Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rujukan-sjh-3102

1,396 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rujukan-sjh-3102

  1. 1. Rujukan Sumber buku Abdul Rahman Kaeh, & Muhammad Yusoff Hasim. Sejarah Melayu (Edisi Shellabear) Persepsi Sejarah dan Kesusasteraan. Kuala Lumpur: Longman Malaysia Sdn.Bhd. Ali Ahmad. (1977). Kajian Sejarah Melayu. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Ali Ahmad. (1987). Karya-Karya Sastera Bercorak Sejarah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ali Ahmad, Siti Hajar Che Man, Jelani Harun. (2005). Tasawwur Islam Dalam Kesusasteraan Melayu Tradisional. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia. Aminudin Omar. (1988). Sinopsis dan Kajian Sejarah Melayu. Negeri Sembilan: Pustaka Thaju Pelajaran. Arba’yah Mohd Noor. (2002). Ilmu Sejarah dan Pensejarahan. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka. Awang Had Salleh.(1980). Pendidikan ke Arah Perpaduan sebuah Perspektif Sejarah. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn.Bhd. Badriyah Haji Salleh,& Tan Liok Ee. (1996). Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Dr. Abdul Rahman Haji Abdullah. (1998). Wacana Falsafah Sejarah Perspektif Barat dan Timur. Kedah: Masprint Trading Sdn. Bhd. Drs.Liaw Yock Fang. (1975). Sejarah Kesusastraan Melayu Klasik. Singapura: Pustaka Nasional.
  2. 2. Ismail Ahmad. (1977). Ulasan Buku Sejarah Melayu. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn.Bhd. Jelani Harun. (2008). Undang-Undang Kesultanan Melayu dalam Perbandingan. Pulau Pinang: Koperasi Kedai Buku Universiti Sains Malaysia Bhd. Mahayudin Haji Yahaya. (1988). Sejarawan dan Pensejarahan Ketokohan dan Karya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Muhammad Yusoff Hashim. (1992). Pensejarahan Melayu Kajian Tentang Tradisi Sejarah Melayu Nusantara. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Muhd. Yusof Ibrahim. (1994). Pensejarahan Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mustafa Mohd Isa. (1999). Kajian Teks Melayu Klasik Terpilih. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. Prof. Khoo Kay Kim, & Muhammad Yusoff Hashim. (1988). Persejarahan Melayu Nusantara. Kuala Lumpur: Teks Publishing Sdn. Bhd. Tun Seri Lanang. (1997). Sejarah Melayu. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Zahrah Ibrahim. (1986). Sastera Sejarah Interpretasi dan Penilaian. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sumber Jurnal V. Thilagavathi Gunalan. (1999). Genesis Autograf Sejarah Melayu. Jebat, 26, 101-119.

×