PREZENTAREA COMPANIEI Bucuresti, Romania Discover opportunities, Solving problems, Understanding consumers Through cultu...
Despre noi <ul><li>Suntem o echipă multidisciplinară specializată în cercetări de marketing şi sociale, consultanţă şi com...
De ce noi? <ul><li>Suntem o echipă de experţi în sociologie şi comunicare cu o bogată experienţă în cercetarea de marketin...
Metode <ul><li>Pentru a ob ţ ine o imagine c â t mai complet ă , studiile noastre presupun combinarea mai multor metode ca...
Servicii <ul><li>STUDII ASUPRA CONSUMATORILOR </li></ul><ul><ul><li>aceste studii analizeaz ă : </li></ul></ul><ul><ul><u...
<ul><li>STUDII DE POZI Ţ IONARE </li></ul><ul><ul><li>analiza concuren ţ ei, </li></ul></ul><ul><ul><li>studierea mediul...
<ul><li>STUDIILE ASUPRA ANGAJA Ţ ILOR (EMPLOYEE RESEARCH) </li></ul><ul><ul><li>vizeaz ă  </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>...
<ul><li>STUDIILE ASUPRA ANGAJA ŢI LOR (EMPLOYEE RESEARCH) </li></ul><ul><ul><li>Abordarea cultural ă a cercetarii îşi ar...
<ul><li>ANALIZA DE PRODUS </li></ul><ul><ul><li>Ajut ă la atingerea scopurilor precum : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>U...
<ul><li>ANALIZA DE PRODUS </li></ul><ul><ul><li>Studiile de produs (realizate pe consumator sau B2B) au o abordare global ...
C ontact <ul><ul><ul><li>CULT MARKET RESEARCH </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Adresa: Strada Ţ iglina 33, Sector 3 Bucure...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentare Cult Market Research

711 views

Published on

Cult Market Research represents a multidisciplinary team specialized in marketing and social researches

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
711
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prezentare Cult Market Research

