I tu com t'impliques, material informatiu per pares

431 views

Published on

Material de divulgació informatiu sobre drogues.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
431
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

I tu com t'impliques, material informatiu per pares

 1. 1. Com prevenir el consum de drogues des de la família
 2. 2. Textos:Promoció i Desenvolupament Social · PDSEdita:Diputació de BarcelonaÀrea de Benestar SocialBarcelona, 2008© PDS · Promoció i Desenvolupament Social
 3. 3. Com prevenir el consum de drogues des de la família
 4. 4. ÍNDEX1 Informació sobre drogues ..............................................................................................................................7 1.1 Què és una droga? ..............................................................................................................................7 1.2 Què vol dir tenir dependència? ............................................................................................................7 1.3 Prendre drogues porta sempre a la dependència? .............................................................................7 1.4 Què és la síndrome d’abstinència? ......................................................................................................7 1.5 Què vol dir tenir tolerància a una droga? .............................................................................................7 1.6 Quins riscos té prendre drogues? ........................................................................................................82 Pautes educatives per prevenir el consum de drogues en els fills i filles......................................................8 2.1 Equilibrar el suport i el control en l’educació dels fills i les filles ..........................................................8 2.2 Tenir una bona comunicació amb els fills i les filles .............................................................................9 2.3 Teixir lligams amb els fills, cap a una relació positiva ..........................................................................9 2.4 Establir normes familiars de conducta ...............................................................................................11 2.5 Reforçar el compliment de les normes ..............................................................................................11 2.6 Què fer quan els fills i filles no compleixen les normes .....................................................................12 2.7 Seguir i supervisar la conducta dels fills i les filles ............................................................................12 2.8 Fixar normes sobre l’ús de les drogues .............................................................................................133 Reflexions sobre la conducta dels pares .....................................................................................................15 3.1 Controlar la ira i les explosions de ràbia ............................................................................................15 3.2 Modelat, l’exemple que donem als fills i les filles ..............................................................................154 Informació bàsica sobre drogues .................................................................................................................16 4.1 Què cal saber sobre el tabac? ...........................................................................................................16 4.1.1 El tabac és tan dolent com diuen? ...........................................................................................16 4.1.2 Els joves poden comprar tabac? ..............................................................................................17 4.2 Què cal saber sobre l’alcohol? ...........................................................................................................17 4.2.1 Quant d’alcohol tenen les begudes? ........................................................................................17 4.2.2 Quina quantitat d’alcohol és massa? .......................................................................................17 4.2.3 Què és la taxa d’alcoholèmia? .................................................................................................18 4.2.4 Els joves poden comprar begudes amb alcohol? ....................................................................18 4.3 Què cal saber sobre el cànnabis .......................................................................................................18 4.3.1 Quins riscos té fumar cànnabis? ..............................................................................................19 4.3.2 El cànnabis té propietats curatives? ........................................................................................19 4.3.3 Es poden tenir plantes de cànnabis? .......................................................................................20 4.4 Què cal saber sobre la cocaïna .........................................................................................................20 4.5 Què cal saber sobre les drogues de síntesi? ....................................................................................205 On adreçar-se en cas de tenir problemes o de necessitar suport. ..............................................................226 Annexos informatius sobre drogues. ...........................................................................................................23
 5. 5. Els últims anys el consum de drogues ha experimentat canvis importants, paral·lels a l’evolució de la so-cietat. Si fa uns anys les drogues s’associaven a la marginació social, actualment el seu consum està moltvinculat a la nit i la cultura de l’oci.Ara els consumidors són generalment persones integrades en la societat, que prenen drogues amb finalitatsrecreatives i de socialització. Tanmateix, consumir drogues continua comportant riscos importants i generantproblemes (de salut, de comportament i d’altra mena). De fet, alguns d’ells s’han vist incrementats per diver-sos motius: els consumidors són cada vegada més joves, s’ha generalitzat el consum d’algunes drogues, sen’han afegit de noves, s’ha tendit a banalitzar els seus riscos, etc.Aquesta guia s’emmarca dins del programa I tu, de què vas? de la Diputació de Barcelona, que gira entornd’una exposició sobre les drogues adreçada a joves de 12 a 16 anys, i vol ser un material informatiu i d’invi-tació a la reflexió per als pares d’adolescents que la visiten.
