Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PROFILAKTYKA W ŚRODOWISKU LOKALNYM PRZEGLĄD DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU „PRZECIW NARKOTYKOM – DO RADOŚCI ŻY...
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE  <ul><li>Realizm  – używanie narkotyków jest negatywnym i bardzo złożonym problemem społecznym, ma...
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE <ul><li>Zrównoważone podejście  – program ma być realizowany przy założeniu, że wszystkie obszary ż...
CEL STRATEGICZNY PROGRAMU „PNDRŻ” <ul><li>Ograniczenie używania narkotyków </li></ul><ul><li>oraz związanych z tym proble...
CELE OPERACYJNE PROGRAMU „PNDRŻ” <ul><li>Wspieranie rozwoju edukacji publicznej i podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństw...
CELE OPERACYJNE PROGRAMU „PNDRŻ” <ul><li>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej i szkoleniowej ...
CELE OPERACYJNE PROGRAMU „PNDRŻ” <ul><li>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i zagrożony...
CELE OPERACYJNE PROGRAMU „PNDRŻ” <ul><li>Promowanie pozytywnych postaw społecznych oraz organizowanie alternatywnych form ...
CELE OPERACYJNE PROGRAMU „PNDRŻ” <ul><li>Rozwój współpracy instytucji społecznych i organizacji pozarządowych zaangażowan...
ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MIEJSKIM W WADOWI...
PARTNERZY W REALIZACJI DZIAŁAŃ <ul><li>INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE NA RÓŻNYM POZIOMIE DZIAŁANIA </li></ul><ul><li>Urząd Miej...
PARTNERZY W REALIZACJI DZIAŁAŃ <ul><li>SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE </li></ul><ul><li>PROFILKATYKA PIERWSZORZĘDOWA -STRATEG...
PARTNERZY W REALIZACJI DZIAŁAŃ <ul><li>PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA - PROFILAKTYKA TRZECIORZĘDOWA </li></ul><ul><li>Poradnia Te...
1. Wspieranie rozwoju edukacji publicznej, podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używan...
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narko...
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narko...
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnyc...
Promowanie pozytywnych postaw społecznych oraz organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci młodz...
Rozwój współpracy instytucji społecznych i organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizacje Gminnego Programu Profila...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Profilaktyka W Srodowisku Lokalnym

3,744 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Profilaktyka W Srodowisku Lokalnym

 1. 1. PROFILAKTYKA W ŚRODOWISKU LOKALNYM PRZEGLĄD DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU „PRZECIW NARKOTYKOM – DO RADOŚCI ŻYCIA” Centrum Profilaktyki Społecznej PUKS „KAROL” WADOWICE WADOWICE 2007
 2. 2. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE <ul><li>Realizm – używanie narkotyków jest negatywnym i bardzo złożonym problemem społecznym, mającym uwarunkowania socjologiczne, psychologiczne i ekonomiczne. Problemy społeczne tylko do pewnego stopnia poddają się interwencji, instrumenty zmian zawarte w programie mogą wpływać na niektóre z tych uwarunkowań. Cele programu ustalane są zgodnie z zasadą realizmu w oparciu o aktualnie dostępne w środowisku gminnym zasoby. </li></ul><ul><li>Patrycypacja – program zakłada włączanie do planowania i działań jak największej liczby partnerów. Program ma inspirować do działania, współdziałania i podnoszenia swoich kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii instytucje społeczne i organizacje pozarządowe wykazujące aktywność w tym obszarze . </li></ul><ul><li>Systemowość – program dąży do zbudowania systemu konsultacyjnego w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla Gminy Wadowice. Ważnym pozostaje paradygmat myślowy, według którego w systemie mogą być co najwyżej generowane impulsy do zmiany. </li></ul>
