Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

9 T P D P Strategie

3,215 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

9 T P D P Strategie

 1. 1. TEORETYCZNE PODSTAWY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH STRATEGIE W PROFILAKTYCE Opracowała: Dorota Oboza
 2. 2. PROFILAKTYKA – PRZEGLĄD DEFINICJI <ul><li>PROFILAKTYKA – działania, które świadomie zmierzają do usunięcia lub ograniczenia określonych szkód czy problemów, najczęściej związanych z ryzykownymi zachowaniami /K. Wojcieszek/ </li></ul><ul><li>PROFILAKTYKA – to działania stwarzające człowiekowi okazje aktywnego gromadzenia różnych doświadczeń, które powodują wzrost jego zdolności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych /G. Edwards, doradca ds. profilaktyki w USA/ </li></ul><ul><li>PROFILAKTYKA – to ciągły proces, który dostarcza osobom, grupom społecznym i organizacjom sposobności do: </li></ul><ul><li>wzbogacenia wiedzy lub świadomości osobistych i grupowych możliwości </li></ul><ul><li>rozwijania umiejętności wykorzystania osobistych potencjałów </li></ul><ul><li>twórczego wykorzystania pomocy z zewnątrz w celu nabywania zdolności do skutecznego radzenia sobie z problemami życiowymi, aby tym samym skutecznie zapobiegać problemom psychicznym, emocjonalnym czy społecznym /J.D. Floyd/ </li></ul><ul><li>PROFILAKTYKA – odpowiednie działanie, które ma na celu zapobieganie pojawiania się i / lub rozwojowi danego zjawiska w konkretnej społeczności /Fr. Bruno/ </li></ul>Opracowała: Dorota Oboza
 3. 3. CO TO JEST PROFILAKTYKA ? <ul><li>PROFILAKTYKA </li></ul><ul><li>TO ZAPOBIEGANIE </li></ul><ul><li>PROBLEMOM </li></ul><ul><li>ZANIM ONE WYSTĄPIĄ !!! </li></ul>Opracowała: Dorota Oboza
 4. 4. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA <ul><li>TAK, ALE JAKA? </li></ul>Opracowała: Dorota Oboza
 5. 5. PROFILAKTYKA NEGATYWNA – defensywna PROFILAKTYKA POZYTYWNA – ofensywna <ul><li>Profilaktyka negatywna </li></ul><ul><li>Działalność defensywna </li></ul><ul><li>Negatywny przekaz „nie rób tego” „unikaj tamtego” </li></ul><ul><li>Punktem wyjścia są czynniki ryzyka </li></ul><ul><li>Dąży do eliminowania czynników ryzyka </li></ul><ul><li>Profilaktyka pozytywna </li></ul><ul><li>Działalność ofensywna </li></ul><ul><li>Wzmacnianie umiejętności i innych zasobów </li></ul><ul><li>Punktem wyjścia jest teoria zachowań problemowych, przywiązania, społecznego uczenia się, koncepcja resilience i salutogenezy </li></ul><ul><li>Dąży do równoważenia wpływów czynników ryzyka i czynników chroniących </li></ul><ul><li>Propaguje rozwiązania systemowe </li></ul>Opracowała: Dorota Oboza
 6. 6. STARY PODZIAŁ POZIOMÓW PROFILAKTYKI Opracowała: Dorota Oboza PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA Adresaci : grupy niskiego ryzyka, szerokie nie zdiagnozowane populacje Cele: promocja zdrowego stylu życia zmniejszenie ryzyka wystąpienia problemów Przekaz: „Poczekaj!” PROFILAKTYKA DRUGORZĘDOWA Adresaci: grupy zwiększonego ryzyka /po inicjacji/ Cele: powstrzymanie rozwoju istniejących zaburzeń umożliwienie wycofania się Przekaz: „Wycofaj się!” PROFILAKTYKA TRZECIORZĘDOWA Adresaci: grupy ryzyka zaktualizowanego/uzależnieni/ Cele: powstrzymanie rozwoju istniejących zaburzeń i problemów umożliwienie powrotu do społeczeństwa Przekaz: „Ogranicz!”