 6. 6. Informació sobre les drogues canviï els seus hàbits i les seves relacions amb els altres.Tot i que no és necessari que els pares siguin unsexperts en el tema, convé que disposin d’informa- Prendre drogues porta sempre a lació bàsica sobre les drogues per tal de poder parlar dependència?amb els fills, contrarestar missatges erronis i esta-blir normes familiars sobre el seu consum. No, però totes les drogues poden arribar a generar dependència. Que en generin o no depèn de diver- sos factors: les característiques de cada droga, laQuè és una droga? predisposició individual, la freqüència i la intensitat del consum, la via d’administració (oral, fumada,Les drogues (alcohol, cànnabis, cocaïna, etc.) són injectada...) i les motivacions de la persona perun conjunt de substàncies molt diverses que tenen consumir-les.en comú tres característiques: 1. Actuen sobre el sistema nerviós central, és a Què és la síndrome d’abstinència? dir, alteren el funcionament del cervell. 2. Provoquen canvis en el comportament, l’estat Són diferents alteracions psíquiques (neguit, in- d’ànim o la percepció de la persona. somni, irritabilitat...) i físiques (suors, tremolors, nàusees...) que poden presentar les persones de- 3. Si es prenen de manera repetida o continuada pendents d’una droga al cap d’unes hores sense poden generar dependència. prendre-la. Aquestes molèsties es fan més inten- ses amb el pas del temps, i desapareixen en tornarQuè vol dir tenir dependència? a consumir la droga, fet que contribueix a mantenir el seu consum.Una persona té dependència d’una droga (en ter-mes col·loquials, hi està “enganxada”) quan sent la Què vol dir tenir tolerància a unanecessitat de consumir-la, malgrat que això impli-qui conseqüències negatives. droga?Quan es depèn d’una droga el seu consum esde- Una persona té tolerància a una droga quan el seuvé prioritari, passant per davant d’altres coses que cos s’ha acostumat a la substància i té la necessitatabans eren importants per la persona. Això fa que de prendre quantitats cada vegada més grans per 7
 7. 7. tal de notar els mateixos efectes que abans acon- Quins riscos té prendre drogues? seguia amb quantitats més petites. És una de les possibles conseqüències del con- A més del risc de tornar-se dependent, consumir sum continuat d’algunes drogues. Molta gent ho drogues també pot comportar, entre d’altres, major interpreta com un signe de fortalesa (“aguan- risc d’accidents (de trànsit i d’altra mena), de patir ta” molt) o d’habilitat (sap beure), però en reali- determinades malalties (orgàniques i mentals), de tat significa que el cos s’ha habituat a prendre’n mantenir relacions sexuals amb baixos nivells de i, per tant, és indicativa d’un consum abusiu. protecció i de veure’s involucrat en accions violen- tes. El fet que la persona noti menys els efectes con- tribueix a disminuir la percepció de risc i porta a Pautes educatives per augmentar el consum i, en conseqüència, també els riscos. prevenir el consum de drogues en els fills Està molt estesa la creença que un cop els fills són adolescents els pares ja no poden influir en la seva conducta. Però segons els estudis sobre aquest tema, els fills estan, en general, disposats a actuar tal com esperen els seus pares, perquè els importa força la qualitat de la relació amb ells. Equilibrar el suport i el control en l’educació dels fills i les filles Tots els pares volen que els seus fills es comportin de manera autònoma, d’acord amb els seus valors i conviccions, i que gaudeixin d’un estil de vida sa- ludable. Per aconseguir-ho és necessari educar els fills exercint un equilibri entre les funcions de suport i de control.8
 8. 8. El suport dels pares dóna resposta a les necessi- Tenir una bona comunicació ambtats bàsiques dels fills, tant físiques (alimentació, els fills i les fillessostre, etc.) com afectives; mentre que el controlrespon a la necessitat d’orientar la conducta dels Una bona comunicació en la família (amb els fills ifills i establir normes i límits. entre els pares) afavoreix la unió i la bona relacióÉs molt important que els pares trobin l’equilibri en- entre els seus membres, i permet educar els fillstre el suport i el control en l’educació dels fills: d’una manera més eficaç. 1. Si només donen suport als fills, però no exer- Les següents consignes poden ajudar a estimular ceixin control sobre la seva conducta, els esta- la comunicació amb els fills i filles: ran sobreprotegint o malcriant (no els ajudaran • Buscar activament espais i oportunitats per parlar a ser responsables). amb els fills. 2. Si se centren en el control del comportament • Prestar-los atenció quan es parla amb ells, i fer que dels fills, però no els donen prou suport, els se sentin escoltats. educaran de manera repressiva i autoritària • Mostrar-los que poden expressar les seves inquie- (no els ajudaran a ser autònoms i a desenvolu- tuds, sentiments i opinions sense por de ser ridiculit- par un sistema de valors propi). zats ni recriminats. Naturalment, això no implica que els pares hagin de compartir les seves opinions. 3. Si eduquen els fills, donant-los suport sempre que ho necessitin i exercint control sempre que • Estar preparats per escoltar coses que potser no calgui, els ajudaran a comportar-se de manera agradaran o que preocuparan. autònoma i responsable. • Prendre la iniciativa els pares, comentant les “se- ves coses”, evitant, això sí, fer-se pesats i avorrir els fills. Si els pares transmeten aquest equilibri (suport-control) estan dotant els fills d’ei- Teixir lligams, cap a una relació nes i habilitats per afrontar serenament positiva amb els fills i les filles qualsevol situació vital, i aquestes eines Quan els lligams entre els pares i els fills són forts i i habilitats els ajudaran a evitar possibles la relació és bona, els fills accepten amb més facili- problemes amb les drogues. tat comportar-se d’acord amb les expectatives dels seus pares i assumeixen millor la supervisió de la seva conducta. Alhora, si en alguna ocasió fan 9
 9. 9. 10
