Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

13 dsp p islam tingkatan 1 15 mac

382 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

13 dsp p islam tingkatan 1 15 mac

 1. 1.             KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA             DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1                DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012     
 2. 2.             FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN     “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."     DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    2
 3. 3.   PENDAHULUAN Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Pendidikan Islam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambah baik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid mengetahui dan menguasai perkara yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian sebagaimana yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan pembinaan modal insan yang berteraskan pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    3
 4. 4. TAFSIRAN o Band ialah label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki bagi tujuan pelaporan individu. o Standard ialah pernyataan tentang sesuatu domain yang merujuk tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberikan gambaran holistik tentang individu. o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur merujuk standard dan menunjukkan kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan secara menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih petunjuk prestasi menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan penguasaan hasil pembelajaran. o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan perkara yang diketahui dan dikuasai oleh murid berdasarkan standard yang dapat ditaksir dan dicapai. o Evidens : Murid Instrumen o - Pernyataan yang menerangkan cara-cara murid melaksanakan perkara yang diketahui dan dikuasai berdasarkan deskriptor. Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti penulisan, laporan, foto, grafik, artifak, dan lain-lain. Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali dan lain-lain . DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    4
 5. 5. KERANGKA STANDARD PRESTASI BAND STANDARD 1 Tahu 2 Tahu dan Faham 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat 4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    5
 6. 6. TAFSIRAN BAND BAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN 1 TAHU Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberikan respons kepada perkara yang asas. 2 TAHU DAN FAHAM Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. 3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran dalam satu-satu situasi. 4 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. 5 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dalam situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif. TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. 6   DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    6
 7. 7. MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan Muslim yang berilmu, beriman, berketrampilan, beramal soleh, beradab dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan al-Sunah sebagai hamba dan khalifah Allah yang bertakwa dan menyumbang kepada tamadun bangsa dan negara. OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM Setelah mempelajari Pendidikan Islam Bersepadu Sekolah Menengah murid dapat: 1. Membaca ayat-ayat terpilih daripada al-Quran dengan betul, fasih, mahir dan bertajwid untuk memperkukuhkan minat dan amalan membaca al-Quran. 2. Menghafaz ayat-ayat al-Quran yang terpilih untuk menambah bacaan dalam solat dan amalan ibadah harian. 3. Memahami maksud beberapa ayat al-Quran dan Hadis yang dipelajari serta menghayati pengajarannya sebagai sumber hukum dan panduan mukmin. 4. Memantap keyakinan pegangan akidah Islamiah serta menghidupkan konsep tauhid secara sedar dalam keseluruhan amalan dan menjadi benteng keagamaan. 5. Memperkukuh dan mempertingkat amalan ibadat-ibadat Fardu Ain serta memahami sumbangan Fardu Kifayah sebagai kewajipan umat Islam menyumbang kepada kemajuan hidup di dunia dan di akhirat. 6. Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah nabawiyah, khulafa’ al-Rashidin dan tokoh-tokoh Islam sebagai asas pembentukan dan pembangunan insan yang cinta dan menyumbang ke arah pembangunan tamadun bangsa dan negara. 7. Berakhlak mulia dan mengamalkan nilai-nilai murni sebagai tonggak budaya bangsa yang bermaruah. 8. Membaca dan menulis jawi melalui penggunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam sebagai warisan amalan budaya bangsa akan terus diperkukuhkan. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    7
