Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Berfikir secara kreatif

13,552 views

Published on

  • Be the first to comment

Berfikir secara kreatif

  1. 1. Dibentangkan olehSiti Fironika & Mazlinah
  2. 2.  Kamus Dewan (2000) memberi maksudberfikiran kreatif sebagai mempunyaikebolehan untuk mencipta,menghasilkan danseterusnya mengembangkan sesuatu idea yangbaru dan asli. Kreatif juga merupakan keupayaanseseorang untuk mencipta sesuatu yang barudan pada masa yang sama mampu mengolahidea.
  3. 3. Bloom ( 1956 ) mendefinisikan kemahirankreatif sebagai sintesis yang bermaksudkebolehan seseorang menganalisis maklumatdan membentuk semula maklumat tersebutsupaya menjadi idea yang unik.Torrance ( 1963) berpendapat pemikirankreatif terbentuk daripada empat kemahiraniaitu kelancaran,f leksibel,penghuraian dankeaslian.Kelancaran merujuk kepada kebolehanseseorang menjana idea yang banyak.
  4. 4. Fleksibel pula adalah kebolehanmenghasilkan idea yang berbeza.Penghuraian pula bermaksud kebolehanmemperluaskan dan mengembangkan ideasecara mendalam dan keaslian pula merujukkepada kebolehan berfikir secara luar biasadan menggunakan sesuatu perkara dengansendiri.Hayers ( 1981 dalam Beyer 1988 ) mengaitkanpemikiran kreatif dengan penyelesaianmasalah , dimana operasi kognitif menjadidasar dalam pemikiran kreatif.
  5. 5. Mengenal pasti masalah ,menjana idea danperancangan pula merupakan komponen dalammenyelesaikan masalah.John Arul (1997 ) turut berpendapat pemikirankreatif sebagai aktiviti mental yang menumpukankepada penghasilan idea dan kaedah baru.Clarke dan Biddle ( 1993) berpendapat berfikirsecara kreatif adalah proses yang menggunakanteori untuk menganalisis situasi , kejadian masadepan dan menyelesaikan masalah yang dilalui.
  6. 6. Perkins (1985) berpendapat pemikiran kreatif adalahpemikiran yang dicorakkan untuk menghasilkan keputusanatau hasil kreatif. CIRI – CIRI PEMIKIRAN KREATIF Keberanian:Pemikiran kreatif mengandungi ciri keberanian untuk menjana idea, dan sanggup menerima risiko dan kritikan orang lain. Imaginasi : Pemikiran kreatif mengandungi ciri imaginasi serta kemahiran sintesis untuk mencantumkan idea –idea sedia ada. Perkembangan Idea : Pemikiran kreatif mengandungi ciri perkembangan idea yang dapat menyediakan pelbagai alternatif yang baru. Reka Cipta : Pemikiran kreatif mengandungi ciri reka cipta yang berasaskan kemahiran sintesis untuk menghasilkan idea yang baru.
  7. 7. PERBEZAAN KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KREATIF DAN KRITISKemahiran berfikir kritis kemahiran berfikir kreatifMembanding dan membezakan menjana dan menghasilkan ideamengkategorikan membuat hipotesisMenghuraikan mengsintesisMerumuskan dan meramal menghubungkaitkan Persamaan Membuat keputusan dan menyelesaikan masalah
  8. 8. Terima Kasih atasperhatian anda !!

×