 10. 10. quelcom inadequat (com ara, experimentar amb el fills desenvolupin un sistema de valors propi i quetabac quan encara són molt joves o tornar una nit es comportin d’acord amb ell. Això es pot afavorirbeguts a casa) serà més fàcil incidir sobre ells per de diverses formes:evitar la repetició o la instauració d’aquestes con- • Abans de posar una norma, els pares han deductes. tenir molt clars els motius que la justifiquen, iA continuació es presenten algunes pautes que po- explicar-los als fills.den ajudar a afavorir una relació positiva amb els • Fonamentar les normes en les conseqüènciesfills: que se’n deriven del fet de complir-les o no, per • Mostrar i expressar afecte als fills. No sols als fills i per als altres, i no pas per les conse- durant la infància, sinó també quan són ado- qüències per als pares. Així, és millor justificar lescents (encara que aleshores aparentment la imposició d’una hora màxima de tornada a rebutgin les mostres d’afecte). casa per les nits en base a la necessitat de descans del fill, que no pas en base al neguit • Organitzar-se per tal de disposar d’un cert dels pares mentre el fill és fora. temps per compartir en família. • Procurar pactar les normes amb els fills i accep- • Convidar els fills a prendre part en les decisi- tar modificar-les si aporten prous arguments. ons familiars. • Relacionar “responsabilitat” amb “llibertat” a • Procurar fer plegats algunes activitats. l’hora de pactar les normes amb els fills. • Participar en àrees d’interès dels fills, evitant, • Un cop fixada una norma cal exigir sempre el però, envair els seus espais i les seves rela- seu compliment. cions. • Revisar-les de tant en tant, i canviar-les tantEstablir normes familiars de bon punt deixin de ser adequades, però nomésconducta en aquest cas.Les normes i els límits familiars ajuden a estructu- Reforçar el compliment de lesrar la conducta dels fills. Per tant, cal que els pares normesestableixin normes per indicar als fills quins com-portaments són acceptables i quins no. Quan els fills es mostren responsables i complei- xen les normes familiars, els pares han de reforçarL’acció educativa dels pares no es pot limitar a im- aquesta conducta. Una de les millors maneres deposar normes, s’ha d’orientar a aconseguir que els 11
 11. 11. fer-ho és mitjançant l’elogi i el reconeixement ver- • Tenir cura que la sanció guardi proporció amb bal, fet que crea un clima favorable per poder fer la gravetat de la conducta. preguntes i que afavoreix la comunicació entre pa- • Relacionar la sanció amb la conducta que la res i fills. motiva. Això fa més clara la relació entre la conducta problema i les seves conseqüències, Què fer quan els fills no i fa més acceptable la sanció. compleixen les normes • Evitar posar sancions que suposin, alhora, un càstig per als pares, els germans o altres mem- És normal que els fills, de tant en tant, deixin de bres de la família. Són injustes, generen tensi- complir una norma... per provar a veure què passa. ons innecessàries i se solen acabar aixecant Davant aquesta situació, cal parlar amb el fill dels abans que es compleixin. motius i de les circumstàncies que l’han dut a sal- tar-se la norma. A més a més, cal imposar sempre • Buscar amb les sancions “efectivitat” (reduir la una sanció, que és millor haver previst abans i que probabilitat que es repeteixi una conducta ina- el fill conegui. No sancionar l’incompliment de les dequada) i no pas “revenja” (alleugerir la tensió normes, o fer-ho unes vegades sí i altres no, farà dels pares). que els fills deixin de complir les normes més so- • Evitar que les sancions siguin moralment (i, per vint, perquè no associaran les conseqüències de descomptat, físicament) doloroses. Sovint n’hi fer-ho (la sanció), amb la seva conducta, sinó amb ha prou amb retirar o limitar l’accés a un privi- l’atzar o l’estat d’humor dels pares, i com que això legi (per exemple: el fet de poder tornar a casa escapa del seu control, pensaran que més val fer més tard). el que els vingui de gust, i esperar que hi hagi sort després a casa. Seguir i supervisar la conducta Per tal que les sancions que imposem als fills no dels fills i les filles siguin desmesurades, convé tenir en compte les següents orientacions: El fet que els pares supervisin la conducta dels • És millor aplicar càstigs petits, de manera co- seus fills els fa saber que s’interessen per ells i que herent (sempre que es produeix la conducta), estan al cas d’on són i què fan al llarg del dia. que no pas esperar a posar càstigs severs Les següents pautes poden ajudar a fer més ac- quan s’hagi repetit diversos cops la conducta ceptable i més eficaç el seguiment de la conducta inadequada. dels fills:12
 12. 12. • No amagar als fills que se’ls supervisa. No cal recordar-ho a cada moment, però no s’ha d’ocultar.• Preguntar als fills sobre la seva conducta i la dels seus amics, des que són petits; no esperar a l’adolescència (si no s’ha fet regularment du- rant la infància, aleshores serà molt difícil).• Comprovar de tant en tant (a l’atzar) si els fills fan de debò el que diuen.• Parlar regularment amb persones que tenen contacte amb els fills (els professors, els pares dels seus amics, etc.).. Fixar normes sobre l’ús de les drogues A molts pares els preocupa que els seus fills puguin entrar en contacte amb les drogues il·legals, però sovint no es té prou consciència dels riscos que representa fumar tabac o abusar de l’alcohol (dro- gues legals) a l’adolescència; dos comportaments que poden tenir un impacte molt negatiu sobre la salut dels fills. La major part dels adults que fumen, beuen o pre- nen drogues il·legals van començar a fer-ho quan eren adolescents. Per això és molt important retar- dar al màxim l’inici del consum de drogues. A més, els nois i noies que comencen molt joves a fumar o beure tenen més probabilitats de provar i consumir altres drogues quan siguin més grans. Evitant el consum de tabac i alcohol mentre els fills són molt joves, es redueix també el risc que arribin a prendre altres drogues. 13
 13. 13. Els pares han de tenir criteris clars sobre què poden • Adaptar la informació a l’edat, l’experiència i la fer i què no poden fer els seus fills amb el tabac, informació prèvies dels fills. l’alcohol i la resta de drogues, i els ho han de fer • Tractar el tema sense exageracions, amb ob- saber als fills. Si no els ho diuen, no es pot espe- jectivitat. rar que els fills actuïn d’acord amb les expectatives dels seus pares. • Estar preparats per escoltar coses que potser no agradin. Atès que és important parlar amb els fills sobre les drogues, cal escollir els moments adequats per fer- • Escoltar-los de manera atenta i respectuosa. ho: quan el tema sorgeix espontàniament (ex.: ar- • Evitar caure en un interrogatori. ran d’un programa de televisió), quan els fills fan un comentari o una pregunta sobre el tema, i sempre • No aprofitar la primera ocasió per tractar tots que hi hagi un motiu que ho justifiqui (ex.: els pri- els temes que preocupen. mers cops que el fill surt de nit). Alhora, per parlar de drogues amb els fills convé tenir presents els requisits següents:14
