16 05 12_seminari caps d’ estudis

259 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
259
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

16 05 12_seminari caps d’ estudis

 1. 1. RE UNIÓ C A PS D’ E S TUDIS C RP VO II MONTME LÓ 15 DE MA IG DE 2012 Caps destudis @CRPVOII
 2. 2. MIRE M E NDA VA NT …Volem millorar els res ultats Caps destudis @CRPVOII
 3. 3. UNA PA RT DE L C A MÍÉ SPRE S C RIPTIVA PE R A TOTHOM LOE E l currículum: – Objectius – C ontinguts – C riteris d’avaluació Caps destudis @CRPVOII
 4. 4. C A DA C E NTRE E S TROB A E N UN PUNT… Tots els c entres han de tenir els indicadors d’avaluac ió de: -Tots els blocs de c ada àrea -Tots els cic les -Tots els curs os Caps destudis @CRPVOII
 5. 5. E LS C RITE RIS S ÓN MA S S A A MPLIS C ONE IXE ME NT DE L ME DI NA TURA L, S OC IA L I C ULTURA L . C icle Mitjà.• 5-C anvis i continuïtats en el temps A icanocions de ca i i cont ï a aaguns a es de l v quot nade pl nv inut t l spect a ida idia es as nes ua l s òics elev nt cor mb s l societ t huma i sit aguns fet hist r r l a s, d’a d a el cr er de successiói dur ciót it is a empor l Ut it font document l i as. il za s as partimonias peraj ifica a s ca is i cont ï as. l ust r quest nv inut t Caps destudis @CRPVOII
 6. 6. E N “ TRA IE M” E LS DIC A DORS• 3r: - C oneix l’evoluc ió de les poblacions d’organis mes en un hàbitat:• A ugment o dis minuc ió, analitzant-ne les pos s ibles c aus es (c reixement natural / moviments migratoris ).• Relac ió amb l’evoluc ió en les poblac ions humanes .• 3r: - Identifica les etapes de la vida de les pers ones .• C oneix els c onc eptes pres ent-pas s at-futur.• S ap explic ar la s eva his tòria pers onal, ordenant-la cronològicament.• C oneix el c oncepte de biografia i d’arbre genealògic .• Utilitza fonts doc umentals (llibre de família, fotos , c arnets , etc.).• 4t: - E ntén s i una poblac ió augmenta o dis minueix i les c aus es (c reixement real).• ... Caps destudis @CRPVOII
 7. 7. E LS C RITE RIS S ÓN MA S S A A MPLIS LLE NG UA I LITE RA TURA C A TA LA NA . C IC LE MITJ A DIME NS IÓ C OMUNIC A TIVA• 1- PA RLA R I C ONVE RS A R: · Participa activament en les convers es de clas s e i utilitza un llenguatge comprens ible per a les funcions bàs iques . · E xpos a temes de manera ordenada i comprens ible de totes les tipologies a partir d’un guió i utilitzant els recurs os adequats (to de veu, ges ticulació) i s uports audiovis uals s empre que s igui convenient. · Realitza breus Caps destudis @CRPVOII davant una intervencions càmera de vídeo.
 8. 8. E N “ TRA IE M” E LS DIC A DORS• ... Caps destudis @CRPVOII
 9. 9. PA C TA R I E S C RIURE E LS NDIC A DORS D’A VA LUA C IÓ E NS A J UDA A :• FA MILIA RITZA R-NOS A MB E L C URRÍ ULUM (E nllaç) C• Tenir clar en cada moment perquè fem el que fem• A dequar les activitats• G arantir que tenim pres ents tots els objectius• E s tablir criteris de promoció de curs i de cicle• E n cas de s ubs titució és més fàcil s aber que s ’ha de fer• E xplicar-ho a l’alumnat• E xplicar-ho a les famílies• ... Caps destudis @CRPVOII
 10. 10. HO C UINA RE M A L S E MINA RI ! Caps destudis @CRPVOII
 11. 11. É S MOLTA FE INA ...• C omenç arem per els indicadors de: Àmbit de llengües C ONTING UTS Llengua catalana i literatura DIME NS IÓ C OMUNIC A TIVA• E ns organitzarem per cicles• D’entrada farem un intens iu els dimecres 10, 17 i 24 d’oc tubre de 9.30 a 12.30 hores valorarem la feina feta i pactarem com s eguim• Hauria de s er un s eminari amb el màxim nombre de c aps d’es tudis de primària. Caps destudis @CRPVOII
 12. 12. Propos ta concreta E DUC A C IÓ INFA NTIL:Àrea de C OMUNIC A C IÓ I LLE NG UA TGE SObs ervar, es coltar i experimentarParlar, expres s ar i comunicarInterpretar, repres entar i c rearP-5 Caps destudis @CRPVOII
 13. 13. C IC LE INIC IA L: Àmbit de llengües C ONTINGUTS Llengua catalana i literaturaDIME NS IÓ C OMUNIC A TIVAParlar i c onvers arE s coltar i c omprendreLlegir i c omprendreE s criureC oneixements del func ionament de la llengua i el s euaprenentatgeC I(2n) Caps destudis @CRPVOII
 14. 14. C IC LE MITJ À Àmbit de llengües C ONTINGUTS Llengua c atalana i literatura :DIME NS IÓ C OMUNIC A TIVAParlar i c onvers arE s coltar i c omprendreLlegir i c omprendreE s criureC oneixements del func ionament de la llengua i el s euaprenentatgeC M(4t) Caps destudis @CRPVOII
 15. 15. C IC LE S UPE RIOR Àmbit de llengües C ONTINGUTS Llengua c atalana i literatura :DIME NS IÓ C OMUNIC A TIVAParlar i c onvers arE s coltar i c omprendreLlegir i c omprendreE s criureC oneixements del func ionament de la llengua i el s euaprenentatgeC S (6è) Caps destudis @CRPVOII
 16. 16. LE S IMA TGE S QUE HE M VIS T: 1.- Parella interrogant 2.- Far 3.- C òmic 4.- C uiners petits 5.- C uiners grans 6.- Llibre 7.- Mafalda Caps destudis @CRPVOII
 17. 17. oles àM t gr ciesM r For aga l esmfl es4 ec.ca or @xt t@maga oc r flC RP Vallès Oriental II, Montmeló crp-mollet@xtec.cat @C RPVOII Caps destudis @CRPVOII

×