Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Schrijven voor blogs Socius

Schrijven voor blogs - Socius

 • Login to see the comments

Schrijven voor blogs Socius

 1. 1. SCHRIJVEN VOOR BLOGS CREATIEF SCHRIJVEN VZW Voor SOCIUS 2015
 2. 2. Je begeleiders CREATIEF SCHRIJVEN VZW Inne De Pooter Yves Van Durme
 3. 3. Hoe werken we? CREATIEF SCHRIJVEN VZW De les: zo weinig mogelijk theorie zo veel mogelijk praktijk De syllabus thuisgebruik voor de schrijfopdrachten handig naslagwerk vermijdlijst woordenlijst
 4. 4. Schrijven, dus…. CREATIEF SCHRIJVEN VZW
 5. 5. Een knappe kop voor jezelf CREATIEF SCHRIJVEN VZW Waar ben je goed in? Maak een lijstje van je sterke eigenschappen Kies krachtige, positieve werkwoorden, (bijvoeglijke) naamwoorden die beginnen met een aantal letters van je voornaam Verwerk je voornaam in een slogan over jezelf (5’)
 6. 6. Luisteren CREATIEF SCHRIJVEN VZW Lees je slogan die begint met je voornaam rustig en helder
 7. 7. Het is bewezen CREATIEF SCHRIJVEN VZW Je kàn creatief schrijven Je gebruikte Klankeffecten Zintuiglijke indrukken Woordspelingen Variaties op bekende uitdrukkingen Citaten …
 8. 8. Over mensen en websites CREATIEF SCHRIJVEN VZW • Denk aan scannende lezer!
 9. 9. Belang van een goede kop CREATIEF SCHRIJVEN VZW
 10. 10. Een kop voor je blog CREATIEF SCHRIJVEN VZW Een goede kop is: • Aantrekkelijk: gebruik woorden die de lezer aanspreken • Duidelijk: dit gaat voor op woordspelingen en leuke vondsten • Volledig: de titel moet op zichzelf kunnen staan • Beknopt: maximaal 8 woorden • Correct: schept geen foute verwachtingen
 11. 11. Een kop voor je blog CREATIEF SCHRIJVEN VZW Geef antwoord op de belangrijkste W-vraag
 12. 12. Een kop voor je blog
 13. 13. Een kop voor je blog
 14. 14. de schrijver (ik) ZENDER Wees • jezelf • direct • helder de tekst (mijn boodschap) BOODSCHAP Schrijf • duidelijk • begrijpelijk • aantrekkelijk 14 de doelgroep (mijn lezers) ONTVANGER • Vorm je een beeld van de lezer • Spreek de lezer aan • Denk voortdurend aan de lezer
 15. 15. Ken je lezer CREATIEF SCHRIJVEN VZW RONDVRAAG
 16. 16. Een profiel van je lezer CREATIEF SCHRIJVEN VZW WETEN Wat weten ze al? Welke opleiding? WILLEN Willen ze info, opinie of amusement? Hoe willen ze benaderd worden? VINDEN Hoe staan ze tegenover het onderwerp? KUNNEN Kunnen ze lange teksten aan? Begrijpen ze het jargon? Dat wordt thuisopdracht 1
 17. 17. De omgekeerde piramide CREATIEF SCHRIJVEN VZW Verhandeling Internet Belangrijkste Belangrijkste
 18. 18. De omgekeerde piramide CREATIEF SCHRIJVEN VZW Anders gaan organiseren? Verenigingen, vormingsinstellingen, vormingplussen en bewegingen bestaan organisatorisch volgens het statuut van VZW (vereniging zonder winstoogmerk). Dat moet zo omwille van hun decretale erkenning of subsidiëring. In die vorm en zeker vanwege hun missies en maatschappelijke opdracht kun je ze zonder twijfel tot de social profit economie rekenen. Binnen die social profit bestaan echter meer organisatievormen dan de VZW zoals de “stichting van openbaar nut” en “vennootschappen met sociaal oogmerk”. Gezien de vele uitdagingen waar het erkende sociaal-cultureel werk mee te maken heeft, staat de vzw organisatievorm onder druk.