 1. 1. PREZENTAREA COMPANIEI Bucuresti, Romania Discover opportunities, Solving problems, Understanding consumers Through cultural knowledge
 2. 2. Despre noi <ul><li>Suntem o echipă multidisciplinară specializată în cercetări de marketing şi sociale, consultanţă şi comunicare. </li></ul><ul><li>Cu ajutorul expertizei combinate pe care o avem în marketing, sociologie, comunicare, ştiinţe politice sau statistică explorăm atitudinile şi comportamentele consumatorilor. Apoi le analizăm pentru identificarea celor mai bune soluţii pentru clienţii nostri. </li></ul><ul><li>Background-ul educaţional solid pe care îl avem este garanţia unei abordări fundamentate ştiinţific a cercetării de piaţă. </li></ul><ul><li>Experienţa noastră în domeniul marketing research-ului este de peste 7 ani de cercetare ştiinţifică şi practică în diverse domenii: </li></ul><ul><ul><li>FMCG </li></ul></ul><ul><ul><li>Auto </li></ul></ul><ul><ul><li>Retail </li></ul></ul><ul><ul><li>Petrol şi gaze </li></ul></ul><ul><ul><li>Real estate </li></ul></ul><ul><ul><li>Media, etc. </li></ul></ul><ul><li>Trecând prin cele mai mari companii de cercetare sau departamente de marketing ale unor importante companii româneşti sau multinaţionale, avem o cunoaştere solidă a pieţelor şi a mediului de marketing research din România. </li></ul>
 3. 3. De ce noi? <ul><li>Suntem o echipă de experţi în sociologie şi comunicare cu o bogată experienţă în cercetarea de marketing. </li></ul><ul><li>Flexibilitatea noastră în abordarea relaţiei cu clienţii se bazează pe o comunicare continuă şi pe reacţia noastră promptă la cerinţele acestora. </li></ul><ul><ul><li>Având avantajul unei echipe mici dar foarte dinamice putem răspunde rapid întrebărilor şi cerinţelor urgente ale clienţilor. </li></ul></ul><ul><li>Întodeauna pornim de la înţelegerea cât mai clară a clientului şi a pieţei pe care acesta activează, ajutându-l să definească problemele sau nevoile de consultanţă pe care le are. </li></ul><ul><li>Suntem orientaţi către soluţii: orice proiect se încheie cu o etapă de consultanţă şi de implementare a rezultatelor cercetării, găsind împreună cea mai bună soluţie pentru client. </li></ul><ul><ul><li>Servicii complete de consultanţă în: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cercetare de marketing </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Strategie de marketing </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Comunicare </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Datorită controlului atent al costurilor din timpul studiilor </li></ul><ul><ul><li>putem oferi cele mai bune preţuri raportate la calitatea ridicată a serviciilor pe care le oferim. </li></ul></ul>
 4. 4. Metode <ul><li>Pentru a ob ţ ine o imagine c â t mai complet ă , studiile noastre presupun combinarea mai multor metode calitative şi cantitative de cercetare: </li></ul><ul><ul><li>Abordarea cantitativ ă m ă soar ă opiniile şi atitudinile oamenilor prin intervievarea pe baz ă de chestionar a unui e ş antion de persoane fie fa ţă în fa ţă (la domiciliu, în magazine, la locul de munc ă , etc), fie telefonic sau cu ajutorul internetului. </li></ul></ul><ul><ul><li>Abordarea calitativ ă exploreaz ă şi aprofundeaz ă comportamente sau atitudini prin interviuri în profunzime, discu ţ ii de grup, tehnici proiective, observa ţ ii directe, experimente. </li></ul></ul><ul><li>Abordarea cercet ă rii prin prisma marketingului cultural este o noutate în pia ţ a din Romania. Acest tip de cercetare se adr e seaz ă at â t companiilor multina ţ ionale care activeaz ă pe pie ţ e diferite c â t şi companiilor locale care au consumatori din culturi diferite. </li></ul><ul><li>Diferen ţ ele culturale exist ă nu numai î ntre consumatorii din diferite ţă ri ci şi î ntre consumatorii din medii diferite, cu experien ţ e, educa ţ ie, profesi i diferite. </li></ul>
 5. 5. Servicii <ul><li>STUDII ASUPRA CONSUMATORILOR </li></ul><ul><ul><li>aceste studii analizeaz ă : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>comportamentul de consum, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>stilul de via ţă , </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>cultura consumului pe diferite segmente de clien ţ i. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>de asemenea, ele evalueaz ă ş i gradul de satisfac ţ ie al clien ţ ilor, nemul ţ umirile, nivelul de loialitate. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aceste studii contribuie la: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>eficientizarea campaniilor de marketing şi comunicare, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>la cre ş terea gradului de satisfac ţ ie al clien ţ ilor, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>la fidelizarea acestora </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>la eficientizarea strategiilor de v â nzare </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ş i, în final, la cre ş terea v â nz ă rilor. </li></ul></ul></ul>Servicii
 6. 6. <ul><li>STUDII DE POZI Ţ IONARE </li></ul><ul><ul><li>analiza concuren ţ ei, </li></ul></ul><ul><ul><li>studierea mediului în care compania activeaz ă , </li></ul></ul><ul><ul><li>analiza comparativ ă a valorilor brandurilor concurente </li></ul></ul><ul><ul><li>contribuie la adaptarea eficient ă la pia ţă ş i consolidarea sau repozi ţ ionarea eficient ă a brandului propriu. </li></ul></ul><ul><ul><li>percep ţ ia consumatorilor asupra diferitelor branduri concurente , </li></ul></ul><ul><ul><li>rela ţ ia dintre diferitele culturi ale consumatorilor (tipologii, profile) ş i brandurile preferate/ consumate </li></ul></ul><ul><ul><li>sunt factori importan ţ i care contribuie la atragerea de noi segmente de clien ţ i , dezvoltarea de noi produse sau cre ş terea fidelit ăţ ii actualilor clien ţ i. </li></ul></ul>Servicii
