OD UPORABNIKA SPODBUJENO    INOVIRANJE:RAZVOJ KONSTRUKTA IN MODELA     Univerza v Ljubljani     Ekonomska fa...
Agenda1. Teoretična izhodišča in opredelitev problema2. Cilji raziskave       6. Omejitve raziskave3. Prispevki razi...
UvodZgodba…     …Video!!!
Teoretična izhodišča in opredelitev         problema• Ekonomska znanost - ukvarjanje z rastjo in inovacijami (Sch...
Teoretična izhodišča in opredelitev         problema• konceptualizacija in merjenje USI• ugotovitev dimenzij večra...
Teorija - pregled• USI in razumevanje uporabnikov (Hippel 2005, Rosted 2005, Wise&Hogenhaven 2008)• USI kot usmeritev pod...
Odprto              inoviranje    Proces                Usmeritev   inoviranja    ...
Teorija – odprto inoviranje
Teorija – vloga vs. način vključevanja                                          ...
Teorija – metode raziskovanja     uporabnikov
Teorija – metode, vključevanja,   uspeh, pogostost …
Teorija – Dizajn vs. vodenje podjetij
Teorija - zaključekNa podlagi pregleda literature sem definiral dimenzije USI:• usmeritev podjetij po načelih DR• interdis...
Cilji• razviti večrazsežnosti konstrukt USI• oblikovati in empirično preveriti konceptualni model, ki povezuje večrazsežn...
PrispevkiTeoretični• nova znanja na področju USI• pregled pojmov v povezavi z USI• obravnava dizajnerskega razmišljanja ko...
Raziskovalna vprašanjaPrvi sklop:• Ali je model USI večdimenzionalen konstrukt?• Katere so ključne dimenzije USI v podjetj...
Hipoteze - glavneHipoteza 1:  Uporabniško spodbujeno inoviranje (USI) je večdimenzionalen konstrukt.  Ta vsebuje nasledn...
Hipoteze - ostaleH1a: Usmeritev podjetja po načelih DR je sestavni del USI.H1b: Interdisciplinarna organizacija dela je ...
Model
Metodologija•  Strukturiran vprašalnik - vzorec slovenskih   •Število vprašalnikov, uporabnih za analizo,  mikro, mal...
Omejitve• Razvoj mer za področje (elementi - spremenljivke)• Nacionalnost vzorca (slovenska podjetja)• Gospodarsko stanje ...
Vzorec – anketiranci
Vzorec – panoga dejavnosti
Vzorec – velikost podjetij
Vzorec – starost podjetij
Diagram strukturnega modela
Rezultati – preverjanje hipotez
Rezultati - model
Rezultati – povzetek hipotez
Rezultati – kontrolne spremenljivke
Priporočila za teorijo• Pojmovanje - pozornost pri pregledu pojmov, ki se pojavljajo v povezavi s tematiko USI• Široka up...
Prihodnje raziskave (1)Mere USI• predstavljena merska lestvica konstrukta USI s pomočjo treh  dimenzij in enajstih poddim...
Prihodnje raziskave (2)Poslovna uspešnost• Merjenje poslovne uspešnosti podjetja – mera: dobiček v primerjavi s konkurenc...
Priporočila za prakso• USI vpliva na inovacijsko uspešnost in rezultate podjetja• za razvoj USI je pomembno, usmerjenost v...
Sklepne misli• Obravnavanje USI in pregled s področjem povezane teorije• S pomočjo konceptualnega modela razjasniti in kon...
HVALA ZA VAŠO      POZORNOST“Problemov ne moremo reševati z enakim razmišljanjem, s    katerim smo problem tudi u...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Od uporabnika spodbujeno inoviranje predstavitev disertacije 05-03_2013

641 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Od uporabnika spodbujeno inoviranje predstavitev disertacije 05-03_2013

 1. 1. OD UPORABNIKA SPODBUJENO INOVIRANJE:RAZVOJ KONSTRUKTA IN MODELA Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta Predstavitev doktorske disertacije Tine Nagy Ljubljana, 05.03.2013
 2. 2. Agenda1. Teoretična izhodišča in opredelitev problema2. Cilji raziskave 6. Omejitve raziskave3. Prispevki raziskave 7. Rezultati4. Raziskovalne hipoteze 8. Priporočila za teorijo in prakso5. Metodologija 9. Sklep
 3. 3. UvodZgodba… …Video!!!
