Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Servei comunitari 03 11.14

362 views

Published on

Servei Comunitari

Published in: Education
 • Be the first to comment

Servei comunitari 03 11.14

 1. 1. APRENETATGE SIGNIFICATIU CONSTRUCCIÓ DE CONEIXEMENT DESENVOLUPAR COMPETÈNCIES ADQUIRIR VALORS PROTAGONISTA DEL SEU APRENENTATGE CREIXEMENT PERSONAL I ACADÈMIC
 2. 2. UN PUNT DE TROBADA EL SERVEI COMUNITARI...
 3. 3. PER CONNECTAR L’ALUMNAT AMB LA REALITAT SOCIAL I LA SOCIETAT AMB ELS CENTRES EDUCATIUS PER... ...APRENDRE DE MANERA VIVENCIAL A FORMAR PART D’UNA COMUNITAT, TOT GENERANT NOUS APRENENTATGES I DONANT RESPOSTA A UNA NECESSITAT SOCIAL .
 4. 4. NO ÉS SERVEI COMUNITARI... Organitzar una recollida de diners o material. Fer un hort escolar. Netejar una riera. Visitar una entitat. ... ÉS SERVEI COMUNITARI... Organitzar una recollida de diners o material si es treballa d’una manera col·laborativa amb una entitat i es coneixen i treballen els motius de la seva necessitat. Fer un hort escolar si l’alumnat forma part de tot el projecte i de les necessitats que implica un hort, a la vegada que implica a alumnes d’altres grups. Netejar una riera tot mesurant els productes que l’embruten i analitzant l’impacte que produeixen en el medi ambient. Visitar una entitat per la que s’ha preparat conjuntament una activitat com pot ser la de ensinistrar a la gent gran en l’ús de la tecnologia. ...
 5. 5. Entenem el “Servei Comunitari” com una proposta pedagògica que implica la realització d’una acció solidària protagonitzada per l’alumnat de qualsevol nivell o etapa educativa, destinada a atendre necessitats reals d’una comunitat i que esta integrada en els continguts curriculars d'aprenentatge. Reflexió + + + + Aprenentatge Servei Projecte educatiu Participació activa
 6. 6. Aprenentatge. És necessari que existeixi un aprenentatge sistematitzat i en estreta relació i associació amb el servei. A més, cal que els objectius educatius siguin explícits i que els participants siguin conscients del que poden aprendre amb la seva participació al projecte. Servei. Ha d’existir un servei autèntic que parteixi de necessitats reals. L’acció dels agents implicats ha de tenir un impacte real a l’entorn, ja sigui l’immediat o a mig termini. Les experiències parteixen de les capacitats dels participants i han d’oferir la possibilitat d’aprendre i col·laborar en un marc de reciprocitat. Projecte Educatiu. Cal que existeixi un veritable projecte educatiu que contempli qüestions fonamentals com són la planificació o l’avaluació. No es tracta d’una pràctica que sorgeix per causalitat. Participació activa. Es requereix la implicació i el protagonisme dels diferents agents que el porten a terme. Tot i que la intensitat del protagonisme dels agents variarà en funció de la seva edat, la seva maduresa i les seves capacitats. Reflexió. Ha d’existir una consciència del projecte per part dels participants. Que coneguin què s’està fent, com, per què i per a què. Cal que els protagonistes reflexionin sobre els aprenentatges realitzats, el projecte, l’impacte del servei i de les seves experiències personals
 7. 7. Un procés d’adquisició de coneixements i competències per a la vida. Un treball en xarxa que coordini les institucions educatives i les entitats socials. Un mètode per a l‘educació formal i no formal per a totes les edats. Un impacte formatiu i transformador. Un mètode de pedagogia activa i reflexiva. Un servei en el marc de la reciprocitat. El Servei Comunitari suposa...
 8. 8. On l’alumnat aprèn a....
 9. 9. Aprendre a conèixer: Problemes socials concrets les seves causes i conseqüències. La complexitat i riquesa del context comunitari. Competències relatives al desenvolupament del pensament crític. Aprendre a fer: Competències relatives a la realització de projectes. Competències especifiques del servei que es realitza. Posar al servei de la comunitat les pròpies habilitats. Aprendre a ser: Millora de l’autoconeixement i autoestima, de l’autonomia personal, de la tolerància i la frustració, etc. Aprendre a conviure: Competències relatives a la comunicació i expressió. Competències relatives al treball en equip. Desenvolupament de l’empatia. Sentiment de pertinença a la comunitat.
 10. 10. Per què portar a terme projectes de Servei Comunitari? En relació als participats: Representa un benefici mutu i recíproc entre qui realitza i qui rep el servei. Motiva cap a l’aprenentatge a l’alumnat i els atorga un paper de protagonistes. En relació a la institució educativa: Afavoreix el creixement personal i acadèmic de l’alumnat i del professorat. Millora les propostes educatives i metodològiques tradicionals. En relació a les entitats o grups receptors: Els ajuda a aconseguir els seus objectius. En el cas de les entitats els aporta visibilitat. En relació a la comunitat: Potencia en treball entre diferents nivells o etapes educatives. Potencia el treball en xarxa entre les institucions educatives i les entitats socials Potencia el territori com a escenari pedagògic i no tan sols com a recurs didàctic. Reforça el teixit associatiu.
