Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CFGM Conducció d’Activitats en el Medi Natural INS Joan Oró Lleida

1,270 views

Published on

Característiques del CFGM de Conducció d'Activitats en el Medi Natural a l'INS Joan Oró de Lleida.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

CFGM Conducció d’Activitats en el Medi Natural INS Joan Oró Lleida

 1. 1. CFGM Conducció d’Activitats en el Medi Natural INS Joan Oró Lleida
 2. 2. ASPECTES GENERALSASPECTES GENERALS DURADADURADA Un curs lectiu 1.400 hores: •990 hores lectives •410 h. de formació en centres de treball. TITULACIÓTITULACIÓ Tècnic en Conducció d’Activitats en el Medi Natural (Guia de rutes a peu, en bicicleta i a cavall per baixa i mitja muntanya) ACCÉSACCÉS Via 1: ESO Via 2: Prova d’accés – Batx. – Altres cicles i titulacions. PLACESPLACES Via accés 1 : 39 PLACES Via accés 2 : 9 PLACES SORTIDESSORTIDES PROFESSIONALSPROFESSIONALS Empreses d’esports d’aventura Hotels i càmpings Albergs i cases de colònies Empreses de gestió de parcs naturals Estacions d’esquí ... ALTRESALTRES POSSIBILITATSPOSSIBILITATS Accés als cursos d’especialista en altres disciplines Curs pont i/o Prova d’accés + CFGS + Universitat
 3. 3. PERFIL PROFESSIONALPERFIL PROFESSIONAL COMPETÈNCIA GENERAL: “Conduir clients/usuaris amb SEGURETATSEGURETAT per senders o zones de muntanya a peu, en bicicleta o a cavall, i aconseguir la SATISFACCIÓSATISFACCIÓ dels usuaris i un nivell de qualitat dins dels límits de cost previstos”. COMPETÈNCIA PROFESSIONAL: • Establir itineraris atenent les característiques dels usuaris i del medi. • Establir mesures preventives i recursos per garantir la seguretat del grup. • Reconèixer signes indicadors de perill i actuar. • Progressar amb seguretat i eficàcia. • Informar sobre tècniques de progressió, el material, l’itinerari i la zona. • Organitzar i animar el grup i organitzar activitats complementàries. • Assegurar i realitzar el salvament de persones i aplicar 1rs auxilis. • Conduir el grup en situacions difícils o extremes.
 4. 4. Crèdits a cursarCrèdits a cursar Conducció de grups a peu Aspectes Generals del guiatge Planificació de rutes Orientació Guiatge pràctic Conducció de grups a cavall Classes d’hípica Atencions equines bàsiques Guiatge pràctic Conducció de grups en btt Planificació de rutes Tècnica de BTT Mecànica Guiatge pràctic El Medi Natural Seguretat i Supervivència en Muntanya Fonaments de l’Activitat Física Primers Auxilis Dinàmica de Grups Altres Activitats a la Natura Formació en Centres de Treball Crèdit de Síntesi Acts. Físiques per a Persones amb Discapacitats Administració, Gestió i Comercialització en la Petita EmpresaFormació i Orientació Laboral GUIATGE
 5. 5. COMPETÈNCIES CLAUCOMPETÈNCIES CLAU COMPETÈNCIES BÀSIQUES PER PODER SUPERAR CICLECOMPETÈNCIES BÀSIQUES PER PODER SUPERAR CICLE (segons annex del Decret 118/1999, de 19 d’abril, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de(segons annex del Decret 118/1999, de 19 d’abril, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural DOGC núm. 2892, de 19 de maiggrau mitjà de conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural DOGC núm. 2892, de 19 de maig de 1999).de 1999). • Capacitat de resolució de problemesCapacitat de resolució de problemes (p.e. Saber trobar la manera de superar un pas(p.e. Saber trobar la manera de superar un pas perillós)perillós) • Capacitat d’organització del treball (p.e. Saber preparar-se tot el necessari per a realitzarCapacitat d’organització del treball (p.e. Saber preparar-se tot el necessari per a realitzar una activitat)una activitat) • Capacitat de responsabilitat en el treball (p.e. Portar tot el material demanat, ser puntual oCapacitat de responsabilitat en el treball (p.e. Portar tot el material demanat, ser puntual o anar a revisar una ruta abans de guiar-la als companys)anar a revisar una ruta abans de guiar-la als companys) • Capacitat de treball en equip (p.e. Saber organitzar-se com a equip de guies en una ruta)Capacitat de treball en equip (p.e. Saber organitzar-se com a equip de guies en una ruta) • Capacitat d’autonomia (p.e. Saber organitzar-se la feina en funció de les demandes delCapacitat d’autonomia (p.e. Saber organitzar-se la feina en funció de les demandes del cicle o anar a revisar les rutes de l’examen de guiatge)cicle o anar a revisar les rutes de l’examen de guiatge) • Capacitat de relació interpersonal (p.e. Adaptar el vocabulari als diferents tipus de clientsCapacitat de relació interpersonal (p.e. Adaptar el vocabulari als diferents tipus de clients amb què es fan pràctiques durant el curs o acceptar els altres tal com són)amb què es fan pràctiques durant el curs o acceptar els altres tal com són) Les tasques derivades del guiatge i la conducció d’activitats en el medi natural impliquen treballar amb altres persones al nostre càrrec, la qual cosa exigeix un alt grau de RESPONSABILITAT