 7. 7. <ul><li>STUDIILE ASUPRA ANGAJA Ţ ILOR (EMPLOYEE RESEARCH) </li></ul><ul><ul><li>vizeaz ă </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>evaluarea satisfac ţ iei angaja ţ ilor </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>analiza comportamentul ui acestora în timpul diverselor activit ăţ i, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>rela ţ iile formale ş i informale dintre angaja ţ i, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>nivelul de integrare în cadrul echipei, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>identificarea liderilor informali, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tipologii de membri ai echipei. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>de asemenea: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>este m ă surat ă eficien ţ a structurii organizatorice </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>sunt identifica ţ i factori de disfunc ţ ionalitate . </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Studierea managementului de la diferite niveluri, gradul de coordonare ş i orientare spre aceea ş i viziune ş i obiective reprezint ă o alt ă dimensiune a studiilor organiza ţ ionale ş i de personal pe care le putem realiza. </li></ul></ul>Servicii
 8. 8. <ul><li>STUDIILE ASUPRA ANGAJA ŢI LOR (EMPLOYEE RESEARCH) </li></ul><ul><ul><li>Abordarea cultural ă a cercetarii îşi are o eficien ţă aparte în studiul asupra expatilor şi a modului în care ace ş tia percep şi sunt percepu ţ i de c ă tre angaja ţ ii rom â ni. </li></ul></ul><ul><ul><li>Evaluarea culturii organiza ţ ionale , modul în care aceasta este adaptat ă , comunicat ă ş i integrat ă de c ă tre to ţ i angaja ţ ii. </li></ul></ul><ul><ul><li>Analiza percep ţ iei ş i a atitudinii angajatului fa ţă de clien ţ ii companiei reprezint ă un instrument esen ţ ial de m ă surare a eficien ţ ei personalului şi a rolului acestuia în tra n smiterea valorilor companiei c ă tre exterior. </li></ul></ul><ul><ul><li>Toate aceste studii au un impact direct asupra eficien ţ ei financiare a organiza ţ iei mai ales în contextul actualei crize economice, necesit ăţ ii de cre ş tere a eficien ţ ei muncii şi de sc ă dere a costurilor. </li></ul></ul>Servicii
 9. 9. <ul><li>ANALIZA DE PRODUS </li></ul><ul><ul><li>Ajut ă la atingerea scopurilor precum : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Un nou design al produslui şi validarea acestuia prin cercetarea de pia ţă , </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>evaluarea produselor existente . </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Designul analizei de produs va fi influen ţ at de targetul acelui produs c â t ş i de pozi ţ ionarea general ă şi strategia de marketing a companiei. </li></ul></ul><ul><ul><li>Urm ă torii pa ş i arat ă c â nd este necesar ă o analiz ă de produs pentru a cre ş te ş ansa unor decizii optime şi a unui impact de succes pe pia ţă: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Observarea oportunit ăţ ilor </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Generarea conceptului </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cercetare calitativ ă </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Re-definirea conceptelor </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Testarea conceptului </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Design-ul produsului </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Testarea pie ţ ii </li></ul></ul></ul>Servicii
 10. 10. <ul><li>ANALIZA DE PRODUS </li></ul><ul><ul><li>Studiile de produs (realizate pe consumator sau B2B) au o abordare global ă , utiliz â nd cele mai potrivite metode de cercetare în fiecare etap ă a unui design de produs. </li></ul></ul><ul><ul><li>Scopul acestui tip de studiu este de alinia noutatea designului unui produs la cererea pie ţ ei. </li></ul></ul><ul><ul><li>Î n cazul dezvolt ă rii de noi produse, pentru fiecare etap ă , utiliz ă m diferite solu ţ ii de cercetare : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Analiza produsului </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Studii de pre ţ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Testarea conceptului </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Testarea pie ţ ii </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dezvoltarea conceptului </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Generearea ideii de baz ă </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Studii de brand </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Evaluarea oportunit ăţ ii de pia ţă </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Studiu de pozi ţ ionare </li></ul></ul></ul>Servicii
 11. 11. C ontact <ul><ul><ul><li>CULT MARKET RESEARCH </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Adresa: Strada Ţ iglina 33, Sector 3 Bucure ş ti, Rom â nia </li></ul></ul><ul><ul><li>Tel: + 40 21 32 0 32 70 </li></ul></ul><ul><ul><li>Fax: + 40 21 320 32 74 </li></ul></ul><ul><ul><li>Email: [email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>Site: www.cult-research.ro </li></ul></ul><ul><ul><li>Blog: http://cultresearch.wordpress.com </li></ul></ul>

×