 11. 11. Quines són les tasques del professorat? Contactar amb les diferents institucions i fer una recerca dels possibles projectes a portar a terme. Presentar o acordar el projecte amb l' institució i l’alumnat. Fusionar el projecte amb el currículum. Informar a l’equip docent i a les famílies del projecte a realitzar. Fixar per escrit les etapes, el calendari i les feines que ha de fer cada un dels participants. (protocols) Facilitar la infraestructura i la logística a l’alumnat i orientar-los en la seva implementació. Fer el seguiment a través de fitxes estandarditzades, contactes personals, i reunions de seguiment amb el grup. Coordinar els processos d’avaluació i valoració. Informar a la comunitat educativa del resultat del projecte.
 12. 12. ELS PROJECTES DE SERVEI COMUNITARI SEGONS EL LLOC ON ES REALITZEN PROJECTES EXTERNS Biblioteca. Llar d’infants. Residència d’avis. Hospital. Menjador Social. Associació. Creu Roja. Arxiu Municipal. Protectora d’animals. ... PROJECTES INTERNS Biblioteca. Reforç escolar. Codis QR per conèixer el centre. Maleta pedagògica per presentar a d’altres grups. Obra de teatre per representar a d’altres grups. Apadrinament lector. ....
 13. 13. Però què és el més imprescindible per assolir l’èxit...?  Motivació.  Pensament positiu.  Implicació.  Compromís.  Planificació.  Programació.  Reflexió.  ... Per part de tots els agents implicats en el projecte!
 14. 14. EXEMPLE SERVEI COMUNITARI AMB RELACIÓ A LES ÀREES Competència en comunicació lingüística. Llengua i literatura: •Redactar díptics de divulgació i eslògans sobre la campanya. •Inventar-se un espot de ràdio o televisió per estimular la donació. Altres llengües: •Traduir a la llengua estrangera els textos publicitaris de la campanya. •Visualitzar anuncis estrangers de divulgació de campanyes similars. Competència Social i Ciutadana. Ciències socials: • Investigar alguns mites i pràctiques errònies relacionades amb la sang. •.Preparar i realitzar una entrevista a una persona que hagi patit una transfusió. Competència en el coneixement i interacció amb el món físic. Ciències naturals: •Esbrinar el grup saguini de cadascú. •Estudiar el sistema circulatori. Educació física: •Fer exercicis cardiovasculars i prendre consciència de la importància del cor. •Practicar que cal fer davant de ferides lleus o pèrdues de sang. Competència Artística i cultural. Música: •Compondre una cançó com a element de difusió de la campanya. Educació plàstica: •Elaborar cartells i pancartes al·lusives a la campanya. Competència Matemàtica. Matemàtiques: •Interpretar dades estadístiques. •Calcular la incidència de la campanya. Competència Autonomia i iniciativa personal. •Planificar i programar les activitats a portar a terme durant el servei. •Capacitat de treball en equip. Competència Tractament de la informació. •Fer recerques a internet i compartir-les virtualment. Campanya de donació de sang alumnat primària Competència per aprendre a aprendre. •Fomentar la creativitat i la curiositat per fer-se preguntes, identificar i plantejar la diversitat de respostes possibles davant d’una pregunta. CURRICULARS I LES COMPETÈNCIES.
 15. 15. Algunes preguntes a fer-nos si volem portar a terme un projecte de Servei Comunitari... 1. Amb quin grup d’alumnes i quin serà el seu grau de decisió en al tria i planificació del projecte? 2. Intern o amb col·laboració amb alguna entitat? 3. Millorarà una activitat que ja funciona o serà una activitat nova? 4. Quin serà el seu títol? 5. Quin seran els seus objectius? 6. En quins espais curriculars es pot ubicar? 7. Quines competències es poden treballar? 8. Quines activitats es portaran a terme i quan? 9. Qui hi pot col·laborar del centre? 10. Quina serà la seva temporalització? 11. Quins recursos es necessitaran? 12. Quantes hores hi dedicaran els alumnes? 13. Com i qui avaluarà els aprenentatges i l’impacte del projecte? 14. Com contactar amb el professorat o entitat que pot servir de “partener”? 15. Què haurem d’acordar les diferents parts? 16. Quina informació rebran les famílies? 17. Com es reconeixerà i es celebrarà els resultats del projecte? 18. Com es difondrà el treball realitzat? 19. ...
 16. 16. Siguis tu el canvi que vols veure en el mon. Mahatma Gandhi
 17. 17. LA GALLINA S’IMPLICA PERÒ EL PORC ESTA COMPROMES...

×