Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Captant la Recerca UB

806 views

Published on

Captant la recerca: interconnexió entre el repositori institucional (Dipòsit Digital UB) i el Gestor de RECerca (GREC)

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Captant la Recerca UB

 1. 1. Captant la recerca: interconnexió entre el repositori institucional (Dipòsit Digital UB) i el Gestor de RECerca (GREC) Montserrat Aguasca Domingo Iglesias 2n Espai CBUC – 30 de Juny de 2010
 2. 2. Captant la recerca UB <ul><li>Objectius </li></ul><ul><ul><li>Difondre en obert els resultats de la recerca UB (revistes científiques) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Respectant els drets d’autor </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Captar continguts: 2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>Promocionar el DD entre els investigadors  una altra manera de difondre els seus articles </li></ul></ul>2n Espai CBUC – 30 de Juny de 2010
 3. 3. <ul><li>Treballar conjuntament! </li></ul><ul><ul><ul><li>CRAI-UB </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Responsables DD </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Procés Tècnic </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Oficina de Difusió del Coneixement (ODC) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Biblioteques </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Àrea de TIC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Informàtica de Recerca - GREC </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Informàtica de Docència - Dspace </li></ul></ul></ul></ul>2n Espai CBUC – 30 de Juny de 2010
 4. 4. Captant la recerca UB <ul><li>Flux de treball </li></ul><ul><li>Finalitat </li></ul><ul><ul><li>Facilitar la tasca als investigadors. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Introduir dades 1 vegada </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Concentrar en un únic lloc la producció científica de la UB => DD </li></ul></ul>[handle] [idgrec] [metadades + document] 2n Espai CBUC – 30 de Juny de 2010
 5. 5. Fase inicial (I) <ul><li>Curricul@ (GREC) </li></ul><ul><ul><li>Revistes, llibres, capítols de llibre, congressos, documents de treball </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Revistes 1er (prioritzar) </li></ul></ul></ul><ul><li>Altres materials i altres vies: </li></ul><ul><ul><li>Manual </li></ul></ul><ul><ul><li>Autoarxiu (RECERCAT) </li></ul></ul><ul><li>Organització del DD </li></ul><ul><ul><li>Col·leccions per departaments i/o grups de recerca </li></ul></ul>Captant la recerca UB 2n Espai CBUC – 30 de Juny de 2010
 6. 6. Fase inicial (II) <ul><li>Anàlisi de les polítiques editorials </li></ul><ul><li>Selecció d’articles per l’editorial (permet) </li></ul><ul><ul><li>Versió final editor / post-print / pre-print / no es permet </li></ul></ul><ul><li>Depurar les dades de revistes i editorials del GREC (~25.500 títols) </li></ul><ul><ul><li>Títol </li></ul></ul><ul><ul><li>Editor </li></ul></ul><ul><ul><li>ISSN </li></ul></ul>Captant la recerca UB Professor articles Revista1 Revista2… Sherpa/romeo Dulcinea Consulta directa Política editorial 2n Espai CBUC – 30 de Juny de 2010
 7. 7. Fase inicial (III) <ul><li>Depurar dades del GREC </li></ul><ul><ul><li>Eina: SFX </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>SFX – KB - Export Tool </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CBUC i UB </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Incorporar dades dins del GREC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La cerca per editorial del GREC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Generarà un XML amb: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>editorial </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>issn </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>rights </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>cita </li></ul></ul></ul></ul></ul>Captant la recerca UB 2n Espai CBUC – 30 de Juny de 2010
 8. 8. GREC Captant la recerca UB 2n Espai CBUC – 30 de Juny de 2010
 9. 9. Primera fase (I) <ul><li>Captació de continguts manual </li></ul><ul><li>(retrospectiu) </li></ul><ul><ul><li>Mapatge de metadades GREC - DD </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>GREC => Dublin Core DD </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>departament de l’autor => handle col·lecció </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>autor => dc.contributor.autor (tants com autors) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>any => dc.date.issued </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>issn => dc.identifier.issn </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>editor => dc.publisher </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>drets => dc.rights ( (c) Duke University Press, 1999 ) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>cita => dc.relation.ispartof </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>font original article => dc.relation.isformatof ( doi ) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>nombre de pàgines => dc.format.extent </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>idgrec => dc.identifier.idgrec </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>tipus => dc.type </li></ul></ul></ul></ul>Captant la recerca UB 2n Espai CBUC – 30 de Juny de 2010
 10. 10. Primera fase (II) <ul><li>Dades obtingudes del GREC </li></ul><ul><ul><li>Editorial </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>CSV </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>zip </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Departaments </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>DC-XML per document </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Fitxer descarregat manualment des de l’editorial </li></ul><ul><li>Carpetes per departament i item </li></ul><ul><ul><li>Idgrec </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>DC-XML </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fitxer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>contents </li></ul></ul></ul><ul><li>Manual ~ 1500 documents </li></ul>Captant la recerca UB contents 2n Espai CBUC – 30 de Juny de 2010
