Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stratejik planlama tez sunus

3,771 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

Stratejik planlama tez sunus

 1. 1. T.C. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Stratejik Plan Çalışmaları 99054007 Cem Tolga Bayraktar Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Muhlis N. Sarıdede İstanbul, 2007 Bitirme Tezi Sunuşu
 2. 2. <ul><li>Tez çalışmasının amacı: </li></ul><ul><ul><li>Metalurji ve Malzeme Mühendisliği’nin stratejik planının oluşturulmasıdır. </li></ul></ul><ul><li>Tez çalışmasının kapsamı: </li></ul><ul><ul><li>Strateji ve stratejik planlama kavramlarının tanımlanması </li></ul></ul><ul><ul><li>Yükseköğretimde stratejik planlamanın araştırılması </li></ul></ul><ul><ul><li>‘ Arama Konferansı’ metadolojisi ile stratejik planlama yaklaşımı </li></ul></ul><ul><ul><li>Y.T.Ü. Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nün stratejik planın oluşturulması </li></ul></ul>
 3. 3. Strateji ve Stratejik Planlama Bölüm I
 4. 4. Stratejinin Genel Tanımı <ul><li>Strateji kelimesinin ilk tanımı askeri bir terim olarak ortaya çıkmıştır. </li></ul><ul><li>Latince yol, çizgi veya yatak anlamına gelen stratum ve General Strategos’un adından türetildiği sanılmaktadır. </li></ul><ul><li>Savaşta orduların girişecekleri operasyonların tasarlanması ve yönetilmesi sanatı olarak tanımlanmaktadır. </li></ul>
 5. 5. Stratejinin İşletme Bilimindeki Tanımı <ul><li>Kurumun değişen dış çevre etkilerini en etkin bir şekilde kullanması </li></ul><ul><li>Kurumun iç kaynakları ile dış çevrenin fırsat ve tehlikeleri arasındaki uyumu sağlaması </li></ul><ul><li>Hedef ve amaçlar arasındaki ilişkiyi kurması </li></ul><ul><li>faaliyetlerindeki seçimsel kararlardır. </li></ul>
 6. 6. Stratejinin Boyutları <ul><li>Organizasyon içinde kararları birleştirici ve bütünlük sağlayıcı olması, </li></ul><ul><li>Organizasyonun uzun süreli amaçlarını belirlemesi, bunları gerçekleştirmek için gerekli planların yapılması ve kaynakların kullanılması, </li></ul><ul><li>Kurumun rekabet üstünlüğünün nerede olduğunu belirlemesi, iş tanımlarını yaparak, gerekli stratejik planlama süreci araçları yardımı ile bunları ön plana çıkarması, </li></ul><ul><li>Dış çevreden gelen tehdit ve fırsatlar ile, iç yetkinlik ve zayıflıkları rekabet üstünlüğü kazanacak şekilde yönlendirmesi, </li></ul><ul><li>Kurumu bir sistem olarak el alarak, iş ve fonksiyon düzeylerini ve yöneticilerinin konularını ayırması, </li></ul><ul><li>Ekonomik ve ekonomik olmayan katkıları paydaşlarına açıklayan bir araç olmasıdır. </li></ul>
 7. 7. Stratejik Yönetim Süreci <ul><li>Neredeyiz? </li></ul><ul><li>Nereye gitmek istiyoruz? </li></ul><ul><li>Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz ? </li></ul><ul><li>Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz ? </li></ul><ul><li>Sorularına cevap vererek bir organizasyonun geleceğini tasarlama süreci stratejik yönetim süreci olarak tanımlanmaktadır. </li></ul>
 8. 8. Nerede Olmak İstiyoruz? Bugün Neredeyiz? Oraya Nasıl Gideriz? Sektör ve Kurum Analizi (Çevre) Misyon, Vizyon Hedef Belirleme Rekabetçi ve Organizasyonel Aksiyonlar Başarımızı nasıl takip ederiz? Performans Kriterleri