 6. 6. Horari generalHorari general L’horari general és de dilluns a divendres de 8.30 a 15.00 hores, però potL’horari general és de dilluns a divendres de 8.30 a 15.00 hores, però pot variar en funció de la necessitat de realització de diferents activitats:variar en funció de la necessitat de realització de diferents activitats: sortidessortides Rutes i activitats que esRutes i activitats que es realitzen per posar enrealitzen per posar en pràctica tots els aspectespràctica tots els aspectes treballats a l’aula.treballats a l’aula. Revisió de les rutes deRevisió de les rutes de l’examen pràctic del’examen pràctic de guiatge.guiatge. PràctiquePràctique s ens en empresaempresa Realització de la formacióRealització de la formació en centres de treball.en centres de treball. ESDEVENIMENTSESDEVENIMENTS CCol·laboracióol·laboració i/oi/o participació enparticipació en esdeveniments lúdics iesdeveniments lúdics i esportius de la ciutatesportius de la ciutat relacionats amb elrelacionats amb el currículum.currículum. cursetscursets Sessions d’introducció aSessions d’introducció a altres activitats al medialtres activitats al medi natural (tir amb arc,natural (tir amb arc, piragua).piragua).
 7. 7. ACTIVITATSACTIVITATS i sortidesi sortides Són l’eina principal per posar en pràctica elsSón l’eina principal per posar en pràctica els diferents coneixements que es van adquirint adiferents coneixements que es van adquirint a l’aula al llarg del curs. La seva distribució ésl’aula al llarg del curs. La seva distribució és aproximadament la següent:aproximadament la següent: PrimerPrimer trimestretrimestre •Petites sortides perPetites sortides per iniciar el treball delsiniciar el treball dels crèdits de conducció acrèdits de conducció a peu i en bicicleta.peu i en bicicleta. •Classes d’hípica.Classes d’hípica. •Activitats d’orientació.Activitats d’orientació. •Col·laboracions iCol·laboracions i voluntariat.voluntariat. segonsegon trimestretrimestre •Rutes a peu i enRutes a peu i en bicicleta per fer exàmensbicicleta per fer exàmens pràctics de guiatge.pràctics de guiatge. •Classes d’hípica iClasses d’hípica i primeres rutes a cavall.primeres rutes a cavall. •Activitats d’orientació.Activitats d’orientació. • Col·laboracions iCol·laboracions i voluntariat.voluntariat. tercertercer trimestretrimestre •Rutes a peu, a cavall i enRutes a peu, a cavall i en bicicleta per fer exàmensbicicleta per fer exàmens pràctics de guiatge.pràctics de guiatge. •Crèdit de Síntesi.Crèdit de Síntesi. •Sortida a Cellers.Sortida a Cellers. •Parc d’aventura.Parc d’aventura. •Col·laboracions iCol·laboracions i voluntariat.voluntariat. •Cursets de tir amb arc iCursets de tir amb arc i piragüisme.piragüisme. •Pràctiques ambPràctiques amb discapacitats.discapacitats. •Activitats d’orientació.Activitats d’orientació. •Ruta a cavall de dos dies.Ruta a cavall de dos dies.
 8. 8. Els costosEls costos DE LESDE LES ACTIVITATS iACTIVITATS i SORTIDESSORTIDES DE L’EQUIP I ELDE L’EQUIP I EL MATERIALMATERIAL Primer pagament (juliol) Un pagament de 250 €, dels quals una part es destina a material escolar. Segon pagament (setembre) 250 €. * Aquests pagaments comprenen totes les despeses de les sortides i els mini-cursets. Possibilitat de: •contactar amb antics alumnes del cicle per a la compra de material i equip de segona mà. •llogar una de les bicicletes del centre (150-200 € / curs). (Reunió al juliol per efectuar el sorteig de les bicicletes disponibles). •Visita-Taller a Wala a l’inici de curs per conèixer els diferents materials i equip i les seves característiques, qualitats i preus. •A mesura que avança el curs cal incorporar de manera progressiva material i equip a les diferents sortides i activitats. Tercer pagament (novembre) 100 €. Targeta transport hípica (setembre) 50 € aprox.
 9. 9. Què demanem de l’alumnat ?Què demanem de l’alumnat ? NOSALTRES US AJUDAREM A ACONSEGUIR EL GRAU DE RESPONSABILITAT i EL NIVELL PROFESSIONAL QUE ES REQUEREIX PER DESENVOLUPAR AQUESTA TASCA EN LES MILLORS CONDICIONS. COMPROMÍS En l’esforç diari per aconseguir la superació dels continguts i les competències clau del cicle I si és així ...
 10. 10. QUE GAUDIU AMBQUE GAUDIU AMB NOSALTRES EN LANOSALTRES EN LA REALITZACIÓREALITZACIÓ D’AQUEST CICLED’AQUEST CICLE FORMATIU.FORMATIU. Gràcies

×