Apunts recursos

569 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
569
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Apunts recursos

 1. 1. BLOC 3:CAP A UNA GESTIÓSOSTENIBLE DELPLANETA (1)RECURSOS
 2. 2. OBJECTIUS DEL BLOC 3● Saber quins són els perills que afecten a la salut del planeta.● Prendre consciència dels perills als quals està sotmès el planeta com a conseqüència de lactivitat humana.● Conèixer les fonts denergia alternatives.● Parlar de la sobreexplotació de recursos.● Comprendre la importància de reciclar.● Conèixer les implicacions del canvi climàtic.● Estudiar el desenvolupament sostenible.
 3. 3. ● Un dels grans problemes de la humanitat és fer compatible laugment de la població amb la utilització duns recursos, com laire, laigua i el sòl, que són limitats susceptibles de ser contaminats.● La contaminació està relacionada amb el mal ús dels recursos o amb un ús tan sols economista, basat en una utilitat a curt termini, que no té en compte el futur de la humanitat i del planeta.● Segons la major part dels científics, ens trobem en un moment excepcional de la història de a humanitat, i dacord amb la manera que es gestioni el progrés durant els pròxims decennis, o assolirem un desenvolupament equilibrat (anomenat sostenible) o ens enfonsarem.● En aquest bloc sanalitzaran els principals problemes que genera lactual gestió dels recursos i les mesures que es volen aplicar per frenar la contaminació i reconduir la situació cap a la sostenibilitat.
 4. 4. TIPUS DE RECURSOS● Els recursos naturals són les quantitats totals de materials existents a la Terra que poden tenir un valor econòmic. Els podem classificar en : --- NO RENOVABLES: el seu consum és més ràpid que els seu temps de regeneració. Ex: minerals, sòl, éssers vius i combustibles fòssils. --- RENOVABLES: el seu consum no supera el temps de generació. Ex: aire, aigua, Sol, ... Seran renovables sempre i quan no els sobreexplotem.
 5. 5. PRINCIPALS RECURSOS NATURALS Són : aire, recursos biològics, recursos minerals, aigua, sòl i recursos energètics.● AIRE : és fonamental per la humanitat i la resta dorganismes.● RECURSOS BIOLÒGICS : els presents a la biosfera (agrícoles, forestals, ramaders, cinegètics i marins).
 6. 6. RECURSOS MINERALS: roques i minerals, utilitzats enel mateix estat en que sextreuen (minerals metàl·lics) ocom a font delements que contenen (minerals nometàl·lics).La seva extracció té conseqüències com ara: - desforestació - desplaçament de poblacions - residus generats : per obtenir 1 tona dalumini cal extreure de 4 a 5 tones de bauxita i el processament genera entre 50 i 65 tones de residus. - ús de tòxics : per obtenir 1 gram dor cal tractar els materials amb cianur o mercuri, molt tòxics els dos i que poden lixiviar i anar a parar als aqüífers. - risc daccidents - conflictes associats - impacte sobre el paisatge
 7. 7. ● AIGUA: és un recurs imprescindible i hauria destar regit per una regulació i una gestió que la posés a labast de tothom, després dels adequats tractaments de potabilització i depuració. - La POTABILITZACIÓ: és alliberar-la dagents patògens i convertir-la en apta pel consum humà. - La DEPURACIÓ: és el tractament per alliberar-la dels residus dels abocaments procedents de les ciutats. El grau de depuració dependrà del nivell de contaminació i de lús que sen faci posteriorment.
 8. 8. Es considera que cal disposar dun mínim de 20Ldaigua neta per persona i dia, per satisfer lesnecessitats bàsiques personals, però hi ha 1.100milions de persones (un 17% de la població) queno té accés a aquest mínim, i hi ha 2.600 milionsde persones que viuen sense un sistema adequatde sanejament.La manca daigua genera greus problemes comara:- morts infantils.- malalties relacionades amb la manca daigua- increment de la desigualtat de sexes, ja que és ladona la que va a buscar laigua.