 7. 7. NOWY PODZIAŁ POZIOMÓW PROFILAKTYKI Opracowała: Dorota Oboza PROFILAKTYKA UNIWERSALNA Działania kierowane do wszystkich, bez względu na stopień ryzyka rozwoju problemów ze zdrowiem psychicznym na jakie narażone są poszczególne osoby PROFILAKTYKA SELEKTYWNA Działania adresowane do jednostek lub grup osób, które są w stopniu wyższym niż przeciętny narażeni na rozwój problemów związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych PROFILAKTYKA WSKAZUJĄCA Działania ukierunkowane na jednostki szczególnie zagrożone rozwojem problemów związanych z zachowaniami ryzykownymi u których rozpoznano już pierwsze symptomy zaburzeń
 8. 8. MAPA POZIOMÓW PROFILAKTYKI I INNYCH DZIAŁAŃ W OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO Opracowała: Dorota Oboza PODZIAŁ TRADYCYJNY NOWY PODZIAŁ PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO PROFILAKTYKA UNIWERSALNA PROFILAKTYKA DRUGORZĘDOWA PROFILAKTYKA SELEKTYWNA PROFILAKTYKA WSKAZUJĄCA PROFILAKTYKA TRZECIORZĘDOWA LECZENIE, READAPTACJA SPOŁECZNA POSTREHABILITACJA
 9. 9. NAUKOWE PODSTAWY PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH Opracowała: Dorota Oboza TEORIE STRATEGIE Strategia to dział sztuki wojskowej, obejmujący teorię i praktykę przygotowania oraz prowadzenia wojny, jej poszczególnych kampanii i najważniejszych operacji. (Encyklopiedia PWN, 1999) Teoria to system pojęć, definicji i twierdzeń ustalających relacje między tymi pojęciami. (Wikipedia)
 10. 10. TEORIA ZACHOWAŃ PROBLEMOWYCH (R. Jessor, Sh. Jessor, 1987) Opracowała: Dorota Oboza Zachowania problemowe pozwalają młodzieży realizować ważne zadania rozwojowe i zaspokajać potrzeby STRATEGIA KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOSCI ŻYCIOWYCH STRATEGIA ALTERNATYW
 11. 11. TEORIA PRZYWIĄZANIA (John Bowlby, 1973) Opracowała: Dorota Oboza Poczucie więzi z otoczeniem pozwala skutecznie radzić sobie w trudnych sytuacjach STRATEGIA KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOSCI ŻYCIOWYCH STRATEGIA ROZWOJU ZASOBÓW ŚRODOWISKOWYCH STRATEGIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH
 12. 12. TEORIA SPOŁECZNEGO UCZENIA (Alfred Bandura,1986) Opracowała: Dorota Oboza Zachowanie kształtuje się i utrwala na skutek modelowania czyli obserwacji i naśladowania osób ważnych i atrakcyjnych: rodziców, rówieśników, wychowawców, ludzi kultury masowej STRATEGIA EDUKACJI RÓWIEŚNICZEJ STRATEGIA PRZEKAZU INFORMACJI STRATEGIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH
 13. 13. STRATEGIA KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWYCH Opracowała: Dorota Oboza Umiejętność osiągania celów i zaspokajania potrzeb w konstruktywny sposób zmniejsza ryzyko podejmowania działań ryzykownych <ul><li>Nauka lub wzmacnianie umiejętności życiowych: </li></ul><ul><li>Ustalania celów i rozwiązywania problemów </li></ul><ul><li>Nawiązywania kontaktów </li></ul><ul><li>Podejmowania decyzji i krytycznego myślenia </li></ul><ul><li>Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie </li></ul><ul><li>Wzmacnianie samokontroli </li></ul><ul><li>Radzenia sobie ze stresem i lękiem </li></ul><ul><li>Asertywności </li></ul>
