Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ESTRATÈGIES DE REPARACIÓ D'IMATGE DE LANCE ARMSTRONG A L'ENTREVISTA AMB OPRAH WINFREY, 2013.

3,112 views

Published on

Punts claus de l'estratègia de Reparació d'Imatge de l'ex-ciclista Lance Armstrong a l'entrevista amb Oprah Winfrey. Gener de 2012.

ESTRATÈGIES DE REPARACIÓ D'IMATGE DE LANCE ARMSTRONG A L'ENTREVISTA AMB OPRAH WINFREY, 2013.

  1. 1. ESTRATÈGIES DE REPARACIÓ DIMATGE DE LANCE ARMSTRONG ALENTREVISTA AMB OPRAH WINFREY, 2013.Analitzaré els punts que considero claus agafant com a inspiració el llibre "Accounts,Excuses, and Apologies" del professor William L. Benoit, un dels meus referents enaquesta matèria.La teoria diu que es poden fer servir cinc grans línies estratègiques per a la reparaciódimatge després duna crisi com aquesta.Evidentment, no cal escollir-ne només una, normalment, un discurs de confessió o deperdó, pot ser la suma de diferents estratègies combinades.Anem punt per punt:1- NEGACIÓ (simple o un traspàs de culpa)Armstrong va ser servir aquesta estratègia durant molts anys, uns 13, i tenia clar que araera el moment dabandonar-la. Si continuava per aquest camí, tenia totes les de perdre.Durant tots aquests anys, el texà va esgotar fins a les últimes conseqüències aquestaargumentació sense cap fonament.Sha de dir que un dels punts claus de lentrevista és lanàlisi de la forta personalitat delex-ciclista i de com li agradava passar a latac, cosa que Armstrong concorda en totmoment. Oprah va ser molt dincís en el fet que Armstrong havia demandat desenes depersones de manera totalment injusta i que els havia insultat greument i assetjatpsicològicament.En un moment de lentrevista, Armstrong fins i tot bromeja sobre el fet que no sap aquanta gent havia demandat, perquè havien estat molts.Tot i això, Armstrong fa servir la negació en alguns passatges referents a testimonis degent que havia declarat contra seu, va remarcar molt categòricament que no havia fetservir la paraula "fat" per insultar a una ex-amiga, va dir que no havia pressionat mai acap company dequip a prendre substàncies dopants i, una de les coses més importants,va dir que no shavia dopat després de 2005.2- EVASIÓ de RESPONSABILITATEn cap moment va fer servir cap de les quatre sub-categories daquesta estratègia(Provocació, Inviabilitat, Accident o bones intencions). Havia de donar la cara i hova fer. Tard, com diu ell, però ho va fer. En tot moment es responsabilitza dels seusactes.Tot i això, vull destacar lús que es va fer a lentrevista, per part dOprah i dell mateix,duna tercera persona "that guy", que era ell mateix en el passat, com si fos una altrapersona.- I wanna ask you...a question...who is that guy, who is that guy? - li pregunta Oprah.- I dont like that guy... - li contesta Lance.Això, és una subtil tàctica devasió de responsabilitat, com quan hom diu, en unJudici, que "anava borratxo" i no sabia el que deia. Lex-ciclista es nota molt còmode enaquest terreny. Es va fer referència en diferents ocasions a lantic Armstrong, eldesafiant, pressumptús, el "jerk". Evidentment que tothom sap que Armstrong es faresponsable dels seus actes i en respon, que diu que una part de "that guy" és encaradins seu etc, però lús daquesta tercera persona fa que el receptor distanciï lArmstrongdel present amb lArmstrong del passat. I això és molt bo per a la reparació de la seva
  2. 2. imatge. A algú li sona lexpessió "tothom té dret a canviar?"3- REDUCCIÓ de lOFENSAAquesta és una de les estratègies més utilitzades per crisis daquest tipus i també és unade les més efectives per al rentat dimatge.Hi ha diferents subcategories que analitzaré en relació a lentrevista. El bolstering enanglès (reforçament), és un dels clàssics. Dit duna manera planera, és lhabilitatdexplicar coses bones que shan fet per relacionar-se amb valors favorables i fer aixímitigar els criticables.Un exemple clar de bolstering el trobem fora de lentrevista, al seu (ex-polèmic) perfilde Twitter. A la foto de lavatar, des de fa poc temps, hi surt ell jugant amb un dels seusfills, i a la bio, les dues primeres frases són: "Raising my 5 kids. Fighting cancer". Nose si haurà estat idea seva o dalgun publicista, però aquest canvi davatar i bio és