Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5è ei lecto

 • Login to see the comments

5è ei lecto

 1. 1. CONSIDERACIONS PRÈVIES
 2. 2. <ul><li>Treballam amb la lletra de pal (majúscula) ja que els infants estan més preparats madurativament per realitzar el seu traç. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Treballam a partir del so de les lletres i no del seu nom. </li></ul>La P és la /p/ i no la “pe”
 4. 4. - El seu nom propi - Nom dels amics - Referents <ul><li>L’acompanyam d’alguna paraula que l’infant conegui </li></ul>
 5. 5. FASES QUE SEGUEIX L’INFANT EN L’ADQUISICIÓ DE L’ESCRIPTURA.
 6. 6. <ul><li>Primer fa el dibuix perquè no és capaç de diferenciar l'objecte i el nom de l'objecte. </li></ul>1a Fase: Escriptura Indiferenciada <ul><li>Després l'infant imita els aspectes i l'acte d'escriure de les persones adultes fent gargots, rodonetes, palets,... (ja no són dibuixos) </li></ul><ul><li>Ja sap que dibuixar és diferent d'escriure. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Durant aquest període l'infant empra les lletres que sap (normalment les del seu nom, noms dels companys ...) Ja saben que una paraula està composta per lletres i que aquestes no són iguals. </li></ul>2a Fase: Escriptura Diferenciada
 8. 9. <ul><li>Els infants comencen a adonar-se que hi ha alguna relació entre l'escriptura i el so. Escriuen, així per a cada síl·laba una lletra, aquesta lletra es pot correspondre amb les lletres de la paraula o no. </li></ul>3a Fase: Escriptura Sil·làbica
 9. 10. Una lletra corresponent a cada síl·laba amb el seu valor sonor. Una lletra corresponent a cada síl·laba però no amb el seu valor sonor.
 10. 11. <ul><li>Els infants comencen a escriure més d'una lletra per a cada síl·laba. Saben que a cada so li correspon una grafia. En aquest nivell la impressió que té l'adult quan mira les produccions dels infants és que s'han deixat lletres. </li></ul>4a Fase: Escriptura Sil·làbica - Alfabètica
 11. 13. <ul><li>Quan escriu estableix la correspondència entre sons i grafies. </li></ul>4a Fase: Escriptura Alfabètica

×