Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Llico 2

359 views

Published on

Es un power point del señor isaac ravetllat

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Llico 2

 1. 1. Lliçó 2La codificació
 2. 2. La codificació civil a Espanya• Codificació= ordenació estructurada,  sistemàtica i tendencialment completa d’una  part del Dret.• La seva necessitat= dispersió normativa;  compilacions insuficients.• Moviment codificador a Europa (inicis s. XIX):  Code Napoléon 1804 (CC prussià 1794).
 3. 3. A Espanya• Inicis movivent codificador: Constitució 1812  (art. 258: codi criminal ‐1822 ‐, civil, de  comerç ‐1829).• El CC espanyol es fa esperar: “cuestión foral”,  dificultava unificació Dret civil + existència  moviment anti‐codificador.
 4. 4. Cronologia:1) Període constitucional (1820‐1823): redacció parcial (Títol preliminar + part L.I)2) Període absolutista (1823‐1833): projecte  particular (Gorosabel)3) Projecte de 1836 (iniciat per Cambronero el  1833 i acabat per una comissió)
 5. 5. 4) Projecte de 1851 (Projecte García Goyena): ‐ Antecedent immediat CC vigent (Concordancias,  motivos y comentarios del Código civil español)‐ Base 1ª Llei de Bases de 1888 ordena prendre’l  com a model per a la redacció del CC‐ Liberal (propietat)/conservador (matrimoni)‐ “Afrancesament”‐ Voluntat clarament uniformitzadora: dret castellà
 6. 6. 5) RD 2.II.1880: representants del territoris amb  dret propi a la Comisión General de Códigos per elaborar Memòries (institucions a  conservar, renovar i potser estendre).  Catalunya: Duran i Bas.6) Projecte de Llei de Bases al Senat (Alonso  Martínez). Parlament aprovaria només les  línies mestres/redacció: Comissió Codificació.  Rebutjat per les Corts.
 7. 7. 7) Aprovació Llei de Bases 11 .V.1888 (presentat  per Francisco Silvela i aprovat quan Alonso  Martínez tornava a ser Ministre de “Gracia y  Justicia”). Conté: * Procediment per elaborar el CC (arts. 1 a 4) * Directrius quant al contingut (art. 8 i Bases) * “Cuestión foral” (arts. 5 i 6): la resol, ajornant‐la  (“Apéndices”: Aragó). “Se conservarán por ahora”: CC supletori, tret de matèries d’aplicació directa (ex. formes matrimoni, efectes i regles  aplicació lleis).
 8. 8. 8) Comissió de Codis redacta el Codi i n’ordena  la publicació a la Gaceta de Madrid per RD  6.X.1888. 9) Deliberació a les Corts – s’allarga més de 60  dies (art. 3 Llei Bases). Concordança amb Llei  de Bases.10) CC entra en vigor l’1.V.1889.11) 2ª edició del CC, arran d’esmenes > Corts  (RD 24.VII.1889). Vigor: 27. VII.1889.
 9. 9. CC espanyol i les seves reformes• Estructura del Codi (v. lliçó 1) i DD.• Reformes per adaptació a CE 1978, especialment  en temes de persona i família. Exemples:‐ Llei 14/1975, 2.V (capacitat d’obrar dona casada)‐ Llei 7/1981, 13.V (filiació, potestat i r.e.m.)‐ Llei 11/1981, 7.VII (nul∙litat, separació i divorci)‐ Llei 13/2005, 1.VII (dret a contraure matrimoni)‐ Llei 15/2005, 8.VII (modificació separació i  divorci)
 10. 10. • Conservació lleis aprovades abans (ex. LH  1861, LRC 1870). Referències al CC (ex: arts.  605 a 608).• Existència de lleis especials posteriors: LAU,  LAR, LPH, LSSI, etc.

×