Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0alexandruioancuza

146 views

Published on

Domnitori

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

0alexandruioancuza

 1. 1. MMIICCAA UUNNIIRREE--2244 iiaannuuaarriiee 11885599 iinnvv.. MMOORRAARRUU SSIIMMOONNAA--AALLIISSAA SSCCOOAALLAA CCUU CCLLAASSEELLEE II--VVIIIIII,,NNRR..11,, MMAANNAASSTTIIRREEAA CCAASSIINN--BBAACCAAUU
 2. 2. 2244 IIaannuuaarriiee 11885599 –– 2244 IIaannuuaarriiee 22001100 115511 ddee aannii ddee llaa MMaarreeaa UUnniirree ffaaccuuttaa ddee DDoommnniittoorruull AAlleexxaannddrruu IIooaann CCuuzzaa,, ffaauurriittoorruull ddee iinncceeppuutt aall RRoommaanniieeii MMooddeerrnnee ..
 3. 3. PPrriinncciippeellee AAlleexxaannddrruu IIooaann CCuuzzaa ssii SStteemmaa PPrriinncciippaatteelloorr
 4. 4.  2244 iiaannuuaarriiee eessttee zziiuuaa iinn ccaarree ssaarrbbaattoorriimm aann ddee aann,, ddiinn 11885599 iinnccooaaccee,, uunn mmaarree eevveenniimmeenntt aall iissttoorriieeii ppooppoorruulluuii rroommaann:: UUnniirreeaa PPrriinncciippaatteelloorr,, UUnniirreeaa ..
 5. 5. La 24 ianuarie 11885599,, ssuubb ccoonndduucceerreeaa lluuii AAlleexxaannddrruu IIooaann CCuuzzaa,, MMoollddoovvaa ssii TTaarraa RRoommaanneeaassccaa,, ddoouuaa ttaarrii ddiiffeerriittee iinn aacceellee vvrreemmuurrii,,ss--aauu uunniitt..
 6. 6.  PPrriimmiiii ppaassii ccaattrree UUnniirree ss--aauu ffaaccuutt ooddaattaa ccuu eevveenniimmeenntteellee rreevvoolluuttiieeii ddee llaa 11884488,, ccaarree ,, ddeessii aa ffoosstt iinnaabbuussiittaa ,, aa ddeemmoonnssttrraatt iinn mmoodd ccaatteeggoorriicc ddoorriinnttaa mmaarree aa rroommaanniilloorr ddee aa ssee uunnii..  DDuuppaa mmaaii mmuullttee ddiissppuuttee,, iinn AAdduunnaarreeaa EElleeccttiivvaa aa MMoollddoovveeii,, aa ffoosstt pprrooppuuss ssii aalleess iinn uunnaanniimmiittaattee AAlleexxaannddrruu IIooaann CCuuzzaa((55 iiaann.. 11885599 )) ssii llaa 2244 iiaann 11885599,, ddoommnn aall TTaarriiii RRoommaanneessttii aa ffoosstt aalleess aacceellaassii AAlleexxaannddrruu IIooaann CCuuzzaa–– ““oomm nnoouu llaa lleeggii nnooii””,, dduuppaa ccuumm aapprreecciiaa MMiihhaaiill KKooggaallnniicceeaannuu.. rreeaalliizzaanndduu--ssee aassttffeell-- UUNNIIRREEAA PPRRIINNCCIIPPAATTEELLOORR..
 7. 7.  AAlleexxaannddrruu IIooaann CCuuzzaa ss--aa nnaassccuutt llaa HHuussii iinn aannuull 11882200,, ffiiiinndd uunnuull ddiinnttrree ppaarrttiicciippaannttiiii aaccttiivvii llaa mmiissccaarreeaa rreevvoolluuttiioonnaarraa ddee llaa 11884488 ddiinn MMoollddoovvaa.. CCaa pprriimm ddoommnn aall PPrriinncciippaatteelloorr UUnniittee,, aa dduuss oo ssuussttiinnuuttaa aaccttiivviittaattee ppoolliittiiccaa ssii ddiipplloommaattiiccaa ppeennttrruu ffoorrmmaarreeaa ssttaattuulluuii uunniittaarr rroommaann,, rreeaalliizzaatt iinn iiuunniiee 11886622..
 8. 8.  Apoi, iimmpprreeuunnaa ccuu MMiihhaaiill KKooggaallnniicceeaannuu,, aa iinniittiiaatt uunn llaarrgg pprrooggrraamm ddee rreeffoorrmmee ((iimmpprroopprriieettaarriirreeaa ttaarraanniilloorr,, aaddooppttaarreeaa uunneeii nnooii ccoonnssttiittuuttiiii,, iinnttrroodduucceerreeaa iinnvvaattaammaannttuulluuii ggrraattuuiitt ssii oobblliiggaattoorriiuu,, sseeccuullaarriizzaarreeaa aavveerriilloorr mmaannaassttiirreessttii,, iinnffiiiinnttaarreeaa uunniivveerrssiittaattiilloorr ddiinn IIaassii ssii BBuuccuurreessttii)) ccaarree aauu dduuss llaa mmooddeerrnniizzaarreeaa ssttaattuulluuii rroommaann.. SSiilliitt ssaa rreennuunnttee llaa ppuutteerree iinn 11886666,, aa ffoosstt eexxiillaatt ssii aa ttrraaiitt llaa VViieennaa ssii FFlloorreennttaa..