 8. 8. BAND PERNYATAAN STANDARD 1 Mengetahui asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi. 2 Memahami asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi. 3 Mempamerkan kebolehan asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menyatakan kefahaman ayat dan hadis pilihan, memahami akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi. 4 Mempamerkan kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menjelaskan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi. 5 Mengaplikasi kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menerangkan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi. 6 Mahir membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menghuraikan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, mengamalkan ibadah, meneladani sirah nabawiyah dan tamadun Islam, mengaplikasikan adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi.   DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    8
 9. 9.     BAND PERNYATAAN STANDARD 1 B1 Mengetahui asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi. Tahu DESKRIPTOR TILAWAH AL-QURAN AYAT BACAAN B1D1 Boleh membaca surah al-Baqarah ayat 1 – 286. AYAT HAFAZAN B1D2 Boleh menghafaz ayat-ayat dalam surah al-Baqarah. AYAT KEFAHAMAN B1D3 Boleh menunjukkan kefahaman isi kandungan ayat-ayat tertentu dalam surah al-Baqarah secara ringkas. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    EVIDENS B1D1E1 Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah al-Baqarah mengikut bacaan guru. B1D2E1 Menghafaz kalimah serta potongan ayat daripada surah al-Baqarah:  ayat 1 – 5  ayat 201  ayat 255  ayat 256  ayat 284 – 286 B1D3E1 Mengiakan / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat mengenai isi kandungan ayatayat surah al-Baqarah iaitu:  ayat 1 – 5  ayat 34 – 37  ayat 83  ayat 155 – 156  ayat 168  ayat 201 9
 10. 10.     HADIS B1D4 Mengetahui asas pengenalan hadis. B1D5 Boleh menunjukkan kefahaman isi kandungan hadis pilihan secara ringkas. ’ULUM SYAR’IYAH AKIDAH B1D6 Mengetahui asas dan konsep akidah ayat 219 ayat 255 ayat 256 ayat 284 – 286 B1D4E1 Mengia / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) memberi isyarat atau menyatakan:  Pengertian hadis.  Hadis sebagai sumber hukum  Menyatakan perbezaan hadis dan al-Quran. B1D5E1 Mengiakan / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat mengenai isi secara ringkas isi kandungan:  Hadis 1: Galakan Menuntut Ilmu  Hadis 2: Al-Quran dan Hadis Panduan Hidup Mukmin. B1D6E1 Menyatakan pengertian akidah. B1D6E2 Menyatakan sumber utama akidah Islamiah. B1D7 Mengetahui akidah berteraskan rukun iman. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    B1D7E1 Menyatakan rukun iman. 10
 11. 11. B1D8 Mengetahui konsep mukmin dan muslim. B1D8E1 Menyatakan maksud islam, iman dan ihsan. B1D9 Mengetahui dalil kewujudan Allah SWT B1D9E1 Menyebut bukti kewujudan Allah SWT dan keesaan-Nya melalui alam syahadah (nyata). IBADAH B1D10 Mengetahui konsep fardu ain dan fardu kifayah. B1D11 Mengetahui konsep bersuci. B1D10E1 Menyebut pengertian:  fardu ain  fardu kifayah B1D11E1 Menyebut pengertian bersuci. B1D11E2 Menyebut pengertian najis. B1D11E3 Menyebut pengertian dan hukum istinjak. B1D11E4 Menyebut pengertian dan hukum berwuduk. B1D11E5 Menyebut pengertian mandi dan bahagian mandi. B1D11E6 Menyebut pengertian dan hukum bertayamum. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    11
 12. 12. B1D11E7 Menyebut pengertian dan hukum samak. B1D12 Mengetahui konsep solat dan kesan khusyuk solat kepada kehidupan mukmin. B1D12E1 Menyebut pengertian solat. B1D12E2 Menyebut hukum menunaikan solat. B2D12E3 Menyebut pengertian khusyuk solat. B1D13 Mengetahui tuntutan solat berjemaah. B1D13E1 Menyebut pengertian solat berjemaah dan hukum melaksanakan solat berjemaah. B1D14 Mengetahui tentang solat Jumaat. B1D14E1 Menyebut pengertian solat Jumaat, hukum menunaikan solat Jumaat B1D14E2 Menyebut pengertian khutbah Jumaat dan hukum membaca khutbah Jumaat. B1D15 Mengetahui konsep solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat rawatib. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    B1D15E1 Menyebut pengertian solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat rawatib. 12
