Successfully reported this slideshow.

Programa immigració

334 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Programa immigració

 1. 1. Programa per a og a a pela nova immigració Material elaborat pel CNL Ca n’Ametller n Ametller 1
 2. 2. Índex1. Introducció:1 I t d ió 1.1 Dades de la situació 1.2 Propostes de treball i conclusions p 1.3 Conclusions2.2 Objectius i propostes de treball per a cada col·lectiu 2
 3. 3. 1. Introducció 3
 4. 4. 1.1 Dades de la situació • Dades de la població immigrada: − nombre d’habitants − implantació social: associacions, establiments comercials, centres de pregària... − zones de residència − agrupament dels col·lectius: països africans, cció asiàtics, sud-americans, europeus de l’est... − nivell d’estudis d estudis troduc • Dades de les polítiques municipals (tipus d’actuacions i qui les duu a terme)Int − departaments de l’ajuntament que hi intervenen − entitats i associacions que ajuden la nova immigració: C Creu Roja, C Càrites... − escoles d’adults − CCA i perfil dels alumnes 4
 5. 5. 1.2 Propostes de treball Un procés de reflexió previ: • La llengua és una eina clau en el procés d’integració de les persones en un territori. • La competència lingüística dels nouvinguts p p g g pot marcar la diferència entre ser considerat immigrat o no. cció • El coneixement de la llengua és també un troduc instrument de promoció social: - per accedir a determinats llocs de treball, com poden ser els de ladministració o les l administracióInt empreses de serveis. - per fer un seguiment de l’escolarització dels seus fill etcètera. fills, t èt 5
 6. 6. • En el cas de Catalunya les institucions, els organismes i les associacions han d’assegurar-se que els nouvinguts coneguin les dues llengües oficials al territori sense oblidar que el català n’és q la llengua pròpia . cció • És bàsic que els gestors de la integració d aquestes d’aquestes persones vetllin per la igualtat troduc d’oportunitats.Int 6
 7. 7. 1.3 Conclusions En les planificacions dels processos d’acollida de la nova immigració que es fan als municipis s’ha d’incloure el català com un element més d’integració: per garantir la igualtat d’oportunitats respecte als altres conciutadans. cció per fomentar la integració social social. troduc per facilitar als nouvinguts l’accés a tots els recursos col·lectius.Int Comentari sobre els plans d’immigració i/o les polítiques d’immigració, etc. tant del govern de la Generalitat com dels governs locals en aquest sentit 7
 8. 8. 2.2 Objectius i propostesde treball per a cada pcol·lectiu 8
 9. 9. Objectiu es Integrar lingüísticament i cultural totes les persones de la oposte nova immigració sobre les bases dels criteris establerts en el programa per a la nova immigració. bjectiu i pro us TOTS SOM ACOLLIDORSOb EL MODEL ÉS IMPORTANT 9
 10. 10. Sessions per a tècnics delmunicipi (STM)• Reflexionar sobre els nous immigrants i el català. El paper de la llengua.• Incloure o adaptar la qüestió lingüística en els protocols o circuits d’acolliment establerts al municipi.Un programa d’integració que no preveu acollir en la llenguapròpia del país és un programa erroni i discriminatori. 10
 11. 11. Propostes El treball e xarxa t eba en a a es oposte Per garantir l’èxit de l’acollida lingüística, cal que hi hagi una coordinació dels responsables de la normalització bjectiu i pro lingüística amb tots els sectors implicats: L’AJUNTAMENT LES ESCOLES D ADULTS D’ADULTS us LES ASSOCIACIONS I ENTITATS QUE INTERVENEN EN L’ACOLLIMENT DEOb NOUVINGUTS 11
 12. 12. Propostes Dues qüestions p q prèvies: es oposte • Un treball coordinat entre els tècnics de normalització lingüística (TNL) del mateix Servei de Català pel que fa a la dinamització i l’ensenyament per compartir l ensenyament bjectiu i pro objectius i tasques. us • Un pla d’actuació a mida per a cadascun dels col·lectius de tècnics i professionals.Ob 12
 13. 13. Sessions tècnics municipals Destinataris de les STM Àmbit de decisió polític Àmbit de decisió tècnic essions TM Àmbit de decisió de ciutadans associats Àmbit de decisió polític: À Regidors de l’equip de govern implicats en el programes de nova immigracióSe 13
 14. 14. Sessions tècnics municipals Àmbit de decisió polític • Tenir en compte i convocar el SLC en les reunions/fòrums, meses/polítiques transversals, etcètera d’acolliment de la nova immigració a l’Aj t i i ió l’Ajuntament. t essions TM • Tenir en compte i incloure laprenentatge del català per part dels l aprenentatge nous immigrants dins de la política global dacolliment de la nova immigració a lAjuntament.Se • Ser model de fermesa i de voluntat política amb els seus tècnics i treballadors quan es p q parlin o q quan es tractin temes relacionats amb nova immigració i llengua catalana, així com immigració i integració social i cultural. 14
