harun sehingga banjir surut.Penduduk kampung dijangka akan mengalami kerugian besar kerana banyaktanaman dan haiwan ternakan mereka mati. Namun begitu, penduduk kampungbersyukur kerana setakat ini tiada kes kehilangan nyawa dilaporkan.Ketua kampung, Encik Anuar bin Abu Hassan memberitahu bahawa pihak kerajaannegeri akan menyumbangkan sedikit bantuan kewangan bagi meringankan bebanpenduduk kampung yang terlibat. Selain itu, penduduk kampung juga dinasihatkansupaya sentiasa bersedia dan berwaspada bagi menghadapi situasi banjir.
 6. 6. Sekian terima kasih• Disediakan oleh;• Jefferson AkRichard• Jamili Sumpo
 7. 7. • Apa itu Berita? Berita adalah informasi mengenai sesuatu yang sedangterjadi. Berita dapat disajikan dalam bentuk media cetak, internet, siaran,atau dari mulut ke mulut.• Pengertian berita• Berita merupakan bentuk laporan tentang suatu kejadian yang sedangterjadi baru baru ini atau keterangan terbaru dari suatu peristiwa. Dengankata lain berita adalah fakta menarik atau sesuatu hal yang penting yangdisampaikan pada masyarakat orang banyak melalui media. Tapi tidaksemua fakta bisa diangkat menjadi suatu berita oleh media. Karena setiapfakta akan dipilih mana yang pantas untuk disampaikan pada masyarakat.• Asal mula kata Berita sejarahnya• Kata BERITA sebenarnya berasal dari bahasa sansekerta "VIRIT" ataudalam bahasa inggris disebut "WRITE" yang sebenarnya berarti "TERKADI"atau "ADA". Beberapa orang juga ada yang meyebut kata ini dengan kata"VRITTA" yakni "KEJADIAN" atau "YANG SEDANG TERJADI".• Sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia "BERITA" adalah ceritaatau keterangan mengenai kjadian atau peristiwa yang hangat.Pengenalan Teks Berita
 8. 8. • Dalam bahasa inggeris,berita disebut news,yang bermaksud perkhabaran,laporan atau pemberitahuan tantang berita ,acara atau kejadian yang diterimaatau disalurkan daripada sesuatu sesuatau sumber sebagai maklumat terkini.• Concourse English Dictionary (1981:989)mendefinisikan berita sebagai khabaratau kejadian terkini atau khabar berita yang juga melibatkan siaran radio dantelevisyen dalam menyampaikan maklumat terkini tentang berita atauperistiwa semasa,atau dirujuk juga sebagai sebuah surat khabar.• A Dictionary of education (1981)memberikan makna berita sebagai satu sesiatau pelajaran yang biasanya dilaksanakan di sekolah rendah,iaitu gurumeminta murid untuk berbincang tentang perkara yang melibatkan beritasemasa yang menarik minat,dan kemudiannya memberitahu seisi kelastentang benda-benda menarik yang selalu dilakukan oleh mereka bersama-sama rakan atau keluarga.• Berita boleh berbentuk lisan atau tulisan yang melibatkan pelaporanperkhabaran tentang perkara yang telah dan sedang berlaku ataumenceritakan isu yang sedang tersebar dan berlaku di persekitaranmasyarakat.KEMBALISambungan
 9. 9. Sumber Berita• Mestilah sesuatu peristiwa atau kejadian yang benar dan bukan direka-reka.• Berbeza dangan cerita atau fiksyen,penulis boleh sesuka hati memutuskan jalan cerita,watak-watak yang terlibat dan menentukan kesudahan cerita,sama ada sedih atau gembira.• Sebaliknya,penulis berita tidak mempunyai pilihan lain selain memberitahu sesuatu perkaraatau kejadian sepertimana peristiwa sebenarnya berlaku• Peristiwa itu tidak dirancang terlebih dahulu dan tidak ditetapkan kesudahannya.• Tanpa ada tokok tambah.• Bukanlah sesuatu yang diperoleh hanya melalui bacaan,sebaliknya sesuatu yang dilihatdengan mata sendiri .• Kehadiran pemberita itu sendiri di tempat kejadian barulah sesuatu berita itu dapat ditulisdan dihasilkan.KEMBALI
 10. 10. Ketepatan Berita• Ketepatan berita bermaksud bahawa sesuatu berita itu hendaklah memperlihatkan faktasebenar dan betul sebagaimana sesuatu kejadian berlaku.• Dengan kata lain,berita itu bukan sengaja dibuat-buat atau dihasilkan melalui imaginasi.• Berita yang tepat juga bermaksud berita yang tiada kesilapan fakta dan sumber berita ituadalah sahih serta boleh dipertanggungjawabkan.• Ketidaktepatan berita boleh berlaku jika penulisnya tidak berhati-hati dan tidak mendapatkanmaklumat berita daripada sumber utama.• Pemberita itu sendiri bertanggungjawab terhadap berita yang ditulisnya dan dia perlumempunyai sikap jujur yang tinggi dalam menghasilkan sesuatu berita.KEMBALI