 13. 13. SIRAH NABAWIYAH DAN TAMADUN ISLAM B1D16 Mengetahui masyarakat Arab sebelum dan selepas kelahiran Rasulullah SAW. B1D17 Mengetahui riwayat hidup Rasulullah SAW. B1D17E1 Menyatakan riwayat hidup Rasulullah SAW. B1D18 Mengetahui perjuangan Nabi Muhammad SAW di Makkah dalam mengukuhkan akidah Islamiah B1D18E1 Menyatakan peristiwa Rasulullah SAW dilantik menjadi rasul. B1D19 Mengetahui peristiwa hijrah Rasulullah SAW. B1D19E1 Menyatakan pengertian hijrah Rasulullah SAW. B1D20 Mengetahui tokoh-tokoh Islam. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    B1D16E1 Menyatakan pengertian Jahiliah dan keadaan masyarakat Jahiliah. B1D20E1 Menyatakan riwayat hidup tokoh-tokoh Islam:  Abu Bakar al-Siddiq  Khadijah al-Khuwailid  Sumaiyah  Bilal bin Rabah 13
 14. 14. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH B1D21 Mengetahui adab Islamiah dalam kehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat,terhadap ibu bapa dan keluarga dan menuntut ilmu. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    B1D21E1 Mengia / menggeleng / diam dengan pergerakan badan (body language) atau memberi isyarat tentang adab:  menjaga fitrah lelaki dan perempuan  berkawan  dengan ibu bapa  dengan keluarga  berguru  menuntut ilmu  menjaga harta sekolah  membaca al-Quran 14
 15. 15. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR 2 B2 Memahami asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, kefahaman ayat, pengenalan dan hadis pilihan, asas dan konsep akidah, ibadah, sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi. TILAWAH AL-QURAN AYAT BACAAN B2D1 Boleh membaca surah al-Baqarah ayat 1–286 dengan betul. Tahu dan faham AYAT HAFAZAN B2D2 Boleh menghafaz ayat-ayat dalam surah al-Baqarah dengan betul. AYAT KEFAHAMAN B2D3 Boleh menyatakan maksud ayat -ayat tertentu surah al-Baqarah dengan betul. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    EVIDENS B2D1E1 Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah  al-Baqarah dengan bimbingan guru. B2D2E1 Menghafaz ayat daripada surah al-Baqarah iaitu:  ayat 1 – 5  ayat 201  ayat 255  ayat 256  ayat 284 – 286 B2D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat -ayat surah al-Baqarah dengan betul iaitu:  ayat 1 – 5  ayat 34 – 37  ayat 83  ayat 155 – 156  ayat 168  ayat 201  ayat 219  ayat 255  ayat 256  ayat 284 – 286 15
 16. 16. HADIS B2D4 Memahami asas pengenalan hadis. B2D5 Boleh menyatakan maksud hadis tertentu dengan betul. ’ULUM SYAR’IYAH AKIDAH B2D6 Boleh memahami konsep dan asas akidah. B2D4E1 Menyatakan  maksud hadis al-Aqwal dan al-Af’al  Menerangkan syarat-syarat perawi hadis B2D5E1 Menyatakan isi kandungan:  Hadis 1: Galakan Menuntut Ilmu  Hadis 2: Al-Quran dan Hadis Panduan Hidup Mukmin. B2D6E1 Menyatakan ciri-ciri akidah yang betul dan akidah yang salah. B2D6E2 Menyatakan tujuan mempelajari ilmu akidah. B2D6E3 Menyatakan empat aspek akidah Islamiah. B2D7 Mengetahui akidah berteraskan rukun iman. B2D8 Boleh memahami konsep muslim dan mukmin. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    B2D7E1 Menyatakan maksud rukun iman. B2D8E1 Menyatakan maksud muslim dan mukmin. 16
 17. 17. B2D9 Boleh memahami dalil kewujudan Allah SWT. IBADAT B2D10 Memahami konsep fardu ain dan fardu kifayah. B2D11 Memahami konsep bersuci. B2D9E1 Menyatakan dalil akli tentang kewujudan Allah SWT. B2D10E1 Memberi contoh:  fardu ain  fardu kifayah B2D11E1 Boleh mengenal pasti:  benda-benda kotor yang najis  bahan-bahan bersuci  jenis-jenis najis  alat-alat istinjak B2D11E2  Menyatakan anggota wuduk  Menyenaraikan rukun wuduk B2D11E3 Menyebut sebab wajib mandi. B2D11E4 Menyebut anggota bertayamum dan alat tayamum. B2D11E5 Menyebut alat-alat samak. B2D11E6 Menyenaraikan penyakit-penyakit yang berpunca dari amalan yang mengabaikan kebersihan diri dan alam sekitar. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    17
