Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit
Telecommunications Reg...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

PËRMBAJTJA
1.

HYRJE.............................................
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

ANEKSI 2 ........................................................
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

Figura 18: Tarifat e thirrjeve lokale prej 10 minutave brenda ...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

Figura 48: Tarifat e thirrjeve kombëtare për ‘peak’ .............
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

Disa të dhëna bazike rreth Republikës së Kosovës
Kryeqyteti
Si...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

1. HYRJE
Rëndësia e sektorit të telekomunikacionit është e njo...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

1) Shërbimet e telefonisë fikse;
2) Shërbimet e telefonisë mob...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

Në shtator të vitit 2006 është lëshuar licenca e dytë (konzorc...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

Licencat e lëshuara gjatë periudhës 2004- TM2/2012
Numri i Lic...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

2.1. Pasqyra e të ardhurave nga shërbimet telekomunikuese
Pjes...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

Figura 4 – Ndarja e investimet në sektorin telekomunikues për ...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

3. TELEFONIA FIKSE
Tregu i Telefonisë fikse në Republikën e Ko...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

Tabela 2: Numri i përdorueseve të telefonisë fikse (TM1-2009 d...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

Tabela 3: Përdoruesit e telefonisë fikse sipas kategorisë (TM1...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

Figura 7 – Ndarja e tregut sipas përdoruesve dhe të të hyrave:...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

Nëse krahasohen të dhënat e trafikut në TM2-2011 në raport me ...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

Figura 10: Trafiku i origjinuar fiks sipas destinacioneve

100...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

Në TM2-2012 në rrjetet fikse janë terminuar afro 19.2 milion m...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

Figura 13: Operatorët liçensuar/autorizuar për ofrimin e shërb...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

3.8.2.

Tarifat ndërkombëtare

Në figurën 14 janë paraqitur ta...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

Nga të dhënat e paraqitur në figurë vërehet se, nga viti 2008 ...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

Figura 18: Tarifa e mirëmbajtjes mujore për shërbimet e telefo...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

0.70
HR

0.60

IS
MK

0.50

ME
RS

0.40

TR

0.30

AL
BA-bh

0...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

12.00
HR
10.00

IS
MK

8.00

ME
RS
TR

6.00

AL
BA-bh

4.00

B...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

4. TELEFONIA MOBILE
Momentalisht nё Kosovë ekzistojnë dy opera...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

TM4

TM1

2007
Pe...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

TM4

TM1

2007
Me ko...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

4.3. Të ardhurat e telefonisë mobile

Figura 29: Të hyrat nga ...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

Figura 32: Shpërndarja e thirrjeve telefonike mobile të origji...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

Figura 34 – Shpërndarja e trafikut të origjinuar nga Operartor...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

Figura 36 - Shpërndarja e trafikut të origjinuar nga Operartor...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

120.00%
100.00%
80.00%
60.00%

87.19%

85.36%

90.85%

91.90%
...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

100.00%
12.5%

90.00%
80.00%

15.1%16.6%
15.9%
18.5%
22.0%18.3...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

100.0%

90.0%
80.0%

42.9%

43.0%

38.2%

38.4%

39.0%

39.3%
...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

100.0%
90.0%
80.0%

29.7%

29.8%

28.1%

26.1%

27.0%

28.6%

...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

Figura 45: Shporta e tarifave të përdoruesve sipas OECD

Në fi...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

Figura 47: Shporta e tarifave për përdorues mesatar (medium us...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

Figura 49: Tarifat e thirrjeve kombëtare për ‘peak’

Figura 50...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

Shqipë...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

4.4.4. Tarifat e Roamingut
Në figurën e mëposhtëme janë paraqi...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

Figura 54: Tarifat e pranimit të thirrjeve kur përdoruesit jan...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

Nga të dhënat në grafik vërehet se në të gjitha vendet e Evrop...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

0.09

0.08
0.07

Euro/min

0.06
0.05

0.04
0.03
0.02
0.01
0

0...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

Figura 58: Mbulueshmëria e operatorëve mobil

Figura 59: Tarif...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

Figura 60: Tarifat e origjinimit të thirrjeve ‘roaming’ – drej...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

5. INTERNETI
Qasja në internet për qytetarët e Republikës së K...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

Dec-09

Dec-10

Dec-11

6.2%
7.7%
8.3%

7.6%
10.2%
11.2%

9.6%...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

5.3. Përdoruesit sipas operatorëve (ISP)
Tabela 4: Numri i për...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

6. LINJAT ME QIRA
Aktualisht operatorët, të cilët ofrojnë linj...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

ANEKSI 1
A. Përmbledhje e indikatorëve të tregut të telekomuni...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

ANEKSI 2
A. Tabela e numrit të linjave të telefonisë fikse sip...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

GJITHSEJ

85,035

1,733,872

403,459

295,070

4.90%

28.82%

...
PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

ANEKSI 3

Licencat

1

1

Licencë për Shërbime të Telefonisë F...
Nr. Licencave

Nr

Ndërmarrjet

Licencat

PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

25

11

ZERO POZITIV...
Nr. Licencave

Nr

Ndërmarrjet

Licencat

PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

44

26

Automatika

...
Nr. Licencave

Nr

Ndërmarrjet

Licencat

PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

63

43

Urban Tech s...
Nr. Licencave

Nr

Ndërmarrjet

Licencat

PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012

81

61

D.SH. SMANI ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pasqyre e tregut te telekomunikacionit tm1 dhe tm2 2012

841 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pasqyre e tregut te telekomunikacionit tm1 dhe tm2 2012

