Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

พื้นฐาน

329 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

พื้นฐาน

  1. 1. บทที่ 1 พืนทีผวและปริมาตร ้ ่ิ1.1 รูปเรขาคณิตสามมิติ 1.2 ปริมาตรของปริซมและทรงกระบอก ึ 1.3 ปริมาตรของพีระมิดและกรวย 1.4 ปริมาตรของทรงกลม1.5 ้ ่ ิ1.5 พืนทีผวของปริซมและทรงกระบอก ึ
  2. 2. บทที่ 2 กราฟ2.1 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณทีมความสัมพันธ ่ี เชิงเสน 2.2 กราฟของสมการเชิงเสนสองตัวแปร 2.3 กราฟกับการนําไปใช
  3. 3. บทที่ 3 ระบบสมการเชิงเสน3.1 ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร 3.2 การแกสมการเชิงเสนสองตัวแปรและกราฟ 3.3 โจทยสมการเชิงเสนสองตัวแปร
  4. 4. บทที่ 4 ความคลาย4.1 รูปเรขาคณิตทีคลายกัน ่ 4.2 รูปสามเหลียมทีคลายกัน ่ ่ 4.3 การนําไปใช

×