 9. 9. Stratejik Yönetim Süreci Stratejinin Planlanması Stratejinin Uygulanması Stratejinin Değerlendirilmesi Adımlar Araştırma Yapılması Sezgisel ve Analizsel Sonuçların Sentezlenmesi Karar Alınması Yıllık Hedeflerin Yayınlanması Politikaların Düzenlenmesi Kaynakların Yönlendirilmesi Çevre Faktördeki Değişimlerin Tespit Edilmesi Hedef Gerçekleşme Performanslarının Ölçülmesi Düzeltici Tedbirlerin Alınması Aktiviteler
 10. 10. Örnek Stratejik Yönetim Modeli Yıllık Hedeflerin Yayınlanması
 11. 11. Stratejik Plan Nasıl Algılanmalıdır? <ul><li>Disiplinli ve sistemli bir şekilde, bir kuruluşun kendisini nasıl tanımladığını, neler yaptığını ve yaptığı şeyleri niçin yaptığını değerlendirmesi, şekillendirmesi ve bunlara rehberlik eden temel kararları ve eylemleri üretmesidir </li></ul><ul><li>Stratejik plan girdilerin değil, sonuçların planlanmasıdır </li></ul><ul><li>Dinamik ve geleceği yönelik bir olgudur. </li></ul><ul><li>Gerçekçi olması gerekir; arzu edilen, ulaşılabilir bir geleceği resmetmelidir. </li></ul><ul><li>Düzenli olarak gözden geçirilmesi ve değişen şartlara göre uyarlanması gerekir. </li></ul><ul><li>Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturmalıdır </li></ul>
 12. 12. Stratejik Plan Nasıl Algılanmalıdır? <ul><li>Günü kurtarmaya yönelik değil, uzun vadeli bir yaklaşımdır. </li></ul><ul><li>Katılım, stratejik planlamanın en önemli unsurudur. </li></ul><ul><li>Kuruluşun en üst düzey yetkilisi tarafından tam olarak desteklenmesi şarttır. </li></ul><ul><li>İlgili tarafların, diğer yetkililerin, idarecilerin ve her düzeydeki personelin katkısı, ortak çabası ve desteği olmadan, stratejik plan başarıya ulaşamamaktadır. </li></ul><ul><li>Planın sahiplenilmesi ve eyleme geçirilmesi gerekir. </li></ul><ul><li>Bu nedenle asıl olan stratejik plan belgesi değil, stratejik planlama sürecidir. </li></ul><ul><li>Bütçe ve kaynak taleplerinin stratejik planı şekillendirmemeli; stratejik plan bütçeyi yönlendirmelidir </li></ul>
 13. 13. Yükseköğretimde Stratejik Planlama Bölüm II
 14. 16. Kurumsal Temeller
 15. 17. Temel Değerler <ul><li>Bir kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder </li></ul><ul><li>Yöneticiye karşılaştığı durumlarla ilgili olarak karar almada yardımcı olur; değerler amaçlara ve araçlara belirleyici sınırlar çizer. </li></ul><ul><li>Objektifliği ve tutarlılığı sağlar, </li></ul><ul><li>Yöneticilerin davranışlarını tahmin edilebilir kılar ve yetki devrini kolaylaştırır. </li></ul><ul><li>Yöneticilerin inisiyatif kullanmasına olanak verir. </li></ul><ul><li>Kurumsallaşmayı sağlar </li></ul>
 16. 18. Misyon <ul><li>Bir kuruluşun varlık sebebidir; kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. </li></ul><ul><li>Misyon bir kurumun ana rekabet avantajıdır ve temel değerler üzerine inşaa edilir. </li></ul><ul><li>Süreklidir, bir kere ulaşılmakla ortadan kalkmaz. </li></ul><ul><li>Yöneticilerin kararlarını, çalışanların davranışlarını etkiler ve biçimlendirir. </li></ul><ul><li>Nicelikle ilgili olmaktan çok nitelikle ilgilidir. </li></ul><ul><li>İçe dönük değil dışa dönüktür; kuruma özgü ve ayırt edici iddiadır. </li></ul>
