Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

01_пол-и-род

1,708 views

Published on

 • Be the first to comment

01_пол-и-род

 1. 1. ПОЛ и РОД
 2. 2. Што е ПОЛ а што РОД? • ПОЛ – се однесува на биолошките и физиолошките карактеристики кои одредуваат дали некој е маж или жена
 3. 3. Примери за полови разликиВо просек, мажите имаат Жените во репродуктивниотпотешки коски од жените период имаат месечен циклус, а мажите неПоловите клетки кај мажите Половите клетки кај женитеимаат XY хромозоми имаат XX хромозомиВо телото на мажите се Во телото на жените сесоздава поголемо создава поголемоколичество тестостерон количество естроген отколкуотколку кај жените кај мажитеВо просек, мажите се околу Во просек, жените имаат15 цм. повисоки отколку потенка кожа од мажитежените
 4. 4. Што е ПОЛ а што РОД?• РОД – се однесува на социјално создадените улоги, карактеристики, позиции и активности кои средината ги смета за соодветни за мажите односно за жените• Додека полот се добива со раѓање, родот се УЧИ, се стекнува по пат на социјализација – се формира родов идентитет
 5. 5. Примери за родови разликиЖените поминуваат најмалку двојно повеќевреме од мажите во домашна работаМажите поминуваат многу помалку време оджените со своите децаВо просек, мажите заработуваат повеќе одженитеЖените се помасовни потрошувачи на козметичкипроизводи и услуги и се понезадоволни од својотфизички изглед од мажитеМажите учествуваат со помалку од еден процентмеѓу вработените во предучилишните установи
 6. 6. Родовите улоги варираат • Бидејќи се социјално дефинирани, тие варираат од една во друга култура, па дури и во рамки на една култура • Од истата причина, тие и се редефинираат со текот на времето
 7. 7. Тоа што варираат е и доказ дека не сефиксно врзани за половите разлики • Истражувањата на Маргарет Мид (М. Mead) во Чамбули племето - жените се задолжени за обезбедување храна за семејството, а мажите се грижат за спроведувањето церемонии и го поминуваат времето во сликање или во озборување • Во Виетнам, се смета за скандалозно жена да пуши цигари • Во израелските кибуци, експлицитно се настојува да нема никакви разлики во поделбата на активноститеПостојат ли кај нас локални разлики водефинирањето на родовите улоги?
 8. 8. Сепак, во многу култури постојатсовпаѓања... • Истражувањата на Џорџ Мардок (G. Murdock) сугерираат дека сепак, постои висок степен на совпаѓање помеѓу различните култури околу родовите улоги. • Ова особено се однесува на поделбата на „машки“ и „женски“ работи во сферата на трудот. мажи жени
 9. 9. Стабилноста на родовите улоги е резултат на патријархалната матрица • Релативната стабилност на родовите улоги не доаѓа од нивните биолошки корени, туку од таму што тие се ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРААТ.Што се случува кога некојќе почне да се однесува спротивно од родовата улога која ја диктира средината? Таа уживаше во возењето, а тој беше фокусиран на шминкањето
 10. 10. Разлики во особините: биологија или социјализација? • Психолошките истражувања многу пати потврдиле разлики меѓу мажите и жените во однос на: -вербалните способности -нумеричките способности -спацијалните способности -агресивноста -самодовербата Многу истражувања ја доведуваат во прашање врската меѓу овие разлики и биолошките основи
 11. 11. Разликите се користат како изговор за социјалнастратификација • Експеримент на Дабс и сор. (Dubbs et al.) • Експеримент со симулирано пуштање бомби
 12. 12. ПОЛ ИЛИ РОД?• „тест“ (работа во групи)• 5 мин плус 5 мин презентација

×