 19. 19. Met de deur in je tekst CREATIEF SCHRIJVEN VZW Blijven leren is de toekomst! Levenslang leren, dat is de deelname van volwassenen aan alle vormen van leren gedurende hun levensloop na het leerplichtonderwijs. Mensen moeten actief en verantwoordelijk deelnemen aan een samenleving die op veel vlakken snel en grondig verandert en dit complementair aan de leerinspanningen voor hun professioneel leven. Een denkgroep van experts kreeg van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) de opdracht een strategische verkenning uit te voeren van het leren van volwassenen. Dit resulteerde in vijftien kernboodschappen, zeg maar beleidsaanbevelingen, voor de komende tien jaar. Vijftien kernboodschappen, waarvan wij er drie uitlichten omdat die in hoge mate relevant zijn voor de niet-formele volwasseneneducatie.
 20. 20. Persoonlijk vs. objectief CREATIEF SCHRIJVEN VZW
 21. 21. Werp je anker uit Vennootschappen met sociaal oogmerk verschillen niet van andere handelsvennootschappen (zoals cvba, nv, bvba...) maar hebben ervoor gekozen om in hun statuten bijkomende voorwaarden op te nemen. Deze voorwaarden benadrukken dat deze vennootschappen niet op de verrijking van hun vennoten gericht zijn, nauwkeurig het sociale doel van hun onderneming moeten beschrijven en een jaarverslag moeten opmaken over hoe hun sociale doel wordt verwezenlijkt. Tijdens een Socius studiedag, eind juni 2011, werden een aantal combinaties van organisatievormen gesuggereerd waarbij een coöperatieve vennootschap met ‘beperkte aansprakelijkheid, sociaal ondernemen’ (CVBA-so) in combinatie met een of meerdere VZW’s als vennoten, uitzicht gaf op uitdagingen als het aansnijden van nieuwe markten, het financieren van infrastructuur, de onzekerheid van subsidiëring, de ‘war on talent’, enz. Binnen het VZW statuut is ook veel mogelijk maar, zo blijkt uit onze ervaring met de ‘training fondsenwerving’, dat vraagt zowel een mentale omslag bij de professionele en vrijwillige medewerkers als een investering in ‘fundraising expertise’ en herschikking van arbeidstijd in de organisaties. Behalve bijkomende inkomsten genereren door fondsenwerving zijn er nog andere mogelijkheden om de financiële slagkracht van de sociaal-culturele VZW’s te vrijwaren. Prijscalculatie en -differentiatie is een andere en sneller te realiseren mogelijkheid. Men laat de prijs afhangen van de reële kost van de activiteiten, de draagkracht van het publiek en de vraag. Een vaststelling van de studiedag van Locus op 23 maart 2011 over ‘De dure vogels’ was dat ‘Het merendeel van de huidige gebruikers wil (wat) meer betalen voor culturele en sportieve activiteiten. Toch zijn lineaire prijsstijgingen een slecht idee omdat ze tot participatiedaling leiden. Deze impact van een prijsstijging op de participatiegraad speelt een cruciale rol in een sector die gericht is op de grootst mogelijke deelname van een zo breed mogelijk deel van de bevolking. Een alternatief is prijsdifferentiatie. Prijsdifferentiatie betekent dat men voor ongeveer hetzelfde product een andere prijs vraagt. Hogere én lagere toegangsprijzen zijn dan mogelijk. (…) ‘. Een andere vaststelling was: ‘ Een korting voor jongeren lijkt plausibel gezien hun beperkte financiële slagkracht. Een significant deel van de senioren is echter Anders gaan organiseren? Verenigingen, vormingsinstellingen, vormingplussen en bewegingen bestaan