Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mural medi

280 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mural medi

 1. 1.  Nosaltres somnAntonio,nAna i enSergio.LAPARELL DIGESTIU ILAPARELL DIGESTIU IEXCRETOREXCRETOR
 2. 2.  Laparell digestiu. La digestió. La boca. De la boca a l’estòmac. Els intestins. Laparell excretor. Els ronyons. L‘orinaÌNDEXÌNDEX
 3. 3.  És un conjunt dòrgans. Dirigeixen els aliments. Absorbeixen els nutrients. Expulsen les restes no dirigides. Està format pel tub digestiu i per lesglàndules digestives.L‘APARELL DIGESTIU I LESL‘APARELL DIGESTIU I LESSEVES FUNCIONSSEVES FUNCIONS
 4. 4.  És el procés pel qual elsaliments són triturats itransformats ennutrients. Els nutrients obtengutssón absorbits i passena la sang. Hi ha dos tipus dedigestió: la digestiómecànica I ladigestió química.LA DIGESTIÓLA DIGESTIÓ
 5. 5.  És una cavitat que espot obrir i tancargràcies a larticulació de lesmandíbules. Ésta format per lallengua, les dents i lesglàndules salivials.LA BOCALA BOCA
 6. 6. DE LA BOCA A LESTÓMACDE LA BOCA A LESTÓMAC Quan laliment shaconvertit en unamassa pastosa a laboca, la llengualempeny cap a lafaringe. El pas de laliment perla faringe rep elnom de deglució. De la faringe,lalimentcontinua cap alesòfag on hi haun gran nombrede glàndulesmicroscòpiquesque fabriquenel suc gàstric.
 7. 7.  L’intestí prim és un tub estret imolt llarg (uns set metres),està format per un sucintestinal fabricat per lesglàndules microscòpiques ons’hi aboca també els sucsdigestius fabricats pel fetge ipel pàncrees. Hi ha una densa xarxa de vasossanguinis on els nutrients latravessen i pasen a la sang,Aquest procès rep el nomd’absorció intestinal.LINTESTÍ PRIMLINTESTÍ PRIM
 8. 8. LINTESTÍ GROSLINTESTÍ GROSL’intestí gros és on s’hiaboquen les substànciesque no són útils i absorbeixl’aigua que contenen elssucs digestius i els aliments.
 9. 9. L’APARELLL’APARELLEXCRETOREXCRETORL’aparell excretor és elL’aparell excretor és elconjunt d’òrgansconjunt d’òrgansencarregats d’expulsar aencarregats d’expulsar al’exterior les substànciesl’exterior les substànciesde rebuig de les cèl.lulesde rebuig de les cèl.lulesque du la sang.que du la sang.Està format per quatreEstà format per quatreòrgans: els ronyons, elsòrgans: els ronyons, elsurèters, la bufeta urinària iurèters, la bufeta urinària ila uretra.la uretra.
 10. 10. ELS RONYONSELS RONYONSEls ronyons són dos òrgansEls ronyons són dos òrganssituats per damunt de la cintura,situats per damunt de la cintura,un a cada costat de laun a cada costat de lacolumna vertebral.columna vertebral.Extreuen de la sang una part deExtreuen de la sang una part del’aigua que conté lesl’aigua que conté lessubstàncies de rebuig. Elsubstàncies de rebuig. Elconjunt de l’aigua i lesconjunt de l’aigua i lessubstàncies de rebuig formensubstàncies de rebuig formenl’orina.l’orina.Per produir l’orina, el ronyóPer produir l’orina, el ronyóconté una gran quantitat deconté una gran quantitat detubs microscòpics anomenatstubs microscòpics anomenatstubs urinífers.tubs urinífers.
 11. 11. EL VIATJE DE L’ ORINA CAP AEL VIATJE DE L’ ORINA CAP AL’EXTERIORL’EXTERIOR L’orina fabricada als ronyons es recullen dos conductes anometats uretres(un per cada ronyó) ,que acaben enla bufeta, quan és plena,l’esfínter esrelaxa i aleshores lorina surt alexterior a través dun conducteanomenat uretra.
 12. 12. QUESTIONSQUESTIONS Què és l’aparell digestiu i excretor? Quins són els dos tipus que hi ha de digestió? De què està formada la boca? Quin és el recorregut que fa l’aliment quan entra ala boca i arriba a l’estòmac? Explical. Explica els dos tipus d’intestins que hi ha Explica el que sàpigues sobre els ronyons Quin recorregut fa l’orina quan surt a l’exterior?Explical.

×