 14. 14. STRATEGIA ALTERNATYW Opracowała: Dorota Oboza Włączenie młodego człowieka do grup realizujących pozytywne cele przeciwdziała podejmowaniu zachowań ryzykownych <ul><li>Stworzenie młodzieży możliwości udziału w konstruktywnych i zdrowych formach aktywności, które sprzyjają osobistemu rozwojowi i tym samym wykluczają zachowania ryzykowne. </li></ul><ul><li>Oferta może dotyczyć </li></ul><ul><li>Zajęć sportowych </li></ul><ul><li>Zajęć artystycznych </li></ul><ul><li>Przedsięwzieć biznesowych </li></ul><ul><li>Wolontariatu </li></ul>
 15. 15. STRATEGIA EDUKACJI RÓWIEŚNICZEJ Opracowała: Dorota Oboza Znaczący i atrakcyjni rówieśnicy mogą skutecznie modelować postawy przeciwne zachowaniom ryzykownym i wpływać na pozytywne zachowanie młodych ludzi <ul><li>Kształcenie liderów młodzieżowych, których zadanie w programie polega na: </li></ul><ul><li>- Propagowaniu postaw i zachowań sprzyjających zdrowiu </li></ul><ul><li>Podejmowaniu dyskusji na tematy w których dorośli mają ograniczone możliwości nawiązania kontaktu z młodzieżą </li></ul><ul><li>Prowadzeniu zajęć w grupach </li></ul><ul><li>O skuteczności decyduje systematyczne wsparcie ze strony dorosłych, odpowiednie przygotowanie do zadań i monitorowanie pracy liderów </li></ul>
 16. 16. STRATEGIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH Opracowała: Dorota Oboza Wzmacnianie więzi z rodzicami i wychowawcami przeciwdziała pojawieniu i nasileniu się problemów związanych z zachowaniami ryzykownymi <ul><li>Edukacja i psychoedukacja dotycząca takich umiejętności jak: </li></ul><ul><li>Porozumiewanie się </li></ul><ul><li>Rozwiązanie konfliktów </li></ul><ul><li>Umiejętne stosowanie wzmocnień wychowawczych/kary, nagrody/ </li></ul><ul><li>- Ustalanie zasad domowych, stawianie granic </li></ul><ul><li>Wspieranie dzieci w osiąganiu celów i radzeniu sobie z trudnościami </li></ul>
 17. 17. STRATEGIA PRZEKAZU INFORMACJI Opracowała: Dorota Oboza Dostarczenie przekonujących informacji może przeciwdziałać sięganiu przez odbiorców po substancje psychoaktywne <ul><li>Przekaz wiedzy na temat: </li></ul><ul><li>Rozpowszechnienia używania i nadużywania substancji psychoaktywnych </li></ul><ul><li>Indywidualnych, rodzinnych i społecznych konsekwencji ich używania </li></ul><ul><li>Możliwości uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z sięganiem po substancje psychoaktywne </li></ul><ul><li>Prowadzone podczas programów szkolnych lub w trakcie kampanii w mediach </li></ul>
 18. 18. STRATEGIA ROZWOJU ZASOBÓW ŚRODOWISKOWYCH Opracowała: Dorota Oboza Zmiana warunków życia w społeczności wpływa na postawy i zachowania <ul><li>KLIMAT – BEZPIECZEŃSTWO – WSPARCIE – MOŻLIWOŚCI </li></ul><ul><li>Tworzenie atmosfery stymulującej prawidłowy i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży </li></ul><ul><li>System jasnych i precyzyjnych zasad ograniczania podaży substancji legalnych i nie legalnych </li></ul><ul><li>Poprawa współpracy, komunikacji pomiędzy partnerami w realizacji działań </li></ul><ul><li>Zwiększanie dostępności do pomocy specjalistycznej </li></ul>

×