 15. 15. Sessions tècnics municipals Àmbit de decisió polític • Donar suport i promoure actuacions de normalització lingüística en el sector de la nova immigració local al si de lAjuntament. essions TM • Promoure actuacions conjuntes des de diferents àmbits i promoure la coordinació de tècnics, treballadors... amb el SLC des de lAjuntament.Se 15
 16. 16. Sessions tècnics municipals Àmbit de decisió tècnic • directors d’escoles de primària, d’instituts de secundària i d’escoles bressol • assessors i coordinadors LIC (Departament essions TM d’Educació) i tutors de les aules d’acollida • tècnics d Ensenyament de l’Ajuntament i responsables d’Ensenyament l Ajuntament i professors d’escoles d’adults • tècnics de l’Àrea Immigració i Serveis SocialsSe • treballadors de l’oficina del padró i recepció de l’Ajuntament • tècnics de l’Àrea de Promoció Econòmica l Àrea 16
 17. 17. Sessions tècnics municipals Àmbit de dec s ó tècnic: directors d esco es de bt decisió tèc c d ecto s d’escoles primària, d’instituts de secundària i d’escoles bressol, LIC i aules d’acollida • Tenir en compte el SLC com un element dajuda i de suport essions TM per ensenyar llengua catalana a les famílies dels nens d origen dorigen estranger matriculats als seus centres. • Conèixer loferta de cursos del SLC. • Promoure que els pares i mares dorigen estranger aprenguinSe català. à • Treballar conjuntament per elaborar noves ofertes de cursos de dinamització o generals adreçats als p g ç pares i mares dorigen estranger. 17
 18. 18. Sessions tècnics municipals Àmbit de decisió tècnic: directors d’escoles de p à a, d s u s primària, d’instituts de secundària i d esco es b esso , secu dà a d’escoles bressol, LIC i aules d’acollida • Adreçar els pares i mares dorigen estranger als cursos del d origen CPNL. essions TM • Incloure les AMPA en totes aquestes actuacions destinades als pares i als fill d i l l fills dorigen estranger. t • Reforçar lús del català com a llengua vehicular de la institució escolar de Catalunya amb els alumnes i amb els ySe pares, tot pensant accions de normalització lingüística que es puguin coordinar conjuntament. • Establir convenis de col·laboració en matèria de normalització lingüística amb les AMPA que incloguin accions per als pares i els fills, en les quals puguin participar també di t t bé directament els responsables d l escoles i els t l bl de les l l instituts. 18
 19. 19. Sessions tècnics municipals Àmbit de decisió tècnic: tècnics d’Ensenyament de l’Ajuntament i responsables i professors d’ l’Aj t t bl f d’escoles l d’adults • Of i d Oferir des d l de les escoles d d lt l’ l dadults l’aprenentatge d l t t del essions TM català en loferta de currículum formatiu als nous immigrants. • Donar a conèixer el CNL entre els alumnes dorigen estranger de les escoles dadults i oferir-los els cursos del CPNL.Se • Arribar a convenis per compartir aules, horaris, alumnes... sense perdre la personalitat dels cursos del CPNL (i(inscripció, professorat, calendari...). i ió f t l d i ) • Dur a terme actuacions conjuntes amb el CNL sobre llengua catalana i normalització lingüística. g g 19
 20. 20. Sessions tècnics municipals Àmbit de decisió tècnic: tècnics de l’Àrea Immigració iS Serveis S i l i Socials • Tenir en compte i convocar el CNL en les reunions/fòrums/ meses/polítiques t / líti transversals/etc. d l / t dacolliment d l nova lli t de la essions TM immigració que es duguin a terme des daquesta àrea. • Tenir en compte i incloure laprenentatge del català p p p g per part dels nous immigrants dins de la política global dacolliment de la nova immigració des daquesta àrea. • Donar suport i promoure actuacions de normalitzacióSe lingüística en el sector de la nova immigració local des daquesta àrea. • Tenir en compte el SLC com un element dajuda i de suport per ensenyar llengua catalana a totes les famílies dorigen estranger nouvingudes a la vila. g g 20
 21. 21. Sessions tècnics municipals Àmbit de decisió tècnic: tècnics de l’Àrea Immigració iS Serveis S i l i Socials • P Promoure l laprenentatge d l català entre t t els nous t t del t là t tots l essions TM immigrants, donant a conèixer tots els recursos existents i, entre aquests, loferta de cursos del CNL. • Informar el CNL de les necessitats formatives que es detectin des dels col·lectius de nova immigració pel que fa als cursos de llengua catalana.Se 21