 14. 14. • Identificar senyals personals d’alarma (pen-Reflexions sobre la conducta saments, sensacions, conductes manifestes,dels pares reaccions fisiològiques) • Reconèixer la irritació i procurar reduir-la.Controlar la ira i les explosions de • Pensar en les conseqüències que pot tenir per-ràbia dre el control. • Preguntar-se si hi ha algun motiu afegit perEn la relació amb els fills, conèixer les pautes co- sentir-se tan irritat.municatives que cal aplicar-hi i saber com expres-sar els sentiments de manera constructiva, sovint • Intentar reduir el grau d’irritació.no és suficient, perquè a vegades els pares es- • Avaluar la situació i decidir el següent pas quetan massa nerviosos, cansats, irritats... per poder cal donar.aplicar aquestes estratègies amb garanties d’èxit. • Recompensar-se per haver mantingut el con-Aleshores el que cal és aplicar una tècnica de con- trol.trol dels impulsos.És necessari aprendre a controlar les emocions de Modelat, l’exemple que donem alscòlera i les seves manifestacions. No fer-ho supo- fills i les fillessa estar exposat a un major nombre de conflictesque deterioraran el clima familiar. Tanmateix, és Que una persona prengui drogues depèn de laimportant no limitar-se a inhibir els impulsos. Si es seva exposició a factors que el predisposin a fer-fa això, s’acumularà la ràbia i quan surti ho farà de ho. Aquests factors poden ser individuals, socialsmanera molt més explosiva. Així doncs, cal expres- i familiars. Pel que fa als últims, el risc que els fillssar a l’altre els nostres sentiments, de ràbia, disgust prenguin drogues serà més alt si els pares tambéo irritació, de forma tranquil·la i positiva. en prenen, o si els fills veuen que no hi ha una nor-A vegades no es poden expressar els sentiments mativa definida al respecte en la família.immediatament, ja que se sent massa ràbia o ten- Els pares són un model per als fills en tots els àm-sió. En aquestes situacions, esperarem que la per- bits de la vida; així, com els pares es relacionen,sona estigui serena i tranquil·la. entre ells i amb els fills, és un model de conductaPer tant, quan sentim molta ràbia cal aplicar tèc- per a ells. Si els pares no saben gestionar conflic-niques d’autocontrol. Tot seguit se’n presenta una tes, els fills tampoc no en sabran. I un jove o unaque consta de set passos: jove que no sap o té dificultats per relacionar-se pot 15
 15. 15. presentar més comportaments conflictius, com ara: • Tenir vincles emocionals positius. faltar a classe, baixar el rendiment escolar, consu- • Supervisar la conducta dels seus fills, interes- mir drogues... sar-se per què fan, on van i amb qui fan les La influència que els pares exerceixen sobre els coses. fills pot ser positiva –relacionada amb els factors de protecció (circumstàncies que enforteixen la resis- Informació bàsica sobre tència de la persona davant situacions de risc)– o negativa –relacionada amb factors de risc (carac- drogues terístiques o circumstàncies que s’associen a una major probabilitat d’abusar de les drogues). Què cal saber sobre el tabac? Els factors de risc relacionats amb la influència dels pares són: La droga del tabac és la nicotina, un estimulant que • Prendre drogues. genera una forta dependència (“enganxa” molt) i perjudica el cor i la sang. A més, el fum del tabac • Tenir una actitud positiva o ambigua cap al con- també conté quitrans (són cancerígens), monòxid sum. de carboni (fa que els fumadors es cansin més) i • Els lligams afectius amb els fills són febles. gasos irritants (fan que piquin els ulls i la gola i són dolents per als bronquis i els pulmons). • Tenir unes pràctiques educatives pobres: • No definir les seves expectatives. El tabac és tant dolent com diuen? • Mala comunicació. Fumar és la primera causa de mort evitable al nos- tre país, i una de cada dues persones que fumen • No saber on són els fills ni què fan. acaba morint d’una malaltia relacionada amb el • Ser massa severs, o bé inconsistents en tabac. El tabac està darrere la major part dels càn- l’aplicació de la disciplina. cers de pulmó, i de molts altres. També augmenta molt el risc d’infart, de bronquitis crònica, d’úlcera Els factors de protecció relacionats amb la influ- d’estómac i d’altres malalties. ència dels pares són: Tanmateix, els adolescents veuen molt llunyans • Aplicar una normativa clara i estable. aquests riscos i per això tenen poc pes en la seva • Explicar als fills la seva opinió sobre el consum decisió de fumar o no fer-ho. Per això, a més de drogues i les seves expectatives envers el d’aquests riscos, convé que coneguin que el tabac comportament dels fills en aquest tema. també provoca mal alè, taca les dents, envelleix la16
 16. 16. pell i afecta el rendiment esportiu; tots ells efectes (una copa de vi, una cervesa, un vermut, etc.) ésmolt menys greus, però més propers al seu món. molt semblant, perquè les diferències de gradua- ció s’equilibren amb les diferències de volum de lesTambé cal saber que les persones que no fumen consumicions.però que estan exposades al fum del tabac tenenmés risc de patir malalties que la població que no Quina quantitat d’alcohol és massa?hi està exposada. En general, en un adult sà es considera que elEls joves poden comprar tabac? límit de risc està en tres consumicions al dia per als homes i dues per a les dones. La diferència esD’acord amb la llei, no està permès vendre tabacals menors de 18 anys, i tampoc no està permèsvendre cigarretes per unitats.Què cal saber sobre l’alcohol?L’alcohol és una droga que pot generar dependèn-cia, i el seu abús constitueix un problema de salutpública important.L’alcohol afecta les aptituds mentals (atenció,pensament, etc.) i psicomotrius (temps de reac-ció, equilibri, etc.). Pres en poca quantitat. animai desinhibeix, però en quantitats més grans fa quela persona subestimi els riscos, es torni impulsiva,s’adormi, li costi reaccionar, i fins i tot que puguientrar en coma. Tot això pot donar lloc a baralles,accidents, conductes sexuals de risc, etc.Quant d’alcohol tenen les begudes?La graduació d’una beguda indica el tant per centd’alcohol pur que conté. Així, un vi de 12º té un 12%d’alcohol pur. Ara bé, tot i que la graduació variamolt d’una beguda a una altra, la quantitat d’alco-hol que hi ha en la major part de les consumicions 17