 18. 18. B2D12 Memahami konsep solat dan kesan khusyuk solat kepada kehidupan mukmin. B2D12E1 Menyatakan waktu-waktu solat fardu. B2D13 Memahami tuntutan solat berjemaah. B2D13E1 Menyatakan kedudukan imam dan makmum. B2D12E2 Menyatakan perkara-perkara yang membawa khusyuk dalam solat. B2D13E2 Menyatakan syarat-syarat menjadi imam dan makmum. B2D14 Memahami solat Jumaat. B2D14E1 Menyenaraikan keistimewaan hari Jumaat. B2D14E2 Menjelaskan syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat. B2D14E3 Menyenaraikan tiga syarat sah khutbah Jumaat. B2D14E4 Menyenaraikan tiga adab semasa berada di masjid. B2D15 Memahami konsep solat sunat tahiyatul masjid dan solat sunat rawatib. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    B2D15E1 Menyatakan bahagian solat sunat rawatib qabliah dan ba’diah. 18
 19. 19. SIRAH NABAWIYAH DAN TAMADUN ISLAM B2D16 Memahami masyarakat Arab sebelum dan selepas kelahiran Rasulullah SAW. B2D16E1 Menyatakan keadaan masyarakat Arab selepas kelahiran Rasulullah SAW. B2D17 Memahami riwayat hidup Rasulullah SAW. B2D18 Memahami perjuangan Nabi Muhammad SAW di Makkah dalam mengukuhkan akidah Islamiah. B2D18E1 Menyatakan perjuangan Nabi Muhammad SAW di Makkah. B2D19 Memahami hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. B2D19E1 Menyatakan sebab berlakunya hijrah Rasulullah SAW. B2D20 Memahami perjuangan tokoh -tokoh Islam. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    B2D17E1 Menyatakan keturunan Rasulullah SAW. B2D20E1 Menyatakan peribadi tokoh-tokoh Islam:  Abu Bakar al-Siddiq  Khadijah al-Khuwailid  Sumaiyah  Bilal bin Rabah 19
 20. 20. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH B2D21 Memahami adab Islamiah dalam kehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan menuntut ilmu. B2D21E1 Menyatakan perkara-perkara berkaitan adab  menjaga fitrah lelaki dan perempuan  berkawan  dengan ibu bapa  dengan keluarga  berguru  menuntut ilmu  menjaga harta sekolah  membaca al-Quran   DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    20
 21. 21.   BAND PERNYATAAN STANDARD 3 B3 Mempamerkan kebolehan asas membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menyatakan kefahaman ayat dan hadis pilihan, memahami akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi. Tahu, faham dan boleh buat DESKRIPTOR TILAWAH AL-QURAN AYAT BACAAN B3D1 Boleh membaca surah al-Baqarah ayat 1–286.dengan betul secara sendiri. AYAT HAFAZAN B3D2 Boleh menghafaz ayat-ayat surah al-Baqarah dengan betul dan bertajwid. AYAT KEFAHAMAN B3D3 Boleh mengamalkan isi kandungan ayat-ayat tertentu daripada surah al-Baqarah. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    EVIDENS B3D1E1 Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah alBaqarah dengan betul tanpa bimbingan. B3D2E1 Menghafaz ayat-ayat surah al-Baqarah dengan betul dan bertajwid iaitu:  ayat 1 – 5  ayat 201  ayat 255  ayat 256  ayat 284 – 286 B3D3E1 Mengamalkan isi kandungan ayat-ayat daripada surah al-Baqarah iaitu:  ayat 1 – 5  ayat 34 – 37  ayat 83  ayat 155 – 156  ayat 168  ayat 201  ayat 219  ayat 255  ayat 256  ayat 284 – 286 21
 22. 22. HADIS B3D4 Memahami asas pengenalan hadis. B3D4E1 Menyatakan perbezaan hadis nabawi, hadis qudsi dan al-Quran. B3D5 Boleh memahami isi kandungan hadis pilihan. B3D5E1 Menjelaskan isi kandungan :  Hadis 1: Galakan Menuntut Ilmu  Hadis 2: Al-Quran dan Hadis Panduan Hidup Mukmin. ’ULUM SYAR’IYAH AKIDAH B3D6 Memahami konsep dan asas akidah. B3D6E1 Menyenaraikan perkara-perkara yang merosakkan akidah. B3D6E2 Menyenaraikan perkara-perkara yang memantapkan akidah. B3D7 Memahami akidah berteraskan rukun iman. B3D8 Memahami konsep muslim dan mukmin. B3D8E1 Menyenaraikan sifat-sifat muslim dan mukmin. B3D9 Memahami dalil kewujudan Allah SWT. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    B3D7E1 Menyenaraikan akibat tidak mempercayai rukun iman. B3D9E1 Menyatakan dalil nakli tentang kewujudan Allah SWT. 22
 23. 23. IBADAT B3D10 Melaksanakan fardu ain dan fardu kifayah. B3D11 Melaksanakan konsep bersuci. B3D12 Memahami perlakuan solat dan kesan khusyuk solat kepada kehidupan mukmin. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    B3D10E1 Menjelaskan perbezaan antara fardu ain dan fardu kifayah. B3D11E1 Menunjukkan kebolehan:  Membandingkan amalan orang yang bersih dengan pengotor.  Membezakan jenis-jenis najis dan cara-cara menyucikannya.  Menyenaraikan syarat-syarat istinjak dengan benda-benda kesat.  Melafazkan niat wuduk.  Mengamalkan perlakuan wuduk.  Melaksanakan mandi wajib dengan melafaz niat mandi wajib.  Menyenaraikan perkara sunat ketika mandi wajib.  Melaksanakan tayamum dengan lafaz niat tayamum.  Menyatakan sebab-sebab tayamum dan rukun tayamum.  Melakukan samak. B3D12E1 Tunjuk cara melakukan solat contoh: sujud. B3D12E2 Menerangkan perkara-perkara yang boleh menghalang khusyuk ketika solat. 23
