Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
М ЕДИЈАЦИЈА ВП УСЛПВИ НА        ИНТЕРЕТНИЧКИ КПНФЛИКТИВиплетаПетрпска-БешкаСафет Балажи
П ДНЕСУВАОЕ   МЕДУ КПНФРПНТИРАНИТЕ СТРАНИинтерперспналнп            интергрупнп пднесуваое         ...
Т ЕПРИЈА  НА СПЦИЈАЛЕН ИДЕНТИТЕТ    личен        лични   идентитет      ппстигаоапптреба за ппзитивнп ...
ППТРЕБАТА ЗА   ПМАЛПВАЖУВАОЕ НА „ ДРУГИТЕ “ ГРУПИ     ДПВЕДУВА ДП ФПРМИРАОЕ       И ПДРЖУВАОЕ НА      НЕ...
НАВИВАОЕ НА        ФУДБАЛСКИ        НАТПРЕВАРИдентификуваое на величаоетп на „сппствената“   група и пмалп...
К ПГА  ИМА ИНТЕРЕТНИЧКИ СППР ?  Кпга предмет на сппрпт е прашаое кпе засега  барем два етникума  (пр.: упптреба на ...
ТЕПАЧКИ МЕДУ         СРЕДНПШКПЛЦИ•  Дали кпнфликтпт е интерперспнален или интергрупен?    • На кпе нивп заппч...
  Нивпа на пренесуваое на кпнфликтпт      медунарпден кпнфликт   кпнфликт меду држави вп регипнпт     кпнфли...
Ш ТП  СЕ ИНТЕРГРУПНИ КПНФЛИКТИ ?          пднесуваое          деструктивнп видливп невидливп  ставпв...
ПД  КПНФЛИКТ ДП НАСИЛСТВП         насилствп        (пднесуваое)ппдвпјуваое          неразрешен ...
К ПМППНЕНТИ  НА ИНТЕРГРУПНИПТ КПНФЛИКТ   пбјективни   objekt i vni   kom ponent i       субјективни     ...
ЈАЗИК НА        КПМУНИКАЦИЈА ЗА        ВРЕМЕ НА СЕМИНАР            мали групи:1. Идентификуваое...
Е ТИЧКИ  НАЧЕЛА ВП ППСРЕДУВАОЕТП (1)кпмпетентнпст сппдветни вештини и знаеоа стекнати преку пбука и супервизирана пракс...
Е ТИЧКИ  НАЧЕЛА ВП ППСРЕДУВАОЕТП (2)дпверливпст Сè штп се случува за време на медијацијата мпра „да пстане таму“ – ниту...
Е ТИЧКИ  НАЧЕЛА ВП ППСРЕДУВАОЕТП (3)ненанесуваое штета Медијатпрпт е задплжен да рабпти вп интерес на дпбрпспстпјбата н...
Е ТИЧКИ  НАЧЕЛА ВП ППСРЕДУВАОЕТП (4)независнпст Медијатпрпт да пневпзмпжи некпј (ппединец, група, институција и сл.) да...
ЏАМИЈА           или           ЦРКВА          мали групи:Идентификуваое на мпжните ризици п...
Р ИЗИЦИ  ПП ЕТИЧКИТЕ НАЧЕЛАПрпизлегуваат пд етничкаприпаднпст на медијатпрпт  несензитивнпст за пптребите на „другата“ ...
П РЕДИЗВИЦИ  НА МЕДИЈАЦИЈАТА1.  Претппставките сп кпи дпадаат страните2.  Искривуваое на инфпрмациите штп ги   даваа...
П РЕДИЗВИЦИ  НА МЕДИЈАЦИЈАТА ВП ПАРПВИ  кпга пднапред не се ппзнаваат ...  кпга не кпмуницираат ппдеднаквп сп  „свп...
ЏАМИЈА         или        ЦРКВАИдентификуваое на реалните предизвици при  медијација на интеретнички кпнф...
ФАЗИ  НА МЕДИЈАЦИЈАТА (1)1. Спздаваое клима за ппсредуваое   Се заппчнува сп впведнп излагаое – за да се   впсппстави...
ФАЗИ  НА МЕДИЈАЦИЈАТА (2)2. Дефинираое на сппрните прашаоа   Се спслушува секпја страна ппединечнп за да   се дпбијат...
ФАЗИ  НА МЕДИЈАЦИЈАТА (3)3. Бараое решенија   Медијатпрпт ги ппттикнува страните да   наведуваат мпжни решенија на кп...
ФАЗИ  НА МЕДИЈАЦИЈАТА (4)4. Ппстигнуваое спгласнпст   Медијатпрпт им ппмага на страните да ги   вреднуваат мпжните ре...
ЏАМИЈА    или   ЦРКВА  Симулација намедијација вп парпви
медијација во услови на интеретнички конфликти
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

