Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projecte cristin ac

199 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Projecte cristin ac

 1. 1. UN MÓN DE PARAULES<br />INTRODUCCIÓ:<br />L´adreça del meu bloc és la següent:http://blocs.xtec.cat/cristinacruzlucio/<br />En el projecte es treballaràversl´aprenentatge de la lecto-escriptura a partir de diferentsactivitatsrelacionadesambaquest tema i utilitzantcom a element motivador el Ratolí, que és la mascota de la classe.<br />En Ratolíenspresentaràdiferentsactivitats a partir de les qualstreballareml´expressió oral, peròsobretotl´escrita a través de contes, endevinalles, noves paraules…etc.<br />En aquest tema es treballaràprincipalmentl´àrea de comunicació i llenguatges, peròpartint de que elsaprenentatges a Educació Infantil sónglobalitzats, treballaremparal.lelament les altresàrees:<br />-Llenguatgematemàtic, fentagrupacions i classificacions de paraules.<br />-Descoberta de l´entorn, onelsnens/es aportaran diferentsmaterials etiquetes de productes, retalls de revistes o diaris…que elssiguinsignificatius per treballar la lecto-escriptura.<br />La programacióestà pensada per treballarambalumnes de P4.<br />
 2. 2.
 3. 3. ACTIVITATS D´APRENENTATGE<br />Per motivar elsalumnes en ´aprenentatge de la lecto-escripturacomençarem la programacióveiem el conte que es titula «Les aventures del ratolí Jerry »de la Prestatgeria de la Xtec.<br />http://hipolit.xtec.cat/llibres/ccruz3_819/llibre/index.php?section=1&page=-1<br />Veure la presentaciód´imatges sobre ratolins «famosos» i a continuació comentar-les col.lectivament.<br /><ul><li>Escriuparaules: Elsnens /es han d´escriureparaules a partir d´unteclatd´ordinador.
 4. 4. 100 paraules per escriure: Elsalumnes han d´escriurediferentsparaulestenintcom a referentdiversesimatges o la lectura d´aquestes.
 5. 5. Lletra per lletra: Elsnens/es han de confegir les paraulestenint les lletres que les composendesordenades.
 6. 6. Elscontesd´en Ton i la Laia: Elsnens/es han d´escoltar i mirar elsconts per desprésrealitzar les activitats de relacionar parelles, relacionar elsnomsamb les coresponentsimatges, escriurenoms…</li></li></ul><li>ACTIVITATS D´APRENENTATGE<br />Les lletresvocals: Elsnens/es han d´escoltar les paraules i relacionar-les amb el dibuixcorresponent.Després hi ha araulesescrites de diferents formes i només una és la correcta.<br />Veure el vídeo onelsnens/es realitzen les diferentsactivitatsproposades.<br />Per treballar de forma més lúdica les vocalsveurem dos vídeos musicals del YOUTUBE que són:<br />«Les vocals…a,e,i,o,u»<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/Asvc8tOlnfg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />I«La rata»<br />
 7. 7. ACTIVITATS D´APRENENTATGE<br />Una vegada hemtreballatcol.lectivamentambaquestprojecteelsnens/es podranfer-ho servir de forma més individual o per parelles al racó de l´ordinador.<br />A part de les activitatsamb recursos TIC citadesfins ara, a l´aula es realitzaran tota una sèried´activitats per tal de desenvoluparelsconceptes i assolirelsobjectiusplantejats.<br />Algunsexemples serien el següents:<br />Realitar un mural ambclassificació de paraulessegons les sevesvocals.<br />Racó de etiquetes de productes.<br />Treballar la grafomotricitat, tan en papercomambactivitats de la PDI.<br />Feruna auca o contegegant de forma col.lectiva entre tots/es.<br />Crear entre tots/es o individualment un conteamb la mateixa trama peròambdiferentspersonatges o objectes.<br />Enregistrardites o rodolins sobre les vocals.<br />Jocs de la web sobre les vocals.<br />
 8. 8. METODOLOGIA<br />Les activitats es faran am miggrup a l´aula i l´altremeitatfaràracons de lecto-escripturaamb la mestra de suport.Podríemfer un racó de confegirparaules, un altreracó de supermercatonhagin de llegir i escriureelsnomsdelsproductes i elspreus, i un altreracóambactivitats a l´ordinador.<br />ATENCIÓ A LA DIVERSITAT<br />Donat que les activitatsproposadestenendiferentsgraus de dificultat, podematendreelsdiferentsnivellsd´aprenentatgefàcilment.D´aquesta manera tothompot participar de manera activa i progressar al seu ritme ja que el mésimportantésanaravançant en el procèsd´aprenentatgesenseperdre la motivació.<br />També ésmoltimportant la intervenció de la mestra de suport que potatendre la diversitat de forma més específica.<br />AVALUACIÓ<br />Farem una avaluació continuada de totes les activitats.<br />Avaluaremprincipalment tres aspectes:<br /><ul><li>L´interès i participació a les diferentsactivitats.
 9. 9. Elsprogressos, tantindividualscomcol.lectius.
 10. 10. La programació, per veure si hemaconseguitelsobjectius que enshavíemproposat.</li>

×