 3. 3. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE <ul><li>Zrównoważone podejście – program ma być realizowany przy założeniu, że wszystkie obszary życia społecznego są ważne, a wprowadzane w nich zmiany wpływają na pozostałe. </li></ul><ul><li>Komplementarność – program uwzględnia kontekst innych uzależnień ze względu na powszechne wzory łączenia używanych substancji, zarówno legalnych jak i nielegalnych </li></ul><ul><li>Budowanie społecznej akceptacji – proces społecznej akceptacji dla celów Programu odbywać się będzie poprzez upowszechnianie jego założeń i celów, a także osiągnięć i problemów występujących w fazie realizacji. </li></ul>
 4. 4. CEL STRATEGICZNY PROGRAMU „PNDRŻ” <ul><li>Ograniczenie używania narkotyków </li></ul><ul><li>oraz związanych z tym problemów społecznych </li></ul><ul><li>i zdrowotnych mieszkańców Gminy Wadowice </li></ul>
 5. 5. CELE OPERACYJNE PROGRAMU „PNDRŻ” <ul><li>Wspieranie rozwoju edukacji publicznej i podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz możliwości zapobiegania temu zjawisku </li></ul>
 6. 6. CELE OPERACYJNE PROGRAMU „PNDRŻ” <ul><li>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz nauczycieli i innych osób zaangażowanych w zapobieganie narkomanii </li></ul>
 7. 7. CELE OPERACYJNE PROGRAMU „PNDRŻ” <ul><li>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych. Udzielanie rodzinom w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej </li></ul>
 8. 8. CELE OPERACYJNE PROGRAMU „PNDRŻ” <ul><li>Promowanie pozytywnych postaw społecznych oraz organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci młodzieży i całych rodzin </li></ul>
 9. 9. CELE OPERACYJNE PROGRAMU „PNDRŻ” <ul><li>Rozwój współpracy instytucji społecznych i organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii </li></ul>
 10. 10. ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MIEJSKIM W WADOWICACH <ul><li>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i nauczycieli </li></ul><ul><li>Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej </li></ul><ul><li>Organizowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie wakacji – min. 6 godzin dziennie, z dożywieniem i zachowaniem warunków przeprowadzenia działań profilaktycznych dot. uzależnień </li></ul>
 11. 11. PARTNERZY W REALIZACJI DZIAŁAŃ <ul><li>INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE NA RÓŻNYM POZIOMIE DZIAŁANIA </li></ul><ul><li>Urząd Miejski w Wadowicach - wsparcie finansowe dla Programu </li></ul><ul><li>Delegatura Kuratorium Oświaty 34-100 Wadowice - wsparcie i konsultacje merytoryczne dla realizatorów </li></ul><ul><li>Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego do Spraw Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom - wsparcie i konsultacje merytoryczne dla realizatorów </li></ul><ul><li>Starostwo Powiatowe w Wadowicach - wsparcie lokalowe dla Punktu Konsultacyjnego </li></ul><ul><li>Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach </li></ul><ul><li>Sąd Rejonowy w Wadowicach, Wydział III Rodzinny i Nieletnich, Wydział Karny </li></ul><ul><li>P.C.P.R. Wadowice </li></ul><ul><li>W.S.I.S.K.A. „VICTORIA”, Wadowice </li></ul>
 12. 12. PARTNERZY W REALIZACJI DZIAŁAŃ <ul><li>SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE </li></ul><ul><li>PROFILKATYKA PIERWSZORZĘDOWA -STRATEGIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE </li></ul><ul><li>Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach </li></ul><ul><li>Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wadowicach </li></ul><ul><li>Szkoła Podstawowa w Kleczy Zarąbkach </li></ul><ul><li>Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Wadowicach, Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskiego, Gimnazjum Nr 2 </li></ul><ul><li>Zespół Szkół w Jaroszowicach, Szkoła Podstawowa im. 