 22. 22. Sessions tècnics municipals Àmbit de decisió tècnic: treballadors de l’oficina del padró i recepció d l’Aj t dó ió de l’Ajuntament t • Incloure el català en latenció al públic amb frases curtes i senzilles (b t ill (bon di ! b dia!, bona t d ! què vol?, tarda!, è l? essions TM què desitja?...) i amb vocabulari comú o semblant a daltres llengües conegudes (passaport, DNI, nom, adreça, telèfon, permís de residència, permís de treball, fotocòpia...). • Informar els nous empadronats dorigen estranger o d origenSe espanyol (fora dels Països Catalans o no catalanoparlants) que el SLC és el recurs més fàcil per fer un curs de català català. 22
 23. 23. Sessions tècnics municipals Àmbit de decisió tècnic: tècnics de l’Àrea de Promoció Econòmica • Informar els immigrants de la necessitat de tenir en compte laprenentatge del català com un factor més de p p g formació laboral. essions TM • Fer reflexionar els immigrants sobre la necessitat de saber català per viure i treballar a Catalunya Informar i Catalunya. explicar els requisits lingüístics de determinades feines. • Promoure laprenentatge del català entre els nousSe immigrants que busquen feina. • Donar a conèixer el SLC i adreçar-hi els interessats. • Informar el SLC de les necessitats formatives que es detectin des dels col·lectius de nova immigració pel que fa als cursos de llengua catalana. 23
 24. 24. Sessions tècnics municipals Àmbit de decisió de ciutadans associats: • responsables i/o voluntaris d’associacions i ONG (especialment els que fan cursos de llengua) essions TM • responsables de les AMPA • responsables veïnals (AV, coordinadores...) • responsables dels col·lectius d’immigrantsSe (on n’hi hagi) 24
 25. 25. Sessions tècnics municipals Àmbit de decisió de ciutadans associats: Responsables i/o voluntaris d’associacions i ONG • Reflexionar sobre la necessitat que els nous immigrants aprenguin català. essions TM • Conèixer loferta de cursos del CNL. • Promoure laprenentatge del català per part dels l aprenentatge nous immigrants. • Informar el CNL de les necessitats formatives enSe matèria de llengua catalana dels nous immigrants i fer-hi aportacions, suggeriments, etc. • Coordinar amb el CNL accions que promoguin el coneixement del CNL i del català entre els nous immigrants. 25
 26. 26. Sessions tècnics municipals Àmbit de decisió de ciutadans associats: responsables de les AMPA • Tenir en compte el SLC com un element dajuda i de suport per ensenyar ll t llengua catalana a l f íli d l t l les famílies dels essions TM nens dorigen estranger matriculats als seus centres. • Conèixer loferta de cursos del CNL. • Promoure que els pares i mares dorigen estranger aprenguin català. • T b ll conjuntament per elaborar noves ofertes d Treballar j t t l b f t deSe cursos de dinamització o generals adreçats als pares i mares dorigen estranger. 26
 27. 27. Sessions tècnics municipals Àmbit de decisió de ciutadans associats: responsables de les AMPA • Adreçar els pares i mares dorigen estranger als cursos d l CNL T b ll del CNL. Treballar conjuntament amb el j t t b l essions TM claustre i amb els mestres implicats (alumnes dorigen estranger nouvinguts) en totes aquestes actuacions destinades als pares i als fills dorigen estranger. • Fer servir el català com la llengua dús normal de d úsSe lAMPA. • Establir convenis de col·laboració en matèria de normalització li üí ti per als pares i els fill lit ió lingüística l l fills. 27
 28. 28. Sessions tècnics municipals Àmbit de decisió de ciutadans associats: responsables veïnals bl ï l • Reflexionar sobre la necessitat que els nous immigrants aprenguin català. essions TM • Conèixer loferta de cursos del CNL. • Promoure laprenentatge del català per part dels l aprenentatge nous immigrants. • Informar el CNL de les necessitats formatives enSe matèria de llengua catalana dels nous immigrants i fer-hi aportacions, suggeriments, etc. • Coordinar amb el CNL accions que promoguin el coneixement del CNL i del català entre els nous immigrants. 28
 29. 29. Sessions tècnics municipals Àmbit de decisió de ciutadans associats: responsables de col·lectius d’i bl d l l ti d’immigrants i t • Reflexionar sobre la necessitat que els nous immigrants aprenguin català. essions TM • Conèixer loferta de cursos del CNL. • Promoure laprenentatge del català per part dels nous immigrants. • Informar el CNL de les necessitats formatives en o a e C es ecess tats o at es eSe matèria de llengua catalana dels nous immigrants i fer-hi aportacions, suggeriments, etc. 29
 30. 30. Sessions tècnics municipals Àmbit de decisió de ciutadans associats: responsables de col·lectius d’immigrants • Coordinar amb el SLC accions que promoguin el coneixement del SLC i del català entre els nous essions TM immigrants. • Incloure el català com un senyal didentitat també català dels nous immigrants establerts a la vila (nom de lentitat, rètols, cartes, parlaments públics,Se aparicions públiques, d l i i úbli declaracions públiques...) i úbli ) 30

×