 24. 24. B3D13 Memahami perlakuan solat berjemaah. B3D13E1 Tunjuk cara solat berjemaah:  kedudukan imam dan makmum  makmum masbuk dan muafik B3D14 Memahami solat Jumaat. B3D14E1  Menyatakan cara melakukan solat Jumaat secara lisan. B3D14E2 Melaksanakan adab makmum solat Jumaat. B3D14E3 Menyatakan rukun khutbah Jumaat. B3D15 Memahami solat sunat rawatib dan tahiyatul masjid. SIRAH NABAWIYAH DAN TAMADUN ISLAM B3D16 Memahami masyarakat Arab sebelum dan selepas kelahiran Rasulullah SAW. B3D17 Memahami riwayat hidup Rasulullah SAW. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    B3D15E1 Menyatakan  lafaz niat solat sunat rawatib dan solat sunat tahiyatul masjid  Tunjuk cara solat B3D16E1 Menyatakan sifat keji masyarakat Jahiliah. B3D17E1 Menyatakan kisah Rasulullah SAW semasa:  kelahiran  bersama ibunya 24
 25. 25.  bersama datuknya  bersama bapa saudaranya  remaja B3D18 Memahami perjuangan Nabi Muhammad SAW di Makkah dalam mengukuhkan akidah Islamiah. B1D18E1 Menyatakan strategi dakwah Rasulullah SAW di Makkah. B3D19 Memahami hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. B3D19E1 Menceritakan tentang peristiwa sebelum hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. B3D20 Memahami perjuangan tokoh-tokoh Islam. B3D20E1 Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh Islam:  Abu Bakar al-Siddiq  Khadijah al-Khuwailid  Sumaiyah  Bilal bin Rabah ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH B3D21 Melakukan adab Islamiah dalam kehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan melaksanakan ilmu. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    B3D21E1 Melakukan adab:  menjaga fitrah lelaki dan perempuan  berkawan  dengan ibu bapa  dengan keluarga  berguru  menuntut ilmu  menjaga harta sekolah  membaca al-Quran 25
 26. 26.   BAND PERNYATAAN STANDARD 4 B4 Mempamerkan kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menjelaskan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi. Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab. DESKRIPTOR TILAWAH AL-QURAN AYAT BACAAN B4D1 Boleh membaca surah al-Baqarah ayat 1 – 286.dengan betul dan bertajwid. AYAT HAFAZAN B4D2 Boleh menghafaz ayat-ayat tertentu dalam surah al-Baqarah dengan betul, bertajwid dan lancar. AYAT KEFAHAMAN B4D3 Boleh memahami isi kandungan ayat-ayat tertentu surah al-Baqarah dengan betul. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    EVIDENS B4D1E1 Membaca ayat-ayat daripada surah al-Baqarah dengan betul, bertajwid dengan pemerhatian yang khusus kepada hukum nun sakinah dan tanwin. B4D2E1 Menghafaz ayat daripada surah al-Baqarah dengan betul, bertajwid dan lancar iaitu:  ayat 1 – 5  ayat 201  ayat 255  ayat 256  ayat 284 – 286 B4D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat daripada surah al-Baqarah dengan betul iaitu:  ayat 1 – 5  ayat 34 – 37  ayat 83  ayat 155 – 156  ayat 168  ayat 201  ayat 219  ayat 255  ayat 256  ayat 284 – 286 26
 27. 27. HADIS B4D4 Boleh memahami isi kandungan hadis pilihan dengan betul. ’ULUM SYAR’IYAH AKIDAH B4D5 Boleh memahami konsep dan asas akidah dengan betul. B4D4E1 Menyatakan isi kandungan hadis dengan betul.  Hadis 1: Galakan Menuntut Ilmu  Hadis 2: Al-Quran dan Hadis Panduan Hidup Mukmin B4D5E1 Menyatakan perkara-perkara yang boleh memantapkan akidah. B4D5E2 Mengawal perlakuan dan pertuturan daripada perkara yang merosakkan akidah. B4D6 Memahami akidah berteraskan rukun iman dengan betul. B4D7 Menghayati konsep muslim dan mukmin dengan betul. B4D7E1 Menunjukkan usaha mempertingkatkan diri menjadi muslim yang mukmin. B4D8 Menghayati dalil kewujudan Allah SWT dengan betul. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    B4D6E1 Mempamerkan perlakuan dan pertuturan yang menunjukkan beriman dengan rukun-rukun iman dengan betul. B4D8E1 Menjelaskan bukti kewujudan Allah SWT dan keesaan-Nya melalui alam syahadah. 27