 1. 1. Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit Telecommunications Regulatory Authority Regulativni Autoritet Telekomunikacije Departamenti i Telekomunikacionit PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT Bazuar në Informatat e pranuara nga ofruesit e shërbimeve telekomunikuese (TM1 dhe TM2-2012) Shtator, 2012
 2. 2. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 PËRMBAJTJA 1. HYRJE....................................................................................................................................................... 7 1.1. Të dhënat statistikore ............................................................................................................................. 7 2. PASQYRË E PËRGJITHSHME ........................................................................................................... 8 2.1. 2.2. 3. Pasqyra e të ardhurave nga shërbimet telekomunikuese ....................................................... 11 Investimet e bëra në rrjete dhe shërbime telekomunikuese .................................................... 11 TELEFONIA FIKSE ............................................................................................................................. 13 3.1. Numri përdoruesve të telefonisë fikse ............................................................................................ 13 3.2. Ndarja e tregut .................................................................................................................................... 15 3.3. Trafiku i telefonisë fikse ................................................................................................................... 16 3.4. Struktura e thirrjeve në telefoninë fikse ......................................................................................... 17 3.6. Operatorët e autorizuar/Liçensuar për ofrimin e shërbimeve të telefonisë fikse në Kosovë dhe Rajon .................................................................................................................................................... 19 3.7. 3.8. 4. Teknologjia e përdorur dhe infrastruktura ............................................................................... 20 Tarifat .............................................................................................................................................. 20 TELEFONIA MOBILE......................................................................................................................... 26 4.1. Përdoruesit e telefonisë mobile ........................................................................................................ 26 4.2. Ndarja e tregut sipas përdoruesve.................................................................................................. 27 4.3. Të ardhurat e telefonisë mobile ........................................................................................................ 29 4.4. Tarifat .................................................................................................................................................. 36 4.4.1. Tarifat e thirrjeve kombëtare ............................................................................................... 38 4.4.2. Tarifat e thirrjeve ndërkombëtare ....................................................................................... 39 4.4.3. Tarifat e për SMS ................................................................................................................... 40 4.4.4. Tarifat e Roamingut .............................................................................................................. 41 4.4.5. Tarifat e terminimit ................................................................................................................ 41 4.5. Mbulueshmëria dhe elementet e rrjetit ........................................................................................... 44 5. INTERNETI........................................................................................................................................... 47 5.1. Numri i përdoruesve me qasje brez gjere ...................................................................................... 47 5.2. Ndarja e tregut ................................................................................................................................... 48 5.3. Përdoruesit sipas operatorëve (ISP) ............................................................................................... 49 5.4. Teknologjitë e përdorura .................................................................................................................. 49 6. LINJAT ME QIRA................................................................................................................................ 50 ANEKSI 1 ....................................................................................................................................................... 51 A. Përmbledhje e indikatorëve të tregut të telekomunikacionit................................................................ 51 Faqe 2 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 3. 3. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 ANEKSI 2 ....................................................................................................................................................... 52 A. Tabela e numrit të linjave të telefonisë fikse sipas ekonomive familjare dhe popullsisë sipas Komunave deri në TM2 2012 .................................................................................................................. 52 B. Tabela e numrit të përdoruesve të Internetit sipas ekonomive familjare dhe popullsisë sipas Komunave deri në TM2 2012 .................................................................................................................. 53 ANEKSI 3 ....................................................................................................................................................... 54 A. Regjistri i Ndërmarrjeve të Liçensuar nga ART për Operimin e Rrjetave dhe ofrimin e Shërbimeve Telekomunikuese Publike ......................................................................................................................... 54 LISTA E TABELAVE Tabela 1: Indikatorët Kryesor të Tregut të Shërbimeve Telekomunikuese......................................... 10 Tabela 2: Numri i përdorueseve të telefonisë fikse (TM1-2009 deri TM2-2012) .............................. 14 Tabela 3: Përdoruesit e telefonisë fikse sipas kategorisë (TM1-2009 deri TM2 2012) ...................... 15 Tabela 4: Numri i përdoruesve me qasje brez-gjerë në Internet (TM1 2010 – TM2 2012) .............. 49 LISTA E FIGURAVE Figura 1: Liberalizimi i plotë i shërbimeve telekomunikuese (Burimi: Cullen International Raporti II për monitorimin e tregut të komunikimeve elektronike, Korrik 2012) .................................... 9 Figura 2 – Licencat e lëshuara gjatë periudhës 2004 deri TM2-2012 ............................................... 10 Figura 3 – Shpërndarja e të hyrave sipas veprimtarisë ..................................................................... 11 Figura 4: Penetrimi i telefonisë fikse gjatë periudhës TM1 2009 – TM2 2012 ................................. 14 Figura 5: Numri i linjave fikse për 100 banorë (Burimi: Cullen International, Raporti 2, Maj 2012) .................................................................................................................................................... 15 Figura 6 – Ndarja e tregut sipas përdoruesve dhe të të hyrave: TM1 2009 deri TM2 2012............. 16 Figura 7 – Të ardhurat e përgjithshme nga telefonia fikse ................................................................ 16 Figura 8: Totali i Trafikut (origjinimi dhe terminimi) i telefonisë fikse ........................................... 17 Figura 9: Trafiku i origjinuar fiks sipas destinacioneve .................................................................... 18 Figura 10: Trafiku hyrës i telefonisë fikse .......................................................................................... 18 Figura 11: Operatorët liçensuar/autorizuar për ofrimin e shërbimeve të rrejti të telefonisë fikse në vendet e Evropës Juglindore, (Burimi Cullen internacional, Raporti 2, Maj 2011) ................. 19 Figura 12: Operatorët liçensuar/autorizuar për ofrimin e shërbimeve të rrejti të telefonisë fikse në vendet e Evropës Juglindore (Burimi Cullen Internacional, Raporti 2, maj 2012)................... 19 Figura 13: Tarifat lokale dhe nacionale të telefonisë fikse .................................................................. 20 Figura 14: Tarifat për thirrjet ndërkombëtare ................................................................................... 21 Figura 15: Tarifat e instalimit të telefonit fiks 2007-2011 ................................................................ 21 Figura 16: Tarifat e instalimit dhe mirëmbajtja mujore për shërbimet ISDN dhe produkti ekuivalent i ofruar përmes rrjetit kabllor..................................................................................................... 22 Figura 17: Tarifa e mirëmbajtjes mujore për shërbimet e telefonisë fikse .......................................... 23 Faqe 3 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 4. 4. