Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lecture 10 os

1,675 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Lecture 10 os

 1. 1. Хичээл 10
 2. 2.  Оролт / гаралтын төхөөрөмжүүд Програмчилсан Оролт / гаралт ба завгүй хүлээлт Санах ойн шууд хандалт Оролт / гаралтын үйлдлийг удирдах ПХ-н ПХ- боломжууд
 3. 3. Оролт / гаралтын төхөөрөмжүүд Компьютерийн үндсэн хоѐр үйлдэл ньоролт/гаралт ба тооцоололт юм. юм. Үйлдлийн систем нь Оролт/гаралтынүйлдэл ба төхөөрөмжүүдийг удирдах, хянахажлыг гүйцэтгэдэг. гүйцэтгэдэг.
 4. 4. Оролт / гаралтын төхөөрөмжүүд Компьютерт маш олон төрлийн Оролт /гаралтын төхөөрөмжүүд ашигладаг батэдгээрийг оновчтойгоор удирдах нькомпьютерийн систем зохион бүтээгчдэд маших хүндрэлтэй байдаг. байдаг. Компьютерийн хурд сүүлийн хэдэн жилджил бүр 50-80% нэмэгдэж байна. Гэтэл Оролт 50-80% байна./ гаралтын төхөөрөмжийн хурд жилдээ 5%орчим нэмэгдэж байна. байна.
 5. 5. Оролт / гаралтын төхөөрөмжүүдКомпьютерийн хөгжлийг харахад :1. Процессорын хурд 18 сар тутам 2 дахин өсч байна.2. Санах ойн хэмжээ 18 сар тутам 2 дахин өсч байна.3. Дискний багтаамж 12-18 сард 2 дахин 12- өсч байна.4. Дискнээс унших хурд 10 жил тутамд 2 дахин өсч байна байна.
 6. 6. Оролт / гаралтын төхөөрөмжүүд Оролт / гаралтын технологийг зохионбүтээгчид хоорондоо үл авцалдах хоѐр асуудлыгшийдэх шаардлагатай болдог. болдог. Эхний асуудал нь орчин үеийн компьютерийнсистемд бүх ТХ, технологиуд нэгтгэгдэнстандартчилагдаж байна. байна. Нөгөө талаас өдөр ирэх тутам урьд нь огтбайгаагүй, хэний ч төсөөлж байгаагүй техник,тоног төхөөрөмжүүд шинээр ашиглалтандорсоор байна. байна.
 7. 7. Оролт / гаралтын төхөөрөмжүүд Эдгээрийг урьд зохиосон стандартОролт / гаралтын технологиудад багтаах ньхүндрэлтэй учир урьд ашиглаж байсан порт,шугам, төхөөрөмжүүдэд тааруулан шинэтехник, технологи зохион бүтээхшаардлагатай.шаардлагатай.
 8. 8. Оролт / гаралтын төхөөрөмжүүд Оролт / гаралтын үйлдэлд олон тооныялгаатай төхөөрөмжийг ашигладаг. ашигладаг. Тэдгээрт хэрхэн хандах, ангилах ньОролт / гаралтын үйлдлийг хийхэд онц чухалүүрэгтэй.үүрэгтэй. Оролт / гаралтын төхөөрөмжийгтодорхой шинж чанараар нь ангилна. ангилна.
 9. 9. Оролт / гаралтын төхөөрөмжүүд Харьцах объект: объект: Õүн ба машинтай харьцах эсвэл дэдсистемүүдийг холбох зэрэгт Оролт/гаралтын төхөөрөмжийг ашигладаг. ашигладаг.
 10. 10. Оролт / гаралтын төхөөрөмжүүд Мэдээлэл дамжуулах хурд :гар ба хулгана нь маш бага хурдтайгаар мэдээлэлдамжуулдаг бол график карт, гигабитийнсүлжээ зэрэг нь секундэд хэдэн сая байт мэдээлэлдамжуулдаг.