 9. 9. Domnitorul Alex.Ioan Cuza - imagini dupa ddooccuummeenntteellee vvrreemmiiii..  AA mmuurriitt iinn 11887733 llaa HHeeiiddeellbbeerrgg ((GGeerrmmaanniiaa)),, ddaarr aa ffoosstt aadduuss iinn ttaarraa ssii iinnmmoorrmmaannttaatt llaa ccaasstteelluull ffaammiilliieeii ssaallee ddee llaa RRuuggiinnooaassaa ((jjuuddeettuull IIaassii)),, aappooii rreeiinnhhuummaatt llaa BBiisseerriiccaa SSffiinnttiiii TTrreeii IIeerraarrhhii ddiinn IIaassii..
 10. 10.  DDiinnccoolloo ddee ffrrăămmâânnttăărriillee ppoolliittiiccee ccaarree aauu uurrmmaatt şşii ddee pprreessiiuunniillee eexxtteerrnnee,, ddiinn RRoommâânniiaa lliippsseeşşttee TTrraannssiillvvaanniiaa,, ccaarree aabbiiaa îînn 1191188 ssee vvaa aallăăttuurraa PPrriinniiccppaatteelloorr,, ffoorrmmâânndd RRoommâânniiaa..
 11. 11. PPaallaattuull ddoommnniittoorruulluuii AAlleexxaannddrruu IIooaann CCuuzzaa ddee llaa RRuuggiinnooaassaa eessttee uunn ppaallaatt ccoonnssttrruuiitt îînn ssttiill nneeooggoottiicc îînn aannuull 11880044,, ccaarree aa aappaarrţţiinnuutt iinniiţţiiaall ffaammiilliieeii SSttuurrddzzaa.. AAccttuuaallmmeennttee eessttee mmuuzzeeuu mmeemmoorriiaall ddeeddiiccaatt DDoommnnuulluuii UUnniirriiii..
 12. 12. PPaallaattuull ddee llaa RRuuggiinnooaassaa ddiissttrruuss ddee rraazzbbooii:: ssuuss ffoottooggrraaffiiee ffaaccuuttaa ddee aauuttoorr iinn aannuull 1196622 ,,jjooss iimmaaggiinnee dduuppaa oo iilluussttrraattaa
 13. 13. I Palatul Domnesc de la RUGINOASA- IAASSII -- dduuppaa oo iilluussttrraattaa
 14. 14.  FFaattaaddaa pprriinncciippaallaa aa PPaallaattuulluuii aassaa ccuumm aarraattaa aassttaazzii;;ssccaarriillee ssii iinnttrraarreeaa pprriinncciippaallaa ..
 15. 15.  BBiisseerriiccaa DDoommnneeaassccaa ddiinn ccuurrtteeaa PPaallaattuulluuii,, ccoonnssttrruuiittaa iinn 11881111 ddiinn ppiiaattrraa iinn llooccuull cceelleeii vveecchhii ddiinn lleemmnn..
 16. 16. IImmaaggiinnii ddiinn mmuuzzeeuull ddee llaa ppaallaattuull ddiinn RRuuggiinnooaassaa
 17. 17. Alte imagini ddiinn PPaallaattuull ddee llaa RRuuggiinnooaassaa
 18. 18. In memoria marelui ddoommnniittoorr ss--aauu iinnaallttaatt nnuummeerrooaassee mmoonnuummeennttee iissttoorriiccee......
 19. 19.  SSttaattuuiiaa DDoommnniittoorruulluuii ddiinn PPiiaattaa UUnniirriiii ddiinn IIaassii
 20. 20.  SSttaattuuiiaa ddoommnniittoorruulluuii AAlleexxaannddrruu IIooaann CCuuzzaa ddiinn GGaallaattii..
 21. 21. Monumentul si piatra de mormant din cciimmiittiirruull bbiisseerriicciiii ddoommnneessttii ddee llaa RRuuggiinnooaassaa ..CCuuzzaa ssee aaffllaa llaa IIaassii ,,llaa TTrreeii IIeerraarrhhii,, iiaarr ssoottiiaa ssaa,,EElleennaa llaa SSoolleessttii--VVaasslluuii ddiinn 11990099..
 22. 22. RRoommaanniiii ssaarrbbaattoorreesscc UUNNIIRREEAA !!