медијација во услови на интеретнички конфликти

696 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

медијација во услови на интеретнички конфликти

 1. 1. М ЕДИЈАЦИЈА ВП УСЛПВИ НА ИНТЕРЕТНИЧКИ КПНФЛИКТИВиплетаПетрпска-БешкаСафет Балажи
 2. 2. П ДНЕСУВАОЕ МЕДУ КПНФРПНТИРАНИТЕ СТРАНИинтерперспналнп интергрупнп пднесуваое пднесуваое (збпрувам сп (збпрувам сп Африм/Зпран) Алб/Мак) (1) Ппделба на „НИЕ“ и „ВИЕ“/„ТИЕ“ (2) Кплку сите „мислат“ истп (предавници?) (3) Изразени негативни стерептипи и предрасуди за „другите“ Tajfel (1978)
 3. 3. Т ЕПРИЈА НА СПЦИЈАЛЕН ИДЕНТИТЕТ личен лични идентитет ппстигаоапптреба за ппзитивнп вреднуваое на себеси себе- ппчитуваое величаое групни на идентитети свпјата група пмалпважуваое на „другите“ групи Tajfel & Turner (1986)
 4. 4. ППТРЕБАТА ЗА ПМАЛПВАЖУВАОЕ НА „ ДРУГИТЕ “ ГРУПИ ДПВЕДУВА ДП ФПРМИРАОЕ И ПДРЖУВАОЕ НА НЕГАТИВНИ СТЕРЕПТИПИ И ПРЕДРАСУДИ предрасудите имаат емпципнална кпмппнента – раципналнптп дејствуваое реткп ппмага  пплеснп се забележуваат кај другите пткплку кај себе си
 5. 5. НАВИВАОЕ НА ФУДБАЛСКИ НАТПРЕВАРИдентификуваое на величаоетп на „сппствената“ група и пмалпважуваоетп на „другата“
 6. 6. К ПГА ИМА ИНТЕРЕТНИЧКИ СППР ? Кпга предмет на сппрпт е прашаое кпе засега барем два етникума (пр.: упптреба на јазик, упптреба на симбпли на етничките заедници, примена на пдредбите за правична застапенпст ...) Кпга предмет на сппрпт е прашаое кпе има ппсебна важнпст за барем еден етникум (пр.: градеое или кпристеое на пдредена инфраструктура, решенија на лпкален сппбраќај, искпристуваое на впди, ...) Кпга страни на сппрпт се луде пд различна етничка припаднпст
 7. 7. ТЕПАЧКИ МЕДУ СРЕДНПШКПЛЦИ• Дали кпнфликтпт е интерперспнален или интергрупен? • На кпе нивп заппчнал и на кпе се пренесува?
 8. 8.  Нивпа на пренесуваое на кпнфликтпт медунарпден кпнфликт кпнфликт меду држави вп регипнпт кпнфликт на нивп на држава кпнфликт меду заедници кпнфликт меду групи ппединци кпнфликт меду ппединци
 9. 9. Ш ТП СЕ ИНТЕРГРУПНИ КПНФЛИКТИ ? пднесуваое деструктивнп видливп невидливп ставпви и прптивречнпстпретппставки неуспгласенпст стерептипи и на целите предрасуди
 10. 10. ПД КПНФЛИКТ ДП НАСИЛСТВП насилствп (пднесуваое)ппдвпјуваое неразрешен (ставпви и кпнфликтпретппставки) (прптивречнпст)
 11. 11. К ПМППНЕНТИ НА ИНТЕРГРУПНИПТ КПНФЛИКТ пбјективни objekt i vni kom ponent i субјективни subjekt i vni (перцепирани закани пп kom ponent i индивидуалнипт или (i ndi vi dual ni кплективниптi идентитет i kol ekt vni ) и/или пп дпбрпспстпјбата)
 12. 12. ЈАЗИК НА КПМУНИКАЦИЈА ЗА ВРЕМЕ НА СЕМИНАР мали групи:1. Идентификуваое на претппставките и прптивречнпстите 2. Пткриваое на вистинските интереси/пптреби
 13. 13. Е ТИЧКИ НАЧЕЛА ВП ППСРЕДУВАОЕТП (1)кпмпетентнпст сппдветни вештини и знаеоа стекнати преку пбука и супервизирана пракса кпнтинуиранп сампстпјнп надпградуваое мпрална пбврска да се ппвлече дпкплку ќе се ппчувствува недпвплнп кпмпетентен вп кпнкретна ситуацијанепристраснпст неутралнпст – не завзема ничија страна, кплку и да му изгледа дека една пд страните е вп правп или дека е ппмалку мпќна
 14. 14. Е ТИЧКИ НАЧЕЛА ВП ППСРЕДУВАОЕТП (2)дпверливпст Сè штп се случува за време на медијацијата мпра „да пстане таму“ – ниту медијатпрпт, ниту кпнфрпнтираните страни не смеат да збпруваат за пна штп билп изнесенп за време на медијацијата Кпга медијатпрпт се среќава сп една пд страните на издвпена средба ппсебнп треба да внимава да не пренесува инфпрмации за кпи не дпбил/а експлицитна спгласнпст пд другата страна.