 17. 19. Kamusal Kurumlarda Misyon <ul><li>Misyon bildirimi özlü, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilmelidir </li></ul><ul><li>Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, amacını tanımlanmalıdır </li></ul><ul><li>Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlemelidir </li></ul><ul><li>Kuruluşun hizmet sunduğu kişi ve kuruluşlar belirtmelidir </li></ul><ul><li>Kuruluşun sunduğu hizmet ve/veya ürünler tanımlamalıdır </li></ul>
 18. 20. Vizyon <ul><li>Gelecekte olmak istenilen konumun çok güçlü bir düşünsel imajıdır. </li></ul><ul><li>Değerler ile harmonize olmuş misyonun gelecekte neye benzeyeceğinin resmidir; aklın ve kalbin bir arada çalışmasının sonucu olarak hayat bulabilir </li></ul><ul><li>Vizyon hiçbir zaman bir plan değildir, vizyon bir esneme ve yayılmadır; vizyonu düşünebildiğimizden biraz daha uzağa ötelemeye gayret göstermek bize yakın değil uzak geleceğin vizyonlarını da yaratmaya imkan verir. </li></ul>
 19. 21. Vizyon <ul><li>Güçlü bir vizyon aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: </li></ul><ul><ul><li>İdealisttir </li></ul></ul><ul><ul><li>Özgündür </li></ul></ul><ul><ul><li>Ayırt edicidir </li></ul></ul><ul><ul><li>Çekicidir </li></ul></ul><ul><li>İyi ifade edilmiş bir vizyon bildirimi aşağıdaki özellikleri gösterir: </li></ul><ul><ul><li>Kısa ve akılda kalıcıdır. </li></ul></ul><ul><ul><li>İlham verici ve iddialıdır. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlayıcıdır </li></ul></ul>
 20. 22. Kurumsal Değerlendirme <ul><li>Kurumsal değerlendirmede kurumun bugün hangi konumda olduğuna dair bir değerlendirmedir. </li></ul><ul><li>Mevcut durumu tespit etmeye yöneliktir. </li></ul><ul><li>Değerlendirme çalışmasında en çok kullanılan yöntem SWOT analizidir. </li></ul>
 21. 23. Özdeğerlendirme <ul><li>Güçlü Yönler </li></ul><ul><ul><li>Kurum belirli alanlarda rakiplerine göre daha etkili ve verimli olması halidir. </li></ul></ul><ul><li>Zayıf Yönler </li></ul><ul><ul><li>Kurumun rakiplerine göre daha az verimli veya etkili olduğu yönleri ve faaliyetleridir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Çevredeki değişiklikler karşısında kurumun yetersiz kalması ve değişikliklere uyum sağlayamaması da zayıflık göstergesidir. </li></ul></ul>
 22. 24. Çevre Değerlendirme <ul><li>Fırsatlar </li></ul><ul><ul><li>Herhangi bir faaliyet için elverişli zaman ve diğer şartların oluşması anlamına gelmektedir. </li></ul></ul><ul><li>Tehditler </li></ul><ul><ul><li>Kurumun amaçlarını gerçekleştirmesini zorlaştıran veya imkansız hale getiren yeni bir durumu ifade eder. </li></ul></ul><ul><ul><li>Başarıya engel olacak veya zarar verecek herşey bir tehdittir. </li></ul></ul>
 23. 25. Stratejik Amaçlar <ul><li>Stratejik amaçlar, belirli bir zaman diliminde kuruluşun ulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuçlardır. Stratejik amaçlar ve hedefler stratejik planlama sürecinde kuruluşun “Nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusuna cevap verir. </li></ul>
 24. 26. Stratejik Amaçların Özellikleri <ul><li>Misyon, vizyon ve ilkelerle uyumlu olmalıdır. </li></ul><ul><li>Kuruluşun misyonunu yerine getirmesine katkıda bulunmalıdır. </li></ul><ul><li>İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. </li></ul><ul><li>Kuruluşun şimdiki durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna dönüşümünü sağlayabilecek nitelikte olmalıdır. </li></ul><ul><li>Ulaşılmak istenen noktayı açık bir şekilde ifade etmeli </li></ul><ul><li>Hedeflerin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmalıdır. </li></ul><ul><li>Kuruluşun öncelikleri ve durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. </li></ul><ul><li>Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır. </li></ul><ul><li>Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir </li></ul>