 11. 11. Gaya Penulisan• Gaya penulisan sesuatu berita banyak bergantung pada kewibawan,pengalaman dankeupayaan penulis mempersembahkan berita yang ditulisnya.• Gaya penulisan seseorang pemberita juga melibatkan pemilihan perkataan yang tepat danbahasa yang mudah difahami oleh pembaca umum yang kerap digunakannya.• Jika penulis berita menggunakan bahasa yang jelas,tepat dan betul,bolehlah dikatakan diamempunyai gaya penulisan yang baik.• Bahasa yang dugunakan dalam berita hendaklah ringkas,tetapi padat dan mempunyaimaklumat secara menyeluruh.• Struktur ayat yang digunakan pula tidak berbelit-belit atau berbunga-bunga.• Penggunaan ayat-ayat pendek dan ayat yang tidak kompleks dapat mewujudkan pemahamanpembaca dengan lebih cepat.KEMBALI
 12. 12. Fakta Langsung• Berita perlu bebas daripada prasangka,cetusan hati dan perasaan penulis yang beremosi.• Penulis berita hendaklah menjurus secara langsung dan terus kepada isi atau fakta yanghendak dipersembahkan.• Pemberita tidak perlu memutarbelitkan kata-kata atau terawang-awang dalammenyampaikan sesuatu fakta.• Hal ini kerana memasukkan sesuatu yang tidak mustahak dalam berita bukan sahaja tidakmemberikan apa-apa makna,malah menimbulkan kebosanan dan manyulitkan pemahaman.• Berita yang mempunyai liputan yang menyeluruh dan maklumat terbaru dan terkini dapatmenarik minat orang ramai membacanya.KEMBALI
 13. 13. Cepat Disebarkan• Berita mesti cepat disampaikan dan disebarkan bagi membolehkan masyarakat atau pihaktertentu bertindak atau mendapat maklumat tentang berita tersebut.• Berita dapat disampaikan dengan cepat kepada masyarakat melalui surat khabaratau mediaelektronik.• Berita yang baik dapat disebarkan kepada umum pada hari yang sama sesuatu peristiwa ataukejadian itu berlaku.KEMBALI
 14. 14. Maklumat sahih• Maklumat yang sahih bermaksud berita itu dilaporkan berasaskan kejadian sebenar tanpadipengaruhi oleh pendapat persendirian.• Penulis berita mesti bersifat objektif,iaitu melaporkan berita sebenar dan tidak sewenang-wenangnya menambah atau mengurangi bahagian-bahagian tertentu dalam maklumat yangingin di sampaikan.• Penulis berita perlu menyampaikan berita secara berstruktur dalam situasi yang tidakdipengaruhi oleh emosi agar berita yang ditulis menepati siri-ciri kesahihannya.• Pengolahan boleh dibuat pada kandungan berita yang disampaikan tanpa mengubah faktaseperti tempat kejadian,orang terlibat dan masa kejadian.• Kesilapan melaporkan perkara sedemikian boleh menyebabkan pembaca berasa tertipu ataudiperbodoh-bodohkan.KEMBALI
 15. 15. Maklumat lengkap• Berita mesti lengkap dan boleh menjawab soalan-soalan yang menjadi inti utama berita sepertiapa,siapa,bila,dimana,bagaimana dan mengapa.• Soalan-soalan ini dapat mengelakkan pembacaterkeliru dalam menentukan kesahihan dan ketepatanberita.• Apa merujuk kepada peristiwa atau kejadian yangberlaku itu,sama ada tentang jenayah,rompakan ,pembunuhan,kemelangan dan sebagainya.• Siapa bermaksud individu yang terlibat dalamperistiwa itu dan nama orang itu perlu lengkapberserta nama jawatan atau gwlaranKEMBALI
 16. 16. Pemerengganaan BerstrukturKEMBALI
 17. 17. Tajuk Berita• Sesuatu beritaitu mesti ada tajuk.• Tajuk berita terletak di bahagian paling atas teks.• Tajuk kadangkala disebut ‘kepala berita’• Biasanya ditulis keseluruhannya huruf kecil kecuali padapangkal frasa.• Frasa yang menjadi tajuk berita biasanya akan di hitamkandan menggunakan saiz yang lebih besar daripadakandungan teks.• Tajuk berita merupakan inti pati atau gambaran yang dapatmenginterpretasikan isi kandungan berita.• Tajuk berita terdiri daripada tiga atau empat patahperkataan sahaja.• Kadangkala tajuk berita sengaja ditulis dengan cara yangsensasi bertujuan untuk menarik perhatian pembaca agarmembaca berita tersebut.KEMBALI
 18. 18. Pembukaan beritaKEMBALI
 19. 19. Kandungan BeritaKEMBALI

×