 28. 28. IBADAT B4D9 Melaksanakan fardu ain dan fardu kifayah dengan betul. B4D10 Memahami konsep bersuci dengan betul. B4D11 Memahami perlakuan dalam solat dengan betul. B4D9E1 Melakukan amalan fardu ain dan fardu kifayah dengan betul. B4D10E1 Melakukan konsep bersuci dengan:  sentiasa memakai pakaian yang bersih dan menutup aurat.  melaksanakan cara bersuci daripada najis dengan betul.  melaksanakan cara-cara istinjak menggunakan alat-alat istinjak.  melakukan perlakuan dalam wuduk dengan betul mengikut urutan.  melakukan mandi wajib dengan betul mengikut urutan.  melaksanakan tayamum dengan betul.  melakukan samak dengan betul dan boleh menyatakan perbezaan caracara sertu dan samak. B4D11E1 Membaca bacaan–bacaan dalam solat dengan betul. B4D11E2 Melakukan perlakuan dalam solat mengikut urutan. B4D12 Memahami cara solat berjemaah dengan betul. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    B4D12E1 Mengamalkan solat berjemaah bersama rakan di sekolah. 28
 29. 29. B4D13 Memahami perlakuan dalam solat Jumaat dengan betul. B4D13E1 Membezakan antara solat fardu Jumaat dengan solat fardu zuhur. B4D13E2 Menjelaskan adab makmum sebelum, semasa dan selepas solat Jumaat. B4D14 Memahami cara solat sunat rawatib dan tahiyatul masjid dengan betul. SIRAH NABAWIYAH DAN TAMADUN ISLAM B4D15 Memahami masyarakat Arab sebelum dan selepas kelahiran Rasulullah SAW. B4D16 Memahami riwayat hidup Rasulullah SAW. B4D14E1 Melakukan solat sunat rawatib dan tahiyatul masjid. B4D15E1 Melahirkan kebencian kepada amalan-amalan Jahiliah. B4D16E1 Menyatakan sanjungan kepada Rasulullah SAW. B4D16E2 Mencontohi sifat-sifat keunggulan Rasulullah SAW. B4D17 Memahami perjuangan Nabi Muhammad SAW di Makkah dalam mengukuhkan akidah Islamiah. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    B4D17E1 Mencontohi cara pendekatan dakwah Rasulullah SAW di Makkah. 29
 30. 30. B4D18 Memahami hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. B4D18E1 Menyatakan kepentingan peristiwa hijrah Rasulullah SAW. B4D19 Memahami perjuangan tokoh -tokoh Islam. B4D19E1 Menyatakan sumbangan perjuangan tokohtokoh Islam  Abu Bakar al-Siddiq  Khadijah al-Khuwailid  Sumaiyah  Bilal bin Rabah ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH B4D20 Melakukan adab Islamiah dalam kehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan memperolehi ilmu dengan betul. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    B4D20E1 Melakukan adab:  menjaga fitrah lelaki dan perempuan  berkawan  dengan ibu bapa  dengan keluarga  berguru  menuntut ilmu  menjaga harta sekolah  membaca al-Quran dengan betul 30
 31. 31.   BAND PERNYATAAN STANDARD 5 B5 Mengaplikasi kemahiran membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menerangkan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, melakukan ibadah, mencontohi sirah nabawiyah dan tamadun Islam, adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi. Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji DESKRIPTOR TILAWAH AL-QURAN AYAT BACAAN B5D1 Boleh membaca surah al-Baqarah ayat 1 – 286 dengan betul, bertajwid dan lancar AYAT HAFAZAN B5D2 Boleh menghafaz ayat-ayat tertentu surah al-Baqarah dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih. AYAT KEFAHAMAN B5D3 Boleh mengamalkan isi kandungan ayat surah al-Baqarah dengan betul dan istiqamah. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    EVIDENS B5D1E1 Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah al-Baqarah dengan betul, bertajwid dan lancar. B5D2E1 Menghafaz ayat daripada surah al-Baqarah dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih iaitu:  ayat 1 – 5  ayat 201  ayat 255  ayat 256  ayat 284 – 286 B5D3E1 Menyatakan isi kandungan ayat daripada surah al-Baqarah dengan betul dan istiqamah:  ayat 1 – 5  ayat 34 – 37  ayat 83  ayat 155 – 156  ayat 168  ayat 201  ayat 219  ayat 255  ayat 256  ayat 284 – 286 31
 32. 32. HADIS B5D4 Boleh mengamalkan isi kandungan hadis pilihan dengan betul dan istiqamah. ’ULUM SYAR’IYAH AKIDAH B5D5 Boleh menghayati konsep dan asas akidah dengan betul dan istiqamah. B5D4E1 Mengamalkan isi kandungan hadis pilihan dengan betul dan istiqamah:  Hadis 1: Galakan Menuntut Ilmu  Hadis 2: Al-Quran dan Hadis Panduan Hidup Mukmin B5D5E1 Melakukan perkara yang memantapkan akidah secara berterusan. B5D5E2 Mengawal perlakuan dan pertuturan daripada perkara yang merosakkan akidah secara berterusan. B5D5E3 Melakukan amalan-amalan sunat sebagai usaha memantapkan iman. B5D6 Boleh menghayati akidah berteraskan rukun iman dengan betul dan istiqamah. B5D7 Menghayati konsep muslim dan mukmin dengan betul dan istiqamah. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    B5D6E1 Mempamerkan perlakuan dan pertuturan yang menunjukkan beriman dengan rukun-rukun iman dengan betul dan istiqamah. B5D7E1 Menunjukkan usaha mempertingkatkan diri menjadi muslim yang mukmin secara istiqamah. 32
