Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Etapele realizarii unui plan didactic

  • Login to see the comments

Etapele realizarii unui plan didactic

  1. 1. Proiectarea demersului didacticProiectarea demersului didactic Proiectarea demersului didactic presupune parcurgerea de către profesor a următorilor paşi:  lectura programei şcolare;  identificarea unităţilor de învăţare, care stau la baza realizării planificării calendaristice;  elaborarea planificării calendaristice  proiectarea unităţilor de învăţare.
  2. 2. Proiectarea unităţilor de învăţareProiectarea unităţilor de învăţare Etape care corespund abordării procesului didactic într-o succesiune logică: În ce scop voi face? Ce voi face? Cât s-a realizat? Cu ce voi face? Cum voi face? Identificarea competenţelor Selectarea conţinuturilor Stabilirea instrumentel or de evaluare Analiza resurselor Determinarea activităţilor de învăţare
  3. 3. Proiectul unei unităţi de învăţareProiectul unei unităţi de învăţare Conţinuturi (detalieri) Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare [se menţionea- ză detalieri de conţinut care explicitează anumite parcursuri] [se precizea- ză competenţe- le specifice din programa şcolară] [vizate/recomanda- te de programa şcolară sau altele adecvate pentru realizarea competenţelor specifice] [se precizea- ză resurse de timp, de loc, material didactic, forme de organizare a clasei] [se menţionează instrumentele sau modalităţile de evaluare utilizate] O unitate de învăţare este o structură didactică: •deschisă şi flexibilă, •unitară din punct de vedere tematic, •se desfăşoară pe o perioadă determinată de timp, •determină formarea la elevi a unui comportament specific, generat prin integrarea unor competenţe specifice şi •se finalizează prin evaluare
  4. 4. Tipuri de lecţiiTipuri de lecţii 1. Lecţia de comunicare/dobândire a cunoştinţelor 2. Lecţia de formare a priceperilor şi deprinderilor (sau lecţia de munca independentă) 3. Lecţia de recapitulare şi sistematizare (sau lecţia de fixare şi consolidare a cunoştinţelor) 4. Lecţia de evaluare a performanţelor şcolare (verificare şi apreciere a cunoştinţelor) 5. Lec ia mixtă (sau combinată)ț De re inut:ț Competen ele generale corespund ciclurilor de învă areț ț (gimnazial/liceal,etc) Competen ele specifice corespund unui an colarț ș Proiectele lec iilor vor con ineț ț obiective opera ionaleț , specifice tipurilor de lec ii alese,ț NU obiective generale i obiectiveș specifice
  5. 5. Formularea obiectivelor operaţionale se vaFormularea obiectivelor operaţionale se va face apelând la verbe de acţiuneface apelând la verbe de acţiune  “Elevii să devină capabili.... (“să indice”, “să recunoască”,” să enumere”, “să denumească”, “să  descrie”, “să explice”, “să definească”, “să clasifice”, “să demonstreze” “să compare”, “să realizeze”, să redacteze” “să deseneze”, “să ilustreze” etc.)  Formularea standard a unui obiectiv operaţional poate fi următoarea: “La sfârşitul activităţii, elevii puşi în situaţia de ……../având acces la ….…./ după citirea textului ..….../ utilizând …… etc., De evitat verbe care se referă la stări interioare care nu pot fi observate şi evaluate direct: “să ştie”, “să cunoască” , să înţeleagă, să-şi dea seama” s.a. Problema este ce anume vor trebui să facă elevii pentru a dovedi că “ştiu”, “au înţeles”, “cunosc” .... un lucru
  6. 6. Formularea obiectivelor operaţionale se vaFormularea obiectivelor operaţionale se va face apelând la verbe de acţiuneface apelând la verbe de acţiune  “Elevii să devină capabili.... (“să indice”, “să recunoască”,” să enumere”, “să denumească”, “să  descrie”, “să explice”, “să definească”, “să clasifice”, “să demonstreze” “să compare”, “să realizeze”, să redacteze” “să deseneze”, “să ilustreze” etc.)  Formularea standard a unui obiectiv operaţional poate fi următoarea: “La sfârşitul activităţii, elevii puşi în situaţia de ……../având acces la ….…./ după citirea textului ..….../ utilizând …… etc., De evitat verbe care se referă la stări interioare care nu pot fi observate şi evaluate direct: “să ştie”, “să cunoască” , să înţeleagă, să-şi dea seama” s.a. Problema este ce anume vor trebui să facă elevii pentru a dovedi că “ştiu”, “au înţeles”, “cunosc” .... un lucru

×