 9. 9. ● SÒL: és la capa de gruix variable, situada a a part superficial de lescorça terrestre. És el suport de totes les activitats forestals, agrícoles i ramaderes; en conseqüència, qualsevol desequilibri que shi produeixi influeix directament sobre aquestes activitats, bàsiques per la humanitat.
 10. 10. RECURSOS ENERGÈTICS: lenergia sutilitza en totes les activitats humanes. Aquesta dependència energètica, topa amb dos problemes de base: lesgotament de les fonts denergia no renovables i els impactes que produeixen la generació i lús de lenergia. - ENERGIES NO RENOVABLES Aquelles que a la natura es troben en una quantitat limitada i que un cop consumides no es poden substituir. Les més utilitzades actualment: gas, petroli, carbó i lenergia nuclear, però estan destinades a desaparèixer per la sobreexplotació a la qual es veuen sotmeses. A més, el seu ús planteja greus problemes mediambientals.● Avantatges: molt fàcils dutilitzar. : gran disponibilitat. : els podem utilitzar quan volem.● Inconvenients: el seu ús provoca gasos contaminants de latmosfera i són tòxics per la vida.
 11. 11. - ENERGIES RENOVABLES:sobtenen de fonts naturals,virtualment inesgotables, i són molt importants, ja sigui per: - la immensa quantitat denergia que contenen. - perquè són capaces de regenerar-se de manera natural.● Nhi ha de netes (que no contaminen) com ara la solar, leòlica, la geotèrmica, la mareomotriu, la hidràulica,● Avantatges: netes: no generen residus de difícil eliminació. : il·limitades: es generen de manera contínua. : autòctones: eviten la dependència exterior.● Inconvenients: Impacte visual elevat. : variables i no constants en quantitat. : algunes delles no estan totalment desenvolupades tecnològicament.
 12. 12. ENERGIA HIDROELÈCTRICA● Aigua del riu → embassament amb una presa → comportes que duen a una turbina → quan gira la turbina es converteix en energia.● Els embassaments serveixen també per emmagatzemar aigua per regar i pel consum humà, a més devitar crescudes perilloses dels rius. Problema: només el 2,5% de laigua és dolça i daquesta, només un 0,007% és accessible a nosaltres.
 13. 13. A canvi :● Shan dinundar grans zones de la riba.● Desestabilitzen els deltes, ja que els sediments que els nodreixen queden atrapats als fons dels embassaments, i el mar acaba per erosionar el delta.● Alteren la vida aquàtica. És per això, que molts països han deixat de construir-les, i en els més avançats, han començat a desmantellar-les.
 14. 14. ENERGIA EÒLICA● És lenergia cinètica del vent aprofitada a través dels aerogeneradors.● Els aerogeneradors són moderns molins de vent en els quals una dinamo converteix el moviment de les aspes en electricitat.● Aquest tipus denergia sha multiplicat per deu en lúltima dècada, sobretot a Europa. El futur és als parcs eòlics marins., perquè al mar el vent és més constant. Cal estudiar però les rutes migratòries de les aus, que són víctimes dels molins gegants.● A FAVOR: inesgotable i no contaminant, simple, barat en quant a equips i reducció de la dependència dels combustibles fòssils.● EN CONTRA: dispersa, aleatòria, intermitent, genera interferències en radars, transmissors de televisió, ...
 15. 15. ENERGIA SOLAR● És la que arriba a la Terra en forma de radiacions electromagnètiques (sobretot llum i calor) procedents del Sol. Es pot utilitzar directament a través de sistemes de captació i conversió denergia.● És una font denergia no exhaurible que es pot utilitzar de dues maneres: -- convertir-la directament en electricitat amb panells solar. -- convertir-la en calor en una central tèrmica. En aquest cas es fa bullir aigua, el vapor de la qual mou una turbina i aquesta genera electricitat. És una font denergia perfecte per als països tropicals, on la radiació solar és intensa i constant.● A FAVOR: renovabilitat, escàs impacte ambiental, versatilitat, ...● EN CONTRA: dependència meteorològica, irregular distribució, elevat cost i complexitat de les instal·lacions.