 33. 33. B5D8 Menghayati dalil kewujudan Allah SWT dengan betul dan istiqamah. B5D8E1 Menunjukkan kesyukuran melalui perkataan , perlakuan dan keyakinan bahawa Allah SWT itu wujud. IBADAT B5D9 Melaksanakan fardu ain dan fardu kifayah dengan betul dan istiqamah. B5D10 Melaksanakan konsep bersuci dengan betul dan istiqamah. B5D10E1 Melaksanakan konsep bersuci dengan:  Menjelaskan akibat buruk mengabaikan kebersihan.  Sentiasa menjaga kesihatan dan mengamalkan cara hidup sihat.  Menjelaskan implikasi orang yang tidak beristinjak dengan betul.  Mengaplikasikan wuduk dalam kehidupan seharian dan mengamalkan adab ketika berwuduk. B5D11 Melaksanakan perlakuan dalam solat dengan betul dan istiqamah. B5D11E1 Melakukan perlakuan dalam solat dengan betul mengikut urutan dan istiqamah. B5D12 Melaksanakan solat berjemaah dengan betul dan istiqamah. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    B5D9E1 Melakukan amalan fardu ain dan fardu kifayah dalam kehidupan seharian secara berterusan. B5D12E1 Dikenal pasti sebagai seseorang yang layak menjadi imam. 33
 34. 34. B5D13 Melaksanakan perlakuan dalam solat Jumaat dengan betul dan istiqamah. B5D13E1 Menjelaskan perkara-perkara yang sunat dilakukan pada hari Jumaat. B5D13E2 Melazimi membaca doa dan zikir pada hari Jumaat B5D14 Melaksanakan solat sunat rawatib dan tahiyatul masjid dengan betul dan istiqamah. SIRAH NABAWIYAH DAN TAMADUN ISLAM B5D15 Memahami masyarakat Arab sebelum dan selepas kelahiran Rasulullah SAW. B5D14E1 Melakukan solat sunat rawatib dan solat sunat tahiyatul secara berterusan. B5D15E1 Beristiqamah dalam menghindari amalan Jahiliah. B5D16 Memahami riwayat hidup Rasulullah SAW. B5D16E1 Beristiqamah dalam mencontohi keperibadian Rasulullah SAW. B5D17 Memahami perjuangan Nabi Muhammad SAW di Makkah dalam mengukuhkan akidah islamiah. B5D17E1 Beristiqamah dalam mengaplikasi perjuangan Rasulullah SAW. B5D17E2 Mengaplikasi strategi dakwah Rasulullah SAW dengan istiqamah semasa berdakwah. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    34
 35. 35. B5D18 Memahami hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. B5D18E1 Beristiqamah dalam menghayati pengajaran hijrah dalam kehidupan. B5D19 Memahami perjuangan tokoh -tokoh Islam. B5D19E1 Beristiqamah dalam menghayati pengorbanan tokoh-tokoh Islam:  Abu Bakar al-Siddiq  Khadijah al-Khuwailid  Sumaiyah  Bilal bin Rabah ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH B5D20 Melakukan adab Islamiah dalam kehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan memperoleh ilmu dengan betul dan istiqamah. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    B5D20E1 Melakukan adab:  menjaga fitrah lelaki dan perempuan  berkawan  dengan ibu bapa  dengan keluarga  berguru  menuntut ilmu  menjaga harta sekolah  membaca al-Quran dengan betul dan istiqamah 35
 36. 36. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR 6 B6 Mahir membaca al-Quran, menghafaz ayat-ayat tertentu, menghuraikan kefahaman ayat dan hadis pilihan, menghayati akidah berteraskan rukun iman, mengamalkan ibadah, meneladani sirah nabawiyah dan tamadun Islam, mengaplikasikan adab dan akhlak Islamiah serta membaca dan menulis jawi. TILAWAH AL-QURAN AYAT BACAAN B6D1 Boleh membaca surah al-Baqarah ayat 1 – 286 dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih. Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali AYAT HAFAZAN B6D2 Boleh menghafaz ayat-ayat tertentu dalam surah al-Baqarah dengan bacaan betul, bertajwid, lancar, fasih dan bertadwir. AYAT KEFAHAMAN B6D3 Boleh mengamalkan isi kandungan ayat daripada surah al-Baqarah dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    EVIDENS B6D1E1 Membaca ayat-ayat bacaan daripada surah al-Baqarah dengan betul, bertajwid, lancar dan fasih. B6D2E1 Menghafaz ayat daripada surah al-Baqarah dengan bacaan betul, bertajwid, lancar, fasih dan bertadwir:  ayat 1 – 5  ayat 201  ayat 255  ayat 256  ayat 284 – 286 B6D3E1 Mengamalkan isi kandungan ayat daripada surah al-Baqarah dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi:  ayat 1 – 5  ayat 34 – 37  ayat 83  ayat 155 – 156  ayat 168  ayat 201  ayat 219  ayat 255  ayat 256  ayat 284 – 286 36