 17. 17. deu al fet que les dones metabolitzen (“cremen”) pot desvetllar, però no elimina l’alcohol de la sang, l’alcohol més a poc a poc i solen pesar menys que que continua actuant sobre el cervell). els homes. Per als càlculs anteriors, un combinat o Els joves poden comprar begudes “cubata” compta com dues consumicions. amb alcohol? Els adolescents i els infants no n’haurien de beure D’acord amb la llei, no està permès vendre ni sub- gens, perquè el seu organisme està en procés de ministrar cap beguda alcohòlica (cervesa, licors, formació, i l’alcohol (i la resta de drogues) afecta el etc.) als menors de divuit anys. seu cervell d’una manera més acusada que en el cas dels adults. Què cal saber sobre el cànnabis? Tampoc no haurien de beure alcohol les dones em- barassades ni les que alleten nadons, les persones És la droga il·legal més consumida. S’obté de la que tenen determinades malalties o que prenen cannabis sativa, una planta que conté THC, el seu certs medicaments, ni les que han de conduir, utilit- principi actiu (la “droga”) i el que s’utilitza per prepa- zar maquinària perillosa o fer activitats de risc. rar l’haixix i la marihuana. Què és la taxa d’alcoholèmia? L’haixix (“xocolata”, “costo”...) és la resina prem- És una mesura de la quantitat d’alcohol que hi ha sada. Es fuma barrejada amb tabac en cigarretes a la sang. Depèn de la quantitat consumida, però anomenades “porros”, “canuts”, etc. La marihuana també del pes, del gènere, del fet de tenir l’estómac (“maria”) són les flors i les fulles, assecades i tri- buit o ple, del ritme de beguda, etc. La taxa legal turades, i també es fuma, sovint, sense barrejar-la màxima per conduir és de 0,5 g/l (s’hi pot arribar amb tabac. amb dues o tres cerveses), per als conductors en El cànnabis és un depressor del sistema nerviós general. Per als novells i de transports especials, central (n’alenteix el funcionament), actua intensi- el límit màxim és 0,3 g/l (s’hi pot arribar amb un ficant o modificant les percepcions. Augmenta la “cubata”). freqüència cardíaca i provoca sequedat de boca, És important saber que no és necessari sentir-se envermelliment del ulls i caiguda de les parpelles. A begut perquè augmenti el risc d’accident. També cal més, fa venir gana i afecta la coordinació, la memò- saber que un cop s’ha pres alcohol, l’única manera ria i la capacitat de concentració. d’eliminar-lo és deixant que el fetge el “cremi”, i això Els seus efectes subjectius depenen molt de les requereix temps. No serveix de res vomitar (perquè expectatives de la persona, però solen incloure passa molt de presa de l’estómac a la sang), ni re- sensació de benestar, facilitat per riure i alteracions frescar-se o prendre cafè o altres estimulants (això lleugeres de la percepció. Després genera tranquil-18
 18. 18. litat, que pot evolucionar cap a somnolència, pas-sivitat i indiferència per l’entorn. De vegades, però,provoca angoixa i idees paranoides.Quins riscos té fumar cànnabis?El cànnabis genera ràpidament tolerància, i pot do-nar lloc a dependència.El seu consum habitual augmenta el risc de pro-blemes respiratoris, de manera semblant al tabac.També afecta la memòria i la capacitat d’aprenen-tatge i, per tant, el rendiment escolar. A més, fumarcànnabis de manera intensa i freqüent incrementael risc de patir trastorns psiquiàtrics, i aquest riscaugmenta com més jove s’inicia el consum.D’altra banda, el cànnabis augmenta el risc de pa-tir accidents (de trànsit, laborals i d’altra mena) perl’afectació psicomotriu i cognitiva que provoca. Amés, barrejat amb l’alcohol pot provocar marejos idesmais per baixades de tensió.En relació amb el consum d’altres drogues, el fet queel cànnabis sigui il·legal introdueix al consumidoren un mercat on troba altres drogues il·legals, aixòfacilita el contacte amb aquestes i, per tant, el seuconsum. Un de cada deu consumidors de cànnabis,aproximadament, passa a consumir altres droguesil·legals (cocaïna, heroïna, al·lucinògens...). 1El cànnabis té propietats curatives?Alguns derivats del cànnabis es poden utilitzar enel tractament de certes malalties, per exemple: perreduir els efectes secundaris dels tractaments peral càncer i la sida (vòmits i nàusees), per estimular 19
 19. 19. la gana o per tractar dolors. Per això, alguns països És un potent estimulant del sistema nerviós central, autoritzen el seu ús mèdic amb aquesta finalitat. que provoca eufòria, acceleració del pensament, Tanmateix, el cànnabis no cura cap malaltia; només augment de la sociabilitat i disminució del cansa- pot ajudar a alleugerir-ne alguns dels símptomes. ment i de la son. Però també pot provocar irritabili- tat, paranoies i agressivitat. Al nostre país, el seu ús terapèutic està autoritzat en casos molt concrets, en forma de preparats La cocaïna genera ràpidament tolerància i pot do- farmacèutics i, sempre, sota control mèdic. Sovint nar lloc a una forta dependència. El seu consum s’ha aprofitat el debat que genera la seva utilització perllongat provoca pèrdua de la gana i insomni per- terapèutica per defensar el consum recreatiu, argu- sistent. A més, pot provocar accidents cardiovascu- mentant que “si és terapèutic, és inofensiu” –una lars i problemes neurològics i psiquiàtrics. conclusió del tot errònia. Es poden tenir plantes de cànnabis? Què cal saber sobre les drogues de síntesi? El Codi Penal considera delicte elaborar, produir, cultivar o traficar amb substàncies psicotròpiques, Les drogues de síntesi, com ara l’èxtasi, l’speed tòxiques o estupefaents (entre les quals hi ha el o les “pastilles” són, sovint però no sempre, esti- cànnabis), així com afavorir, facilitar o promoure’n mulants derivats de les amfetamines, amb algunes el consum. propietats al·lucinògenes. En general, es presenten Una altra cosa és posseir o comprar petites quanti- en forma de píndola o de pols per “esnifar”. Provo- tats destinades al propi consum, que no es conside- quen tolerància i poden generar dependència. ra delicte, com tampoc el fet de consumir drogues Produeixen eufòria, disminució de la son, senti- en llocs públics, malgrat que aquestes conductes ments de sintonia amb els altres, augment de la constitueixen una falta greu sancionable amb una sensualitat, etc. Per això, el seu consum s’asso- multa mínima de 300 euros. cia als espais d’oci nocturn. Després, però, hi ha una fase de cansament i de davallada de l’estat Què cal saber sobre la cocaïna? d’ànim. La cocaïna (“coca”, “farlopa”, etc. per als consumidors) El seu consum també provoca sequedat de boca, prové d’un arbust sud-americà, i es presenta com augment de la tensió arterial i augment de la tempe- una pols blanca que habitualment s’aspira pel nas ratura corporal. Entre els riscos i efectes no desitjats (“s’esnifa”). s’inclouen moviments anormals de la mandíbula, dolor al tòrax, taquicàrdia, agitació, al·lucinacions i20
