Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cqep eso faq-dúvidas

367 views

Published on

Questões sobre os CQEP

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cqep eso faq-dúvidas

  1. 1. --CCeennttrroo ppaarraa aa QQuuaalliiffiiccaaççããoo ee oo EEnnssiinnoo PPrrooffiissssiioonnaall CQEP-ESO: Email- esodivelas@cqep.gov.pt Agrupamento de Escolas nº 4 de Odivelas – Código – 171906 Sede: Escola Secundária de Odivelas – Av. Professor Doutor Augusto Abreu Lopes – 2675-300 – ODIVELAS – Telefone: 21 934 82 80 – FAX: 21 934 82 89 FFAAQQ ((DDúúvviiddaass ffrreeqquueenntteess))  QQuuaall aa mmiissssããoo ddoo CCQQEEPP--EESSOO?? oo CCuummpprriirr aass aattrriibbuuiiççõõeess qquuee eessttããoo ddeeffiinniiddaass nnaa PPoorrttaarriiaa nn..ºº 113355--AA//22001133,, ddee 2288 ddee mmaarrççoo,, ddee aaccoorrddoo ccoomm aa aauuttoorriizzaaççããoo ddee ffuunncciioonnaammeennttoo qquuee llhhee ffooii ccoonnffeerriiddaa ppeelloo ddeessppaacchhoo nn..ºº 11447799//22001144,, ppuubblliiccaaddoo nnoo DDiiáárriioo ddaa RReeppúúbblliiccaa,, nnºº 2200,, 22ªª sséérriiee,, ddee 2299 ddee jjaanneeiirroo ddee 22001144..  NNOOTTAA:: PPrriimmaa CCTTRRLL ee cclliiqquuee ssoobbrree ooss ddooccuummeennttooss,, ppaarraa ooss lleerr oo CCoonnssuullttaarr oo ddooccuummeennttoo IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  QQuuaannddoo éé qquuee oo CCQQEEPP--EESSOO iinniicciiaa aa ssuuaa aattiivviiddaaddee?? oo OO CCQQEEPP--EESSOO jjáá iinniicciioouu ooss pprreeppaarraattiivvooss ppaarraa oo sseeuu pplleennoo ffuunncciioonnaammeennttoo;; oo PPRRÉÉ--IINNSSCCRRIIÇÇÃÃOO –– JJáá ppooddee eeffeettuuaarr aa ssuuaa pprréé--iinnssccrriiççããoo aattrraavvééss ddoo tteelleeffoonnee ddaa EEssccoollaa SSeeccuunnddáárriiaa ddee OOddiivveellaass ((219348280), ou, presencialmente, na secretaria; oo DDAATTAA ee HHOORRÁÁRRIIOO PPRREEVVIISSTTOOSS ppaarraa AABBEERRTTUURRAA AAOO PPÚÚBBLLIICCOO::  MMaaiioo ddee 22001144  HHOORRÁÁRRIIOO::  DDee 22ªª aa 55ªª ffeeiirraa,, ddaass 1155 hh ààss 2222 hh ((sseemm iinntteerrrruuppççããoo))  66ªª ffeeiirraa,, ddaass 1177 hh ààss 2211 hh ((sseemm iinntteerrrruuppççããoo))  CCoommoo ppoossssoo ffaazzeerr aa mmiinnhhaa iinnssccrriiççããoo?? oo PPooddee eeffeettuuaarr,, ddeessddee jjáá,, aa ssuuaa IINNSSCCRRIIÇÇÃÃOO,, aattrraavvééss ddoo pprreeeenncchhiimmeennttoo ddoo ffoorrmmuulláárriioo oonnlliinnee,, ddiissppoonníívveell nnoo ssiittee ddoo AAggrruuppaammeennttoo ddee EEssccoollaass nnºº 44 ddee OOddiivveellaass ((hhttttpp::////wwwwww..aagg44--ooddiivveellaass..pptt//));; oo OO ffoorrmmuulláárriioo ddee iinnssccrriiççããoo eessttáá iigguuaallmmeennttee ddiissppoonníívveell nnaa sseeccrreettaarriiaa,, oonnddee ssee ppooddeerráá iinnssccrreevveerr pprreesseenncciiaallmmeennttee;;  OOppoorrttuunnaammeennttee,, aass ppeessssooaass qquuee eeffeettuuaarraamm aa PPRRÉÉ--IINNSSCCRRIIÇÇÃÃOO,, oouu aa IINNSSCCRRIIÇÇÃÃOO,, sseerrããoo ccoonnttaaccttaaddaass ppeellaa eeqquuiippaa ddoo CCQQEEPP;;  OO pprroocceessssoo ddee RRVVCCCC vvaaii tteerr ccoonnttiinnuuiiddaaddee?? oo SSIIMM,, aaiinnddaa qquuee hhaajjaa aallgguummaass aalltteerraaççõõeess,, eemm rreellaaççããoo aaooss pprroocceeddiimmeennttooss aanntteerriioorreess;;  OOss sseerrvviiççooss ddoo CCQQEEPP ttêêmm ccuussttooss?? oo NNÃÃOO,, OOss pprroocceeddiimmeennttooss ddoo CCQQEEPP nnããoo ttêêmm ccuussttooss,, ooss sseerrvviiççooss ssããoo ggrraattuuiittooss ppaarraa oo jjoovveemm oouu aadduullttoo qquuee nnooss pprrooccuurraarr;;

×