 4. 4. Teoretična izhodišča in opredelitev problema• Ekonomska znanost - ukvarjanje z rastjo in inovacijami (Schumpeter…rast posledica inovacij)• Prehod fokusa s ponudbene na povpraševalno plat inoviranja (angl. from push to pull side)• “Odprto inoviranje” - za reševanje kompleksnih problemov (open innovation)• Vloga uporabnikov pri inoviranju (porast v času uporabe IKT)• Vloga in pomen dizajna: oblikovanje vs. dizajnersko razmišljanje Od uporabnikov spodbujeno inoviranje (Wise&Hogenhaven;user driven innovation)
 5. 5. Teoretična izhodišča in opredelitev problema• konceptualizacija in merjenje USI• ugotovitev dimenzij večrazsežnostnega (večdimenzionalnega) konstrukta USI• sestaviti merski inštrument za merjenje in ovrednotenje USI• preučiti vlogo uporabnikov pri inoviranju• preučiti vlogo in pomen dizajna: oblikovanje vs. DR• pregledati vpliv na rezultate – inovacijski uspeh in uspeh podjetij Od uporabnikov spodbujeno inoviranje  inovacijska uspešnost  poslovna uspešnost podjetij
 6. 6. Teorija - pregled• USI in razumevanje uporabnikov (Hippel 2005, Rosted 2005, Wise&Hogenhaven 2008)• USI kot usmeritev podjetij (Martin 2010)• USI in odprto inoviranje (meje in organizacija podjetja; poslovni modeli; Chesbrough 2004)• USI in proces inoviranja (proces, kultura, tehnologija, strategija; Baldwin et al.2006, )• USI in dizajn (povezava s področjem dizajnerskega razmišljanja; Borja de Mozota 2006, Brown 2009)• USI in organizacija podjetja (Kelley 2005)• aktivnosti in metode, značilne za USI (Cooper&Edgett 2010; Maguire 2001; Holmquist 2004)
 7. 7. Odprto inoviranje Proces Usmeritev inoviranja podjetij Dizajn & USI Poslovni"dizajnersko modelrazmišljanje" Aktivnosti in Razumevanje metode uporabnikov
 8. 8. Teorija – odprto inoviranje
 9. 9. Teorija – vloga vs. način vključevanja Odprto inoviranje Od uporabnika spodbujeno 1. raziskovanje 2. uporabniško 3. participacija 4. uporabniškouporabnikov (angl. User testiranje uporabnikov (angl. User inoviranje (angl. UserExploration) (angl. User Test) Participation) Innovation) Uporabniki posredno  Uporabniki niso  Vključitev  Vključitev sodelujejo v procesu neposredno vključeni uporabnikov uporabnikov inoviranja, njihove v inovacijski proces, neposredno v proces neposredno v proces potrebe in zahteve so njihove potrebe so inoviranja. inoviranja, njihove dobro poznane. nepoznane in niso potrebe in zahteve so posebej izpostavljene, relativno dobro zato je potrebno izpostavljene. posebno raziskovanje (etnografsko in antropološko raziskovanje).
 10. 10. Teorija – metode raziskovanja uporabnikov
 11. 11. Teorija – metode, vključevanja, uspeh, pogostost …
 12. 12. Teorija – Dizajn vs. vodenje podjetij
 13. 13. Teorija - zaključekNa podlagi pregleda literature sem definiral dimenzije USI:• usmeritev podjetij po načelih DR• interdisciplinarna organizacija dela• posebne razvojne aktivnosti (k človeku usmerjene metode dela)  …in sestavljajo osrednji večrazsežnostni konstrukt USI
 14. 14. Cilji• razviti večrazsežnosti konstrukt USI• oblikovati in empirično preveriti konceptualni model, ki povezuje večrazsežnosti konstrukt USI z inovacijsko uspešnostjo in rezultati podjetja• predstaviti ugotovitve in podati usmeritve za prihodnje raziskave raziskovalcem na področju USI• podati napotke podjetjem, kako izboljšati inovacijsko uspešnost s pomočjo sodelovanja z uporabniki
 15. 15. PrispevkiTeoretični• nova znanja na področju USI• pregled pojmov v povezavi z USI• obravnava dizajnerskega razmišljanja kot del uporabniško spodbujenega inoviranjaMetodološki• razvit in preverjen večrazsežnostni konstrukt USI• empirično preverjen konceptualni model, ki preko zastavljenih hipotez zaporedno povezuje USI z inovacijsko uspešnostjo in rezultati podjetja.
 16. 16. Raziskovalna vprašanjaPrvi sklop:• Ali je model USI večdimenzionalen konstrukt?• Katere so ključne dimenzije USI v podjetju?• S katerimi merami lahko merimo dimenzije USI v podjetju?Drugi sklop:• Kakšen je vpliv USI na inovacijsko uspešnost podjetja?• Kakšen je (posreden) vpliv USI na uspešnost podjetja?
 17. 17. Hipoteze - glavneHipoteza 1: Uporabniško spodbujeno inoviranje (USI) je večdimenzionalen konstrukt. Ta vsebuje naslednje tri dimenzije (dejavnike): usmeritev podjetja po načelih dizajnerskega razmišljanja (DR), interdisciplinarna organizacija dela ter k uporabniku usmerjene razvojne aktivnosti.Hipoteza 5: Delovanje podjetja po načelih konstrukta USI je pozitivno povezano z inovacijsko uspešnostjo podjetja.Hipoteza 6: Inovacijska uspešnost pozitivno vpliva na uspešnost podjetja (v smislu rasti in dobičkonosnosti).
