Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Posreduvanje mak

669 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Posreduvanje mak

  1. 1. РАЗРЕШУВАЊЕКОНФЛИКТИ СО ПОСРЕДСТВОНА ТРЕТА СТРАНА
  2. 2.  посредување (медијација) арбитрирање (пресудување)
  3. 3. Во ПОСРЕДУВАЊЕТО Во АРБИТРИРАЊЕТО Страните не разговараат Страните разговараат меѓу себе - арбитраторотмеѓу себе и со посредникот. разговара со секоја страна посебно. Посредникот им помага Решенито го наметнувана страните сами да дојдат арбитраторот. до решението. Арбитраторот понекогаш Посредникот е неутрален застанува повеќе на едната - не зазема страни. отколку на другата страна Не можат страните да Може да се казнат се принудат да го страните ако не го почитуваат договорот. почитуваат договорот
  4. 4. КОНФЛИКТОТ ОКОЛУ ЈАКНАТАМајката: Облечи ја розовата јакна за на школо.Синот: Не ја облекувам.Мајката: Облечи ја кога ти велам, зошто кога ќе настинеш нема ни да те погледнам.Синот: Немам намера да ја облечам таа јакна. И додека не ми купите друга ќе одам без јакна, па макар и настинал.
  5. 5. ТРЕТА СТРАНАКако арбитратор... Како посредник...Ти, синко, мораш да ја Зошто ти, жено, бараш од негослушаш мајка ти зошто да ја облече розовата јакна? ...таа добро ти мисли. Зошто ти, синко, не сакаш да јаАко мајка ти вика дека облечеш јакната?...надвор студи, мораш Што би можело да се стори емда ја облечеш јакната. да му биде топло, ем да не му се смеат во школо?...
  6. 6. ФАЗИ НА ФОРМАЛНОТОПОСРЕДУВАЊЕ1. Започнување на посредувањето – создавање клима а) претставување на медијаторот б) именување на страните в) поставување правила (меѓусебно почитување, посветеност...)2. Дефинирање на спорните прашања – медијаторот се запознава со гледиштата на страните
  7. 7. ФАЗИ НА ФОРМАЛНОТОПОСРЕДУВАЊЕ3.Изнаоѓање решенија – страните го разбираат гледиштето на спротивставената страна и бараат/нудат алтернативи4.Постигнување согласност – избор на најефикасно, најправедно, најреално и најконкретно решение
  8. 8. ПРЕТПОСТАВКИ ЗА ЕФИКАСНО ПОСРЕДУВАЊЕ Постоење на одреден степен на подготвеност за разрешување на конфликтот Непосредно учество на спротивставените страни Негување доверба и меѓусебно почитување Отворена размена на информации Соодветност и долгорочност на изнајдените решенија

×