 11. 11. Оролт / гаралтын төхөөрөмжүүд Төхөөрөмж Хурд Гар 10байт/сек Хулгана 100 байт/сек Модем 7Кб/сек Утасны шугам 8Кб/сек Лазерийн принтер 100Кб/сек Скайнер 400Кб/сек
 12. 12. Оролт / гаралтын төхөөрөмжүүд Ашиглах програм хангамж: хангамж:төхөөрөмжийг удирдах, харьцах програм хангамж ньтөхөөрөмж бүрд ялгаатай байдаг. Гар ба хулганыг байдаг.удирдах ПХ нь энгийн байхаас гадна ҮС-д бага ҮС-зэрэглэлтэй байдаг. График карт, өндөр хурдтай байдаг.сүлжээний төхөөрөмжүүдийг удирдах ПХ нь ҮС-д ҮС-маш өндөр зэрэглэлтэй байдаг. ҮС нь Оролт / байдаг.гаралтын төхөөрөмжтэй харьцахын тулд угтөхөөрөмжийн удирдлагын регистрт удирдлагынмэдээллийг бичих, унших, уг төхөөрөмжийн хаягаасмэдээллийг унших, бичих аргаар харьцана. харьцана.
 13. 13. Оролт / гаралтын төхөөрөмжүүд Өгөгдлийн дүрслэл: дүрслэл: өгөгдлийг хэрхэн дүрсэлж байгаа хэлбэр,стандартаар нь Оролт / гаралтын төхөөрөмжийгангилж болно. Жнь : гараас өгөгдөл ямар нэг болно.кодлолтгүйгээр төхөөрөмжид шууд очдог болмэдээллийг дэлгэцэнд дүрслэхдээ дэлгэцийн горимоосхамааран нарийн кодлож өгдөг. өгдөг.
 14. 14. Оролт / гаралтын төхөөрөмжүүд Алдаа боловсруулалт: боловсруулалт:дамжиж байгаа өгөгдөлд гарч байгаа алдаагболовсруулах хэлбэр нь төхөөрөмжүүдэд ялгаатайбайх нь бий. Мөн алдаа гарсан тохиолдолд үзүүлэх бий.хариу үйлдэл нь төхөөрөмж бүрийн хувьд өөр байна. байна.
 15. 15. Оролт / гаралтын төхөөрөмжүүд Өгөгдлийн дүрслэл: дүрслэл: өгөгдлийг хэрхэн дүрсэлж байгаа хэлбэр,стандартаар нь Оролт / гаралтын төхөөрөмжийгангилж болно. Жнь : гараас өгөгдөл ямар нэг болно.кодлолтгүйгээр төхөөрөмжид шууд очдог болмэдээллийг дэлгэцэнд дүрслэхдээ дэлгэцийн горимоосхамааран нарийн кодлож өгдөг. өгдөг.
 16. 16. Оролт / гаралтын төхөөрөмжүүд Оролт / гаралтын төхөөрөмж нь олонтөрөл байдаг ч тэдгээртэй харьцахад энгийнболгох үүднээс төхөөрөмж удирдах програмашиглан бүгдийг нэг ижил буюу ойролцооинтерфейстэй болгож өгдөг. өгдөг. Өөрөөр хэлбэл төхөөрөмжийг удирдах ТХ ньцөөн, ПХ нь бүр цөөн тоотой байдаг. Ингэснээр байдаг.ҮС-ҮС-н Оролт / гаралтыг удирдах дэд систем нь нэгдор олон тооны ялгаатай төхөөрөмж удирдахболомжтой болдог. болдог.
