Successfully reported this slideshow.

Societat Catalana de Dermatologia. Sessió extraordinària. Biblioteca digital

585 views

Published on

 • Be the first to comment

Societat Catalana de Dermatologia. Sessió extraordinària. Biblioteca digital

 1. 1. LA BIBLIOTECA DIGITAL © Marta Jordan Recursos digitals en l’àmbit de les Ciències de la Salut Marta Jordan
 2. 2. SITUACIÓ ACTUAL <ul><li>Creixement exponencial de la informació, cal: </li></ul><ul><li>estar al dia del que s’investiga i es publica </li></ul><ul><li>discriminar la informació de qualitat, útil i pertinent </li></ul>© Marta Jordan
 3. 3. EIXOS DE LA INTERVENCIÓ <ul><li>Eines de suport a la tasca clínica </li></ul><ul><li>Eines de suport a la recerca </li></ul><ul><li>Recursos per a cada etapa professional </li></ul><ul><li>Conclusions </li></ul>© Marta Jordan
 4. 4. 1. TASCA CLÍNICA <ul><li>Per al diagnòstic </li></ul><ul><li>Útils en el dia a dia dels professionals </li></ul><ul><li>Pertanyen a grans grups editorials, són recursos de pagament </li></ul>© Marta Jordan
 5. 5. <ul><li>Evidence Based Medicine (EBM) o </li></ul><ul><li>Medicina Basada en Proves </li></ul><ul><li>Revisions sistemàtiques i meta-anàlisi d’experts </li></ul><ul><li>Sintetitzen la informació dels estudis científics </li></ul><ul><li>Orientades a facilitar la presa de decisions clíniques </li></ul>© Marta Jordan
 6. 6. 2. RECERCA <ul><li>És fonamental fer recerca i publicar: </li></ul><ul><ul><li>aportar nous coneixements a la comunitat científica </li></ul></ul><ul><ul><li>carrera professional </li></ul></ul>© Marta Jordan
 7. 7. <ul><li>Cerca d’Informació. Diverses fonts: </li></ul><ul><li>Bases de dades </li></ul><ul><li>Informen de tot allò que s’ha publicat sobre un tema concret </li></ul><ul><li>Són fonts d’informació secundària: NO dónen el text dels articles </li></ul><ul><li>Algunes requereixen subscripció </li></ul>© Marta Jordan
 8. 8. <ul><li>Buscadors a Internet </li></ul><ul><li>Cerca d’informació científica i acadèmica de qualitat a la xarxa </li></ul><ul><li>Enllacen al text de l’article, però NO implica que s’hi pugui accedir </li></ul><ul><li>Iniciatives encara no del tot desenvolupades </li></ul>© Marta Jordan
 9. 9. <ul><li>Obtenció dels documents. Informació de: </li></ul><ul><li>Grans grups editorials </li></ul><ul><li>Fonts d’informació primària: dónen el text complet </li></ul><ul><li>Són recursos de pagament, cal estar-ne subscrit per accedir-hi </li></ul><ul><li>Unes poques editorials concentren la producció científica mundial </li></ul>© Marta Jordan
 10. 10. <ul><li>Iniciatives Open Access (OA) </li></ul><ul><li>Repositoris Institucionals </li></ul><ul><li>Democratització de la producció científica </li></ul><ul><li>Volen ser l’alternativa al model de publicació comercial tradicional </li></ul>© Marta Jordan
 11. 11. <ul><li>Redacció de la recerca. Gestors bibliogràfics </li></ul><ul><li>Des de l’inici de la recerca fins a la redacció del treball </li></ul>© Marta Jordan
 12. 12. <ul><li>Impacte de la producció científica </li></ul><ul><li>QUALITAT = núm. de cites rebudes </li></ul><ul><li>Avaluen els autors (índex H, cites rebudes) </li></ul><ul><li>Avaluen les revistes (Factor Impacte, índex SJR, índex SNIP) </li></ul>© Marta Jordan
 13. 13. 3. RECURSOS PER ETAPES Basat en la proposta inclosa en el Programa de Formació Especialitzada. Oncologia Mèdica. Hospital Universitari Vall d’Hebron. (maig 2007) R1 Maneig d’eines de cerca bibliogràfica Lectura crítica d’articles Bases de dades. Nivell inicial Revistes i llibres electrònics © Marta Jordan
 14. 14. R2 Lectura d’articles especialitzats Ampliació de recursos Presentació casos clínics Eines de suport al diagnòstic. Nivell inicial Lectura crítica Normes Vancouver © Marta Jordan