 16. 16. El satèl·lit Odisseus, que volarelativament baix, entre 60.000 i90.000 peus sobre la Terra i potmantenir-se en moviment fins a 5anys consecutius només amblenergia del Sol. Lutilitzen per ferreconeixements, pertelecomunicacions i per estudisambientals.
 17. 17. ENERGIA GEOTÈRMICA● Aprofita lenergia calorífica que surt del subsòl, a partir de temperatures superiors a 100ºC.● Actualment està limitada a zones volcàniques, perquè és més rendible, però si féssim sondatges profunds, es podria extreure de qualsevol lloc.● Saprofita laigua calenta a altes temperatures de les fonts o bé sintrodueix aigua mitjançant sondatges a fi que sescalfi amb la calor de linterior de la Terra.
 18. 18. BIOMASSA● La biomassa és la matèria orgànica, que té un origen biològic i ha estat transformada al llarg del temps. Pot ser: 1aria: procedent de lactivitat fotosintètica : restes vegetals. 2aria: procedent dels animals: fems i restes de cadàvers. 3aria : fòssil: petroli, carbó i gas natural. Aquesta és no renovable.
 19. 19. ENERGIA MAREOMOTRIU● La que procedeix del moviment de laigua de mar (onades) i de les marees. També aprofita les diferències de temperatura de les diverses capes de laigua.● Actualment està poc desenvolupada.
 20. 20. HIDROGEN● Lhidrogen és el combustible del futur, ja que la seva combustió sols produeix aigua com a producte. 2 H2 + O2 → H2O● Hi ha dues maneres bàsiques daconseguir-ne: -- Amb panells fotovoltaics, que aprofiten lenergia solar per efectuar la descomposició química de aigua en hidrogen i oxigen. El gran avantatge daquesta reacció és que no contamina i que, quan sabarateixi el cost de silici de les plaques solars, serà pràcticament gratuït, perquè tan sols es necessita Sol i aigua. -- A partir de gas natural, que és una mescla de metà, butà i altres gasos. Per exemple : CH4 + H2O → CO + H2
 21. 21. ● Avantatges: no produeix emissions de CO2, té una elevada densitat energètica en estat líquid, té baixa energia dactivació (no cal escalfar-lo), no és tòxic i és segur en espais oberts.● Inconvenients: volatilitat extrema i poc segur en espais confinats, cosa que en dificulta el transport, lemmagatzematge, lobtenció, ... Lhoritzó daplicació massiva és encara llunyà.
 22. 22. ENERGIA NUCLEAR DE FISSIÓ● Als reactors nuclears, lUrani 235 enriquit amb plutoni es bombardeja amb neutrons, i així saconsegueix que es torni inestable i es trenqui (fissió) en dos nuclis més petits, procés que allibera energia en forma de calor. (és una reacció molt exotèrmica) La calor sutilitza per vaporitzar aigua i el vapor mou una turbina que genera electricitat.
 23. 23. ENERGIA NUCLEAR DE FISSIÓ● Avantatges: produeix molt energia de forma contínua i a un preu raonable. : No produeix gasos defecte hivernacle● Inconvenients: produeix residus radioactius amb un període de desintegració (per deixar de ser radioactiu) de 300.000 anys. Poden provocar greus catàstrofes mediambientals en cas daccident. Es tracta dun material molt perillós i ningú sap què fer- ne. La primera central nuclear es va construir lany 1956 i encara no sha trobat cap lloc segur al planeta per enterrar-hi residus radioactius.
 24. 24. .
 25. 25. ENERGIA NUCLEAR DE FUSIÓ● Lenergia que procedeix de la fusió sobté a través dunir àtoms de triti i deuteri, que són dos isòtops de lhidrogen.● El deuteri és fàcil de trobar, ja que és el 30% de laigua del planeta. En canvi, el triti no es troba a la natura i cal obtenir-lo a partir de reaccions nuclears. En tot cas, lhidrogen és la matèria prima.● El que és increïble, és que per cada gram dhidrogen invertit en la fusió nuclear, es produeixen uns 173 000 quilovats/hora, així que estem parlant duna quantitat denergia inimaginable i inesgotable.