 20. 20. altres problemes, menys freqüents però molt greus,un dels quals és l’anomena’t “cop de calor”, resul-tat d’un consum elevat en condicions de calor, ballperllongat i poc consum de líquids.Un risc genèric d’aquestes substàncies deriva dela impossibilitat de conèixer la dosi i la composicióreal, la qual cosa impedeix valorar els seus riscosi efectes.Algunes drogues de síntesi (com ara el GHB o “èx-tasi líquid” i la ketamina) no són estimulants sinódepressores del sistema nerviós central, molt di-fícils de dosificar i amb riscos importants per a lasalut, sobretot si es barregen amb l’alcohol.1 Programa Per què petes. Parlem-ne a casa. (Fundació Viure i Conviure). 21
 21. 21. On adreçar-se en cas de tenir problemes o de necessitar suport en relació als temes tractats en aquesta guia? El Servei d’Informació i Assessorament sobre Drogues (SIAD) de la Diputació de Barcelona ofereix als joves, als pares i als professionals que treballen amb aquest col·lectiu en matèria de drogues: • Informació i assessorament telefònic i presencial. • Pautes de detecció i prevenció a les famílies sobre possibles consums. • Pautes concretes d’actuació a les famílies per poder afrontar la situació derivada dels consum de drogues. Per accedir al SIAD cal contactar amb el Centre de Prevenció i Intervenció en Drogodependències (SPOTT) al telèfon 934 022 880, de dilluns a divendres, de 9 a 19 h.22
 22. 22. A N N E X O S 23
 23. 23. TABAC Altres noms Piti, pito. Descripció El tabac s’elabora amb les fulles assecades d’una planta (nicotiana taba- cum) originària d’Amèrica. El seu principi actiu (la droga que conté) és la nicotina. Aspecte Cigarretes, cigars, bosses de tabac per fumar en pipa o embolicar. Administració Fumant. Efectes sobre el SNC Estimulant. Efectes sobre La nicotina augmenta la pressió arterial i la freqüència cardíaca, i és un la conducta i l’organisme estimulant que millora lleugerament l’atenció i la concentració i el nivell d’alerta, alhora que alleugereix la tensió (relaxa). Tolerància i dependència Genera tolerància i una forta dependència. Altres riscos Fumar augmenta molt el risc de patir càncer (de pulmó, laringe, ronyó, bufeta, etc.) i altres malalties (infart de miocardi, bronquitis crònica, úl- cera gàstrica, etc.). També afecta els fluxos sanguinis del penis, i és una causa de disfunció erèctil (impotència). Les persones exposades de ma- nera involuntària al fum del tabac (fumadors passius) també tenen més risc d’emmalaltir. El tabac també redueix la resistència a l’exercici físic i provoca alteracions en el gust i l’olfacte, mal alè, taques a les dents i les mans, envelliment prematur de la pell, etc.24
 24. 24. ALCOHOLAltres noms Priva.Descripció L’alcohol etílic o etanol és el principi actiu de les begudes alcohòliques, les quals poden ser begudes fermentades o begudes destil·lades. Les pri- meres s’obtenen per fermentació dels sucres d’algunes fruites o cereals, i donen lloc al vi, la sidra o la cervesa. Tenen entre un 5% i un 15% d’alcohol pur. Les segones s’obtenen per la destil·lació de begudes fermentades, per donar lloc al conyac, el whisky, la ginebra, etc. Tenen entre un 17% i un 45% d’alcohol pur.Aspecte Líquid.Administració Oral.Efectes sobre el SNC Depressor.Efectes sobre Pres en poca quantitat, anima i desinhibeix, però en quantitats majors fala conducta i l’organisme que la persona subestimi els riscos, es torni impulsiva, s’adormi, li costi reaccionar, i fins i tot que pugui entrar en coma. Afecta les aptituds men- tals (atenció, pensament, etc.) i psicomotrius (temps de reacció, coordi- nació, equilibri, etc.).Tolerància i dependència Genera tolerància i dependència.Altres riscos Danys orgànics múltiples (trastorns digestius, neurològics, cardiovas- culars, etc.). Augmenta el risc d’accidents, conductes sexuals de risc, baralles i agressions. El seu consum està especialment contraindicat en les dones embarassa- des i en període d’alletament, en els infants i adolescents, en les perso- nes que han de conduir o fer activitats perilloses i en les persones a qui el metge els ho ha indicat perquè pateixen certes malalties o segueixen determinats tractaments mèdics. 25
 25. 25. CÀNNABIS Altres noms Porros, petes, xocolata, costo, merda, herba, maria... Descripció La cannabis sativa és una planta de la qual s’obtenen diferents prepara- cions que contenen com a principi actiu THC (tetrahidrocannabinol). Les preparacions més habituals són l’haixix (que és la resina premsada) i la marihuana (que és la planta assecada i triturada). Aspecte Haixix: pasta marró. Marihuana: herbes assecades triturades. Administració Generalment, es fuma en cigarretes anomenades “porros”, “canuts”, etc. L’haixix es barreja amb tabac, mentre que la marihuana sovint es fuma sola. El consum oral en pastissos o infusions és molt menys freqüent, i té efec- tes més imprevisibles. Efectes sobre el SNC Depressor, amb capacitat per provocar certes alteracions de la percepció. Efectes sobre Els efectes subjectius depenen de l’estat d’ànim, el context i les expec- la conducta i l’organisme tatives. Generalment, provoca sensació de benestar, facilitat per riure, desinhibició, ganes de xerrar, agudització dels sentits, etc. Posteriorment sol donar lloc a relaxació i somnolència. Augmenta la freqüència cardíaca, disminueix la pressió arterial, provoca sequedat de boca, augment de la gana, suors, vermellor dels ulls, caigu- da de les parpelles i alteracions de la coordinació motriu. Tolerància i dependència Genera tolerància i pot donar lloc a dependència. Altres riscos Augmenta el risc d’accidents (de trànsit i d’altra mena). Afecta negati- vament la memòria i l’aprenentatge i pot donar lloc a problemes de ren- diment escolar. Pot provocar reaccions d’ansietat i de pànic. Augmenta el risc de problemes mentals greus, inclosa l’esquizofrènia. Aquest risc augmenta amb el consum prolongat i intensiu i en cas d’antecedents familiars i predisposició individual. Pot augmentar el risc de càncer i de malalties respiratòries i cardiovasculars, en part degut al fet que sovint es fuma barrejat amb tabac. Barrejat amb alcohol pot provocar marejos i desmais per baixada de pressió.26