 11. 11. Primera fase (III) <ul><li>Càrrega de documents al DD </li></ul><ul><ul><li>Itemimport </li></ul></ul><ul><ul><li>Revisió de metadades </li></ul></ul><ul><li>Equivalència idgrec-handle </li></ul><ul><ul><li>1 idgrec => 1 handle </li></ul></ul><ul><ul><li>Càrrega equivalència a GREC </li></ul></ul>Captant la recerca UB 2n Espai CBUC – 30 de Juny de 2010
 12. 12. Segona fase (I) <ul><li>GREC - Curricul@ </li></ul><ul><ul><li>Professor </li></ul></ul><ul><ul><li>Cita bibliogràfica </li></ul></ul><ul><ul><li>Puja el fitxer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Codi de color (política editorial) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>pdf versió editor </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>post-print </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>pre-print </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>no es pot penjar </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>embargaments </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>DD </li></ul>Captant la recerca UB Captació automàtica de continguts Automàticament ?? <ul><li>Codi Departament </li></ul><ul><li>Col. 1 </li></ul><ul><li>Col. 2 </li></ul><ul><li>Col. 3 </li></ul><ul><li>Col. 4 </li></ul><ul><li>Col. 5 </li></ul><ul><li>handle </li></ul>2n Espai CBUC – 30 de Juny de 2010
 13. 13. Automàtic – Flux Proposat <ul><ul><li>Investigador introdueix dades a Curricul@ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cita </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Resum </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Paraules clau </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fitxer </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Oficina de Recerca </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Valida currículum (duplicats, etc…) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Missatge a CRAI </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>CRAI </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Modifica, completa metadades i valida a GREC </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Càrrega d’objecte al DD </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estat publicat => SI </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estat en premsa => NO </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Embargat => NO </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>No es permet dipòsit => NO </li></ul></ul></ul>Captant la recerca UB 2n Espai CBUC – 30 de Juny de 2010
 14. 14. Sword <ul><ul><li>Simple Web-service Offering Repository Deposit </li></ul></ul><ul><ul><li>Patrocinat pel JISC (Joint Information Systems Committee) </li></ul></ul><ul><ul><li>Objectiu: crear un sistema estàndar per depositar continguts a repositoris i altres sistemes </li></ul></ul><ul><ul><li>Implementació </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Servidor </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>servicedocument : resposta a la llista de llocs (col·leccions) a on puc dipositar continguts amb les meves credencials </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>deposit : incorpora el continguts a una col·lecció </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Client </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Content packaging (sword-types) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dspace 1.5.2 incorpora la darrera versió del servidor Sword 1.3 </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.swordapp.org/ </li></ul></ul>Captant la recerca UB 2n Espai CBUC – 30 de Juny de 2010
 15. 15. Implementació a la UB (I) <ul><ul><li>Client - GREC </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aplicació de Gestió de la RECerca </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Genera METS amb metadades descriptives EPDCX / SWAP (Scholar work application profile) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mapatge de Departaments a Col·leccions </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Servidor – DD (Dspace) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Entorn: Servidor aplicacions Oracle (OAS) + BD </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Proxy invers </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Single sign on </li></ul></ul></ul>Captant la recerca UB 2n Espai CBUC – 30 de Juny de 2010
 16. 16. Implementació a la UB (II) <ul><ul><li>Instal·lació del servidor SWORD </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Documentació DSpace </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kit de proves </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Modificació de codi pel tractament del “request” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dos fitxers de configuració per construir els war </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Modificació dels paràmetres de desplegament per solucionar problemes en l’ordre de les llibreries </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Header X-Packaging obligatori </li></ul></ul></ul>Captant la recerca UB 2n Espai CBUC – 30 de Juny de 2010
 17. 17. Implementació a la UB (III) <ul><ul><li>Situació actual </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Continuem amb càrregues retrospectives </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Exploració de drets de les editorials (Sherpa, etc) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Depuració continguts GREC (SFX, ISI. Issn i altres) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ingesta de continguts al DD des de BioMED (SWORD) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desenvolupaments </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>GREC com a client SWORD </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Servei Dspace de ping </li></ul></ul></ul></ul>Captant la recerca UB 2n Espai CBUC – 30 de Juny de 2010
 18. 18. Seguint el símil de l’aigua <ul><li>a mà </li></ul><ul><li>Gota a gota </li></ul>Captant la recerca UB automàtic Raig Mandat Inundació? 2n Espai CBUC – 30 de Juny de 2010
 19. 19. Moltes gràcies [email_address] [email_address] Captant la recerca UB 2n Espai CBUC – 30 de Juny de 2010

×