 37. 37. HADIS B6D4 Boleh mengamalkan isi kandungan hadis pilihan dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi. ’ULUM SYAR’IYAH AKIDAH B6D5 Boleh menghayati konsep dan asas akidah dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi. B6D4E1 Mengamalkan isi kandungan hadis pilihan dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi.  Hadis 1: Galakan Menuntut Ilmu  Hadis 2: Al-Quran dan Hadis Panduan Hidup Mukmin. B6D5E1 Melakukan perkara yang memantapkan akidah secara berterusan dan boleh dicontohi. B6D5E2 Mengawal perlakuan dan pertuturan daripada perkara yang merosakkan akidah secara berterusan dan boleh dicontohi. B6D5E3 Melakukan amalan-amalan sunat sebagai usaha memantapkan iman secara berterusan. B6D6 Boleh menghayati akidah berteraskan rukun iman dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi. B6D7 Menghayati konsep muslim dan mukmin dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    B6D6E1 Mempamerkan perlakuan dan pertuturan yang menunjukkan beriman dengan rukun-rukun iman dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi. B6D7E1 Mempamerkan imej muslim yang mukmin. 37
 38. 38. B6D8 Menghayati dalil kewujudan Allah SWT dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi. IBADAT B6D9 Melaksanakan fardu ain dan fardu kifayah dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi. B6D10 Melaksanakan konsep bersuci dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi. B6D11 Melaksanakan perlakuan dalam solat dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi. B6D12 Melaksanakan solat berjemaah dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    B6D8E1 Mempamerkan sikap taat kepada perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. B6D9E1 Melakukan amalan fardu ain dan fardu kifayah dalam kehidupan seharian secara berterusan dan boleh dicontohi. B6D10E1 Melaksanakan konsep bersuci dengan:  Sentiasa memakai pakaian yang bersih dan menutup aurat serta boleh dicontohi.  Melakukan perlakuan wuduk dengan sempurna dan boleh dicontohi. B6D11E1 Menjadikan solat sebagai keperluan hidup dengan sempurna istiqamah, dan boleh dicontohi. B6D12E1 Menjadi imam solat berjemaah dengan sempurna istiqamah, dan boleh dicontohi. 38
 39. 39. B6D13 Melaksanakan perlakuan dalam solat jumaat dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi. B6D13E1 Menghuraikan perbezaan kaedah antara golongan mastautin, bermukim dan musafir dalam solat Jumaat. B6D14 Melaksanakan solat sunat rawatib dan tahiyatul masjid dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi. B6D14E1 Melakukan solat sunat rawatib dan solat sunat tahiyatul secara berterusan dan boleh dicontohi. SIRAH NABAWIYAH DAN TAMADUN ISLAM B6D15 Memahami masyarakat Arab sebelum dan selepas kelahiran Rasulullah SAW. B6D15E1 Menghindari amalan Jahiliah yang ada masa kini secara beristiqamah dan boleh dicontohi. B5D16 Memahami riwayat hidup Rasulullah SAW. B6D16E1 Beristiqamah dalam mencontohi keperibadian Rasulullah SAW. B6D17 Memahami perjuangan Nabi Muhammad SAW di Makkah dalam mengukuhkan akidah Islamiah. B6D17E1 Beristiqamah dalam berdakwah dan boleh dicontohi. B6D18 Memahami hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    B6D18E1 Beristiqamah dalam menghayati pengajaran hijrah dan boleh dicontohi. 39
 40. 40. B6D19 Memahami perjuangan tokoh -tokoh Islam. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH B6D20 Melakukan adab Islamiah dalam kehidupan seharian, bersosial, menunaikan ibadat terhadap ibu bapa dan keluarga dan memperolehi ilmu dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi. B6D19E1 Beristiqamah dalam menghayati perjuangan tokoh-tokoh Islam dan boleh dicontohi  Abu Bakar al-Siddiq  Khadijah al-Khuwailid  Sumaiyah  Bilal bin Rabah B6D20E1 Melakukan adab:  menjaga fitrah lelaki dan perempuan  berkawan  dengan ibu bapa  dengan keluarga  berguru  menuntut ilmu  menjaga harta sekolah  membaca al-Quran dengan betul, istiqamah dan boleh dicontohi   DSP Pend.  Islam  Ting. 1  15 Mac 2012    40

×