Hållbara inköp slutrapport 2011

978 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
978
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
325
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hållbara inköp slutrapport 2011

 1. 1. Samverkansgrupp  för   Hållbara  Inköp     Slutrapport  2011         C S R   V Ä S T S V E R I G E     J A N U A R I   2 0 1 2  
 2. 2. SAMVERKANSGRUPP  FÖR  HÅLLBARA  INKÖP       SLUTRAPPORT  2011     Göteborg,  Januari  2012      Bakgrund  och  syfte  Hösten  2009  beslutade  CSR  Västsverige  att  skapa  en  tidsbegränsad  samverkansgrupp  med  organisationer  och  företag  baserade  i  Västra  Götaland  med  fokus  på  hållbara  inköp.    Ett  program  är  designat  för  att  underlätta  kompetensöverföring  mellan  gruppmedlemmarna  och  för  att  tillföra  extern  expertis  till  hela  gruppen.  Utbyte  av  erfarenheter  och  ”best  practice”  från  olika  branscher  ger  deltagarna  både  bredd  och  specialistkompetens  i  hållbara  inköp,  bl.a.  vad  gäller  kravställande  och  revisionsmetoder.  Samverkan  ger  deltagarna  möjligheter  att  identifiera  nya  behov  och  utveckla  nya  affärer  med  hållbara  produkter  och  processer.  Utöver  ökad  kunskap  genom  informationsutbyte  är  en  produkt  av  programmet  en  verktygslåda  skapad  av  deltagarna.      Under  2010  lämnade  några  av  organisationerna  gruppen,  samtidigt  som  andra  tillkom.  Gruppen  träffades  fem  gånger  för  att  i  workshops  dela  med  sig  av  information,  kunskap  och  erfarenheter  i  respektive  organisations  leverantörskedja.  I  slutet  av  året  sammanställdes  de  utfall  som  resulterats  i  arbetsmötena  i  en  verktygslåda.  Verktygslådan  reviderades  av  medlemmarna  i  gruppen  och  publicerades  på  CSR  Västsveriges  webbsida  vid  slutet  av  2010.  Syftet  är  att  verktygslådan  skall  vara  öppen  för  alla  medlemmar  i  CSR  Västsverige  som  vill  förbättra  sina  hållbara  inköp.    Under  första  halvåret  2011  träffades  gruppen  för  fortsatt  erfarenhets-­‐  och  idéutbyte,  samt  att  diskutera  fas  3  av  Hållbara  Inköps  program.  Utgången  var  att  det  bör  ske  ett  större  fokus  på  att  utveckla    och  revidera  verktygslådan  till  att  bli  mer  målgruppsanpassad  och  användarvänlig.    Under  andra  halvåret  genomfördes  fas  3.  Gruppen  träffades  två  gånger  och  fokuserade  på  att  utveckla  verktygslådan  till  att  innehålla  en  mer  fullskalig  hållbar  inköpsprocess.  Diverse  talare  från  organisationer  utanför  samverkansgruppen  bjöds  in  för  att  få  nya  perspektiv  och  insikter  om  initiativ  och  metoder  relaterat  till  tillvägagångssätt  av  hållbara  inköp.  Det  diskuterades  både  vad  som  kan  göras  och  hur  man  undviker  att  misslyckas  i  sin  hållbarhetsstrategi.  Flertalet  kritiska  frågor  ställdes  och  diskuterades  inom  gruppen  angående  hur  man  kommer  igång  med  hållbara  inköp,  praktiker  och  aktörer  inom  auditiering,  vilka  självutvärderingsverktyg  som  kan  nyttjas,  hur  olika  brister  i  leverantörskedjan  ska  hanteras  och  i  vilket  led  i  leverantörskedjan  man  ska  ställa  krav  och  förvänta  sig  att  ta  ansvar.  Ett  mer  frekvent  populärt  samtalsämne  och  ett  väsentligt  fokus  lades  på  de  positiva  effekterna  som  branschsammanslutningar  och  samarbete  mellan  företag  och  gränser  kan  skapa.    Programmet  var  tänkt  att  vara  ca  18/24  månader,  men  i  slutet  av  året  beslöt  gruppens  medlemmar  att  fortsätta  arbeta  tillsammans  med  CSR  Västsverige.   Sida  |  1  