 17. 17. Програмчилсан Оролт / гаралт ба завгүй хүлээлт
 18. 18. Програмчилсан Оролт / гаралт ба завгүй хүлээлт• Оролт / гаралтын үйлдэл нь компьютертэй зэрэг үүссэнгэж үзэж болно. Анх Оролт / гаралтын үйлдлийг polling болно.буюу завгүй хүлээлт ашиглан гүйцэтгэдэг байсан. байсан.• Энэ нь процессор мэдээлэл боловсруулах үйлдлээс гаднаОролт / гаралтын төхөөрөмжийн төлвийг байнга шалган,• Оролт / гаралтын үйлдэл хийхэд бэлэн болмогц уг үйлдлийггүйцэтгэж эхэлнэ. эхэлнэ.• Оролт / гаралтын үйлдлээр дамжиж буй бүх өгөгдөлпроцессороос дамждаг. дамждаг.
 19. 19. Програмчилсан Оролт / гаралт ба завгүй хүлээлт• Завгүй хүлээлтийн үйлдэл нь дотроо дэд үйлдлийг агуулна. агуулна.• Оролт / гаралтын төхөөрөмжийн төлвийн битийгагуулсан байтыг авах• Төлвийн байтад логик “ба”үйлдэл хийж, Оролт /гаралтын төхөөрөмжийн төлвийн битийг гарган авах Ifүйлдэл хийхЭдгээр үйлдлийг нэг удаа гүйцэтгэх нь хангалттай хурдан,юм.юм. Гэтэл Оролт / гаралтын үйлдлийг хийхийн тулдзавгүй хүлээх арга буюу програмчилсан Оролт / гаралт ньмөч тутамд төхөөрөмжийн төлвийг шàлгах хэрэгтэйболдог.болдог.
 20. 20. Програмчилсан Оролт / гаралт ба завгүй хүлээлтҮүгээр ч барахгүй энэ технологи нь мультпрограмчлалыгашиглаж байгаа үед процесс хооронд удирдлага шилжихажлыг хүндрүүлдэг. Учир нь урсгалаар орж ирж буй хүндрүүлдэг.мэдээллийг цаг тухайн үед нь олж авахын тулд процессхоорондын удирдлага шилжилтийг хийхдээ машболгоомжтой байх хэрэгтэй. хэрэгтэй.
 21. 21. Тасалдал ба тасалдлаар удирдах Оролт / гаралт
 22. 22. Тасалдал ба тасалдлаар удирдах Оролт / гаралт Програмчилсан Оролт / гаралтын үйлдлийн хамгийнтом сул тал нь Оролт / гаралтын төлвийг байнга шалгахявдал юм. Иймээс процессорт Оролт / гаралтын үйлдэл хийх юм.шаардлагатай байгаагаа тасалдлаар мэдэгдэх аргыгашиглах болсон. Ингэснээр завгүй хүлээлт байхгүй болох ч болсон.Оролт / гаралтын үйлдэлд оролцож буй бүх мэдээлэлпроцессороор дамжсан хэвээрээ байна. байна.
 23. 23. Тасалдал ба тасалдлаар удирдах Оролт / гаралт Өөрөөр хэлбэл Оролт / гаралтын үйлдлийг эхлүүлэх бадуусгах ажлыг тасалдлаар мэдэгдэх болсноор завгүй хүлээлтбайхгүй болсон боловч Оролт / гаралтын үйлдлийн үеэрдамжиж байгаа бүх мэдээлэл төв процессороор дамжсанхэвээрээ байна. Өмнөх технологид хэрэглэж байсан Оролт / байна.гаралтын модулийг өргөтгөн тасалдлаар удирдахболомжтой Оролт / гаралтын модулийг ашиглах болсон. болсон.
 24. 24. Санах ойн шууд хандалт
 25. 25. Тасалдал ба тасалдлаар удирдах Оролт / гаралт Оролт / гаралтын технологи нь хөгжсөөр Оролт /гаралтын үйлдлийг гүйцэтгэгч нь өөрийн гэсэн санах ойтойтусдаа процессор болж хувирсан. Оролт / гаралтын хувирсан.үйлдлээр дамжиж буй бүх мэдээлэл процессороор биш очихѐстой санах ойн хаягтай Оролт / гаралтын үйлдэл хийж буйтөхөөрөмжтэй шууд харьцах аргыг ашигласан нь техникийнтом дэвшил юм. юм.
