Acollida matrícula 2013

7,961 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,961
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7,652
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • MOLT IMPORTANT! Signar els dos pares la sol·licitud
 • Acollida matrícula 2013

  1. 1. Educació Infantil
  2. 2. Què és l’Educació Infantil?3 anys3 anys 4 anys4 anys 5 anys5 anysAdaptació a l’entorn escolarAdaptació a l’entorn escolarL’infant com a protagonista principal de tot el procésL’infant com a protagonista principal de tot el procésd’ensenyament- aprenentatge.d’ensenyament- aprenentatge.Ensenyament globalitzat obert al món.Ensenyament globalitzat obert al món.Aprenentatge significatiu i continuat.Aprenentatge significatiu i continuat.Foment de l’autonomia i de la formació de persones amb unaFoment de l’autonomia i de la formació de persones amb unabona autoestima.bona autoestima.Aprendre a conviure amb els demés i acceptar la diversitat.Aprendre a conviure amb els demés i acceptar la diversitat.Avaluació com a eina d’enriquiment de l’ensenyament i deAvaluació com a eina d’enriquiment de l’ensenyament i del’aprenentarge.l’aprenentarge.Implicació de les famílies.Implicació de les famílies.
  3. 3. Les àrees a Educació Infantil... Coneixement de si mateix i autonomia personal: El cos i la pròpia imatge Joc i moviment L’activitat i la vida quotidiana La cura personal i la salut. Comunicació i llenguatges: Llenguatge verbal Llenguatge audivisual i TIC Llenguatge artístic Llenguatge corporal Coneixement de l’entorn: Medi físic: elements, relacions i mesura* Aproximació a la natura Cultura i vida en societat
  4. 4. Educació Primària
  5. 5. Què és l’Educació Primària?Estructura: Els cicles1r cicle1r cicle 2n cicle2n cicle 3r cicle3r cicle1r curs1r curs(6anys)(6anys)3r curs3r curs(8anys)(8anys)5è curs5è curs(10 anys)(10 anys)2n curs2n curs(7 anys)(7 anys)((Final de cicle)Final de cicle)4rt curs4rt curs(9 anys)(9 anys)(Final de cicle i(Final de cicle iprova d’aptitud)prova d’aptitud)6è curs6è curs(11 anys)(11 anys)(Final de primària i(Final de primària ipas a Secundàriapas a Secundàriaobligatòria)obligatòria)Al llarg de primària es pot quedar un any més a l’etapa per acabarAl llarg de primària es pot quedar un any més a l’etapa per acabard’assolir els objectius maduratius o d’aprenentatge.d’assolir els objectius maduratius o d’aprenentatge.
  6. 6. Les àrees...Les àrees de coneixement obligatòries de l’educació primària són les següents:Les àrees de coneixement obligatòries de l’educació primària són les següents: Coneixement del medi natural, social i cultural. Educació artística (música, plàstica, dramatització) Educació física. Educació per a la ciutadania i els drets humans (tercer cicle) Llengua catalana i literatura. Llengua castellana i literatura. Llengües estrangeres (anglès). Matemàtiques. Religió (opcional) o activitats complementàries L’organització i el tractament de les àrees en l’educació primària han deser globals i integradores, han de tenir en compte el treball perdesenvolupar les competències bàsiques i s’han d’adequar a lescaracterístiques evolutives dels nins i nines i al seu entorn sociocultural,com també a la diversitat de l’alumnat i a les necessitats educativesespecials.
  7. 7. MATRICULACIÓ DOCUMENTACIÓ BÀSICA: Còpia DNI, NIE o passaport de l’alumneo de la pàgina del llibre del llibre de famíliaon figura. Còpia DNI, NIE o passaport del pare, de lamare o dels tutors legals de l’ alumne
  8. 8. DOCUMENTACIÓ A EFECTESDE BAREM Justificant d’ empadronament de l’ alumne amb expressiód’ antiguitat. Certificat expedit pel centre, en cas de tenir-hi germansmatriculat. Certificat expedit pel centre, en el cas que el pare, la mare o eltutor legal hi treballi. Certificació expedida per l’ empresa on treballi o presti elsserveis el pare/mare/tutor amb expressió d’ antiguitat.
  9. 9. BAREM (continuació) En cas de no autoritzar la consulta presentarel certificat de renda de la unitat familiar any2011. Certificat de discapacitat de l’ alumne.Certificat de discapacitat del pare/mare/tutor Document de família nombrosa. Certificat de malaltia crònica de l’alumne.
  10. 10. OBSERVACIONS: Presentar l’ original i les còpies per acarar-les.( elcentre no pot fer fotocòpies). La instància ha d’estar ben emplenada i signadapel pare i la mare. En cas d’una sola signatura, la persona signanthaurà d’emplenar un document de declaració deresponsabilitat de tot el procés i aportar eldocument que ho acrediti.
  11. 11. CALENDARI DEL PROCÉSD’ ADMISSIÓPresentació de sol·licituds: Inici:02/05/2013, Finalització:16/05/2013Llistes provisionals d’admesos: 05/06/2013Reclamacions: Inici: 05/06/2013,Finalització: 07/06/2013Resolució de les reclamacions: 10/06/2013Llistes definitives: 20/06/2013Matriculació infantil i primària: Inici:24/06/2013, Finalització: 26/06/2013
  12. 12. Com puc tramitar lasol·licitud?Tramitació presencial:Heu de presentar la sol·licitud al centre escollit en primera opció:CEIP Gabriel Comas i Ribas.Tramitació telemàtica:Es fa automàticament si no sha de presentar cap tipus dedocumentació. També es pot tramitar a una oficina o suboficinadescolarització.Si hem d’aportar documentació sha de dur al centre triat en primeraopció.
  13. 13. Trobareu tota la informació a:dgplacen.caib.esescolarització.caib.es

  ×