unamolt bona manera de reforçar valors positius, compartits amb una grandíssima partde laudiència. Potencia lempatia i dalguna manera, fa que una part de laudiència no elvegi tan malvat.Durant lentrevista, com era desperar, va sortir moltes vegades mencionat el fet que ellva patir un càncer i que va fundar una potent institució, Livestrong, que va ajudar i estàajudant a milers de persones afectades per càncer a tot el món.També van sortir en molts moments referències als seus fills, sobretot a Luke, el gran, ia la seva mare, amb qui va voler destacar com a font dinspiració per a la lluita desuperació a la vida.Quedarien per analitzar algunes més de les sub-categories de la Reducció dOfensa. LaMinimització, lAtac a lacusador i la Compensació no es van tocar pràcticament,però sí la Diferenciació i la Trascendència.La Diferenciació surt remarcablement quan Armstrong diu que la seva intel·ligentxarxa de dopatge no és ni molt menys tan sofisticada com la que es va fer a lAlemanyade lEst durant els 1980. Es compara amb una cosa més gran, més greu. Per tant, esredueix lofensa.La Trascendència és una estratègia de reducció dofensa molt interessant també.Consisteix en posar levent en contexte per fer-lo veure més favorable. Armstronglutilitza clarament quan insinua que la grandíssima majoria dels ciclistes es dopaven.En un moment donat diu que dels 200 que hi havia en una cursa, potser nhi havia cincque no es dopaven i que eren considerats els herois. Això és un cas claríssim detrascedència. Sobretot quan menciona aquest fet com "la cultura" duna generació.O sigui, que era una pràctica més que generalitzada. Poso aquesta important menció a lacultura a aquest apartat i no en el de Evasió de Responsabilitat perquè no ho és. Ell diuque és responsable del que va fer, ningú el va obligar, era conscient del que feia, pertant, el fet, diguem-me cultural, no és una excusa en sí, és un pretext per fer veure que elcrim no és tan gran.És clau també quan diu que va buscar la definició de "cheat" al diccionari i dalgunamanera ens fa entendre, encara que no ho diu directament, que dopar-se es podriaveure com agafar un avantatge sobre un competidor però si el competidor també estàdopat, llavors no es consideraria deshonest. Estic segur que aquest serà largument mésutilitzat pels seus fidels seguidors.4- ACCIÓ CORRECTORAUn confessió com aquesta sempre ha de venir acompanyada duna acció correctora.Moltes vegades no es pot mitigar el mal del tot però és importantíssim que hi hagi unaintenció clara i demostrable. En aquest apartat, Armstrong va mencionar durant
  3. 3. lentrevista que havia estat trucant a diferents persones damnificades per les seves malespràctiques del passat, cosa que trobo molt encertat. A més, ho va dir des duna humilitatsorprenent, posant-se a la pell de laltra persona i entenent que una trucada de 40 minutsno pot arreglar tot el mal que ell havia fet durant tants anys.A part daixò, Armstrong també mostra la seva voluntat de col·laborar amb elsorganismes anti-dopatge, però posa una condició, si es fa seriosament, fet que fa dubtarde la honorabilitat de les institucions ciclistes (Dit això, shauria de posar aquestaacusació encoberta a lapartat de Atac a lAcusador de lestratègia de Reducció delOfensa)5- MORTIFICACIÓAquesta és lestratègia més efectiva i necessària en casos de crisis com aquest. Eramolt necessari que Lance Armstrong demanés perdó, mostrés penediment i sobretot,que shumiliés en una entrevista dura amb Oprah Winfrey.Salvant uns passatges on juga molt amb la tàctica de "pity points", ho fa realment bé.Pot semblar honest a una gran part dels espectadors.Dic això dels pity points perquè en moltes ocasions durant lentrevista menciona queentén que se lha de castigar però creu que la seva sanció de per vida és exagerada si escompara amb altres esportistes que han estat castigats per casos de dopatge. Tambémanifesta que tota aquesta polèmica lha fet perdre una quantitat importantíssima dediners.Els casos de voler fer llàstima, sempre són molt efectius en confessions com aquesta. Elque es fa és donar a lespectador el poder del perdó buscant en ell, un dels sentimentshumans més primordials; la compassió.  Carles  Roca-­‐Font  22  de  Gener  2013  

×