organisatorisch volgens het statuut van VZW (vereniging zonder winstoogmerk). Dat moet zo omwille van hun decretale erkenning of subsidiëring. In die vorm en zeker vanwege hun missies en maatschappelijke opdracht kun je ze zonder twijfel tot de social profit economie rekenen. Binnen die social profit bestaan echter meer organisatievormen dan de VZW zoals de “stichting van openbaar nut” en “vennootschappen met sociaal oogmerk”. Gezien de vele uitdagingen waar het erkende sociaal-cultureel werk mee te maken heeft, staat de vzw organisatievorm onder druk. ‘Marktwerking’ en ‘vraaggericht werken’ zijn niet langer theoretische begrippen, die exclusief tot het domein van winstgerichte ondernemingen behoren. Integendeel, dergelijke begrippen doen stapsgewijs hun intrede in de dagelijkse werking van elke social profit organisatie. Die sector opereert vandaag meer en meer in een concurrerende omgeving, waarbinnen klantgerichtheid, competitiviteit, kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit zeer belangrijk worden. Een strak onderscheid tussen de verschillende sectoren lijkt niet langer relevant. Geen enkele social profit organisatie kan het zich permitteren om louter op ideologische gronden gestalte te geven aan het beleid In tegenstelling tot een vennootschap naar Belgisch recht, heeft een VZW in de eerste plaats een maatschappelijke doelstelling en geen commerciële. Dat wil niet zeggen dat een vereniging zonder winstoogmerk, in bijkomende orde, geen winst mag maken bij de uitvoering van haar maatschappelijke doel. Ze mag dat wel, maar mag nooit deze winst uitkeren aan de leden van de vereniging. Dergelijke winsten mogen enkel gebruikt worden ter realisatie van het maatschappelijk doel en nooit tot persoonlijk materieel voordeel van de leden.
 22. 22. Ankers CREATIEF SCHRIJVEN VZW KOP LEAD KORTE ALINEA’S LINKS FOTO WITREGELS TUSSENKOP
 23. 23. Actie! CREATIEF SCHRIJVEN VZW …
 24. 24. Nog tips CREATIEF SCHRIJVEN VZW • Blog regelmatig • Varieer • Gebruik gerelateerde content • Verspreid je teksten via nieuwsbrief en sociale media • Toon je expertise: geef tips, los problemen op • Maak afspraken met collega’s
 25. 25. CREATIEF SCHRIJVEN VZW Even pauzeren Even pauzeren
 26. 26. Een blik op je teksten CREATIEF SCHRIJVEN VZW Met dank aan Bea, Elke, Emilie, Geert, Guy, Hugo, Jon, Line, Max, Ronny en Maud Neem je tekst erbij
 27. 27. Laat ze werken • En ze zoeken iedereen op die kan bijdragen aan het realiseren van het doel. • En ze zoeken iedereen op die kan bijdragen aan het realiseren van het doel. • Nominalisering • Je eigen tekst? 27
 28. 28. Hoeveel? • Maar de slagkracht ervan is voor een aantal burgers niet genoeg. (…) Maar de beweeglijkheid en zichtbaarheid in het publieke debat is voor een aantal burgers te beperkt. • Maar de slagkracht ervan is voor een aantal burgers niet genoeg. (…) Maar de beweeglijkheid en zichtbaarheid in het publieke debat is voor een aantal burgers te beperkt. • Vage kwantor 28
 29. 29. Niet zeker? • We staan stil bij wat misschien wel de meest cruciale factor in dit hele proces is. • We staan stil bij wat misschien wel de meest cruciale factor in dit hele proces is. • Afzwakker 29
 30. 30. Werk aan de winkel • Door de professionalisering binnen het verenigingsleven wordt steeds meer het perspectief van de landelijke werking ingenomen. • Door de professionalisering binnen het verenigingsleven wordt steeds meer het perspectief van de landelijke werking ingenomen. • naamwoordstijl 30