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 Figura 18: Tarifat e thirrjeve lokale prej 10 minutave brenda rrjetit fiks (Burimi: Cullen International, Raporti I, Nëntor 2011) ...................................................................................... 24 Figura 19: Tarifat e thirrjeve nacionale prej 10 minutave brenda rrjetit fiks (Burimi: Cullen International, Raporti I, Nëntor 2011) ...................................................................................... 24 Figura 20: Tarifat e thirrjeve ndërkombëtare prej 10 minutave në drejtim të UK (Burimi: Cullen International, Raporti I, Nëntor 2011) ...................................................................................... 25 Figura 21: Tarifat e thirrjeve drejt rrjetit mobil nga operatori fiks publik (Burimi: Cullen International, Raporti I, Nëntor 2011) ...................................................................................... 25 Figura 22: Numri përdoruesve mobil 2007 deri në TM2-2012 ......................................................... 26 Figura 23: Penetrimi i telefonisë mobile ............................................................................................ 27 Figura 24 – Ndarja e tregut sipas përdoruesve TM4 2007 – TM2 2012 .......................................... 27 Figura 25 – Ndarja e tregut sipas te hyrave TM4 2007 – TM2 2012 ............................................. 27 Figura 26 - Struktura e përdoruesve mobil prej TM4-2007 deri TM2-2011 .................................... 28 Figura 27: Struktura e përdoruesve mobil (Burimi: Culen internacional, Raporti I, Nëntor 2011) 28 Figura 28: Të hyrat nga telefonia mobile ........................................................................................... 29 Figura 29: Shpërndarja e thirrjeve telefonike mobile të origjinuara të cilat janë terminuara brenda rrjetit (‘mobile on-net) TM4 2007 deri më TM2-2012............................................................. 29 Figura 30: Shpërndarja e thirrjeve telefonike të origjinuara në rrjetet mobil të cilat janë terminuar në rrjetin tjetër mobil (mobil off –net) TM4 2007 deri më TM2-2012 ..................................... 29 Figura 31: Shpërndarja e thirrjeve telefonike mobile të origjinuara të cilat janë terminuara në rrjetin fiks (‘Mobile to Fix calls’) TM4 2007 deri më TM2-2012 ............................................. 30 Figura 32: Shpërndarja e thirrjeve telefonike të origjinuara në rrjetet mobil të cilat janë terminuar në rrjetin ndërkombëtar (‘Mobile international calls’) TM4 2007 deri më TM2-2012 ........... 30 Figura 33 – Shpërndarja e trafikut të origjinuar nga Operartorët Virtual (MVNO) sipas destinacionit – Numeracioni MVNO ........................................................................................ 31 Figura 34 - Shpërndarja e trafikut të origjinuar nga Operartorët Virtual (MVNO) sipas destinacionit – Numeracioni MVNO- drejt rrjetit të operatorit amë ....................................... 31 Figura 35 - Shpërndarja e trafikut të origjinuar nga Operartorët Virtual (MVNO) sipas destinacionit – Numeracioni MVNO- drejt rrjeteve tjera mobile ............................................. 32 Figura 36 - Shpërndarja e trafikut të origjinuar nga Operartorët Virtual (MVNO) sipas destinacionit – Numeracioni MVNO- drejt rrjeteve Fikse ....................................................... 32 Figura 37 - Shpërndarja e trafikut të origjinuar nga Operartorët Virtual (MVNO) sipas destinacionit – Numeracioni MVNO- drejtë rrjeteve Ndërkombëtare...................................... 33 Figura 38 - Trafiku hyrës mobil nga TM4 2007 deri më TM2-2012 ................................................ 33 Figura 39 - Trafiku hyrës nga rrjeti fiks prej TM4 2007 deri më TM2-2012 ................................... 34 Figura 40 - Trafiku hyrës nga rrjetet ndërkombëtare prej TM4 2007 deri më TM2-2012 ............... 34 Figura 41 - Trafiku në ardhje mobil nga TM4 2007 deri më TM2-2012 .......................................... 35 Figura 42 - Trafiku në ardhje nga rrjeti fiks prej TM4 2007 deri më TM2-2012 ............................. 35 Figura 43 - Trafiku në ardhje nga rrjetet ndërkombëtare prej TM4 2007 deri më TM2-2012 ......... 36 Figura 44: Shporta e tarifave të përdoruesve sipas OECD ............................................................... 37 Figura 45: Shporta e tarifave për përdorues të ulët (Low sage basket) burimi Cullen internacional .................................................................................................................................................... 37 Figura 46: Shporta e tarifavepër përdorues mesatar (medium usage basket) burimi Cullen international .............................................................................................................................. 38 Figura 47: Shporta e tarifave për përdorues të lartë ‘high usage basket’ burimi Cullen international .................................................................................................................................................... 38 Faqe 4 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 5. 5. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 Figura 48: Tarifat e thirrjeve kombëtare për ‘peak’ ........................................................................... 39 Figura 49: Tarifat e thirrjeve kombëtare për ‘off-peak’ ...................................................................... 39 Figura 50: Tarifat e thirrjeve ndërkombëtare..................................................................................... 40 Figura 51: Tarifat e dërgimit të SMS–ve .......................................................................................... 40 Figura 52: Tarifat e origjinimit të thirrjeve kur përdoruesit janë në roaming dhe origjinojne thirrje roaming ...................................................................................................................................... 41 Figura 53: Tarifat e pranimit të thirrjeve kur përdoruesit janë në roaming dhe origjinojne thirrje roaming ...................................................................................................................................... 42 Figura 54: MTR në shtetet e Evropës Juglindore dhe BE-27 (Burimi: Cullen International, Raporti 2, Maj 2012)............................................................................................................................... 42 Figura 55: Shkalla e zvogëlimit të tarifave të terminimit të thirrjeve mobile në shtetet evropiane (Burimi: BEREC; MTR Benchmark snapshot 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) ........................ 43 Figura 56: Shkalla e zvogëlimit të tarifave të terminimit të thirrjeve mobile në Kosovë ................... 44 Figura 57: Mbulueshmëria e operatorëve mobil ................................................................................ 45 Figura 58: Tarifat e pranimit të thirrjeve jashtë vendit .................................................................... 45 Figura 59: Tarifat e origjinimit të thirrjeve roaming – drejt rrjetit amë.......................................... 46 Figura 60: Numri i përgjithshëm i përdoruesve të internetit ............................................................ 47 Figura 61: Penetrimi i shërbimeve të internetit 2007-TM2-2012..................................................... 47 Figura 62: Penetrimi i shërbimeve brez-gjera fikse të internetit në Shtetet e Evropës Juglindore dhe mesatarja e Vendeve të BE-27 (Burimi: Cullen International, Raporti 2, maj 2012) .............. 48 Figura 63: Ndarja e tregut të shërbimeve të internetit TM1-2012 ................................................... 48 Figura 64: Ndarja e tregut të shërbimeve të internetit TM2-2012 ................................................... 48 Figura 65: Tarifat për kapacitetin prej 2Mbps në shtetet rajonale (Burimi: CI) ............................... 50 Figura 66: Tarifat për kapacitetin prej 34Mbps në shtetet rajonale (Burimi: CI) ............................. 50 Faqe 5 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 6. 6. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 Disa të dhëna bazike rreth Republikës së Kosovës Kryeqyteti Sipërfaqja (km2) Numri i popullsisë1 GDP (€ milion)2 Valuta Zona kohore Kodi telefonik3 ccTLD4 Prishtina (42°40′N 21°10′E) 10,908.00 1,733,872 3,902 Euro CET (UTS+1)/CEST (UCT+2) - 1 Sipas rezultateve preliminare të shpallura nga enti i statistikave të Kosovës http://esk.rks-gov.net/ Për vitin 2009, bazuar ne Entin e Statistikave të Kosoves http://esk.rksgov.net/eng/dmdocuments/GROSS%20DOMESTIC%20PRODUCT%20IN%20KOSOVO%202004%20-%202008.pdf b 3 Në mungesë të kodit shtetëror telefonik, Kosova i shfrytëzon tri kode telefonike: për telefoninë mobile kodin e Monakos 377 dhe Sllovenisë 386,ndërsa në telefoninë fikse Serbisë 381 4 Sigurimi dhe marrja e këtij kodi po ashtu është i varur nga statusi ndërkombëtar i Republikës së Kosovës, gjegjësisht numrit të njohjeve. 2 Faqe 6 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 7. 7. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 1. HYRJE Rëndësia e sektorit të telekomunikacionit është e njohur jo vetëm për shkak të zhvillimit të tij të shpejtë, por edhe si përshpejtues i pakontestueshëm në zhvillimin e ekonomive të tjera, e në veçanti të inovacioneve dhe shoqërisë së informacionit. Në sferën ekonomike, shumëllojshmëria e shërbimeve telekomunikuese moderne i ndihmon bizneset në rritjen e produktivitetit përmes krijimit të teknikave prodhuese më efikase dhe mundësisë së koordinimit të aktiviteteve brenda dhe në mes të bizneseve, duke ndikuar kështu në ulje të kostos. Për më tepër, industria e telekomunikacionit siguron një burim kryesor të punësimit, dhe kontribuon me një pjesë të rëndësishme të Bruto Prodhimit Kombëtar (ang. GDP). Autoriteti Rregullator i Telekomunikacionit (ART), me qëllim të informimit të operatorëve dhe ofruesve të liçensuar dhe atyre potencial të shërbimeve të telekomunikacionit, palëve të interesuara dhe opinionit të gjerë, ka hartuar këtë Raport për gjendjen në tregun e telekomunikacionit, i cili përmban treguesit kryesor të Tregut të Telekomunikimeve. Dokumenti në fjalë është përgatitur në bazë të të dhënave të dorëzuara nga operatorët dhe ofruesit e shërbimeve telekomunikuese, të cilët janë liçensuar nga ART dhe ofrojnë shërbime të telefonisë fikse, mobile, internetit, linjave me qira dhe shërbime me vlerë të shtuar (VAS). Duke pas në konsideratë ruajtjen e konfidencialitetit të të dhënave, jo të gjithë treguesit e raportuar nga operatorët publikohen në këtë raport. Dokumenti ka natyrë periodike, përkatësisht çdo tre (3) muaj operatorët e liçensuar janë të obliguar5 t’i dorëzojnë ART–së pyetësorët e plotësuar me të dhënat që do të paraqiten në vazhdimin e këtij dokumenti. Kështu që raporti do të mund të pasurohet edhe me tregues të tjerë apo informacione statistikore më të plota për operatorët alternative dhe tregun në tërësi. 1.1. Të dhënat statistikore Për sigurimin e të dhënave nga operatorët dhe ofruesit e shërbimeve telekomunikuese, Departamenti i Telekomunikacionit (DT) në kuadër të ART-së, ka hartuar pyetësorët për shërbimet në tregut të telekomunikacionit, të cilët në vazhdimësi janë përmirësuar në përputhje me praktikat më të mira të shteteve evropiane dhe më gjërë. Gjithsejtë janë 4 pyetësorë për shërbimet si në vijim: Më datë 06 shtator 2011, Bordi i ART ka marrë vendim (Vendimi Nr.123; ART Nr.Prot. 047/B/11) për miratimin e Rregullorës për të dhënat statistikore periodike të operatorëve, të cilët ofrojnë shërbime telekomunikuese dhe postare (Rregullorja Nr.11; ART Nr.Prot.048/B/11). Para hyrjes në fuqi të kësaj rregulloreje ka ekzistuar Vendimi Nr.12, i datës 16 mars 2010 (Nr.prot.25/1/10) për raportimin e ofruesve të shërbimeve telekomunikuese. 5 Faqe 7 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 8. 8. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 1) Shërbimet e telefonisë fikse; 2) Shërbimet e telefonisë mobile; 3) Shërbimet e internetit; 4) Shërbimet e linjave me qira; ART duke pasur mision bashkëpunimin, mos diskriminim si dhe transparencën në raport me të gjithë faktorët relevant në tregun e telekomunikacionit ka mbajtur takime konsultative dhe korrespondenca aktive me të gjithë ofruesit e shërbimeve telekomunikuese në mënyrë që procesi i plotësimit dhe dërgimit të të dhënave nga ana e operatorëve të jetë një proces i lehtë dhe i hapur për të gjithë të interesuarit. 2. PASQYRË E PËRGJITHSHME Pas hyrjes në fuqi të Ligjit për Telekomunikacionin Nr.2002/7, i ndryshuar me Ligjin Nr.03/L085, janë krijuar kushtet për liberalizimin e tregut në vend. Deri më tani janë liberalizuar të gjitha shërbimet telekomunikuese, duke përfshirë shërbimet e telefonisë fikse, mobile, internetit (ISP), shërbimeve me vlerë të shtuar (VAS), etj. Autorizimet e para për ofrimin e shërbimeve të internetit në nivel nacional janë lëshuar në maj të vitit 2005 (operatorët e liçensuar: PTK sh.a., IPKO Telecommunications LLC “IPKO”, dhe KUJTESA.net LLC). Në shtator të vitit 2006 është lëshuar liçensa e dytë (konzorciumi IPKO/Telekom Sllovenie) për ofrimin e shërbimeve të telefonisë fikse në nivel nacional. Sa i përket tregut të telefonisë mobile, deri më tani janë liçensuar dy operator të rrjetit (MNO) nga ART-ja: PTK-Vala, e liçensuar në vitin 2004, si dhe konzorciumi IPKO/Telekom Sllovenie/Mobitel, e liçensuar në vitin 2007. Pas aprovimit të Kornizës për shërbimet mobile virtuale (MVNO) nga ART në maj të vitit 2008, janë liçensuar edhe dy operatorë: Dukagjini Telecommunications (D3mobile) operon bazuar në marrëveshjen komerciale me IPKO, ndërsa Dardafon.net (Zmobile) ka arritur marrëveshje me operatorin publik PTK/VALA. Edhe pse të gjitha shërbimet telekomunikuese janë të liberalizuar deri më tani, megjithatë konkurrencë të plotë tani për tani kemi në sektorin e shërbimeve të internetit dhe telefonisë mobile, ndërsa për shërbimet e telefonisë fikse mund të themi se janë pjesërisht konkurruese. Në figurën 1 është paraqitur ecuria e liberalizimit të plotë të shërbimeve telekomunikuese në shtetet e ardhshme të zgjerimit të Bashkimit Evropian (BE). Siç shihet nga figura, liberalizimi i plotë i shërbimeve telekomunikuese ka përfunduar pothuajse në të gjitha shtetet rajonale. Autorizimet e para për ofrimin e shërbimeve të internetit në nivel nacional janë lëshuar në maj të vitit 2005 (operatorët e licencuar: PTK sh.a., IPKO Telecommunications LLC “IPKO”, dhe KUJTESA.net LLC). Faqe 8 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 9. 9. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 Në shtator të vitit 2006 është lëshuar licenca e dytë (konzorciumi IPKO/Telekom Sllovenie) për ofrimin e shërbimeve të telefonisë fikse në nivel nacional. Sa i përket tregut të telefonisë mobile, deri më tani janë licencuar dy operator të rrjetit (MNO) nga ART-ja: PTK-Vala, e licencuar në vitin 2004, si dhe konzorciumi IPKO/Telekom Sllovenie/Mobitel, e licencuar në vitin 2007. Pas aprovimit të Kornizës për shërbimet mobile virtuale (MVNO) nga ART në maj të vitit 2008, janë licencuar edhe dy operatorë: Dukagjini Telecommunications (D3mobile) operon bazuar në marrëveshjen komerciale me IPKO, ndërsa Dardafon.net (Zmobile) ka arritur marrëveshje me operatorin publik PTK/VALA. Edhe pse të gjitha shërbimet telekomunikuese janë të liberalizuar deri më tani, megjithatë konkurrencë të plotë tani për tani kemi në sektorin e shërbimeve të internetit dhe telefonisë mobile, ndërsa për shërbimet e telefonisë fikse mund të themi se janë pjesërisht konkurruese. Në figurën 1 është paraqitur ecuria e liberalizimit të plotë të shërbimeve telekomunikuese në shtetet e ardhshme të zgjerimit të Bashkimit Evropian (BE). Siç shihet nga figura, liberalizimi i plotë i shërbimeve telekomunikuese ka përfunduar pothuajse në të gjitha shtetet rajonale. Figura 1: Liberalizimi i plotë i shërbimeve telekomunikuese (Burimi: Cullen International, Raporti II për monitorimin e tregut të komunikimeve elektronike, Korrik 2012) Gjatë periudhës raportuese, përkatësisht tremujorit të parë dhe të dytë të vitit 2012 janë licencuar gjithsej 8 ndërmarrje për ofrimin e shërbimeve telekomunikuese në territorin e Republikës së Kosovës, që shënon një rritje në numrin e përgjithshëm të licencave të lëshuara deri më tani (shih figurën 2). Faqe 9 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 10. 10. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 Licencat e lëshuara gjatë periudhës 2004- TM2/2012 Numri i Licencave 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL I ISP 0 3 0 5 2 1 2 26 8 47 VAS 0 1 1 6 5 0 4 12 0 29 Sherbime tel.Nderkombetare 0 0 1 3 0 1 0 1 0 6 Nyje Nderkombetare 0 0 0 2 2 0 0 2 0 6 Telefoni fikse 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 MNO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 MVNO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Figura 2 – Licencat e lëshuara gjatë periudhës 2004 deri TM2-2012 Tabela 1: Indikatorët Kryesor të Tregut të Shërbimeve Telekomunikuese Nr. Përshkrimi TM2- 2012 4. Numri i linjave të telefonisë fikse Numri i përdoruesve të telefonisë fikse Penetrimi i telefonisë fikse (%) për banorë Penetrimi i telefonisë fikse (%) për shtëpi Numri i përdoruesve të telefonisë mobile Penetrimi i telefonisë mobile (%) Numri i përdoruesve të internetit Penetrimi i shërbimeve të internet-it (%) për banorë Penetrimi i shërbimeve të internet-it (%) për shtëpi Te hyrat (€) 4.1. Telefonia fikse 4.2. Telefonia mobile 4.2.1. ARPU (€) 4.3. Linjat me qira 4.4. Qasja në internet 5. Investimet (€) 1. 1.1. 1.2. 1.3 2. 2.1. 3. 3.1. 3.2. TM1- 2012 Ndryshimi në krahasim me TM2 – TM1 2012 (%) TM2- 2011 Ndryshimi në krahasim me TM2 2011-2012 (%) 315,952 315,952 0.00% 315,952 0.0% 85,030 85,295 -0.31% 87,981 -3.5% 4.90 4.92 -0.41% 5.07 -3.5% 28.82 28.91 -0.31% 29.82 -3.5% 1,522,841 1,467,598 3.63% 1,410,644 7.4% 87.83 84.6 3.68% 81.36 7.4% 142,980 140,169 135,425 5.6% 8.25 8.08 2.06% 7.81 5.3% 48.45 47.50 1.96% 45.9 5.3% 55,115,791 4,626,280 45,822,266 10.03 52,612,898 4,639,545 43,184,498 9.81 397,274 541,796 4.54% -0.29% 5.76% 2.19% -36.38% 55,905,581 5,034,055.63 45,337,366 10.71 330,349 -1.4% -8.8% 1.1% -6.8% 16.8% 4,269,971 5,545,850 4,289,281 3,485,146 -0.45% 37.16% 5,203,811 4,532,931 -21.9% 18.3% 2% Faqe 10 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 11. 11. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 2.1. Pasqyra e të ardhurave nga shërbimet telekomunikuese Pjesa dërrmuese e të ardhurave nga shërbimet telekomunikuese vije nga telefonia mobile, që përbën rreth 83.14% në fund të gjashtë-mujorit të parë të vitit 2012 të të hyrave të përgjithshme nga shërbimet telekomunikuese. Të ardhurat nga telefonia fikse përbëjnë vetëm 8.39% të të hyrave të përgjithshme, ndërsa të ardhurat nga interneti përbëjnë rreth 7.75% në fund të gjashtë-mujorit të parë të vitit 2012. Pjesën e mbetur të të hyrave të përgjithshme e përbëjnë linjat me qera, të cilat kontribuojnë me të ardhura jo ndjeshme prej më pak se 1%. a) TM2 – 2012 b) TM1 – 2012 c) TM4 - 2011 Figura 3 – Shpërndarja e të hyrave sipas veprimtarisë 2.2. Investimet e bëra në rrjete dhe shërbime telekomunikuese Investimet e bëra nga operatorët e shërbimeve telekomunikuese në TM2-2012 kapin shifrën prej 5,545,850€, e që është një rritje e prej rreth 37% krahasuar me periudhën TM1-2012 ku investimet kanë kapur shifrën prej 3,485,146 €, përkatësisht janë rritur për 18% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2011. Faqe 11 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 12. 12. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 Figura 4 – Ndarja e investimet në sektorin telekomunikues për TM1 2011 – TM2 2012 Grafiku i mësipërm paraqet investimet e ndara sipas telefonisë mobile, fikse dhe internetit sipas periudhave raportuese respektive. Trendi i investimeve në telefoninë mobile në raport me telefoninë fikse dhe internet është dukshëm më i lartë, me ç’rast rritja e investimeve për këtë periudhë raportuese vjen kryesisht si rezultat i investimeve të larta nga ofruesit e shërbimeve të telefonisë mobile. Operatorët e telefonisë mobile përbëjnë pjesën dërrmuese prej 84.35% të investimeve të përgjithshme në fushën e telekomunikacionit gjatë TM2 2012. Përkundrazi, trendi i investimeve në telefoninë fikse dhe në internet gjatë periudhës TM1 2011 – TM2 2012 po vijon të bie në shkallë të lartë. Gjatë TM2 2012 investimet nga telefonia fikse përbëjnë vetëm 6.47% të investimeve të përgjithshme, ndërsa investimet nga ofruesit e shërbimeve të internetit përbëjnë vetëm 9.17% të investimeve. Faqe 12 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 13. 13. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 3. TELEFONIA FIKSE Tregu i Telefonisë fikse në Republikën e Kosovës po zhvillohet me ritme tejet të ngadalësuara. Porse dukuria e njëjtë po ngjan edhe në shtetet rajonale dhe ato evropiane gjatë viteve të fundit është vërejtur një ngadalësim, e sidomos në rritjen e penetrimit dhe në të hyrat e përgjithshme. ART-ja deri më tani ka liçensuar tre operatorë për ofrimin e shërbimeve telekomunikuese fikse në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Operatorët në fjalë janë:    PTK–Telefonia Fikse (Telekomi i Kosovës TK), i liçensuar me datën 30.07.2004, IPKO, i liçensuar me datën 08.09. 2006, dhe KONET, i liçensuar me 2 shkurt të vitit 2009. Prania e tre operatorëve në tregun e telefonisë fikse (dy aktiv duke ofruar shërbime, ndërsa KONET ofron linja me qera), na jep të kuptojmë se kemi të bëjmë me një liberalizim të plotë të shërbimeve të telefonisë fikse. Krahasuar me ritmet e zhvillimi e tregut të telefonisë mobile në Republikën e Kosovës, telefonia fikse edhe përkundër investimeve të bëra në këtë sektor, niveli i mbulimit të territorit dhe popullsisë është shumë i vogël, e si faktor kryesorë për shtrirjen e ulët të shërbimeve të telefonisë fikse në tërë territorin e Republikës së Kosovës mund të jenë: kompleksiteti i punëve, nevoja për investime të mëdha, kërkesa e ulët për shërbime të tilla, etj. 3.1. Numri përdoruesve të telefonisë fikse Bazuar në të dhënat e operatorëve deri më TM2-2012, rezulton se janë rreth 85,030 përdorues të telefonisë fikse, e cila ka një rënie jo të ndjeshme në numrin e përdoruesve. Nëse krahasojmë ecurinë e zhvillimit të këtij tregu gjatë periudhës TM1-2008 e deri më TM22012, rezulton që telefonia fikse nuk ka një zhvillim të qëndrueshëm, gjë e cila vërehet me lëvizjen e numrit të përdoruesve – rënies së vazhdueshme të tyre. Në tabelën 2 është paraqitur trendi i numrit të përdoruesve të telefonisë fikse nga TM1 2009 deri TM2 2012. Faqe 13 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 14. 14. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 Tabela 2: Numri i përdorueseve të telefonisë fikse (TM1-2009 deri TM2-2012) VITI 2009 2010 2011 Tremujori TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 Individual 76,870 77,490 77,608 75,393 76,766 75,557 74,628 74,133 74,539 71,999 Bizneset 6,679 6,624 6,644 6,691 6,855 17,244 14,088 14,239 14,150 Totali 83,549 84,114 84,252 82,084 83,621 92,801 88,716 88,372 88,689 2012 TM3 TM4 TM1 TM2 69,850 68,629 67,521 67,576 15,982 15,955 17,385 17,774 17,454 87,981 85,805 86,014 85,295 85,030 Norma e penetrimit të telefonisë fikse gjatë TM1 2012 dhe TM2 2012 ishte 4.92%, respektivisht 4.90%6 (Figura 3). Norma e penetrimit për banor të telefonisë fikse deri në fund të gjashtëmujorit të parë 2012 apo fundi i TM2 2012 ishte 4.90%7 (Figura 4), nivel ky që vazhdon të jetë shumë i ulët krahasuar me vendet e rajonit, në shtete në të cilat penetrimi sillet nga 10% në rreth 40% (Figura 5). 5.50% 5.00% 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% TM1 TM2 TM3 2009 TM4 TM1 TM2 TM3 2010 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 2011 TM1 TM2 2012 Penetrimi 4.04% 4.06% 4.07% 3.97% 4.04% 4.48% 4.29% 4.27% 5.12% 5.07% 4.95% 4.96% 4.92% 4.90% Figura 5: Penetrimi i telefonisë fikse gjatë periudhës TM1 2009 – TM2 2012 Në tabelën 3 janë dhënë përqindjet e shfrytëzuesve të telefonisë fikse sipas llojit të përdoruesve. Bazuar në të dhënat e paraqitura vërehet se përqindja e përdoruesve individual është më e lartë në krahasim me përqindjen e bizneseve, e cila gjatë këtij tremujori nuk ka pësuar ndryshime. 6 Në llogaritjen e penetrimit të telefonisë fikse që nga periudha TM1 2011 janë marrë për bazë rezultatet preliminare te të regjistrimit të popullsisë të publikuar nga ESK. 7 Në llogaritjen e penetrimit të telefonisë fikse që nga periudha TM1 2011 janë marr për bazë rezultatet preliminare te publikuar nga ESK Faqe 14 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 15. 15. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 Tabela 3: Përdoruesit e telefonisë fikse sipas kategorisë (TM1-2009 deri TM2 2012) Viti 2009 2010 2011 2012 Tremujori TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 Individual [%] 91.46 91.58 91.54 91.46 91.53 80.56 83.52 83.3 83.3 81.1 80.8 79.3 78.4 78.7 Bizneset [%] 8.54 8.42 8.46 8.54 8.47 19.44 16.48 16.7 16.7 18.9 19.2 20.7 21.6 21.3 Ave. (9) EU-27 40 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 HR IS MK ME RS TR AL BA RKS Dec-08 38.48 49.70 22.07 28.20 41.14 25.05 10.29 25.53 4.63 Dec-09 38.48 47.60 20.56 28.42 42.16 23.07 11.36 24.66 3.81 Dec-10 39.26 48.41 20.21 27.11 42.23 22.36 10.46 24.71 5.11 24.14 Dec-11 39.91 47.98 20.52 27.65 40.46 20.63 11.98 23.81 4.96 22.60 Figura 6: Numri i linjave fikse për 100 banorë (Burimi: Cullen International, Raporti 2, Korrik 2012) 3.2. Ndarja e tregut Ndarja e tregut mund të matet në mënyrë të ndryshme, sipas numrit të linjave, përdoruesve, minutave të trafikut, dhe të ardhurave. Në figurën 6 është paraqitur ndarja e tregut ndërmjet dy operatorëve të rrjetit dhe ofruesve të shërbimeve telekomunikuese fikse, në baze të përdoruesve dhe të hyrave. Edhe gjatë këtij tremujori PTK/TiK ka mbi 94% të tregut për nga numri i përdoruesve përkatësisht 97% në bazë të të hyrave të realizuara përmes ofrimit të këtyre shërbimeve. Operatori alternativ i shërbimeve të telefonisë fikse IPKO ka shënuar rënie të lehtë sa i përket numrit të përdoruesve dhe të hyrave që aktualisht ka pjesëmarrje në treg prej 5.5% të numrit të përdoruesve, respektivisht 3% për nga të hyrat. Dominimi i operatorëve ‘incumbent’ vërehet edhe në shtetet e tjera rajonale dhe evropiane, dhe arrin në kuotën mbi 80%. Faqe 15 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 16. 16. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 Figura 7 – Ndarja e tregut sipas përdoruesve dhe të të hyrave: TM1 2009 deri TM2 2012 Figura 8 – Të ardhurat e përgjithshme nga telefonia fikse 3.3. Trafiku i telefonisë fikse Në figurën 8 është paraqitur ecuria e trafikut të telefonisë fikse nga të dy operatorët aktiv në treg, PTK sh.a. dhe IPKO. Nga të dhënat e paraqitura mund të vërehet se trafiku i telefonisë fikse nga TM1-2008 deri me TM2-2012 karakterizohet me oscilime të vazhdueshme. Kjo dukuri mund të jetë rezultat i zëvendësimit dhe trendit gjithnjë në rritje të përdorimit të telefonisë mobile në raport me telefoninë fikse. Poashtu, ofertat me tarifa shumë të levërdishme nga operatorët dhe ofruesit e shërbimeve të telefonisë mobile, kanë ndrikuar që konsumatorët të zëvendësojnë shërbimet e telefonisë fikse me ato të telefonisë mobile. Faqe 16 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 17. 17. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 Nëse krahasohen të dhënat e trafikut në TM2-2011 në raport me TM2-2011 mund të vërehet se trafiku i telefonisë fikse ka shënuar rënie të ndjeshme prej 11.44%, ndërsa nëse i krahasojmë të dhënat e trafikut të TM1-2012 në raport me TM1-2012 po ashtu ka një rënie prej afro 5%. Minutat (në milion) 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 2009 TM3 2010 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 2011 TM1 TM2 2012 Trafiku total telefonik (në milion) 56.29 55.92 53.44 52.52 68.74 70.02 67.13 69.26 59.59 62.41 60.70 57.27 56.96 55.27 Figura 9: Totali i Trafikut (origjinimi dhe terminimi) i telefonisë fikse8 3.4. Struktura e thirrjeve në telefoninë fikse Në Figurën 9 është pasqyruar trafiku i detajuar telefonik sipas destinacionit të thirrjeve, i gjeneruar nga dy operatorët e rrjeteve dhe shërbimeve fikse, dhe atë:  trafiku brenda rrjetit;  trafiku drejt rrjeteve të tjerë fikse;  trafiku drejtë rrjeteve mobile; dhe  trafiku ndërkombëtarë. Gjatë TM2-2012 nga rrjetet fikse janë origjinuar 36.15 milion minuta, të cilat përbëjnë një rënie të lehtë prej 2.44% në krahasim me TM1-2012, përkatësisht rënie të ndjeshme prej 9.70% 14.27% në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak (TM2-2011). Pjesën më të madhe të trafikut të përgjithshëm në rrjetin e telefonisë fikse e përbën trafiku i origjinuar dhe terminuar brenda rrjetit me rreth 69.81% e trafikut, 1.25% trafiku drejt rrjeteve tjera fikse, kurse pjesën tjetër të trafikut e përbën trafiku drejt rrjetit mobil me rreth 22.71% si dhe pjesën e mbetur ai ndërkombëtarë me rreth 6.23%. Nëse krahasojmë trafikun e origjinuar gjatë periudhës TM2-2012 me periudhat e mëparshme raportuese, vërejmë një rritje të lehtë në trafikun drejtë rrjeteve mobile ndërsa rënie të ndjeshme të trafikut ndërkombëtarë, kurse trafiku drejt rrjeteve tjera fikse (off net) dhe brenda rrjetit (on-net) janë të luhatshme nga tremujori në tremujor. 