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej, Gimnazjum w Jaroszowicach </li></ul><ul><li>Zespół Szkół Publicznych w Wysokiej, Gimnazjum w Wysokiej </li></ul><ul><li>Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Wadowicach, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej, Gimnazjum Nr 1 </li></ul><ul><li>Zespół Szkół w Ponikwi, Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego, Gimnazjum w Ponikwi </li></ul><ul><li>Zespół Szkół Nr 2 w Choczni, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi </li></ul><ul><li>Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Wadowicach, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej, Gimnazjum Nr 1 </li></ul><ul><li>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Wadowicach </li></ul><ul><li>Zespół Szkół nr 1 w Wadowicach </li></ul><ul><li>Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach </li></ul><ul><li>WCK Wadowice, ul. Teatralna </li></ul><ul><li>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Wadowice, ul. Teatralna </li></ul>
 13. 13. PARTNERZY W REALIZACJI DZIAŁAŃ <ul><li>PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA - PROFILAKTYKA TRZECIORZĘDOWA </li></ul><ul><li>Poradnia Terapii Uzależnień ZOZ Wadowice, Karmelicka 5 </li></ul><ul><li>Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, Oddział Detoksykacji, Andrychów, ul. Dąbrowskiego - oddział posiada program motywowania pacjenta </li></ul><ul><li>Odział Detoksykacji Kliniki Toksykologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera, 31-826 Kraków, oś Złotej Jesieni 1 - placówka posiada program motywowanie pacjenta i stosuje następujące metody detoksykacji: metadon, klonidyna, farmakoterapia. Pacjenci od 14 r.ż. </li></ul><ul><li>Katolicki Ośrodek Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży „Nadzieja”, Bielsko – Biała, ul Barkowska 167c - Leczenie stacjonarne do 18 r. ż. </li></ul><ul><li>Ośrodek Leczenia Uzależnień „Formacja” , ul. Różna 3, Kraków - Leczenie stacjonarne, program rehabilitacyjny 7-12 m-cy, pacjenci od 18 r.ż </li></ul><ul><li>Specjalistyczny psychiatryczny ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Młodzieży Nieprzystosowanej Uzależnionej Lekowo, ul. Kaszyska, Bielsko-Biała – leczenie stacjonarne, program rehabilitacyjny 12-24 m-ce, pacjenci od 18 r.ż. </li></ul><ul><li>„ KARAN” Elbląg, Leczenie stacjonarne do 18 r. ż. program rehabilitacyjny 7-12 m-cy </li></ul><ul><li>NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny „DOM MONARU”, 31-983 Kraków, ul. Suchy Jar 4 - Leczenie stacjonarne, program rehabilitacyjny 12-24, pacjenci od 18 r.ż. </li></ul><ul><li>Zakład Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 - Badania na obecność wirusa HIV </li></ul>
 14. 14. 1. Wspieranie rozwoju edukacji publicznej, podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz możliwości zapobiegania temu zjawisku <ul><li>1.1. Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii medialnej dotyczącej problematyki narkotykowej dla członków społeczności lokalnej: aktualizacje na stronie internetowej, artykuły w prasie zawodowej i lokalnej, rozprowadzanie ulotek, plakatów i broszur informacyjnych i edukacyjnych </li></ul><ul><li>1.2. Zorganizowanie badań i sondaży oraz opracowanie lokalnej diagnozy pozwalającej ocenić aktualny stan problemów narkomanii, a następnie ewaluacji efektów podejmowanych działań </li></ul><ul><li>1.3. Zorganizowanie spotkania informacyjnego dla dyrektorów lub pedagogów szkolnych i przedstawicieli instytucji i organizacji partnerskich w celu przedstawienie założeń i głównych kierunków działań w ramach realizacji Programu „Przeciw narkotykom – do radości życia” </li></ul><ul><li>1.4.Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu artystycznego dla mieszkańców Gminy Wadowice w zakresie problematyki związanej ze współczesną profilaktyką narkomanii </li></ul><ul><li>1.5. Zorganizowanie spektakli Teatru Profilaktycznego </li></ul>