 26. 26. Тасалдал ба тасалдлаар удирдах Оролт / гаралт Энэ аргыг санах ойн шууд хандалт гэнэ. Энэ гэнэ.тохиолдолд төв процессор 2 удаа Оролт / гаралтынүйлдлийн улмаас ажиллана. Энэ нь зохих хаягт бичих буюу ажиллана.хаягаас унших үйлдэлд эрх нээх, дараа нь уг эрхийг хаах нээх,үйлдлүүд юм. Санах ойн шууд хандалтын модулийг олон юм.хэлбэр,хэлбэр, хэмжээтэйгээр хийдэг. хийдэг.
 27. 27. Оролт / гаралтын үйлдлийг удирдах ПХ- ПХ-н боломжууд
 28. 28. Буферлэлт Оролт / гаралтын үйлдэл нь компьютерийн үйлажиллагаанд голлох үүрэгтэй. Иймээс процесс бүр өөрийн үүрэгтэй.амьдралын туршид Оролт / гаралтын үйлдлийг зайлшгүйхийнэ.хийнэ. Мультпрограмчлал ашиглаж байхад процессын хийжбайгаа Оролт / гаралтын үйлдэлд оролцож буй өгөгдлийгмөн процессыг ажиллах төлөвт байхад нь уг процесстхаргалзах Оролт / гаралтын үйлдлийг бүтнээр нь хийжамжихгүй байх нь элбэг байдаг. байдаг.
 29. 29. Буферлэлт Үүгээр ч барахгүй Оролт / гаралтын үйлдлийг биеэдаасан процессор гүйцэтгэдэг. Энэ процессороос орж ирсэн гүйцэтгэдэг.өгөгдлийг харгалзах процесст дамжуулахын тулддамжуулах явцад өгөгдлийг хадгалж байх буфер хэрэгтэйболдог.болдог.
 30. 30. Буферлэлт Буферлэх олон арга байдаг.Дан буферлэлт – санах ойн системийн мужид буферүүсгэдэг. Уг буфер рүү өгөгдлийг бичнэ. Процесс шаардсанүед буфер дэх өгөгдлийг процессын санах ой руу авчирдаг.Буфер дэх өгөгдлийг процессын орон зай руу зөөснөөс хойшшинэ буфер үүснэ.
 31. 31. Буферлэлт Хос буфер – системийн мужид 2 буфер байна. байна.Процесс Оролт / гаралтын үйлдлээс эрс хурдан бол энэ аргатохиромжтой.тохиромжтой. Оролт / гаралтын төхөөрөмж нь нэг буферрүү бичээд дүүрэхээр нь түүнийгээ процессын орон зай руушилжүүлнэ.шилжүүлнэ. Дараа нь 2 дахь буфер рүү бичнэ. Процесс эхний бичнэ.буферээс уншиж байх хооронд 2 дахь буфер дүүрдэг. дүүрдэг.Ингэснээр процесс Оролт / гаралтын үйлдлийг хүлээж сулзогсдоггүй.зогсдоггүй. Эхний буфер дэх өгөгдлийг процесс уншиж байххооронд системийн санах ойд байгаа 2 дахь буфер дүүрчамждаг.амждаг. Хос буфер нь байтаар дамжуулдаг төхөөрөмжийнхувьд ашиглахад дан буферээс давуу байж чаддаггүй. чаддаггүй.
 32. 32. Буферлэлт Эргэх буфер - Оролт / гаралтын үйлдэл нь тодорхойдавтамжтайгаар ажилладаг бол хос буфер хангалтгүй юм.Иймээс 2-оос олон тооны буфер хэрэгтэй болдог. Эргэх 2-буферт орж буй нэгж буфер бүр нь биеэ даасан буфер юм.

×