 23. 23. LLaa 11 sseepptteemmbbrriiee 11886633 ddoommnniittoorruull AAlleexxaannddrruu IIooaann CCuuzzaa aa îînnmmâânnaatt cceell ddiinnttîîii ddrraappeell ssuubbuunniittaaţţiilloorr ddee ggeenniiuu,, îînnffiiiinnţţaattee ccuu 44 aannii îînn uurrmmăă.. CCuu aacceesstt pprriilleejj eell aa ffaaccuutt oo uurraarree ccuu mmaarree rrăăssuunneett îînn iinniimmiillee ttuuttuurroorr rroommâânniilloorr ddee aattuunnccii.. ŞŞttiiţţii ccee ccuuvviinnttee aa rroossttiitt ddoommiinniittoorruull CCuuzzaa llaa aacceeaa ssoolleemmnniittaattee ??  DDoommnniittoorruull AAlleexxaannddrruu IIooaann CCuuzzaa aa ssppuuss :: ""SStteeaagguull eessttee RRoommâânniiaa!! AAcceesstt ppăămmâânntt bbiinneeccuuvvâânnttaatt aall ppaattrriieeii,, ssttrrooppiitt ccuu ssâânnggeellee ssttrrăăbbuunniilloorr nnooşşttrrii,, îîmmbbeellşşuuggaatt ccuu ssuuddooaarreeaa ţţăărraannuulluuii şşii aa mmuunncciittoorruulluuii rroommâânn eessttee ffaammiilliiaa,, ooggoorruull ffiieeccăărruuiiaa,, ccaassaa îînn ccaarree ss--aauu nnăăssccuutt ppăărriinnţţiiii şşii ccooppiiiiii nnooşşttrrii.. SStteeaagguull eessttee ssiimmbboolluull ddeevvoottaammeennttuulluuii,, ccrreeddiinnţţeeii,, oorrddiinniiii şşii aa ddiisscciipplliinneeii ppee ccaarree oo rreepprreezziinnttăă ooaasstteeaa.. SStteeaagguull eessttee îînnttoottddeeaauunnaa ttrreeccuuttuull,, pprreezzeennttuull şşii vviiiittoorruull ţţăărriiii,, îînnttrreeaaggaa iissttoorriiee aa RRoommâânniieeii.. ÎÎnnttrr--uunn ccuuvvâânntt,, sstteeaagguull nnaaţţiioonnaall rreepprreezziinnttăă ttooaattee vviiccttoorriiiillee şşii ttooaattee vviirrttuuţţiiiillee mmiilliittaarree ccaarree ssee ccuupprriinndd îînn cceellee ddoouuăă ccuuvviinnttee ddăăllttuuiittee ppee vvuullttuurriiii rroommaannii:: oonnooaarree şşii ppaattrriiee..""
 24. 24. HHOORRAA UUNNIIRRIIII  HHaaii ssaa ddaamm mmaannaa ccuu mmaannaa CCeeii ccuu iinniimmaa rroommaannaa,, SSaa--nnvvaarrttiimm hhoorraa ffrraattiieeii PPee ppaammaannttuull RRoommaanniieeii!!  IIaarrbbaa rreeaa ddiinn hhoollddee ppiiaarraa!! PPiiaarraa dduussmmaanniiaa--nn ttaarraa!! IInnttrree nnooii ssaa nnuu mmaaii ffiiee DDeeccaatt fflloorrii ssii oommeenniiee!!  MMaaii mmuunntteennee,, mmaaii vveecciinnee,, VViinnaa ssaa ttee pprriinnzzii ccuu mmiinnee SSii llaa vviiaattaa ccuu uunniirree,, SSii llaa mmooaarrttee ccuu--nnffrraattiirree!!  UUnnddee--ii uunnuull,, nnuu--ii ppuutteerree LLaa nneevvooii ssii llaa dduurreerree;; UUnnddee--ss ddooii,, ppuutteerreeaa ccrreessttee,, SSii dduussmmaannuull nnuu ssppoorreessttee!! AAmmaannddooii ssuunntteemm ddee--oo mmaammaa,,  DDee--oo ffaappttuurraa ssii ddee--oo ssaammaa,, CCaa ddooii bbrraazzii iinnttrr--oo ttuullppiinnaa,, CCaa ddooii oocchhii iinnttrr--oo lluummiinnaa..  AAmmaannddooii aavveemm uunn nnuummee,, AAmmaannddooii oo ssooaarrttaa--nn lluummee,, EEuu ttii--ss ffrraattee,, ttuu mmii--eessttii ffrraattee,, IInn nnooii ddooii uunn ssuufflleett bbaattee!!  VViinn’’ llaa MMiillccoovv ccuu ggrraabbiirree SSaa--ll sseeccaamm ddiinnttrr--oo ssoorrbbiirree,, CCaa ssaa ttrreeaaccaa ddrruummuull mmaarree PPeessttee--aa nnooaassttrree vveecchhii hhoottaarree  SSii ssaa vvaaddaa ssffaannttuull ssooaarree,, IInnttrr--oo zzii ddee ssaarrbbaattooaarree,, HHoorraa nnooaassttrraa cceeaa ffrraatteeaassccaa PPee ccaammppiiaa rroommaanneeaassccaa!!  VVeerrssuurrii:: VVaassiillee AAlleeccssaannddrrii

×