 3. 3. Planen  är  att  år  2012  ha  ett  fokus  på  att  gemensamt  utveckla  och  implementera  verktyg  och  processer  som  deltagande  organisationer  kan  dra  nytta  av  och  ytterligare  engagera  företagsledningar.  Ett  mål  med  arbetet  under  året  ska  också  vara  att  försöka  kvantifiera  organisationers  CSR-­‐arbete,  för  att  kunna  mäta  förbättringseffekter  och  identifiera  problemområden.    Det  planeras  även  att  försöka  få  fler  föredrag  som  fungerar  både  som  ögonöppnare  och  insikter  om  alternativ  och  möjligheter  i  problemlösning,  samt  att  använda  sig  av  mer  akademiskt  samarbete  och  input.  Ett  program  för  år  2012  kommer  att  skickas  ut  av  CSR  Västsverige  i  början  av  2012.             Sida  |  2  
 4. 4. Erfarenheter    Enkel  processbeskrivning:             Gemensam     Vidare   Verktygslådan  revideras  och   utveckling  och     diskussion  om   förbättras   implementering  av   verktygslådans     nödvändiga  verktyg     syfte  och   Praktiker,  ansvar  och  uppförande   och  processer     innehåll   presenteras  och  diskuteras     Fortsatt  lärande       8  April     Möten:   23  September   25  November   2012    Nuvarande  medlemsorganisationer  i  gruppen:   • Representanter  från  några  av  regionens  starka  branscher   • Mix  av  regionens  verksamheter,  offentliga  aktörer,  företag  och   högskolor  baserade  i  Västra  Götaland  och  med  minst  50  anställda.      Medverkande  i  samverkansgruppen  för  hållbara  inköp  2011  var:  1.  AB  Volvo    2.  Astra  Tech  AB    3.  Chalmers  Universitet  4.  Göteborg  Energi  AB    5.  Göteborgs  Universitet    6.  Lindex  AB  7.  SCA    8.  Svenska  Mässan  9.  Upphandlingsbolaget  AB  10.  Volvo  Personvagnar  11.  Västra  Götalandsregionen      Erfarenheter  så  här  långt:   • CSR  Västsverige  har  stor  potential  att  verka  sammanhållande  i  den   här  typen  av  projekt  där  organisationen  ses  som  neutral  och   trovärdig;   • Deltagarna  uppskattar  möjligheten  att  ha  formellt  och  informellt   utbyte  i  med  andra  deltagare  i  gruppen  om  verktyg  och  aktiviteter   för  hållbara  inköp.  Detta  har  upprepats  igen  och  igen  av   medlemmarna;   • Ömsesidigt  förtroende  mellan  deltagarna  tar  tid  att  bygga  upp,  men   det  är  en  nyckel  för  att  deltagarna  skall  lägga  ner  egen  tid  och  för  att   gruppen  skall  utvecklas.  Resultatet  blir  enkelt,  tydligt  och  lärorikt   erfarenhetsutbyte;   • Det  är  möjligt  att  på  kort  tid  hitta  gemensamma  kärnfrågor  för   hållbara  inköp  oberoende  av  bransch  och  om  det  är  offentlig  eller   privat  sektor;   Sida  |  3  
 5. 5. • Befintliga  kontraktsrelationer  mellan  deltagande  organisationer  kan   vara  ett  hinder  för  informationsutbyte,  men  om  det  hanteras  rätt  kan   det  istället  bli  kanaler  för  utbyte;   • Eftersom  deltagarna  har  tidsbrist  som  främsta  utmaning  måste   programmets  ambitionsnivå  justeras  efter  de  åtaganden  deltagarna   gör.  Detta  måste  tas  hänsyn  till  under  projekts  fortsatta   genomförande;   • Det  är  komplicerat  att  mäta  CSR-­‐effekter  och  därför  också  svårt  att   följa  upp  hur  leverantörer  arbetar  med  att  förbättra  och  möta  de   krav  som  ställs  på  dem.  Att  skapa  och  sammanställa  specifika   kvantifierbara  kriterier  tillsammans  mellan  företag  och  branscher   skulle  underlätta  audits;   • Det  finns  stora  vinster  för  alla  deltagare  i  att  samverka  kring  verktyg   och  metoder  för  hållbara  inköp,  och  innovativt  samarbete  på   branschnivå  ses  som  en  metod  för  att  de  aktioner  som  tas  inom   individuella  företags  hållbara  inköp  även  ska  vara  hållbara  inom   industrin.               Sida  |  4  