 31. 31. Ook voor de lezer? • We sluiten de workshop af met een lichte broodjeslunch. • We sluiten de workshop af met een lichte broodjeslunch • Zendergericht 31
 32. 32. Breek haar niet • Je gaat door de eerste stappen van een impactbepalingsproces zodat je jouw evaluatievraag echt scherp krijgt. • Je gaat door de eerste stappen van een impactbepalingsproces zodat je jouw evaluatievraag echt scherp krijgt. • tongbreker 32
 33. 33. Wie? • Organiseer je binnenkort een evenement met een ecologisch kantje of staat jullie festival in het teken van een duurzame samenleving? • Organiseer je binnenkort een evenement met een ecologisch kantje of staat jullie festival in het teken van een duurzame samenleving? • Inconsequent gebruik van je/jullie 33
 34. 34. Wie? • Jaarlijks is de sector goed voor maar liefst 10 miljoen deelnames. Tien miljoen deelnames gerealiseerd door mensen zoals u en ik. (…) Deelnemers en sympathisanten vind je overal terug • Jaarlijks is de sector goed voor maar liefst 10 miljoen deelnames. Tien miljoen deelnames gerealiseerd door mensen zoals u en ik. (…) Deelnemers en sympathisanten vind je overal terug • Inconsequent gebruik van u/je 34
 35. 35. En de lezer? • De campagne is vanaf maart te volgen via de MVO Vlaanderen- nieuwsbrief of website. • De campagne is vanaf maart te volgen via de MVO Vlaanderen- nieuwsbrief of website. • Onpersoonlijk 35
 36. 36. Echt, heel, heel blij, echt waar! • Over een heel brede waaier aan onderwerpen: kunst, milieu, wetenschap, religie. • Over een heel brede waaier aan onderwerpen: kunst, milieu, wetenschap, religie. • Versterker 36
 37. 37. Action! • De mountainbike werd ontworpen door een groep knutselaars- fietsers. • De mountainbike werd ontworpen door een groep knutselaars- fietsers • Passiefvorm • Je eigen tekst? 37
 38. 38. Het blijfdt moeilijk • Met dit voorbeeld illustreert Charles Leadbeater dat je gebruikers beter benaderd als actieve coproducenten. • Met dit voorbeeld illustreert Charles Leadbeater dat je gebruikers beter benaderd als actieve coproducenten • Vervoeging van de werkwoorden 38
 39. 39. Even diep ademen. • Deze Amerikaanse non-profitorganisatie zet in op het bestrijden en behandelen van Amyotofische Lateraal Sclerose (ALS), een aandoening van de motorische zenuwcellen in ruggenmerg en hersenstam die ertoe leidt dat de patiënt het vermogen om de spierbewegingen te controleren verliest. • lange zin 39
 40. 40. Toch even nalezen • Deze Amerikaanse non-profitorganisatie zet in op het bestrijden en behandelen van Amyotofische Lateraal Sclerose (ALS), een aandoening van de motorische zenuwcellen in ruggenmerg en hersenstam die ertoe leidt dat de patiënt het vermogen om de spierbewegingen te controleren verliest. • Deze Amerikaanse non-profitorganisatie zet in op het bestrijden en behandelen van Amyotofische Lateraal Sclerose (ALS), een aandoening van de motorische zenuwcellen in ruggenmerg en hersenstam die ertoe leidt dat de patiënt het vermogen om de spierbewegingen te controleren verliest. • Spelfout • bij vragen over spelling : http://woordenlijst.org/ 40