 26. 26. COCAÏNAAltres noms Coca, farlopa, etc.Descripció Substància derivada d’un arbust que creix a l’Amèrica del Sud.Aspecte Pols blanca (clorhidrat de cocaïna), petits cristalls (crack, basuco).Administració Principalment per aspiració nasal (“esnifada”), tot i que en alguns llocs de l’Estat s’han detectat consumidors de crack (variant apta per ser fumada o inhalar-ne els vapors i que comporta especial risc).Efectes sobre el SNC Estimulant.Efectes sobre Inicials: eufòria, ganes de parlar, acceleració de les idees, augment de lala conducta i l’organisme sociabilitat, disminució del cansament, la son i la gana, sensació d’ener- gia, augment de la tensió arterial i del ritme cardíac, etc. Després: apatia i decaïment. També pot generar irritabilitat, paranoies i agressivitat.Tolerància i dependència Genera tolerància i pot donar lloc a una dependència molt intensa. En deixar de prendre’n després d’un temps de consum continuat, provo- ca un “efecte rebot” (amb depressió, abatiment, irritabilitat, etc.).Altres riscos Sota els seus efectes, s’incrementen els riscos de patir accidents de tràn- sit o laborals i l’adopció de conductes sexuals de risc i sense protecció Pèrdua de gana, insomni, perforació nasal, sinusitis, accidents cardiovas- culars (infart, hemorràgia cerebral, etc.). Problemes cardiovasculars i neurològics (infart de miocardi, hemorràgies cerebrals...), alteracions respiratòries, insomni, etc. El seu consum crònic pot ocasionar trastorns psíquics (idees paranoides, depressió, etc.). 27
 27. 27. AMFETAMINES Altres noms Amfetes, speed, etc. Descripció Substàncies produïdes sintèticament a finals del segle XIX per a certs usos mèdics. Fins fa pocs anys es venien lliurement a les farmàcies. Les del mercat negre provenen de laboratoris clandestins. Aspecte Solen ser pastilles, però també es troben en forma de pols blanca sem- blant a la cocaïna (speed). Administració Oral (pastilles). Aspiració nasal (“esnifada”) si es tracta de pols (speed). També es consumeixen fumant o per injecció. Efectes sobre el SNC Estimulant. Efectes sobre Eufòria, hiperactivitat, verborrea (parlar molt i acceleradament), sensació la conducta i l’organisme de “menjar-se el món”, augment de la vigilància. Disminució de la son i la gana. Contracció de la mandíbula, etc. Després dels efectes estimulants, sovint s’experimenta una “baixada” amb fatiga, insomni, ansietat, etc. A nivell fisiològic, generen palpitacions, augment de la tensió arterial, del ritme cardíac i de la temperatura corporal. Boca seca, etc. Tolerància i dependència Generen tolerància (ràpidament) i poden generar dependència. Altres riscos Dosis altes: irritabilitat, al·lucinacions, deliris de persecució i conductes agressives. Consum crònic: malalties del fetge, els pulmons i problemes cardiovascu- lars entre d’altres, a més de quadres psicòtics o depressius severs.28
 28. 28. MDMA (Èxtasi)Altres noms Pastis, rules, pils, xufles, etc. (i altres noms que fan referència a dibuixos que sovint tenen els comprimits que es venen com a èxtasi).Descripció L’èxtasi o MDMA (3-4 metilendioximetamfetamina) és una droga sintètica que químicament s’assembla a l’amfetamina (estimulant) i a la mescalina (al·lucinogen), tot i que els seus efectes no són ben bé la suma d’amb- dós, malgrat compartir aspectes d’un grup i de l’altre.Aspecte Comprimits de diferents formes i colors, que solen incorporar algun logotip o dibuix. També es pot trobar en càpsules o en pols.Administració Oral.Efectes sobre el SNC Estimulant, amb certs efectes sobre la percepció.Efectes sobre Sensació de benestar, energia, disminució de la son, eufòria, desinhi-la conducta i l’organisme bició, sentiments de sintonia amb els altres, augment de la sensualitat i de la sensibilitat al tacte, pot fer que els colors es vegin més vius, la llum més intensa, etc. Després hi ha una fase de cansament i de davallada de l’estat d’ànim. També provoca sequedat de boca, tensió muscular, movi- ments involuntaris de la mandíbula, vòmits, visió borrosa, augment de la tensió arterial i augment de la temperatura corporal, etc.Tolerància i dependència Genera tolerància i pot provocar dependència. Però els seus riscos solen tenir més a veure amb els seus efectes tòxics aguts o crònics.Altres riscos Psíquics: confusió, irritabilitat, estats depressius, insomni, ansietat, etc., que es poden perllongar en el temps. Físics: problemes cardiovasculars, respiratoris, hepàtics, neurològics, de ronyó, etc. A més, pot provocar deshidratació, i en cas de fer una activitat física perllongada (com ara ballar) i/o estar en un lloc on fa calor, pot provocar un augment molt nota- ble de la temperatura corporal (“cop de calor”), que tot i ser poc freqüent, és molt greu i pot provocar la mort. Un altre risc té a veure amb la im- possibilitat de conèixer la dosi i el contingut real de cada pastilla, i dues d’aparentment iguals poden tenir continguts molt diferents. 29
 29. 29. GBH Altres noms Èxtasi líquid. Biberons. Descripció GHB són les sigles d’un compost químic: l’àcid gabahidroxibutíric. Mal anomenat èxtasi líquid, és un sedant, amb propietats ben diferents a les del MDMA o èxtasi. Aspecte Habitualment líquid, però a vegades es presenta en forma de pols blanca. Administració Oral (en la forma líquida habitual). Efectes sobre el SNC Depressor. Efectes sobre Sensació de relaxació i tranquil·litat. També, eufòria, desinhibició i esti- la conducta i l’organisme mulació de la sociabilitat, alteracions perceptives (principalment tàctils). En dosis altes predominen els efectes sedants o anestèsics, i pot provo- car debilitat muscular, confusió i alteracions respiratòries greus. Tolerància i dependència Pot generar dependència i síndrome d’abstinència. Altres riscos És una droga perillosa. Pot provocar pèrdua de coneixement, convul- sions i coma. Implica un risc elevat de sobredosi (que pot ser mortal) a causa de la dificultat de dosificació. El risc augmenta molt si es barreja amb altres drogues depressores del sistema nerviós (alcohol, cànnabis, altres sedants, etc.).30