 15. 15. R3 o més Diagnòstic Lectura d’articles especialitzats Publicar treballs científics Presentació de sessions bibliogràfiques Eines de suport al diagnòstic Factor d’impacte Normes de publicació Cerques bibliogràfiques Redacció científica © Marta Jordan
 16. 16. 4. CONCLUSIONS <ul><li>A l’hora d’utilitzar els recursos digitals, cal saber: </li></ul><ul><li>El seu objectiu </li></ul><ul><li>L’organització responsable </li></ul><ul><li>El seu contingut </li></ul>C oneixer els recursos permet triar-ne el més adequat a les nostres necessitats Obtenció d’informació rellevant, útil i pertinent © Marta Jordan
 17. 17. GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ PREGUNTES…? © Marta Jordan
 18. 18. BIBLIOTECA DIGITAL Virtualització dels serveis <ul><li>Cristina Puyal </li></ul><ul><li>Biblioteca de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron </li></ul>© Cristina Puyal
 19. 19. El paper de la Biblioteca <ul><li>Biblioteca tradicional </li></ul><ul><li>Biblioteca virtual </li></ul>© Cristina Puyal
 20. 20. Acreditació del centres hospitalaris <ul><li>ORDRE de 10 de juliol de 1991, per la qual es regula l’acreditació dels centres hospitalaris. Diari Oficial de la Generalitat , núm. 1477, 7.8.1991 </li></ul><ul><li>Auditories del Ministerio de Sanidad y Política Social </li></ul>© Cristina Puyal
 21. 21. Convenis de les biblioteques dels centres depenents de l’ICS © Cristina Puyal
 22. 22. 1998 Xarxa de biblioteques Generalitat <ul><ul><li>Negociat de Documentació i Biblioteca del Departament de Salut </li></ul></ul><ul><ul><li>Centre Documental de l’Institut Català de la Salut </li></ul></ul><ul><ul><li>Institut Estudis de la Salut </li></ul></ul>© Cristina Puyal 1998-2009 Fundació Josep Laporte. UAB Acadèmia Ciències Mèdiques Catalunya i Balears Universitat Autònoma de Barcelona Institut Català de la Salut Hospital Sant Pau i Sta Creu ....
 23. 23. 2005 Xarxa biblioteques depenents de l’ICS <ul><li>Subscripció coordinada </li></ul><ul><li>Eliminació duplicitats </li></ul><ul><li>Compres conjuntes </li></ul><ul><li>bases de dades, revistes electròniques, </li></ul><ul><li>paquets fons retrospectius ( backfiles) </li></ul><ul><li>Coordinació de serveis bibliotecaris </li></ul><ul><li>Servei d’obtenció de Documents </li></ul><ul><li>Creació catàleg col·lectiu </li></ul><ul><li>Creació arxiu passiu comú </li></ul>© Cristina Puyal
 24. 24. Projecte actuals <ul><li>2008 Biblioteca Virtual del Sistema Nacional de Salud </li></ul><ul><li>2009 </li></ul><ul><li>Programa per al desenvolupament </li></ul><ul><li>de la Biblioteca en Ciències de la Salut </li></ul><ul><li>DOGC. núm. 5512, 24.11.2009 </li></ul>© Cristina Puyal
 25. 25. Biblioteques virtuals... © Cristina Puyal
 26. 26. Serveis virtuals: videotutorial UAB © Cristina Puyal
 27. 27. Serveis virtuals: presentacions PowerPoint HUVH © Cristina Puyal
 28. 28. Eines Web 2.0 que utilitzem <ul><li>Google Groups </li></ul><ul><li>Delicious </li></ul><ul><li>Blogs </li></ul><ul><li>Facebook </li></ul><ul><li>Youtube </li></ul><ul><li>Slideshare </li></ul><ul><li>Netvibes </li></ul><ul><li>Chat </li></ul><ul><li>Onioning </li></ul>© Cristina Puyal
 29. 29. © Cristina Puyal
 30. 30. © Cristina Puyal
 31. 31. © Cristina Puyal
 32. 32. © Cristina Puyal
 33. 33. © Cristina Puyal
 34. 34. © Cristina Puyal
 35. 35. © Cristina Puyal
 36. 36. © Cristina Puyal
 37. 37. © Cristina Puyal
 38. 38. © Cristina Puyal
 39. 39. Conclusions <ul><li>Les eines web 2.0. requereixen col·laboració dels usuaris per al seu èxit </li></ul><ul><li>Identitat digital , imprescindible en un món digital </li></ul><ul><li>Actitud 2.0 : compartir, explicar, dialogar, generar, escoltar…. </li></ul>© Cristina Puyal
 40. 40. Gr à cies per la seva atenci ó Cristina Puyal [email_address] http://www.slideshare.net/cpuyal Preguntes ... ?

×