 15. 15. Е ТИЧКИ НАЧЕЛА ВП ППСРЕДУВАОЕТП (3)ненанесуваое штета Медијатпрпт е задплжен да рабпти вп интерес на дпбрпспстпјбата на двете страни вп кпнфликтпт/ сппрпт Не им нанесува штета на страните и не им дпзвплува да си нанесат штета еден на друг или самите на себе (психичка/физичка/материјална)
 16. 16. Е ТИЧКИ НАЧЕЛА ВП ППСРЕДУВАОЕТП (4)независнпст Медијатпрпт да пневпзмпжи некпј (ппединец, група, институција и сл.) да влијае врз прпцеспт и врз исхпдптппсветенпст Медијатпрпт секпгаш да рабпти давајќи сè пд себе вп интерес на пбезбедуваое решение, штп е мпжнп ппбрзп и ппквалитетнп
 17. 17. ЏАМИЈА или ЦРКВА мали групи:Идентификуваое на мпжните ризици пп етичките начела при медијација на интеретнички кпнфликт
 18. 18. Р ИЗИЦИ ПП ЕТИЧКИТЕ НАЧЕЛАПрпизлегуваат пд етничкаприпаднпст на медијатпрпт несензитивнпст за пптребите на „другата“ страна – загрижа главнп за пптребите на „свпјата“ страна пренесуваое дпверливи инфпрмации на засебните средби сп „свпјата“ страна дпзвплуваое влијание на автпритети пд „свпјата“ страна застапуваое на агендата на „свпјата“ страна
 19. 19. П РЕДИЗВИЦИ НА МЕДИЈАЦИЈАТА1. Претппставките сп кпи дпадаат страните2. Искривуваое на инфпрмациите штп ги даваат страните (свеснп или несвеснп)3. Асиметрија вп мпќта на страните (видлива или скриена)4. Спвпадаое на пспбините на медијатпрпт сп некпја релевантна пспбина на една пд страните5. Физички услпви вп прпстпријата (упадаое, дппплнителни звуци, аранжманпт на седеое)6. Настани вп ппширпкипт кпнтекст штп се надвпр пд кпнтрпла на медијатпрпт или на страните
 20. 20. П РЕДИЗВИЦИ НА МЕДИЈАЦИЈАТА ВП ПАРПВИ кпга пднапред не се ппзнаваат ... кпга не кпмуницираат ппдеднаквп сп „свпјата“ и сп „другата“ страна ... кпга не ппкажуваат сензитивнпст за пптребите на „другата“ страна ... (пр: парафразираоетп на едната страна гп прави медијатпрпт пд „истата“ страна) кпга на засебните средби сп „свпјата“ страна заземаат страна ...
 21. 21. ЏАМИЈА или ЦРКВАИдентификуваое на реалните предизвици при медијација на интеретнички кпнфликт
 22. 22. ФАЗИ НА МЕДИЈАЦИЈАТА (1)1. Спздаваое клима за ппсредуваое  Се заппчнува сп впведнп излагаое – за да се впсппстави клима на дпверба и спрабптка за целп време дпдека трае прпцеспт  Елементи на впведнптп излагаое се: - претставуваое - пбјаснуваое на улпгата на медијатпрпт - пбјаснуваое на текпт на прпцеспт - укажуваое на правилата на пднесуваое
 23. 23. ФАЗИ НА МЕДИЈАЦИЈАТА (2)2. Дефинираое на сппрните прашаоа  Се спслушува секпја страна ппединечнп за да се дпбијат штп е мпжнп ппвеќе инфпрмации за сппрпт/кпнфликтпт пд перспектива на спрптивставените страни  Пп пптреба, медијатпрпт мпже да закаже и средби на самп сп секпја пд страните  Дпкплку се идентификуваат ппвеќе сппрни прашаоа, тие се редат пп припритет и се решаваат еднп пп еднп
 24. 24. ФАЗИ НА МЕДИЈАЦИЈАТА (3)3. Бараое решенија  Медијатпрпт ги ппттикнува страните да наведуваат мпжни решенија на кпнфликтпт, без вреднуваое  Медијатпрпт нуди свпи идеи самп дпкплку страните не успеат да прпдуцираат кпнструктивни решенија
 25. 25. ФАЗИ НА МЕДИЈАЦИЈАТА (4)4. Ппстигнуваое спгласнпст  Медијатпрпт им ппмага на страните да ги вреднуваат мпжните решенија и да гп изберат пна штп гп сметаат за најдпбрп (ги задпвплува пптребите/интересите на двете страни)  Се преппрачува избранптп решение да се пптврди сп пишан дпгпвпр меду нив
 26. 26. ЏАМИЈА или ЦРКВА Симулација намедијација вп парпви

×