 30. 30. KETAMINAAltres noms Keta, K, special K, vitamina K, kit-kat.Descripció És un anestèsic d’ús principalment veterinari.Aspecte Líquid, pols o comprimits.Administració Es pot consumir per via oral, injectable, fumada o inhalada.Efectes sobre el SNC Depressor.Efectes sobre Anestèsia dissociativa (mantenint la consciència), sensació de plaer i dela conducta i l’organisme flotar, alteracions de la memòria i de la percepció, deliris i al·lucinacions, dificultat per moure’s i per parlar.Tolerància i dependència Genera tolerància i dependència.Altres riscos És una substància molt perillosa. Pot provocar una mena de “mal viatge”, amb sensació de mort propera. Pot causar confusió, pèrdua de coneixement, aturada respiratòria i mort per sobredosi. El risc augmenta molt en barrejar-la amb alcohol o altres substàncies depressores. 31
 31. 31. LSD Altres noms Trip, tripi, àcid. Descripció Descobert casualment en la dècada de 1930. Ocasionalment consumit pel moviment hippy com a mètode d’”expansió de la consciència”. Actualment es pren en el mateix context recreatiu i festiu que l’èxtasi i les amfetamines, tot i que amb poca freqüència. Aspecte Petits quadrats de paper absorbent amb dibuixos o torrons de sucre im- pregnats, etc. Administració Oral, llepant el paper o menjant el sucre. Efectes sobre el SNC Al·lucinògen. Efectes sobre Dosis ínfimes provoquen efectes molt llargs (8-10 hores) i molt marcats. la conducta i l’organisme Genera una experiència entre mística i psicodèlica (“viatge”), amb eufò- ria, hiperactivitat, idees delirants, al·lucinacions, alteracions de la percep- ció d’un mateix, deformació del temps i l’espai, etc. També augmenta la temperatura corporal, la pressió arterial i la freqüència cardíaca. Tolerància i dependència Tolerància: sí (però no dóna lloc a consum crònic) Dependència: no (si més no, en el sentit de les altres drogues). Altres riscos Físics: semblant a les amfetamines i l’èxtasi, però menors. Psicològics: Reaccions de pànic intens (“mal viatge”). Reaparició espon- tània de l’experiència sense haver-ne pres de nou (flashback). Quadres psicòtics (que poden fer-se crònics). Accidents, agressions o suïcidi, fruit de la ideació delirant o d’un “mal viatge”.32
 32. 32. BOLETS AL·LUCINÒGENSSOLVENTSAltres noms Bolets màgics, monguis, pajaritos...Descripció Més de cent espècies de bolets contenen substàncies al·lucinògenes. Els més consumits (del gènere psilocybe) contenen psilocibina i psilocina com a principis actius. L’amanita muscaria, d’ús menys comú, conté mus- cimol i àcid ibotènic com a principis actius.Aspecte En forma natural (generalment assecada), però també es venen en pols dins de càpsules i en forma de smell bags (borses per olorar).Administració Oral: mastegant-los, en infusió, o empassant-se les càpsules.Efectes sobre el SNC Habitualment depressor, però alguns són estimulants.Efectes sobre Provoquen efectes psicodèlics semblants als de l’LSD, tot i que solenla conducta i l’organisme presentar-se d’una manera més suau i són de menor duració. Els efectes (sobretot dels que contenen psilocibina) poden incloure vivències amb components místics i de revelació, que tan poden “portar” al paradís com a l’infern (“mal viatge”). Els efectes de l’amanita muscaria inclouen també components d’eufòria. A nivell físic poden provocar augment del ritme cardíac, badalls sense son, dilatació de les pupil·les, calfreds, vertígens, mal de cap, boca seca, suors i augment de la temperatura corporal.Tolerància i dependència Generen tolerància (elevada), però no dependència.Altres riscos Trastorns psíquics (estan especialment contraindicats si es pateixen pro- blemes mentals). Crisis d’angoixa (freqüents). Com altres al·lucinògens poden provocar un mal viatge (ansietat, agitació, confusió, etc., que pot evolucionar cap a un episodi psicòtic agut amb vivències terrorífiques, sentiments de persecució i pèrdua del sentit de la realitat (risc d’acci- dents, lesions o suïcidi). Pel seu aspecte físic molts bolets al·lucinògens es poden confondre amb espècies verinoses que poden ser mortals. Al mercat negre poden estar adulterats amb LSD o altres drogues. 33
 33. 33. SOLVENTS VOLÀTILS Altres noms Cola, pegament, etc. Descripció Productes químics molt volàtils, presents en aerosols, coles, pintures, dissolvents, combustibles, productes de neteja, etc. Aspecte Barra, esprai, líquid, gel. Administració Inhalant els vapors, de vegades després d’escalfar-los (augmenta els ris- cos atès que solen ser molt inflamables). Efectes sobre el SNC Habitualment depressor, però alguns són estimulants. Efectes sobre En general, sensació d’eufòria i embriaguesa, que pot incloure al- la conducta i l’organisme lucinacions, seguida de desorientació, confusió i dificultats de coordinació. Poden causar vertigen, visió doble, nàusees, etc. Tolerància i dependència Generen ràpidament una tolerància important. Risc alt de dependència (també física). Altres riscos Convulsions, alteracions en ronyons, fetge, pulmons, cor, sang, etc. Risc de mort per aturada cardíaca o accident (caiguda, cremades, asfíxia, etc.). També poden provocar conductes agressives, deteriorament psico- lògic i quadres psicòtics.34
 34. 34. HEROÏNAAltres noms Cavall, jaco, xino...Descripció Substància que s’obté d’una varietat de cascall (papaver somniferum). Hi va haver una expansió del seu consum durant la dècada de 1980. Els últims anys el seu consum ha davallat molt, malgrat ésser encara un greu problema de salut pública.Aspecte Pols blanca o marró.Administració Es consumeix injectada a la vena, inhalada o fumada.Efectes sobre el SNC Depressor.Efectes sobre Propietats analgèsiques molt importants. Provoca eufòria i sedació, ambla conducta i l’organisme una sensació plaent de plenitud dels impulsos, que indueix a repetir l’experiència. Disminució de la freqüència cardíaca, la pressió arterial i la temperatura corporal.Tolerància i dependència Genera tolerància ràpidament i una dependència molt intensa (amb sín- drome d’abstinència).Altres riscos Administrada per via endovenosa: risc alt de contagi de tuberculosi, hepatitis, sida, etc. Risc de mort per sobredosi o reacció aguda als adul- terants. 35

×