 6. 6. Programinnehåll  –  januari  till  december  2011    1.  Aprilmötet:  Var:  CSR  Västsverige,  Aschebergsgatan  44,  Göteborg.  Deltagare:  17    Föreläsare:   • Jessica  Nordlinder  &  Ann-­‐Christin  Pålsson,  om  SCA:s  hållbara  inköp   och  programinitiativet  Tosca.   • Lennart  Bohman,  om  AB  Volvos  ansvar  i  deras  leverantörskedja.    Workshop:  Presentationer  av  hållbar  inköpsledning  och  praktiker  från  företagsrepresentanter.    Diskussioner  om  verktygslådans  utveckling,  fokusfrågor  inför  nästa  möten  och  önskemål  om  inbjudna  personer.    Utfall:   • Målgruppsanpassa  verktygslådan  och  gör  den  mer  användarvänlig.   Att  gå  från  mycket  information  om  ansvar  till  verkliga   implementeringssteg.   • Undersöka  om  det  har  påbörjats  en  marknad  med  att  certifiera  sig   mot  ISO  26000  och  vilka  aktörer  som  finns.   • Beslut  om  vilka  fokusområden  som  var  mest  intressanta  för  gruppen   som  helhet  att  gå  vidare  med.      2.  Septembermötet:  Var:  CSR  Västsverige,  Aschebergsgatan  44,  Göteborg.  Deltagare:  12    Föreläsare:   • Niklas  Egels  Zandén,  forskare  från  Göteborgs  Universitet  berättade   om  sin  forskning  om  hållbara  leverantörskedjor  i  Indonesien.     • Dag  Sjöholm,  från  SP  om  hur  certifieringsbar  ISO  26000  är.   • Kaarina  Dubee,  från  Daxam  Sustainability  Services  om  uppdateringar   av  OECDs  riktlinjer  för  MNEs,  med  fokus  på  leverantörskedjor.    Workshop:  Diskussion  kring  och  exempel  på  supply  chain  transparency  utvecklingar.    Resonemang  runt  tillvägagångssätt  för  att  öka  och  förbättra  hållbar  kvalitet  genom  leverantörskedjan;  hur  man  ska  bete  sig  och  betydelsen  av  att  använda  sig  av  lokala  resurser.    Diskussion  om  Code  of  Conduct  vs.  Code  of  Business  (uppförandekod  vs.  företagsetik).         Sida  |  5  
 7. 7. Utfall:   • Introducerande  av  Åsa  Furnander,  Viveca  Reimers  efterträdare  som   verksamhetschef  för  CSR  Västsverige.   • Material  för  att  kunna  uppdatera  verktygslådan  med   implementerbara  tillvägagångssätt.     • Punkter  om  hur  man  undviker  att  göra  fel  i  sitt  ställningstagande   gällande  leverantörskedjor.   • Ökad  vetskap  om  ”lokala  verkligheter”  genom  lokal  kompetens  och   specifik  kunskap.   • Det  är  viktigt  att  hantera  de  kulturella  utmaningarna  som  kan  uppstå   hos  andra  företag/leverantörer  som  begärs  att  använda,  för  dem,   främmande  värderingar.  Viktigt  att  rannsaka  egna  krav  som  satts   upp  på  sig  själv.      3.  Novembermötet:  Var:  CSR  Västsverige,  Aschebergsgatan  44,  Göteborg.  Deltagare:  16    Workshop:  Genomgång  av  gruppens  egna  verksamheter  i  relation  till  vilka  tillvägagångssätt  som  anses  viktiga  i  initieringsfasen  av  hållbara  inköp.  Vidare  åsiktsutbyte  till  huruvida  man  bäst  bygger  ett  Case  för  att  sälja  in  idén  om  hållbara  inköp  till  alla  delar  av  organisationen  och  hur  ett  samarbete  över  gränserna  ger  effektivare  leverantörsutvärderingar.      Diskussion  kring  ”best  practices”  och  hur  olika  aktörer  arbetar  med  auditering  och  om  olika  självutvärderingsverktyg  som  kan  användas  av  leverantörer.    Hur  hanteras  brist  på  arbetskraft,  råmaterial,  vatten,  etc.?  Fokus  på  Kina  och  myndigheternas  arbete  för  att  säkra  arbetskraft,  vatten  och  energibrister.      Vidare  resonemang  kring  hur  djupt  ner  i  leverantörskedjan  företag  förväntas  ta  ansvar  och  arbeta  aktivt  med  hållbara  inköp.        