 25. 27. Planlama <ul><li>Planlama çalışması bu adıma kadar elde edilen bulguların ve üretilen fikirlerin sentezlenmesidir. </li></ul><ul><li>Konulan amaçlara ulaşılması için ihtiyaç duyulan hedeflerin tespit edilmesi, bu hedefleri hayata geçirerek faaliyet ve projelerin belirlenmesi, ilgili kaynakların tahsis edilmesi ve hedeflerin gerçekleşme oranlarını ölçecek performans göstergelerinin belirlenmesidir. </li></ul>
 26. 28. Hedefler <ul><li>Amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik özel ve ölçülebilir alt amaçlardır. </li></ul><ul><li>Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların, tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. </li></ul><ul><li>Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. </li></ul><ul><li>Ölçülebilir olmalıdır </li></ul><ul><li>İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır. </li></ul><ul><li>Sonuca odaklanmalı, zaman çerçevesi mutlaka belirlenmelidir. </li></ul>
 27. 29. Uygulama <ul><li>Stratejinin uygulamaya geçirilmesi problemlerle eylem esnasında uğraşılmasıdır. </li></ul><ul><li>Bu nedenle uygulama safhası operasyonel faaliyetler üzerine odaklanmaktadır. </li></ul><ul><li>Uygulama, verimliliğe odaklı bir faaliyetlerdir </li></ul><ul><li>Uygulama sürecinde liderlik ve motivasyon kavramları birinci derece önem kazanır. </li></ul><ul><li>Başarı, birçok insanın doğru bir biçimde koordine edilmesinde saklıdır. </li></ul>
 28. 30. Planlama ile Uygulamanın Karşılaştırılması Planlama Uygulama Eylemden önce güçlerin konumlandırılması Eylem esnasında güçlerin yönetilmesi Etki ve tesir üzerine odaklanır Verimlilik üzerine odaklanır Entelektüel bir eylemdir Operasyonel bir eylemdir Sezgisel ve analitik yeteneklere ihtiyaç duyar Liderlik ve motivasyon yeteneklerine ihtiyaç duyar Belirli bir sayıdaki insan arasındaki koordinasyona göre icra edilir Birçok sayıdaki insan arasındaki koordinasyona göre icar edilir
 29. 31. Periyodik İzleme ve İyileştirme <ul><li>İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, geriye dönük hukuka uygunluk denetimi değil, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesidir. </li></ul><ul><li>İzleme ve değerlendirme faaliyetleri, organizasyonun kuvvetli yanlarını güçlendirmesine, çevredeki fırsatları lehine çevirmesine, tehditleri önceden teşhis edip tedbir almasına ve zayıflıkların da zarar verici hale gelmeden iyileştirmesine yarayan çalışmalardır </li></ul><ul><li>İzleme ve değerlendirme süreci kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar. Hesap verme sorumluluğunun oluşturulmasına katkıda bulunur. </li></ul>
 30. 32. Arama Konferansı Metodolojisi Bölüm III
 31. 33. <ul><li>Yeniyi aramak, yeninin peşinde koşmak ve daha çok arzu edilen gelecekler tasarlamak insanoğlunun en eşsiz yeteneğidir. İnsanların birlikte çalışarak ortaya koydukları eylemler tekillikten kurtularak birçok kişinin ortaya koyduğu ortak değerlere, ortak akla dönüşmektedir. </li></ul>
