Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Baloncesto

88 views

Published on

HISTORIA DEL BALONCESTO

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Baloncesto

  1. 1. o Se orriiggiinnóó eenn ddiicciieemmbbrree ddee 11889911 eenn eell SSpprriinnggffiieelldd CCoollllaaggee ddee llaa CCiiuuddaadd ddee SSpprriinnggffiieelldd eenn eell eessttaaddoo ddee MMaassssaacchhuusssseettss.. RReefflleejjaa llaa bbúússqquueeddaa ddee ffoorrmmaass yy vvííaass ddee eexxpprreessiióónn ddeell mmoovviimmiieennttoo.. LLaa nneecceessiiddaadd ddee eejjeerrcciittaarrssee qquuee ssuuffrrííaa ttooddaa uunnaa jjuuvveennttuudd aa llaa ccuuaall ssee llee ttrraattaabbaa ddee iimmppoonneerr mmééttooddooss ddee oottrrooss ppaaíísseess..
  2. 2. AAggiilliiddaadd VVeelloocciiddaadd CCoooorrddiinnaacciióónn Es uno de los deportes de más movimiento y vivacidad, se requiere de RReessiisstteenncciiaa VViivveezzaa
  3. 3. EEll jjuueeggoo ccoonnssiissttee eenn iinnttrroodduucciirr llaa ppeelloottaa eenn uunn cceessttoo qquuee eess ddeeffeennddiiddoo ppoorr eell eeqquuiippoo ppoonneennttee.. SSee ddeebbee eevviittaarr qquuee eellllooss llooggrreenn hhaacceerr cceessttaa eenn nnuueessttrroo llaaddoo.. TTooddoo eelllloo ppeerrmmaanneecciieennddoo ddeennttrroo ddee llooss llíímmiitteess ddee llaa ccaanncchhaa yy ccuummpplliieennddoo ccoonn ttooddoo lloo qquuee
  4. 4. FUNDAMENTOS TECNICOS El pase. El drible. La defensa. El lanzamiento El rebote
  5. 5. LLAA PPEELLOOTTAA DDeebbee sseerr ddee ccuueerroo ggoommaa rreessiisstteennttee,, ddee mmaanneerraa qquuee iinnffllaaddaa,, aall sseerr ssoollttaaddaa ddeessddee uunnaa aallttuurraa ddee 11,,8800 mmeettrrooss,, ssuu rreebboottee aallccaannccee eennttrree 11..2200 yy 11..4400 mmeettrrooss,, mmeeddiiddooss ddeessddee llaa ppaarrttee ssuuppeerriioorr ddee llaa ppeelloottaa..
  6. 6. LLAA PPOOSSIICCIIÓÓNN BBÁÁSSIICCAA TTrroonnccoo lliiggeerraammeennttee hhaacciiaa ddeellaannttee.. RRooddiillllaass sseemmiifflleexxiioonnaaddaass yy ccaaddeerraass mmááss ddeebbaajjoo ddee lloo nnoorrmmaall.. PPiieess sseeppaarraaddooss yy uunnoo aaddeellaannttaaddoo,, ccoonn eell ppeessoo ddeell ccuueerrppoo rreeppaarrttiiddoo iigguuaall ppaarraa aammbbaass ppiieerrnnaass.. BBrraazzooss fflleexxiioonnaaddooss yy aa llooss llaaddooss,, ddeeddooss eexxtteennddiiddooss ssiinn rriiggiiddeezz yy vviissttaa aall ffrreennttee..
  7. 7. No recibir la pelota con las palmas de las manos. Recibir la pelota bien, para lanzarla o pasarla sin pérdida de tiempo. Los dedos, muñecas y antebrazos deben ceder al contactar la pelota. Debes mirar siempre la pelota. RECEPCIÓN

×