 41. 41. supercalifragilisticexpialidocious • Behalve sterktes en zwaktes zijn er ook de aspiraties van je medewerkers (de ‘goesting’, zeg maar) en de resultaten die de (externe) stakeholders graag zouden gerealiseerd zien de komende periode. • Behalve sterktes en zwaktes zijn er ook de aspiraties van je medewerkers (de ‘goesting’, zeg maar) en de resultaten die de (externe) stakeholders graag zouden gerealiseerd zien de komende periode. • Dure woorden • synoniemen.net • www.vandale.be 41
 42. 42. Stapel ze niet op • Uit begeleidingen en ondersteuning bij verschillende organisaties uit onze sociaal-culturele sector blijkt dat de SWO-ART vooral positief inspireert. • Uit begeleidingen en ondersteuning bij verschillende organisaties uit onze sociaal-culturele sector blijkt dat de SWO-ART vooral positief inspireert. • voorzetselstapel 42
 43. 43. Helpen ze echt? • De eerste vraag die je daarbij moet beantwoorden is het bepalen van een actie die, als ze wordt gereproduceerd en gedeeld, mensen zal blijven inspireren om de beweging verder te zetten. • De eerste vraag die je daarbij moet beantwoorden is het bepalen van een actie die, als ze wordt gereproduceerd en gedeeld, mensen zal blijven inspireren om de beweging verder te zetten. • Overbodig hulpwerkwoord van toekomende tijd • Je eigen tekst? 43
 44. 44. Helpen ze echt? • Deelnameprijs mag geen belemmering vormen voor onze stakeholders om deel te nemen aan onze initiatieven. • Deelnameprijs mag geen belemmering vormen voor onze stakeholders om deel te nemen aan onze initiatieven. • Overbodig modaal hulpwerkwoord 44
 45. 45. Even oppoetsen • Geert Frateur van Socius maakt je hiervoor wegwijs in de Socius- publicatie “Peilen naar de impact van sociaal-culturele praktijken”. • Geert Frateur van Socius maakt je hiervoor wegwijs in de Socius- publicatie “Peilen naar de impact van sociaal-culturele praktijken”. • De juiste uitdrukking of het juiste voorzetsel • http://taaladvies.net/ • http://taalunieversum.org/sectie/taalhulp 45
 46. 46. Evident • We bieden een structuur, waarbij we aan de hand van concrete cases van de deelnemers, de persoonlijke leervragen ten aanzien van de eigen manier van leidinggeven diepgaand uitspitten. • We bieden een structuur, waarbij we aan de hand van concrete cases van de deelnemers, de persoonlijke leervragen ten aanzien van de eigen manier van leidinggeven diepgaand uitspitten • pleonasme 46
 47. 47. Hi! • Zo’n casus kan gaan over het aanboren van talenten of de drive van een team. Je krijgt er energie én heel concrete tools om mee aan de slag te gaan. • Zo’n casus kan gaan over het aanboren van talenten of de drive van een team. Je krijgt er energie én heel concrete tools om mee aan de slag te gaan. • modieuze Engelstalige woorden 47
 48. 48. Lekker lang • Bekijk alvast de videogetuigenissen van de Laat mensen schitteren- campagne van vorig jaar als illustratie en inspiratie via www.facebook.com/laatmensenschitteren. • Bekijk alvast de videogetuigenissen van de Laat mensen schitteren- campagne van vorig jaar als illustratie en inspiratie via www.facebook.com/laatmensenschitteren. • tautologie 48
 49. 49. Euh… • Dat wil niet zeggen dat af en toe wat coaching geen kwaad kan. • Dat wil niet zeggen dat af en toe wat coaching geen kwaad kan. • Dubbele ontkenning 49
 50. 50. De vermijdlijst • als checklist • voor leesvriendelijke teksten 50
 51. 51. VRAGEN? CREATIEF SCHRIJVEN VZW www.creatiefschrijven.be | Facebook.com/creatiefschrijv | @creatiefschrijv VRAGEN? inne@creatiefschrijven.be yves@creatiefschrijven.be SLIDES www.slideshare.com/creatiefschrijven

×