 32. 34. Arama Konferansının Geçmişi <ul><li>Fred Emery tarafından 1950'li yıllarda &quot;search conference&quot; adı ile geliştirilmiş bir yöntemdir. </li></ul><ul><li>Arama Konferansı geniş katılımlı grupların bir arada çalışarak, ait oldukları organizasyon ile ilgili gelecek planları ürettikleri bir etkinliktir. </li></ul><ul><li>Arama konferansı’nın sonuçları genellikle uzun dönemli stratejik vizyonlar, ulaşılabilir hedefler ve konsantre eylem planlarından oluşmaktadır. </li></ul><ul><li>Geçmişi 1960’lara giden katılımlı yöntem uygulamaları Türkiye’de Arama Konferansı adı altında 1990’ların başından bu yana uygulanmaktadır. </li></ul>
 33. 35. Arama Konferansı Metodolojisi <ul><li>Arama Konferansı “ortak akıl” yaratmayı amaçlayan katılımlı bir planlama metodolojisidir. </li></ul><ul><li>Klasik olmayan bir konferans düzeni içinde, ortak akıl aramak üzere 40 dolayında iddia sahibini 2.5-3 gün süre ile biraraya getirir. </li></ul><ul><li>Konferans grupların arzuladıkları geleceği ve ona ulaşmak için gerekli stratejileri tasarladıkları, genelden özele doğru yürüyen sistematik bir süreci kullanır. </li></ul><ul><li>Katılımcıların birbirlerini ikna ederek ortak akıl geliştirir </li></ul>
 34. 36. Arama Konferansının Akışı
 35. 37. Arama Konferansının Salon Düzeni
 36. 38. Arama Konferansının Kazanımları <ul><li>Ortak vizyonun ve stratejilerin oluşturulması </li></ul><ul><li>Ortak hedeflerin belirlenmesi </li></ul><ul><li>Organizasyonel gelişim gündeminin oluşturulması </li></ul><ul><li>Ortak vizyona ulaştıracak aksiyon planlarının oluşturulması </li></ul><ul><li>Görüşlerin bütünleştirilmesi ve kararlara yöneltilmesi </li></ul><ul><li>Uygulama yöndeşliğinin sağlanması </li></ul><ul><li>Katılım ve işbirliği içinde, ortak tasarım ve eylem ortamının oluşturulması </li></ul><ul><li>Katılanların birbirinden öğrenmesi </li></ul><ul><li>Değer yargılarının irdelenmesi ve paylaşılması </li></ul><ul><li>Demokratik diyalog ve katılımlı yönetim ortamının yaşanması </li></ul><ul><li>Geniş kapsamlı uzlaşmanın sağlanması </li></ul>
 37. 39. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün Stratejik Planının Hazırlanması Bölüm IV
 38. 40. <ul><li>Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümün 2007-2010 yılları arasındaki eylemlerine baz teşkil edecek stratejik plan, bölüm stratejik plan komisyonun yaptığı çalışmalar sonucunda Mart 2007 tarihinde hazırlanmıştır. </li></ul>
 39. 41. İzlenen Süreç <ul><li>Stratejik plan çalışmaların yürütülmesi amacıyla stratejik plan komisyonu oluşturulmuştur. </li></ul><ul><li>YTÜ ADEK’in hazırlamış olduğu üniversite stratejik planı yol haritası incelenmiş ve bölümün üzerine düşen görevler tespit edilmiştir. </li></ul><ul><li>YTÜ ADEK’in verdiği stratejik planlama eğitimine katılınılmış ve planın nasıl hazırlanacağı etüt edilmiştir. </li></ul><ul><li>Bölümün misyonu, vizyonu ve temel değerleri stratejik plan komisyonun yaptığı toplantılar sonucunda netleştirilmiştir. </li></ul><ul><li>YTÜ ADEK’e misyon, vizyon ve temel değerler bildirimi yapılmıştır. </li></ul><ul><li>Bölümün üniversite stratejik amaçlarına uygun hedefleri, stratejileri, faaliyetleri, performans göstergeleri stratejik plan komisyonun yaptığı toplantılar sonucunda tanımlanmış ve bölüm akademik kurulunda onaylanmıştır. </li></ul><ul><li>Stratejik Planlama Daire Başkanlığının hazırlamış olduğu formata göre Stratejik Plan Performans Göstergesi Çizelgesi doldurulmuş ve YTÜ ADEK’e sunulmuştur. </li></ul>