 18. 18. Hipoteze - ostaleH1a: Usmeritev podjetja po načelih DR je sestavni del USI.H1b: Interdisciplinarna organizacija dela je sestavni del USI.H1c: K uporabniku usmerjene razvojne aktivnosti so sestavni del USI.H2a: Usmeritev podjetja po načelih DR pozitivno vpliva na uspešnost podjetja.H2b: Usmeritev podjetja po načelih DR pozitivno vpliva na inovacijsko uspešnost.H3a: Interdisciplinarna organizacija dela pozitivno vpliva na uspešnost podjetja.H3b: Interdisciplinarna organizacija dela pozitivno vpliva na inovacijsko uspešnost.H4a: Uporabniku usmerjene aktivnosti pozitivno vplivajo na uspešnost podjetja.H4b: Uporabniku usmerjene aktivnosti pozitivno vplivajo na inovacijsko uspešnost.
 19. 19. Model
 20. 20. Metodologija• Strukturiran vprašalnik - vzorec slovenskih •Število vprašalnikov, uporabnih za analizo, mikro, malih in srednje velikih podjetij je bilo 201 (realizacija 2%, 12k/1200/201). (kvantitativna metoda) •Cronbach Alpha zanesljivost je bila• S spremenljivkami sem izmeril vse glavne preverjena za vse konstrukte. konstrukte; upošteval sem tudi kontrolne spremenljivke (panoga, starost, velikost •Vsi konstrukti so bili preverjeni z podjetja) eksplorativno in konfirmativno faktorsko analizo (SPSS).• Preverjanje za obdobje 3 let •Hipoteze in model so bili preverjeni z• Lestvica ocen (Likert) odgovorov na vprašanja uporabo modeliranja s strukturnimi enačbami je večinoma bila zastavljena od 1 do 5. (EQS).
 21. 21. Omejitve• Razvoj mer za področje (elementi - spremenljivke)• Nacionalnost vzorca (slovenska podjetja)• Gospodarsko stanje in rast• Izpolnjevalec ankete (subjektivnost odgovorov)• Učinki z odlogom, ko gre za inoviranje
 22. 22. Vzorec – anketiranci
 23. 23. Vzorec – panoga dejavnosti
 24. 24. Vzorec – velikost podjetij
 25. 25. Vzorec – starost podjetij
 26. 26. Diagram strukturnega modela
 27. 27. Rezultati – preverjanje hipotez
 28. 28. Rezultati - model
 29. 29. Rezultati – povzetek hipotez
 30. 30. Rezultati – kontrolne spremenljivke
 31. 31. Priporočila za teorijo• Pojmovanje - pozornost pri pregledu pojmov, ki se pojavljajo v povezavi s tematiko USI• Široka uporabnost področja - gledati na področje USI precej široko, a lotevati se raziskovanja posamezne komponente precej ozko• Konfuznost - obravnavanje USI in DR kot prepleteni filozofiji• Dizajnersko razmišljanje - usmeritev podjetij po načelih filozofije DR kot del USI• Strategija - USI kot vzvod uspešnosti podjetja
 32. 32. Prihodnje raziskave (1)Mere USI• predstavljena merska lestvica konstrukta USI s pomočjo treh dimenzij in enajstih poddimenzij je na novo razvita lestvica• za dimenzije konstrukta USI velja diskriminacijska veljavnost, vendar so dimenzije med seboj vseeno povezaneInovacije• Inovacijsko uspešnost preveriti v očeh uporabnikov (subjektivna ocena inovacijske uspešnosti )• Merjenje aktivnosti ko gre za inkrementalne in radikalne inovacijske procese• Učinki z odlogom
 33. 33. Prihodnje raziskave (2)Poslovna uspešnost• Merjenje poslovne uspešnosti podjetja – mera: dobiček v primerjavi s konkurenco – morda kakšne nove alternative• Družbena, okoljska komponentaVzorec• Osredotočenost na posamezne panoge (v svoji DD sem posploševal, kontrolne spremenljivke)• Trgi, kjer je prisotna kultura aktivnih uporabnikov• Mednarodna primerjava
 34. 34. Priporočila za prakso• USI vpliva na inovacijsko uspešnost in rezultate podjetja• za razvoj USI je pomembno, usmerjenost vodilnih v podjetju v skladu z načeli dizajnerskega razmišljanja• izobraževanje, ki zajema področje raziskovanja in vključevanja uporabnikov v inovacijske procese (odvisno od panoge in velikosti podjetja)• Predlogi glede jasne vizije in usmeritev podjetja gradnja poslovnih modelov okoli uporabnikov• Predlogi okoli organizacije dela timsko, multidisciplinarno, poznavanje uporabnikov, uporaba primernih metod…
 35. 35. Sklepne misli• Obravnavanje USI in pregled s področjem povezane teorije• S pomočjo konceptualnega modela razjasniti in konceptualizirati področje USI• Večdimenzionalnost konstrukta USI• Merski inštrument za merjenje in ovrednotenje področja USI• Nadgradnja znanj dosedanjih raziskav s področja USI• Napotki za teorijo in prakso
 36. 36. HVALA ZA VAŠO POZORNOST“Problemov ne moremo reševati z enakim razmišljanjem, s katerim smo problem tudi ustvarili”. (Einstein )

×