Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les varietats lingüístiques

2,195 views

Published on

  • Be the first to comment

Les varietats lingüístiques

  1. 1.  La variació lingüística és un fet universal. NO hi ha cap llengua monolítica o uniforme. Toscà Sicilià Italià Napolità Romà
  2. 2.  No obstant, encara que a Itàlia la llengua oficial és l’italià, basat en el toscà, n’hi ha d’altres llengües que es parlen en grups reduïts i que són, bàsicament:a) Català (l’Alguer)b) Sard (Sardenya)c) Occitàd) Piamontése) I moltes més!
  3. 3. Cadascuna deles modalitats quepresenta unallengua en lesdiverses regionsdel seu domini. Elsparlants d’undialecte tenenpoques dificultatsde comprensióamb els parlantsd’un altredialecte, tot i quetenenconsciència deles diferènciesque hi ha.
  4. 4. Característiques Versió catalana Versió balear Versió valencianaAccentuació • -èixer •-èixer •-éixer • Algunes agudes •Igual que la versió • Agudes amb –è: anglès catalana tancades: anglés1a persona del • amb –o: jo canto •Sense vocal: jo • Amb –e: jo cantepresent d’indicatiu cantpossessius: Meva, teva, seva Igual que la versió Meua, teua, seua catalanaLèxic Noi Al·lot XicArticles El, la, els, les, l’ Sa, so, ses, sos, s’ Igual que la versiódeterminats catalanaManteniment de Turnaré, cunill Igual que la versió Tornaré, conillles vocals tòniques catalana
  5. 5. Es tractad’unacomarcaaragonesa,limítrofa ambCastelló iTarragona, ique per tantparlen les duesllengües. Lazonaaragonesa ondominen lesdues llengüess’anomenaFranja deponent.
  6. 6. Dóna nom auna serralada ia la zona on esparla valenciàa la provínciade Múrcia. Allíla nostrallengua no ésoficial, peròl’AcadèmiaValenciana dela Llenguaimparteixclasses dellengua apetició del’Ajuntament.

×