 40. 42. Y.T.Ü’nün Kurumsal Temelleri Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Misyonu Evrensel değerlerle donanmış, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, analiz ve sentez yapabilen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştiren; ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışıyla, toplumun kalkınmasına ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik eğitim, bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme ve sanat çalışmalarına öncülük eden bir üniversite oluşumu gerçekleştirmektir Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Vizyonu Eğitim,araştırma ve kültür ortamı ile tercih edilen bir dünya üniversitesi olmak Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Temel Stratejik Amaçları <ul><li>Eğitim- Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi </li></ul><ul><li>Araştırma ve Geliştirme Süreçlerinin İyileştirilmesi </li></ul><ul><li>İdari ve Destek Süreçlerinin İyileştirilmesi </li></ul><ul><li>Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi </li></ul>
 41. 43. Bölümün Kurumsal Temelleri Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün Misyonu Çağın gerektirdiği bilgilerle, Metalurji ve Malzeme Bilimi’nde, ülkenin; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama ihtiyaçlarını karşılayacak ,bilgi ve teknolojiyi üreterek ululararası düzeyde bilimsel ilerlemeyi hedefleyen referans bir bölüm olmak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün Vizyonu Düşünmeyi ve irdelemeyi birinci görev olarak sahiplenmiş yaşadığı coğrafyanın sorunlarına çözüm üreten, teknoloji geliştiren girişimci ve değişimci mühendisler yetiştirmek. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün Temel Değerleri <ul><li>Bölüm öğretim elemanlarının tümünün eğitim, öğretim, ar-ge faaliyetleri konularında alınacak kararlara; katılma, yürütme ve değerlendirme ile temsil edilmelerini sağlamak </li></ul><ul><li>Konularında uzmanlaşmış öğretim elemanları ile sorgulayıcı ve katılımcı bir eğitim modelini geliştirmek ve uygulamak </li></ul><ul><li>Ulusal ve uluslararası projeleri etkin bir şekilde yürütmek, metalurji ve malzeme sektörüne bilgi ve teknoloji üretmek. </li></ul><ul><li>Öğrencilerimiz, mezunlarımız, sanayicilerimiz ve öğretim elemanlarımız arasında sürekli iletişimi sağlayarak ortak değerler oluşturmak. </li></ul>
 42. 44. Bölümün Kurumsal Temelleri Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün Çıktıları <ul><li>Öğrenciler öğrendiği fen ve matematik bilgilerini metalurji ve malzeme alanında uygular. </li></ul><ul><li>Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri kazanır. </li></ul><ul><li>Mesleğin problemlerini toplumsal ve küresel bağlamda çözebilme yeteneğine sahiptir. </li></ul><ul><li>Sistemi, ürünü, prosesi ya da bir işlemi; kalite, çevre ve ekonomi gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlar. </li></ul><ul><li>Yeni malzemelerin ve ileri üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ile