 15. 15. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz nauczycieli i innych osób zaangażowanych w zapobieganie narkomanii <ul><li>2.1. Przygotowanie aktualnej oferty informacyjnej o Programie „Przeciw narkotykom - do radości życia”i rozpowszechnienie jej wśród organizacji partnerskich </li></ul><ul><li>2.2.Przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla dzieci, rodziców i nauczycieli dotyczących problemów narkomanii, ryzyka uzależnień i innych zagrożeń związanych z wiekiem dorastania </li></ul><ul><li>2.3.Prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych dla nauczycieli „Współczesne problemy związane z profilaktyką narkomanii” </li></ul><ul><li>2.4.Prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych w formie „Wywiadówek profilaktycznych” dla rodziców </li></ul><ul><li>2.5.Prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży według Programu „Karolek” </li></ul><ul><li>2.6.Prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży według Programu „Zielony agrest” </li></ul>
 16. 16. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci, młodzieży i rodziców oraz nauczycieli i innych osób zaangażowanych w zapobieganie narkomanii <ul><li>2.7.Prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży według Programu „Narkotyki poznaj fakty i nie wchodź” </li></ul><ul><li>2.8.Prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży według Programu „Slalom” </li></ul><ul><li>2.9.Prowadzenie pozaszkolnych zajęć psychoedukacyjnych dla młodzieży „ Młodzieżowy doradca rówieśniczy” rozwijających umiejętności i kompetencje psychospołeczne </li></ul><ul><li>2.10.Prowadzenie pozaszkolnych zajęć psychoedukacyjnych „Smok”, służących rozpoznawaniu i eliminowaniu zachowań o cechach kompulsywnych </li></ul><ul><li>2.11.Prowadzenie pozaszkolnych zajęć psychoedukacyjnych „ Miś” dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych </li></ul><ul><li>2.12.Zorganizowanie szkoleń dla pedagogów, wychowawców i nauczycieli w zakresie metodyki wczesnej interwencji profilaktycznej </li></ul>
 17. 17. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych. Udzielanie rodzinom w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej <ul><li>3.1. Działanie punktu Konsultacyjnego w Problemach Narkomanii - pełnienie dyżurów specjalistycznych zgodnie z przyjętym harmonogramem: pedagog, psycholog, specjalista ds. narkomanii, doradca rodzinny, konsultant ds. prawnych </li></ul><ul><li>3.2. Udzielanie porad, konsultacji, psychoedukacji i psychoterapii w zakresie problemów narkomanii i innych uzależnień, problemów emocjonalnych, wychowawczych, rodzinnych, małżeńskich, udzielanie konsultacji prawnych w zakresie problematyki narkomanii, prawa rodzinnego i opiekuńczego </li></ul><ul><li>3.3. Udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom osób uzależnionych i zagrożonym uzależnieniem, podjęcie prób uruchomienia grupy wsparcia dla rodziców dzieci z grupy ryzyka zaktualizowanego </li></ul><ul><li>3.4.Udzielanie wsparcia po zakończonej terapii w placówkach stacjonarnych, podjęcie prób uruchomienia grupy samopomocowej </li></ul>
 18. 18. Promowanie pozytywnych postaw społecznych oraz organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci młodzieży i całych rodzin <ul><li>4.1. Organizowanie i prowadzenie treningów i zajęć sportowych w ramach sekcji piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki, sekcji pływania, sekcji turystycznej </li></ul><ul><li>4.2. Organizowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie wakacji - min. 6 godzin dziennie, z dożywieniem i zachowaniem warunków przeprowadzenia działań profilaktycznych dot. uzależnień </li></ul>
 19. 19. Rozwój współpracy instytucji społecznych i organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii <ul><li>5.1.Zorganizowanie „Forum profilaktycznego” dla pedagogów, nauczycieli, pracowników innych instytucji i organizacji partnerskich zaangażowanych w profilaktykę narkomanii </li></ul>

×