Utfall:   • Branschsammanslutningar  ses  som  en  positiv  del  inom  hållbara   inköp  för  att  säkerställa  ett  väl  utfört  arbete  med  och  hos   leverantörer.  De  behöver  inte  nödvändigtvis  vara  något  som  drivs   endast  från  högsta  ledningsnivå  -­‐  även  ansvariga  från  olika  bolag   branschen  kan  prata  ihop  sig  för  att  lösa  gemensamma  motgångar.   • Det  finns  ett  mål  inom  samverkansgruppens  medlemmar  att  nå   ”beyond  auditing”  -­‐  att  få  leverantörerna  att  använda  samma  hållbara   praktiker  med/mot  andra  kunder.  Certifieringar  ”på  väggen”  bör  inte   vara  den  enda  säkerheten  för  ett  gott  arbete  -­‐  skapa  en  egen  känsla   av  vad  som  anses  gott  arbete  genom  att  ha  en  nära  relation  med   leverantörer.   • Den  bästa  praktiken  inom  auditering  är  att  gå  samman  med  andra   aktörer  i  branschen,  och  samarbeta  med  leverantörer,  NGOs  och   Sida  |  6  
 8. 8. myndigheter.  Det  är  viktigt  att  välja  ut  och  adressera  kritiska   leverantörer  och  även  länder  genom  att  använda  utpekade  kriterier.     • Det  är  komplicerat  att  veta  effekten  av  CSR-­‐arbete,  och  samtliga  var   överens  om  att  arbetet  behöver  kvantifieras  och  att  goda  exempel   bör  eftersökas.   • Vissa  medlemmar  har  upplevt  brister  i  råvaror,  arbetskraft,  energi   och  vatten,  och  det  är  aktuellt  att  utvärdera  detta  i  sin  risk   management.   • Krav  ställs  först  och  främst  på  första  ledet  av  leverantörer,  men  det   ställs  också  ökade  krav  på  att  dessa  leverantörer  ska  arbeta  aktivt   med  respektive  leverantörer.   • Samtliga  gruppmedlemmar  var  intresserade  av  att  fortsätta  arbeta   under  2012.        4.  Förslag  för  Hållbara  Inköp  fokus  2012       • Ett  mål  är  att  få  en  VD/Ledningsträff  för  att  diskutera  vikten  av  CSR-­‐ frågor  och  betydelsen  av  hållbara  inköp.   • Vidare  arbete  med  att  kvantifiera  och  mäta  effekter  av  CSR-­‐arbete.     • Större  fokus  på  akademiskt  samarbete  och  input,  ex.  inom   återvinning  eller  energi.   • Ta  fram  ett  material  för  hur  en  process  inom  det  interna  arbetet   skapas.  Hur  för  man  kunskap  vidare  i  egna  organisationen  och  hur   motiveras  medarbetare.   • Förmedla  Hållbara  Inköps  samverkansgrupps  resultat  och  samarbeta   vidare  inom  gruppen  för  att  föra  fram  det  gemensamma  budskapet.                                         Rapporten  är  sammanställd  av  Kaarina  DUBEE  med  support  av   Christian  SCHMIDT,          Tel.    0709-­‐69  29  63,  kaarina.dubee@daxam.se     Sida  |  7  
 9. 9. Referenslista  på  material  presenterat  av  föreläsare:    Dag  Sjöholm,  SP  http://csrvastsverige.projectspaces.com/files/146_ISO_26000_SP.pdf    Jessica  Nordlinder  &  Ann-­‐Christin  Pålsson,  SCA  http://csrvastsverige.projectspaces.com/files/148_TOSCA_initiative_SCA.pdf    Kaarina  Dubee,  Daxam  Sustainability  Services  http://csrvastsverige.projectspaces.com/files/144_OECD_Riktlinjer_Daxam.pdf    Lennart  Bohman,  AB  Volvo  http://csrvastsverige.projectspaces.com/files/132_Volvo.ppt    Niklas  Egels  Zandén,  Göteborgs  Universitet  http://csrvastsverige.projectspaces.com/files/147_H__llbara_ink__p_NiklasEgelsZand__n.pdf           Sida  |  8  
 10. 10.   Hösten  2009  beslutade  CSR  Västsverige  att  skapa  en   samverkansgrupp  med  organisationer  och  företag  baserade  i   Västra  Götaland  med  fokus  på  hållbara  inköp.     Programmet  är  designat  för  att  underlätta   kompetensöverföring  mellan  gruppmedlemmarna  och  för  att   tillföra  extern  expertis  till  hela  gruppen.       www.csrvastsverige.se

×