 26. 26. La producció denergia per fusió nuclear és gairebé ideal, perquè no contamina. Lúnic producte que sobté en la reacció és heli, que no és radioactiu. Ara bé, la fusió necessita unes infraestructures molt complexes i fins ara lenginyeria no ha estat capaç de resoldre el problema.● Això és degut a que sha de confinar lhidrogen a uns 1010ºC, i cap material pot aguantar aquestes temperatures, fent que shagi de dur a terme mitjançant camps magnètics.
 27. 27. POT EXPLOTAR UNA CENTRAL NUCLEAR? Una central nuclear no és una bomba atòmica. Totes dues utilitzen urani, però el nivell denriquiment de lurani (el percentatge de lisòtop U235) perquè sigui possible provocar una explosió és del 95%. Les centrals nuclears utilitzen urani enriquit a un 3%. Per tant, mai no es podria produir una explosió directa del combustible duna central.● EXEMPLES: Txernòbil: durant un simulacre van deixar de funcionar els circuits de refrigeració i això va provocar una explosió de vapor i la fusió del nucli, cosa que va provocar un escapament de radiació que va contaminar una zona molt extensa.
 28. 28. BIOCOMBUSTIBLES: bioetanol, biodièsel i biogàs● Ens referim a qualsevol combustible derivat de la biomassa. BIOETANOL: alcohol que sobté de la fermentació (escalfament sense aire) de sucres procedents de conreus energètics, com ara la canya de sucre, la bleda-rave, lordi, el blat o el blat de moro. Alguns països el barregen amb benzina per fer-lo servir com a carburant.
 29. 29. BLEDA-RAVE O REMOLATXA CANYA DE SUCRE BLAT (trigo) BLAT DE MOROORDI (centeno) (maíz)
 30. 30. ● BIODIÈSEL: obtingut a partir dolis vegetals, com ara oli de soja o de gira-sol, encara que també es pot obtenir a partir de greixos animals o olis usats o de rebuig, i pot substituir el dièsel. Moltes vegades susa barrejat amb dièsel normal.
 31. 31. ● BIOGÀS: sobté de la digestió anaeròbica de la matèria orgànica (de deixalles biodegradables), en instal·lacions adequades, abocadors, ... Conté una barreja de metà, diòxid de carboni i altres components minoritaris, i pot substituir el gas natural. La descomposició anaeròbia de la matèria orgànica continguda en els residus genera metà i CO2. Tots dos són gasos defecte hivernacle, així que aprofitar- los com a biogàs evita que semetin a latmosfera. La captació del biogàs es produeix a través duns pous perforats al llarg del dipòsit. Per un sistema de col·lectors es condueix a una planta de cogeneració, situada en les mateixes instal·lacions, i susa per generar electricitat.
 32. 32. ● Problemes dels biocombustibles: -- En la seva producció també es consumeix petroli. -- Les extensions de terreny necessàries són enormes. -- Lús de conreus alimentaris per a la producció de biocombustibles ha encarit el preu dalguns aliments bàsics, com ara el blat de moro, i dels pinsos, poden afectar a la subsistència de part de la població humana.
 33. 33. ● Alguna solució als problemes dels biocombustibles: -- Els científics estant investigant (mitjançant la biotecnologia) plantes amb un contingut alt dolis o de midó, de creixement ràpid, i que no consumeixin gaire aigua, com a alternativa als conreus alimentaris. Un exemple és la JATROPHA o pinyó de lÍndia. Aquesta planta és una oleaginosa que sobreviu i creix en les terres marginals, erosionades i esgotades, i que a més té un tant per cent doli elevat. Necessita poca aigua per créixer, i tampoc li molesten les pluges copioses.

×