La tarara

296 views

Published on

CANÇÓ POPULAR DE PASCUA

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
296
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

La tarara

  1. 1. La tarara % b 2 j j œ œ .. œ œ œ œ œ œ œ œ &b 4 œ œ œ œ œ . # œj œ œœœ œ Œ Flauta œ œ œ. œ œ œ œ. #œ El di - a de Pas-qua un xi - b 2 Ei-xa por- ta pir - ri ei-xa Met. Sopr. &b 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .. ∑ ∑ b 2 .. Met. Alt &b 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ b 2 .. ‰ œj‰ j j j Xil. Sopr. &b 4 ∑ ˙æ ˙ œ Œ œ # ˙æ ˙ œ Œ œ ˙æ ˙ œ Œ œ #œ œ œ œ œ Œ œ œ œ ‰ œ ‰œ œ œ œ b 2 j j j j &b 4 ∑ ˙æ œ Œ ˙ œ œ Œ ˙æ œ Œ œ œ œ œ œ Œ .. ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰œ Xil. Alt ˙ œ æ˙ ˙ œ œ œ œ œ œ b 2 ˙ œ Œ œ œ .. œ œ Xil. Baix &b 4 ∑ ˙æ œ Œ æ ˙æ œ Œ œ Œ œ œ 2 œ œ œ Œ .. ∑ Pandereta 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 2 Œ œ .. ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰œ Caixa 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ J J J J 2 4 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ .. œ . œ œ Œ Bombo J b œ œ œ œ œ œ. j j j j j & b œ. œ œ œ œ œ œ. 12 Fl. J #œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. #œ œ œ œ œ. œ quet plo - ra- va per què_el cat - xe - ru - lo no li sen - vo - la - va. La ta - ra - ra sí, la ta - ra - ra no, la - ta - ra - ra b por - ta pir- ri, ei - xa por - ta pir - ri tam- bé po - lis - só. La ta - ra - ra sí, la ta - ra - ra no, la ta - ra - raM.S. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ bM.A. &b ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ b ‰# œj‰ # œj ‰ œj ‰ œj ‰ œj ‰ j j ‰ œj ‰ j j j j ‰ œj ‰ j & b ‰# œ ‰# œj j œ ‰# œ ‰ # œj ‰ # œ ‰ # œj jX.S. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰œ ‰ œ œ œ ‰ # œ ‰ # œj œ œ œ ‰ # œj ‰ # œj œ œ œ œ œ b œ œ j j j j j j j j j j &b ‰ J‰ J œ œ ‰œ‰ œ ‰œ ‰œ ‰œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰œ‰œ ‰œ‰œ œ œ œ œ œ J J J J ‰œ ‰ œ œ ‰œ ‰ œ œ œ ‰œ‰œ œ œ J œ ‰œ‰œœ œ ‰œ ‰ œ œ œ J J J J JX.A. b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œX.B. &b œ œ œ œ œPdt. ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ œ ‰ œ ‰œ‰ œ ‰œ ‰œ ‰œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰œ ‰œ ‰œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰œ‰œ ‰œ ‰œ Cx. J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J œ. œ œ Œ œ. œ œ Œ œ. œ œ Œ œ. œ œ Œ œ. œ œ Œ œ. œ Bb. J J J J J J Música tradicional valenciana. Materials per a laula de música. Generalitat Valenciana, Conselleria dEducació Arr: David Reig Delhom, CANTA, TOCA I BALLA
  2. 2. Fine b b œ œ œ œ œ # œ œ Œ .. n n # 4 œ Œ œ . œ œ œ .œ œ .œ œ œ œ . œ œ œ .œ œ .œ ˙ œ . œ œ œ . œ œ .œ œ œ œ . œ œ œ .œ œ .œ 3 2a vegada 23 1a vegada Fl. & ma-re que la ba - lle jo. Ei - xos tres di-es de Pas-qua,són tres di - es de ju - gar, xics i xi - quesqueno ju-guen ve-nen a - do-to-ret- b ∑ .. n n # 43 ma-re que la ba - lle jo.M.S. &b ∑ ∑ ∑ ˙ .. ˙ ˙ .. ˙ ˙ .. ˙ ˙ .. ˙ ˙ .. ˙ ˙ .. ˙ ˙ .. ˙M.A. &b b ∑ ∑ ∑ .. n n # 43 ∑ ˙ .. ˙ ˙ .. ˙ ˙ .. ˙ ˙ .. ˙ ˙ .. ˙ ˙ .. ˙ ˙ .. ˙ b j j # 3 & b ‰ œ ‰ œ #œ œ œ Œ .. n n 4 œÓ Œ œ œ Œ œœ Œ œ œ Œœœ Œ œ œ Œœœ Œœ œX.S. œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ b ‰ œj‰ œj œ œ œ Œ .. n n # 4 3 Œ œœ Œ œ œX.A. &b œ œ œ œ œ œ œÓ œ œ Œ œ œ œœ œ œ œœ Œœœ œ Œ œ œ Œœœ œ œœ Œœ œ œ œX.B. b &b œ œ œ œ œ Œ .. n n # 4 3 œÓ œ Ó œÓ œ Ó œÓ œÓ œÓ œÓ œ œ œ Œ .. 3 ˙. ˙. ˙. ˙.Pdt. ∑ 4 œÓ æ œœŒ æ œœŒ æ œœŒ æ ‰ œ ‰ œ œ œ œ Œ .. 3 Cx. J J 4 œÓ Œ œ œ Œ œŒ Œ œ œ ŒœŒ Œ œ œ ŒœŒ Œœ œ œ Œ œ œ œ Œ .. 3 Bb. 4 œÓ œ Ó œŒœ œ Ó œŒœ œÓ œŒœ œÓ # œ . œ œ œ . œ œ . œ œ œ œ . œ œ œ . œ œ . œ nbb 4 D.S. al Fine œ Œ œ œ . œ œ .œ œ. œ œ œ œ œ . œ œ. œ œ.œ ˙ 2 34 Fl. & œ Œ jar. Ai xúm-ba-la les xi-ques gua - pes, ai xúm-ba-la del po- lis - só, xics i xi - ques que no ju-guen que sen va - ggen al ra - có. # nbb 2 ∑M.S. & ˙ .. ˙ ˙ .. ˙ ˙ .. ˙ ˙ .. ˙ ˙ .. ˙ ˙ .. ˙ ˙ .. ˙ ˙ .. ˙ 4 # ˙. ˙ .. ˙ .. ˙ .. ˙ .. nbb 2 ∑M.A. & ˙. ˙ .. ˙ ˙ ˙ ˙ .. ˙ ˙ .. ˙ ˙ ˙ 4 # nbb 2X.S. & Œ œ Œ œ Œ œ œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ 4 œ Œ œ # nb 2X.A. & Œ œ Œ œ Œ œ œ œ œ Œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ b 4 œ Œ œ # œ Ó œ Ó œ Ó œ Ó nbb 2X.B. & œ Ó œ Ó œ Ó œ Ó 4 œ Œ œ Œ Œ ˙. œ œ Œ ˙. œ œ Œ ˙. œ œ Œ ˙. 2Pdt. æ æ æ æ 4 œ Œ œ Œ Œ Œ œ œ Œ œ Œ Œ œ œ Œ œ Œ Œ œ œ Œ œ Œ Œ œ œ 2 Cx. 4 œ Œ Bb. œ Œ Œ œ Ó œ Œ œ œ Ó œ Œ œ œ Ó œ Œ œ œ Œ œ 2 4 œ Œ -2-

×