ilgili bilgilere sahip olur. </li></ul><ul><li>Disiplinler arası takım çalışması yürütür. </li></ul><ul><li>Metalurji ve Malzeme problemlerini belirleme, formülle tanımlama, çözme becerisi kazanır, deneyleri tasarlar, yürütür, sonuçlarını analiz ederek yorumlar. </li></ul><ul><li>Etkin yazılı ve sözlü iletişim kurar. </li></ul><ul><li>Modern mühendislik donanımlarını kullanır. </li></ul><ul><li>Mesleğin etik sorumluluklarını kavrar. </li></ul><ul><li>Güncel ve sosyal konularla ilgilenir. </li></ul><ul><li>Yaşam boyu öğrenimin bilincinde olur. </li></ul>
 43. 45. Bölümün SWOT Analizi
 44. 46. Dış Paydaşlar ile Görüşmeler <ul><li>Yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin süresi daha kısa tutulmalı ve yapılan çalışmalar sanayinin sorunlarını çözecek şekilde yönlendirilmeli </li></ul><ul><li>Maden mühendisliği ile Metalurji mühendisliğinin ilişkisi kuvvetlendirilmeli </li></ul><ul><li>Madenden son uç ürüne gitmeyi destekleyecek politikaları üretilmeli ve devlet politikaları ile desteklenmeli </li></ul><ul><li>Sektörün nitelikli iş gücünü ekonomiye kazandırmadaki eksiklikleri giderilmeli, öğrenciler ve mezunlar gözünde sektör cazibe merkezi haline getirilmeli </li></ul>
 45. 47. Dış Paydaşlar ile Görüşmeler <ul><li>Üniversite eğitimi, mezunlarına dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikler kazandırılmalı </li></ul><ul><li>Eğitim sistemimiz ara eleman ihtiyacına karşılayacak yeni politikalar üretmeli, pilot ölçekli tesislerde Metalurji teknisyenleri yetiştirilmeli </li></ul><ul><li>Stajyerlik yasası çıkartılmalı, staj faaliyetlerine kalite ve standart getirilmeli </li></ul>
 46. 48. Stratejik Plan - Eğitim-öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi
 47. 49. Stratejik Plan - Araştırma ve geliştirme süreçlerinin iyileştirilmesi
 48. 50. Stratejik Plan - İdari ve destek süreçlerinin iyileştirilmesi
 49. 51. Stratejik Plan - Uygulama ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi
 50. 52. Sonuçlar
 51. 53. Sonuçlar <ul><li>Y.T.Ü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün misyonu, vizyonu ve temel değerleri belirlenmiştir </li></ul><ul><li>Bölümün eğitim çıktıları tanımlanmıştır. </li></ul><ul><li>Bölümün SWOT analizi yapılmıştır. </li></ul><ul><li>Üniversite stratejik amaçlarına bağlı olarak bölüm hedefleri tespit edilmiştir. </li></ul><ul><li>Üniversitenin vermiş olduğu formata göre Stratejik Plan Performans Göstergeleri Çizelgesi oluşturulmuş ve üniversite yönetimine sunulmuştur. </li></ul>
 52. 54. Öneriler <ul><li>Stratejik planlama çalışması dinamik bir planlama olduğundan dolayı, çevre koşullardaki değişikliklere göre düzenli olarak güncellenmesi ve geliştirilmesi </li></ul><ul><li>Stratejik planın takip edilmesi ve güncellenmesi için bir izleme takviminin oluşturulması </li></ul><ul><li>Tüm takip ve güncelleme çalışmalarının daha sağlıklı yapılabilmesi amacıyla; organizasyonu oluşturan tüm iddia sahiplerinin katılımının sağlanması </li></ul><ul><li>İddia sahiplerinin hem stratejik planı benimsemesi hem de stratejik plan eylemlerini hayata geçirmede sorumluluk hissetmesi açısından katılımın geniş bir tabana yayılması ve Arama Konferansı gibi sistematik yaklaşımlar kullanılarak katılımın teşvik edilmesi </li></ul>

×