Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ulasan Buku Kajian Tindakan

1,782 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Ulasan Buku Kajian Tindakan

 1. 1. Tugasan 1<br />ulasanbuku<br />kajiantindakan<br />
 2. 2. Title: ACTION RESEARCH: A guide for the Teacher Researcher (3rd Edition)<br />Author: Geoffrey E. Mills<br />Year: 2007<br />Publication: Pearson Education Ltd.<br />Judulbuku<br />
 3. 3. Isikandungan<br />
 4. 4. Kajiantindakanmerupakanagendalammembuatperubahandalampendidikan. Kajiantindakanjugamembantumembinasikap professional guru. Dengankata lain, proseskajiantindakanmemperkasakan guru dalampenyelidikan.<br />Kajiantindakanadalahsebarangsiasatanbersistematik yang dijalankanolehseorang guru, pengetua, guru kaunselingataumana-manabadan yang terlibatdalampersekitaranpengajaran & pembelajaranuntukmendapatkanmaklumattentangpengeporasiansekolah, perjalanansesipengajarandansejauhmanapelajar-pelajarbelajar.<br />Definisikajiantindakan<br />
 5. 5. Melaluimaklumat yang diperolehidengansasaranpembangunandalaman, pembinaanlatihan, perubahankesanpositifdalampersekitaransekolahsertamemperbaikikualitipenghasilanpelajar .<br />Terdapat 4 langkahdalammenjalankankajianiniiaitu:i) mengenalpastifokuskajianii) mengumpul dataiii) menganalisisdanmenginpretasi dataiv) membangunkanpelan-pelantindakan<br />Terdapat 2 perbezaankajian yang dibincangkaniaituKajianTradisionaldanKajianTindakan.<br />
 6. 6.
 7. 7. Model Kurt Lewin(1952) yang menerangkanproseskitaran ‘spiraling’ yang merangkumiprosesmerancang, melaksanakan, danmemantau.<br />Stephen Kemmis ( 1988) yang menerangkanproseskajiantindakan ‘spiral’ yang merangkumiciri-ciri model Lewin. Model Kemmismelibatkanpemantauan, perancangan, langkahpertama,refleksi, berfikirsemuladanpenilaian.<br />Emily Calhoun (1994) menerangkankitarankajiantindakan yang merangkumipengumpulan data, pengolahan data, analisisdanmengambiltindakan.<br />Gordon Wells (1994) memperkenalkan ‘Idealized Model’ iaituprosespemerhatian, pengolahan, pengubahanperancangan, tindakan, dan ‘the practitioner’s personal theory’ <br />Proseskajiantindakan<br />
 8. 8. Richard Sagor (2000) menyatakantujuhlangkah yang merangkumiprosesmemilih focus, teori, mengenalpastipersoalankajian, pengumpulan data, penganalisaan data, pelaporan data, dantindakanterhadapkeputusankajian.<br />Ernest Stringer (2004) menerangkan ‘Action Research Helix’ yang merangkumiprosesmelihat, berfikir, danmengambiltindakan .<br />John Creswell (2005) menyatakankajiantindakansebagaidinamik, fleksibel yang melibatkanprosesberikut: mengenalpastijikakajiantindakanadalah design yang paling baikuntukdigunkan, mengenalpstimasalahuntukdikaji, mengenalpastimaklumat yang berkaitan, pengumpulan data, menganalis data, membinarancanganuntukkajian, danmelaksanakansertamembuatrefleksi.<br />Cher Hendricks (2006) menyatakanbahawakajiantindakanmengikutprinsip ‘systematic inquiry based on going reflection’.<br />
 9. 9. PengenalpastianFokusKajian<br />Sebelummemulakanproseskajiantindakan, kitahendaklahmemfokuskankepadapermasalahankajiandimana. <br />Idea untukpermasalahankajianbergantungkepadasesuatusituasiataukeadaan yang inginkitaubahataumelakukanpenambahbaikan (Elliot, 1991).<br />
 10. 10. Terdapat 4 kriteriauntukpengenalpastianfokuskajianiaitu:<br />Mestimelibatkankepadaprosespengajaraandanpembelajaransertamenumpukanpadaamalanataurutin yang kitadilakukan.<br />Sesuatu yang adadalamkawalankita.<br />Sesuatu yang kitaminatmengenaisesuatu.<br />Sesuatu yang inginkitaubahataulakukanpenambahbaikanterhadapnya.<br />Pengintipan (Reconnaissance)<br />Merupakanlangkahpentingdalampelaksanaankajiantindakan.<br />Secaraspesifiknya, iabermaksudmasa yang diambiluntukprosesrefleksipadakepercayaandanmemahamikonteksmasalah/ idea kajiantindakan.<br />
 11. 11. PelanKajianTindakan<br />Menurut Elliot, 1991; Kemmis & McTaggart, 1988, terdapat 9 langkahdalammengaturpelankajiantindakaniaitu:<br />Menuliskenyataanmasalah<br />Menakrifpembolehubah-pembolehubah<br />Membinasoalankajian<br />Menghuraikanhalangandaninovasi<br />Menghuraikananggotakumpulanpenyelidikankajiantindakan<br />Menghuraikanrundingan yang perluuntukdiambiltindakan<br />Membinagarismasa/ tempohmasa<br />Membinasumber-sumberkenyataan<br />Membina idea pengumpulan data<br />
 12. 12. Teknikpengumpulan data<br />
 13. 13. Kuantitatif<br />
