Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

03_медијација-alb

326 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

03_медијација-alb

  1. 1. Medijacioni dhe gjinia
  2. 2.  Ka ndikim neutral (nuk merr anë) Nuk e shpreh mendimin e vetë për çështjet e konfliktit Ju ndihmon palëve qe vetë të arrin zgjidhje Ju mundëson palëve kontroll ndaj procesit Nuk ka fuqi të detyron palët të rrinë pas asaj për të cilën kanë arritur marrëveshje
  3. 3. Si stereotipet mund tëreflektohen në procesin e medijacionit?
  4. 4. Çfarë mundet medijatori/ja të bënë kur ballafaqohet me stereotipe/paragjykime gjinore?1. Masa preventive  Nëse medijatori mendon se seksi i tij/asaj mundet të perceptohet se pengesë për njërën nga palët, mundet të thërras ko-medijator.  Tjetër alternativë preventive është potencimi i rëndësisë së barazisë mes sekseve në fillim, si një deklaratë hyrës.2. Edukimi i palëve Nëse njëra nga palët shfaq paragjykime, medijatori mundet të vendos, para palës tjetër ose në seancë të ndarë, ta edukon në lidhje me këto çështje.
  5. 5. Çfarë mundet medijatori/ja të bënë kur ballafaqohet me stereotipe/paragjykime gjinore?3. Balansimi  Medijatori mundet të vendos të provon ti jep fuqi palës më të dobët deri në atë moment ku kjo nuk bie në konflikt me parimin e paanshmërisë (psh. Jep përparësi që pala më e dobët të fillon e para). (J. Rendon, 2007)

×