 14. 14. Kesahan & kebolehpercayaan<br />Kesahan ‘validity’ merujuk kepada darjah atau pemerhatian saintifik yang mana mengukur apa yang sepatutnya diukur. Terdapat beberapa kriteria yang dicadangkan oleh:<br />Guba (1981)<br />Maxwell (1992)<br />Anderson (1994)<br />Wolcott (1994)<br />Manakala, kebolehpercayaan ‘reliability’ pula adalah konsistensi pada data yang diukur.<br />
 15. 15.
 16. 16. Membangunkan satu perspektif beretika iaitu berkenaan prinsip peribadi <br />Meminta izin dari para peserta kajian tindakan<br />Menentukan prinsip-prinsip sosial lebih luas yang menjejaskan pendirian beretika <br />Menimbangkan prinsip-prinsip bagi utilitarian, deontological, etika-etika hubungan dan ekologi dalam memajukan kedudukan beretika anda<br />Menimbangkan kerahsiaan dan ketidaktahuan bagi mengelak kerosakan data (rekod data adalah rahsia)<br />Tidak terdapat ruang untuk penipuan<br />Memastikan data dirakam dengan tepat<br />Etikadalamkajiantindakan<br />
 17. 17. Berikutmerupakanteknikdalammenganalisis data iaitu:<br /><ul><li>Mengenalpasti tema kajian
 18. 18. Mengekod pemantauan, temuduga dan soal jawab
 19. 19. Menyatakan pokok persoalan
 20. 20. Mengadakan kajian tentang organisasi
 21. 21. Menyatakan peta konsep
 22. 22. Menganalisis elemen kesan dan kemungkinan kajian
 23. 23. Menyatakan dapatan
 24. 24. Menentukan kelemahan dapatan
 25. 25. Menggunakan perisian komputer untuk mengalisis data</li></ul>teknikanalisis data<br />
 26. 26. Berikutmerupakanteknikmengintepretasikan data iaitu:<br /><ul><li>Melanjutkan analisis dengan meningkatkan persoalan
 27. 27. Menghubungkaitkan penemuan dengan pengalaman sendiri
 28. 28. Meminta pandangan membina daripada kawan-kawan
 29. 29. Penemuan kontektual dalam literature
 30. 30. Berbalik kepada teori</li></ul>teknikintepretasi data<br />
 31. 31. Pelantindakanperubahanpendidikan<br />Persediaan tindakan merupakan salah satu usaha untuk menjawab persoalan :<br /> “Berdasarkan apa yang telah saya pelajari dari penyelidikan saya, apa yang perlu saya lakukan sekarang?”<br />Terdapatbeberapalangkahuntuktindakaniaitu:<br /><ul><li>Penemuan penyelidikan
 32. 32. Tindakan sewajarnya
 33. 33. Tanggungjawab
 34. 34. Kongsi penemuan dengan rakan-rakan
 35. 35. Pemerhatian berterusan
 36. 36. Garis masa ‘timeline’ untuk tindakan
 37. 37. Sumber-sumber rujukan</li></li></ul><li>Terdapat 8 faktordalammenghadapiperubahanpersekitaransekolahiaitu:<br />Pihak guru danpentadbiranperlumerangkasemulahubungankuasa<br />Kedua-duastrategi ‘top-down’ danbottom-up’ bolehdigunakan<br />Guru yang terlibatdalamusahauntukperubahanharuslahdiberisokongan<br />Setiaporangmerupakanagenperubahan<br />Mereka yang terlibatharusmengakuibahawaperubahan yang dilakukantidaksemestinyarapi, teraturdanrasional<br />Guru penyelidikmestilahmemberitumpuansepenuhnyapadabudayasekolah<br />Hasildaripadakesanperubahanharuslahbermakna/ memberikebaikanuntukditeruskan/ dilanjutkan<br />Menjadiharapanadalahsatusumber yang kuat<br />
 38. 38. Dalammenulislaporankajiantindakan, terdapatbeberapagarispanduanperludiikutiiaitu:<br /><ul><li>Kenyataanfokuskajian
 39. 39. Kajiankepustakaan yang berkaitan
 40. 40. Mengenalpastipembolehubah
 41. 41. Soalankajian
 42. 42. Peneranganintervensidaninovasi
 43. 43. Pengumpulan data
 44. 44. Pertimbangan data
 45. 45. Analisisdanintepretasi data
 46. 46. Pelantindakan</li></ul>Menuliskajiantindakan<br />
 47. 47. Perkongsian, kritikan & penerimaankajiantindakanatastalian<br />Penerbitanuntukkajiantindakanbolehmenggunakanelektroniksebagai medium, antaranyaperkongsianmelaluiatastalian<br />Teknikinijugamerupakanalternatifkepadakaedahtradisional yang banyakmenggunakankertasterutamanyadalamkajiankepustakaan<br />Kemudahaninimembolehkanparapenyelidikuntukmencarisumberrujukan, berkongsi idea, memberikritikansertamembericadangandalamkomuniti global <br />Namunbegitu, parapenyelidikharusberhati-hatidalammenghadapicabaran yang banyakterdedahdalamkemudahanatastalianterutamanyaapabilamelibatkan data peribadi/ sulit<br />
 48. 48. Terdapatbeberapakriteriaharusdipertimbangkandalammenjagakualitikajiantindakaniaitu:<br /><ul><li>Kedegilan/ kemaraanpembaharuan
 49. 49. Pembaca
 50. 50. Format
 51. 51. Prejudis
 52. 52. Kedudukan professional
 53. 53. Sikaprefektif
 54. 54. Tindakan yang diambil
 55. 55. Hubunganantara data dantindakan
 56. 56. Amalanpemantauanberterusan
 57. 57. Cadanganperubahan
 58. 58. Tindakbalasdalamusahakajiantindakan</li></li></ul><li>Sekian, terimakasih<br />

×