8 Në raportet e kaluara tre-mujore është përsëritur një gabim në këtë grafik, për shkak që është paraqitur vetëm trafiku fiks i operatorit ‘incumbent’ TiK-PTK. Faqe 17 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 18. 18. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 Figura 10: Trafiku i origjinuar fiks sipas destinacioneve 100% 7% 8% 11% 10% 10% 9% 11% 10% 11% 10% 90% 2% 2% 2% 1% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 91% 90% 87% 90% 88% 90% 87% 88% 87% 87% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 2010 TM3 TM4 2011 nderkombëtare fikse TM1 TM2 2012 mobile Figura 11: Trafiku hyrës i telefonisë fikse Në Figurën 10 është pasqyruar trafiku i detajuar telefonik hyrës në rrjetet e dy operatorëve fiks sipas origjinës së thirrjeve:  nga rrjete të tjera fikse,  rrjetet mobile dhe  trafiku hyrës ndërkombëtar. Në këto të dhëna nuk janë përfshirë thirrjet brenda rrjetit. Faqe 18 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 19. 19. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 Në TM2-2012 në rrjetet fikse janë terminuar afro 19.2 milion minuta, që përbën një rënie për 2.63% në krahasim me tremujorin paraprak (TM1-2012) përkatësisht një rënie të ndjeshme prej 14.58% me periudhën e njëjtë të vitit 2011 (TM2-2011). Nga të dhënat e paraqitura në grafik vërehet se trafiku hyrës ndërkombëtar zotëron pjesën më të madhe të thirrjeve të terminuara me rreth 87%, që në këtë tremujor vërehet një trend i pandryshueshëm me tremujorët paraprak. 3.6. Operatorët e autorizuar/Liçensuar për ofrimin e shërbimeve të telefonisë fikse në Kosovë dhe Rajon Figura në vazhdim (fig. 11) paraqet Operatorët e liçensuar/autorizuar për ofrimin e shërbimeve të rrjetit të telefonisë fikse në vendet e Evropës Juglindore. Figura 12: Operatorët liçensuar/autorizuar për ofrimin e shërbimeve të rrejti të telefonisë fikse në vendet e Evropës Juglindore, (Burimi: Cullen internacional, Raporti 2, Korrik 2012) Në Figurën 12 janë dhënë Ofruesit e liçensuar/autorizuar të shërbimeve të telefonisë fikse në vendet e Evropës Juglindore. 98 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 67 45 45 32 30 5 5 HR IS 10 5 ME 6 6 MK TR Autorizuar AL 14 13 BA 3 2 RS Aktiv Faqe 19 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org XK
 20. 20. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 Figura 13: Operatorët liçensuar/autorizuar për ofrimin e shërbimeve të rrejti të telefonisë fikse në vendet e Evropës Juglindore (Burimi: Cullen internacional, Raporti 2, Korrik 2012) 3.7. Teknologjia e përdorur dhe infrastruktura PTK ka implementuar teknologjinë e rrjetit NGN (Next Generation Network), e cila mundëson integrimin e shërbimeve të zërit, internetit dhe TV. IPKO është operator alternativ për ofrimin e shërbimeve fikse përmes teknologjisë VOIP, e cila ofrimin e shërbimeve fikse e bënë nëpërmes të rrjetit kabllorë të shtrirë me investime të veta dhe për nevoja të shërbimeve brez-gjëra. Shërbimet e telefonisë fikse të operatorit IPKO funksionojnë kryesisht në vende (qytete të mëdha) me të mëdha, e në të cilat ofron edhe shërbimet e internet-it dhe TV kabllor. KONET është operatori i tretë i liçensuar për ofrimin e shërbimeve të telefonisë, i cili nuk ofron shërbime të telefonisë fikse, por vetëm shërbime të linjave me qira. 3.8. Tarifat 3.8.1. Tarifat lokale dhe nacionale Në figurën 13 janë paraqitur tarifat e operatorëve të telefonisë fikse për ‘peak’ dhe ‘off-peak’ brenda rrjetit dhe jashtë rrjetit. Siç edhe shihet nga figura ekziston një tarifë e vetme për thirrjet lokale dhe nacionale, për dallim nga vendet tjera ku këto tarifa ndryshojnë. Figura 14: Tarifat lokale dhe nacionale të telefonisë fikse Faqe 20 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 21. 21. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 3.8.2. Tarifat ndërkombëtare Në figurën 14 janë paraqitur tarifat për thirrjet ndërkombëtare të operatorëve të telefonisë fikse PTK sh.a dhe IPKO. Figura 15: Tarifat për thirrjet ndërkombëtare Siç edhe shihet nga figura e mësipërme, tarifat për thirrjet lokale dhe/ose nacionale janë shume të ulëta (nen nivelin e mesatares se BE) krahasuar me thirrjet ndërkombëtare të cilat mbesin mbi nivelin e mesatares se BE. Kjo dukuri përcjellët në shumicën e shteteve të cilat monitorohen nga Cullen International (CI), megjithatë në rastin e Kosovës kemi një dallim më të theksuar. 3.8.3. Tarifat e instalimit dhe mirëmbajtjes mujore Në figurën 15 janë dhënë tarifat e instalimit të qasjes në rrjetin publik telefonik për të dy operatorët aktiv në treg. Figura 16: Tarifat e instalimit të telefonisë fikse 2007-2012 Faqe 21 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 22. 22. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 Nga të dhënat e paraqitur në figurë vërehet se, nga viti 2008 tarifat e instalimit të qasjes kanë shënuar një rënie të ndjeshme në krahasim me vitin 2007. Përderisa në vitin 2007 për instalimin e një linje për përdoruesit rezident ishte 89 € në vitin 2008 kjo tarifë kishte zbritur në 8.62 € për qasje në rrjetin e PTK. Përdoruesit e telefonisë fikse për të njejtin shërbim i paguanin operatorit alternativ IPKO 8.70€. Figura 17: Tarifat e instalimit dhe mirëmbajtja mujore për shërbimet ISDN dhe produkti ekuivalent i ofruar përmes rrjetit kabllor Tarifa e qasjes në rrjet (mirëmbajtja mujore) sa i përket kategorisë së përdoruesve për qasjen ISDN gjegjësisht tarifa minimale për qasje në rrjet të PTK-TiK përmes ISDN BRA në vitin 2007 ishte 50€. Sa i përket qasjes përmes ISDN PRA, tarifa maksimale për qasje në rrjet e PTK-TK në vitin 2007 ishte 2,000€ , ndërsa për vitet 2008 e tutje ka shënuar rënie në 600€ gjegjësisht ka zbritur për 70%. Në anën tjetër, operatori alternativ i telefonisë fikse IPKO, për shërbimin ekuivalent (30B+1D) të ofruar përmes rrjetit kabllor, në vitin 2009 ka filluar të aplikoj tarifën për instalim prej 258.58€. E njëjta tarifë është aplikuar edhe për vitin 2010 (Figura 16). Tarifat e mirëmbajtjes mujore kanë pësuar ndryshim si në strukturë ashtu edhe në përmbajtje duke ju mundësuar grupeve të caktuara të konsumatoreve të përfitojnë nga ofrimi i produkteve në pako (bundle) gjegjësisht një tarifë të vetme për mirëmbajtje dhe shërbime të thirrjeve. Tarifa maksimale mujore e mirëmbajtjes së PTK-TiK në vitin 2007 ishte 5.5 € dhe përmbante 10 min thirrje lokale. Në vitet 2008, 2009 dhe 2010 kjo tarifë është ngritur në 21.7 € dhe si e tillë ofron kohe bisede pa limit në rrjetin fiks PTK-TiK. Sa i përket operatorit alternativ IPKO, ky operator aplikon tarifën mujore për mirëmbajtje prej 0.72€ në muaj (Figura 17). Faqe 22 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 23. 23. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 Figura 18: Tarifa e mirëmbajtjes mujore për shërbimet e telefonisë fikse 3.8.4. Tarifat me pakicë (‘retail’) në shtetet rajonale dhe më gjerë Tarifat lokale në shumicën e shteteve të Evropës Jug-Lindore (EJL) kanë qenë mjaft stabile që nga viti 2009. Në figurat në vazhdim janë paraqitur:     tarifat për thirrjet lokale prej 10 minutave nga operatori publik ‘incumbent’ brenda rrjetit (figura 18); tarifat për thirrjet nacionale prej 10 minutave nga operatori publik ‘incumbent’ brenda rrjetit (figura 19); tarifat e thirrjeve për thirrjet ndërkombëtare drejt UK për 10 minuta nga operatori publik (figura 20); tarifat e thirrjeve drejt rrjetit mobil (figura 21) nga rrjeti i telefonisë fikse. Faqe 23 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 24. 24. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 0.70 HR 0.60 IS MK 0.50 ME RS 0.40 TR 0.30 AL BA-bh 0.20 BA-ts 0.10 BA-ht RKS 0.00 Jun-06 Mar-07 Apr-08 Jan-09 Jul-10 Jun-11 EU-27 Mar-12 Figura 19: Tarifat e thirrjeve lokale prej 10 minutave brenda rrjetit fiks (Burimi: Cullen International, Raporti 2, Korrik 2012) 6.00 HR 5.00 IS MK 4.00 ME RS 3.00 TR 2.00 AL BA-bh 1.00 BA-ts BA-ht 0.00 Jun-06 Mar-07 Apr-08 Jan-09 Oct-09 Jul-10 Jun-11 Mar-12 RKS Figura 20: Tarifat e thirrjeve nacionale prej 10 minutave brenda rrjetit fiks (Burimi: Cullen International, Raporti 2, Korrik 2012) Faqe 24 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 25. 25. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 12.00 HR 10.00 IS MK 8.00 ME RS TR 6.00 AL BA-bh 4.00 BA-ts BA-ht 2.00 RKS EU-27 0.00 Jun-06 Mar-07 Apr-08 Jan-09 Oct-09 Jul-10 Jun-11 Mar-12 Figura 21: Tarifat e thirrjeve ndërkombëtare prej 10 minutave në drejtim të UK (Burimi: Cullen International, Raporti 2, Korrik 2012) 6.00 HR 5.00 IS MK 4.00 ME 3.00 RS TR 2.00 AL BA-bh 1.00 BA-ts 0.00 BA-ht Jun-06 Mar-07 Apr-08 Jan-09 Oct-09 Jul-10 Jun-11 Mar-12 RKS Figura 22: Tarifat e thirrjeve drejt rrjetit mobil nga operatori fiks publik (Burimi: Cullen International, Raporti I, Nëntor 2011) Faqe 25 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 26. 26. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 4. TELEFONIA MOBILE Momentalisht nё Kosovë ekzistojnë dy operatorë tё liçensuar tё telefonisë mobile (Standardi GSM 900/1800):  PTK/Vala i liçensuar më dt. 30 korrik 2004 (ART Nr.Prot.111/04) me periudhë vlefshmërie prej 15 vite, dhe  IPKO Telecommunications LLC (“IPKO”) i liçensuar më dt. 06 mars 2007 (ART Nr.Prot.77/07) me periudhë vlefshmërie prej 15 vite, krahas dy operatorëve të liçensuar MNO (Mobile Network Operator) të përmendur me lartë, janë liçensuar edhe dy operatorë tjerë mobil virtual (MVNO)9:  Dukagjini Telecommunications sh.a. (D3mobile) i liçensuar më dt. 24 qershor 2008 (ART Nr.Prot. 124/08) me një periudhë vlefshmërie prej 15 vite;  Dardafon.net L.L.C. (Z Mobile) i liçensuar më dt. 12 qershor 2008 (ART Nr.Prot. 112/08) me një periudhë vlefshmërie prej 15 vite. 4.1. Përdoruesit e telefonisë mobile Numri total i përdoruesve të telefonisë mobile në fund të gjashtë-mujorit të parë (TM2-2012) ka arritur në 1,522,841. Nga fig. 22 vërehet një trend luhatës i përdoruesve, porse krahasuar me TM2-2011, TM2-2012 ka shënuar një rritje prej 112,197 përdoruesish apo një rritje prej 7.37%. Figura 23: Numri përdoruesve mobil 2007 deri në TM2-2012 9 Operatori VALA ka marrëveshje komerciale me Z Mobile, ndërsa IPKO LLC me d3 Mobile. Faqe 26 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 27. 27. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% TM4 TM1 2007 Penetrimi 41% TM2 TM3 TM4 TM1 2008 47% 49% 52% TM2 TM3 TM4 TM1 2009 56% 56% 59% 63% TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 2010 66% 75% 71% 74% TM3 2011 70% TM4 TM1 TM2 2012 84.3% 81.4% 87.7% 85.3% 84.6% 87.8% Figura 24: Penetrimi i telefonisë mobile 4.2. Ndarja e tregut sipas përdoruesve Në figurat e paraqitura më poshtë janë dhënë detalet e ndarjes së tregut të katër operatorëve mobil për dy tre-mujorët TM1-2012 dhe TM2-2012. Figura 25 – Ndarja e tregut sipas përdoruesve TM4 2007 – TM2 2012 Figura 26 – Ndarja e tregut sipas te hyrave TM4 2007 – TM2 2012 Faqe 27 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 28. 28. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% TM4 TM1 2007 Me kontrate 1.75% TM2 TM3 TM4 TM1 2008 1.70% 2.83% 3.15% TM2 TM3 TM4 TM1 2009 3.36% 3.87% 4.04% 4.00% TM2 TM3 TM4 TM1 2010 3.88% 2.83% 3.58% 3.87% TM2 TM3 TM4 2011 4.10% 4.11% 4.24% 3.83% TM1 TM2 2012 4.17% 4.24% 5.11% Me parapagim 98.25% 98.30% 97.17% 96.85% 96.64% 96.13% 95.96% 96.00% 96.12% 97.17% 96.42% 96.13% 95.90% 95.89% 95.76% 96.17% 95.83% 95.76% 94.89% Figura 27 - Struktura e përdoruesve mobil prej TM4-2007 deri TM2-2011 Figura 28: Struktura e përdoruesve mobil (Burimi: Cullen internacional, Raporti 2, Korrik 2012) Faqe 28 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 29. 29. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 4.3. Të ardhurat e telefonisë mobile Figura 29: Të hyrat nga telefonia mobile Figura 30: Shpërndarja e thirrjeve telefonike mobile të origjinuara të cilat janë terminuara brenda rrjetit (‘mobile on-net) TM4 2007 deri më TM2-2012 Figura 31: Shpërndarja e thirrjeve telefonike të origjinuara në rrjetet mobil të cilat janë terminuar në rrjetin tjetër mobil (mobil off –net) TM4 2007 deri më TM2-2012 Faqe 29 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 30. 30. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 Figura 32: Shpërndarja e thirrjeve telefonike mobile të origjinuara të cilat janë terminuara në rrjetin fiks (‘Mobile to Fix calls’) TM4 2007 deri më TM2-2012 100% 90% 80% 70% 39.8% 60.8% 64.3% 67.7% 60% TM2 32.1% 37.0% 37.6% 37.7% 33.7% 41.7% 39.0% 37.6% 67.5% 65.1% 63.7% 63.8% TM1 32.5% 34.9% 36.3% 36.2% 60.2% 42.1% 67.9% 63.0% 62.4% 62.3% 66.3% 58.3% 61.0% 62.4% TM2 TM3 45.1% 76.3% 50% 40% 30% 20% 57.9% 39.2% 35.7% 32.3% 10% 54.9% 23.7% 0% TM4 2007 TM1 TM2 TM3 2008 TM4 TM3 TM4 TM1 2009 2010 Vala TM4 TM1 TM2 TM3 2011 TM4 TM1 TM2 2012 Ipko Figura 33: Shpërndarja e thirrjeve telefonike të origjinuara në rrjetet mobil të cilat janë terminuar në rrjetin ndërkombëtar (‘Mobile international calls’) TM4 2007 deri më TM2-2012 Faqe 30 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 31. 31. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 Figura 34 – Shpërndarja e trafikut të origjinuar nga Operartorët Virtual (MVNO) sipas destinacionit – Numeracioni MVNO Figura 35 - Shpërndarja e trafikut të origjinuar nga Operartorët Virtual (MVNO) sipas destinacionit – Numeracioni MVNO- drejt rrjetit të operatorit amë Faqe 31 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 32. 32. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 Figura 36 - Shpërndarja e trafikut të origjinuar nga Operartorët Virtual (MVNO) sipas destinacionit – Numeracioni MVNO- drejt rrjeteve tjera mobile Figura 37 - Shpërndarja e trafikut të origjinuar nga Operartorët Virtual (MVNO) sipas destinacionit – Numeracioni MVNO- drejt rrjeteve Fikse Faqe 32 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 33. 33. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 87.19% 85.36% 90.85% 91.90% 93.86% 95.28% 92.54% 87.74% 94.20% 95.04% Z Mobile D3 Mobile 40.00% 20.00% 12.81% 14.64% TM1 0.00% TM2 9.15% 8.10% 6.14% 4.72% 7.46% 12.26% TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 2010 2011 5.80% 4.96% TM1 TM2 2012 Figura 38 - Shpërndarja e trafikut të origjinuar nga Operartorët Virtual (MVNO) sipas destinacionit – Numeracioni MVNO- drejtë rrjeteve Ndërkombëtare Figura 39 - Trafiku hyrës mobil nga TM4 2007 deri më TM2-2012 Faqe 33 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 34. 34. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 100.00% 12.5% 90.00% 80.00% 15.1%16.6% 15.9% 18.5% 22.0%18.3%22.2% 23.0% 24.0%23.9%26.7%26.4%26.5%22.0% 32.5% 34.8% 48.4% 70.00% 60.6% 60.00% 50.00% Ipko 87.5% 40.00% 30.00% 84.9% 83.4% 78.0% 81.7% 77.8% 84.1% 77.0% 81.5% 67.5% 65.2% 76.0% 76.1% 73.3% 73.6% 73.5% 78.0% Vala 51.6% 20.00% 39.4% 10.00% 0.00% TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Figura 40 - Trafiku hyrës nga rrjeti fiks prej TM4 2007 deri më TM2-2012 100.00% 2.0% 80.00% 39.8% 42.1% 60.8% 64.3% 32.5% 34.9% 36.3% 36.2% 45.1% 41.7% 39.0% 37.6% 37.0% 37.6% 37.7% 33.7% 67.7% 76.3% 60.00% 98.0% 40.00% Vala 60.2% 57.9% 20.00% Ipko 35.7% 67.5% 65.1% 63.7% 63.8% 54.9% 66.3% 62.4% 63.0% 62.4% 62.3% 58.3% 61.0% 39.2% 32.3% 23.7% 0.00% TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Figura 41 - Trafiku hyrës nga rrjetet ndërkombëtare prej TM4 2007 deri më TM2-2012 Faqe 34 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 35. 35. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 100.0% 90.0% 80.0% 42.9% 43.0% 38.2% 38.4% 39.0% 39.3% 37.8% 35.3% 34.4% 36.2% 70.0% 60.0% 50.0% Ipko 40.0% 57.1% 57.0% 61.8% 61.6% 61.0% 60.7% 62.2% 64.7% 65.6% 63.8% TM1 30.0% TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 Vala TM2 20.0% 10.0% 0.0% 2010 2011 2012 Figura 42 - Trafiku në ardhje mobil nga TM4 2007 deri më TM2-2012 100.0% 90.0% 13.7% 11.0% 8.9% 12.9% 86.3% 89.0% 91.1% 87.1% 18.1% 14.1% 15.4% 14.7% 11.4% 11.3% 81.9% 85.9% 84.6% 85.3% 88.6% 88.7% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% Ipko Vala 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% TM1 TM2 TM3 2010 TM4 TM1 TM2 TM3 2011 TM4 TM1 TM2 2012 Figura 43 - Trafiku në ardhje nga rrjeti fiks prej TM4 2007 deri më TM2-2012 Faqe 35 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 36. 36. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 100.0% 90.0% 80.0% 29.7% 29.8% 28.1% 26.1% 27.0% 28.6% 29.2% 29.5% 28.3% 41.2% 70.0% 60.0% 50.0% Ipko 40.0% 30.0% 70.3% 70.2% 71.9% 73.9% 73.0% 71.4% 70.8% 70.5% 71.7% TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 TM3 TM4 TM1 TM2 58.8% Vala 20.0% 10.0% 0.0% TM1 2010 2011 2012 Figura 44 - Trafiku në ardhje nga rrjetet ndërkombëtare prej TM4 2007 deri më TM2-2012 4.4. Tarifat Operatorët e telefonisë mobile (MNO dhe MVNO) kanë programe të ndryshme tarifore për grupe të caktuara përdoruesish, prandaj krahasimi i tyre është tejet i komplikuar. Për krahasim duhet të marrim parasysh një numër mjaft të madh parametrash, duke përfshirë tarifat për thirrjet ‘peak’ dhe ‘off-peak’, thirrjet dhe SMS falas që ofrohen në paketa të ndryshme, tarifat në varësi të volumit të trafikut, tarifat e SMS, tarifat për thirrje brenda rrjetit ‘on-net’, tarifat për thirrje në rrjetet tjera mobile ‘off-net’, tarifat për thirrjet në rrjetet fikse, tarifat e aktivizimit, etj. Për qëllime të krahasimit të këtyre tarifave në praktikë përdoren shportat e përdorimit sipas modelit të OECD të cilat në vete përfshijnë: 1) “përdorues të ulët" - një përkufizim që përfshin 30 thirrjet në muaj plus 33 mesazhe SMS, 1 MMS dhe mesash zanor 2) “përdorues i mesëm” - 65 thirrje në dalje , 50 SMS , MMS dhe mesash zanor 3) “përdorues të lartë” - 140 thirrje dhe 55 SMS, MMS dhe mesash zanor Në figurën 44 janë paraqitur shportat e përdorimit të telefonisë mobile të katër operatorëve mobil në Kosovë sipas modelit të OECD (ang. OECD Mobile basket) Faqe 36 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 37. 37. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 Figura 45: Shporta e tarifave të përdoruesve sipas OECD Në figurat 45, 46, dhe 47 janë dhëne shportat e tarifave të përdorimit të telefonisë mobile në vendet e Evropës Juglindore. Tarifat e shportës se “përdoruesve të ulët” në Kosovë gjatë vitit 2011 ka qenë në 5.9€ dhe është nënë mesataren e vendeve të Evropës Juglindore e cila sillet rreth në 8.47 € Shporta e “Përdoruesve mesatar ” në Kosovë është 14.6 € mesatarja e vendeve Evropës Juglindore 21.28€ dhe shporta mesatare e “përdoruesve të lartë” sillet rreth 27€ në Kosovë dhe 39.2€ mesatarja e vendeve tjera të Evropës Juglindore. Figura 46: Shporta e tarifave për përdorues të ulët (Low usage basket) (Burimi: Cullen internacional, Raporti 2, Korrik 2012) Faqe 37 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 38. 38. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 Figura 47: Shporta e tarifave për përdorues mesatar (medium usage basket) (Burimi: Cullen internacional, Raporti 2, Korrik 2012) Figura 48: Shporta e tarifave për përdorues të lartë ‘high usage basket’ (Burimi: Cullen internacional, Raporti 2, Korrik 2012) 4.4.1. Tarifat e thirrjeve kombëtare Në figurat 48 dhe 49 janë paraqitur tarifat bazike të thirrjeve me pakice të operatorëve mobil për ‘peak’ dhe ‘off-peak’. Faqe 38 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 39. 39. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 Figura 49: Tarifat e thirrjeve kombëtare për ‘peak’ Figura 50: Tarifat e thirrjeve kombëtare për ‘off-peak’ 4.4.2. Tarifat e thirrjeve ndërkombëtare Në figurën 54 janë paraqitur tarifat e thirrjeve ndërkombëtare, përkatësisht drejt vendeve të regjionit dhe disa shteteve tjera evropiane. Faqe 39 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 40. 40. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 Shqipëri Maqedoni Mali i Zi Kroaci Turqi Serbi Germani itali Francë Peak Off peak Peak Off peak Peak Off peak Peak Off peak Zvicër Mbretri e Bashkuar SHBA Vala Ipko D3 Z Mobile Figura 51: Tarifat e thirrjeve ndërkombëtare 4.4.3. Tarifat e për SMS Në figurën 51 janë paraqitur tarifat për dërgimin e SMS kombëtar dhe ndërkombëtarë, për të 4 operatorët mobil. Figura 52: Tarifat e dërgimit të SMS–ve Faqe 40 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 41. 41. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 4.4.4. Tarifat e Roamingut Në figurën e mëposhtëme janë paraqitur tarifat e origjinimit të thirrjeve kur përdoruesit janë në roaming dhe origjinojnë thirrje roaming, si dhe tarifat e pranimit të thirrjeve kur përdoruesit janë në vendet e përshkruara rajonale dhe më gjerë. Figura 53: Tarifat e origjinimit të thirrjeve kur përdoruesit janë në roaming dhe origjinojne thirrje roaming 4.4.5. Tarifat e terminimit Në figurën 53 janë dhënë tarifat e terminimit të thirrjeve mobile dhe fikse të operatorëve të vendeve të Evropës Juglindore. Nga të dhënat e paraqitura në figure vërehet se tarifat e terminimit të thirrjeve në Kosovë janë në prag të mesatares së vendeve të BE-27 dhe nën mesataren e vendeve të Evropës Juglindore. Faqe 41 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 42. 42. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 Figura 54: Tarifat e pranimit të thirrjeve kur përdoruesit janë në roaming dhe origjinojne thirrje roaming Aktualisht, tarifat e terminimit të thirrjeve mobile në Kosovë janë 6.3 euro/cent për minutë. Eliminimi i asimetrisë në terminimin e thirrjeve ndërmjet operatorëve mobil në Kosovë dhe caktimi i tarifave konkurruese, krijon një ambient dhe kushte të favorshme për një konkurrencë efektive në treg. From a fixed network EU-27: 5.46€/cent HR T-Mobile Hrvatska HR VIPnet HR Tele2 IS Siminn IS Vodafone IS Nova IS IMC/Alterna ME Telenor ME Crnogorski… ME m:tel MK T-Mobile MK ONE MK VIP TR Turkcell TR Vodafone TR Avea AL AMC AL Vodafone AL Eagle Mobile AL Plus… BA BH Telecom BA Telekom Srpske BA HT Mostar RS mt:s RS Telenor RS VIP mobile XK Vala XK Ipko 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 From a mobile network Figura 55: MTR në shtetet e Evropës Juglindore dhe BE-27 (Burimi: Cullen internacional, Raporti 2, Korrik 2012) Faqe 42 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 43. 43. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 Nga të dhënat në grafik vërehet se në të gjitha vendet e Evropës juglindore tarifat e terminimit janë të njëjta, gjersa një asimetri e tarifave të terminimit në mes të operatorëve mobil dhe fiks është e pranishme në Kosovës dhe i njëjti fenomen paraqitet dhe në Serbi por me një diferencë më të vogël. Në figurën në vijim është paraqitur shkalla e zvogëlimit tarifave të terminimit në shtetet evropiane10, nga data 1 janar 2006 deri me 1 korrik 201011. Figura 56: Shkalla e zvogëlimit të tarifave të terminimit të thirrjeve mobile në shtetet evropiane (Burimi: BEREC; MTR Benchmark snapshot 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) Mesatarja e thjeshtë e terminimeve mobile në Kosovë nga data 12 dhjetor 2007 deri më tani është zvogëluar me një ritëm të kënaqshëm, e që në vitin 2007 (fillim të vitit 2008) kanë qenë nën mesataren e shteteve të BE-së. Në figurën 56 është paraqitur shkalla e zvogëlimit të MTR në Kosovë nga viti 2008 deri më tani. 10 11 "Body of European Regulators for Electronic Communications.” Web. <http://www.erg.eu.int/>. Mesatarja e thjeshtë (ang. ‘Simple average’) Faqe 43 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 44. 44. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 0.09 0.08 0.07 Euro/min 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0 01 Korrik 2008 01 janar 2009 01 korrik 2009 01 janar 2010 01 Prill 2010 Peak 0.0831 0.0802 0.069 0.0689 0.063 Off-peak 0.0734 0.0717 0.0608 0.0607 0.063 Total 0.0782 0.0759 0.0649 0.0648 0.063 Figura 57: Shkalla e zvogëlimit të tarifave të terminimit të thirrjeve mobile në Kosovë Nga figura e mësipërme vërejmë se trendi i zvogëlimit të MTR është 8.3% në periudhën 12/12/2007 - 01/10/2008 dhe ka vazhduar trendin e zvogëlimit deri në 20.6% në periudhën 01/10/2008- 01.04.2009. Ky zvogëlimi i MTR në Kosovë na bënë të kuptojmë se kemi të bëjmë me një treg i cili prej ditës në ditë po lëvizë drejt pjekurisë dhe konkurrencës së shëndoshë duke hapur rrugë paraqitjes se ofertave/produkteve të reja nga të cilat përfitues nuk janë vetëm operatorët por edhe konsumatorët. 4.5. Mbulueshmëria dhe elementet e rrjetit Aktualisht, mbulueshmëria ka arritur nivelin në rreth 99% të popullsisë në nivel vendi dhe rreth 88% sa i përket territorit. Numri i stacioneve transmetuese për momentin është rreth 721 (BTS). Teknologjia që përdoret është EDGE, e cila mundëson ofrimin e shërbimeve të internetit përveç atyre të zërit dhe shërbimeve MMS (krahas atyre SMS). Faqe 44 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 45. 45. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 Figura 58: Mbulueshmëria e operatorëve mobil Figura 59: Tarifat e pranimit të thirrjeve jashtë vendit Faqe 45 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 46. 46. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 Figura 60: Tarifat e origjinimit të thirrjeve ‘roaming’ – drejt rrjetit amë Faqe 46 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 47. 47. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 5. INTERNETI Qasja në internet për qytetarët e Republikës së Kosovës ofrohet nga 48 ndërmarrje të liçensuara, 5 prej tyre kanë qasje të drejtpërdrejt në daljet ndërkombëtare ‘International Gateway’, dhe u ofrojnë qasje në rrjetin e internetit të ISP-ve më të vogla, të cilët veprojnë në rajone të ndryshme të Kosovës. Gjithashtu, gjatë TM2-2012, shërbimet brez-gjera ‘broadband’ të Internetit vazhdojnë të kenë rritje të numrit të përdoruesve (shih figurën 60). 5.1. Numri i përdoruesve me qasje brez gjere 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 - 138,723 136,711 103,040 97,338 2007 126,415 2008 2009 104,365 133,425 135,425 136,867 145,348 141,519 142,980 105,061 TM1 2010 TM2 2010 TM3 2010 TM4 2010 TM1 2011 TM2 2011 TM3 2011 TM4 2011 TM1 2012 TM2 2012 Totali i perdor. te internetit Figura 61: Numri i përgjithshëm i përdoruesve të internetit Sipas të dhënave zyrtare më të fundit të raportuara nga operatorët, numri i familjeve që kanë qasje në Internet me brez të gjerë është afërsisht 48.45%. Bazuar në këto të dhëna, penetrimi i internetit në TM2-2012 (të dhënat e fundit të azhurnuara) për banor rezulton të jetë 8.25%. 60.00% 45.22% 45.90% 46.38% 50.00% 49.26% 47.96% 48.45% 39.64% 39.06% 36.12% Penetrimi 40.00% 30.00% Penetrimi per shtëpi % 29.44% 29.82% 30.02% 27.81% 20.00% 10.00% Penetrimi per 100 banorë 4.70% 6.70% 6.60% 2008 2009 4.98% 5.04% 5.08% 6.11% 7.69% 7.81% 7.89% 8.38% 8.16% 8.25% 0.00% 2007 TM1 2010 TM2 2010 TM3 2010 TM4 2010 TM1 2011 TM2 2011 TM3 2011 TM4 2011 TM1 2012 TM2 2012 Figura 62: Penetrimi i shërbimeve të internetit 2007-TM2-2012 Faqe 47 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 48. 48. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 Dec-09 Dec-10 Dec-11 6.2% 7.7% 8.3% 7.6% 10.2% 11.2% 9.6% 10.3% 10.3% 9.4% 10.6% 10.9% 8.3% 11.3% 13.6% 8.0% 11.8% 13.4% 11.1% 12.8% 13.7% 13.0% 14.0% 14.6% 13.0% 14.9% 15.6% XK BA TR Avg-9 ME RS MK RO* BG* 20% 10% 5% 3.5% 3.6% 4.5% 15% 22.9% 24.1% 23.9% 25% 16.0% 18.7% 19.5% 30% 18.7% 20.6% 21.4% 35% 24.8% 26.6% 27.2% 40% 0% AL HR HU* SI* EU-27 Figura 63: Penetrimi i shërbimeve brez-gjera fikse të internetit në Shtetet e Evropës Juglindore dhe mesatarja e Vendeve të BE-27 (Burimi: Cullen International, Raporti 2, Korrik 2012) 5.2. Ndarja e tregut Për dallim nga shtetet tjera rajonale dhe ato të BE-së, shumica e tregut të internetit në Kosovë zotërohet nga operatorët alternativ. Në figurat e mëposhtme (63 dhe 64) është paraqitur ndarja e tregut për periudhat TM1-2012 dhe TM2-2012. Në TM2-2012 IPKO zotëron rreth 51.06%, PTK/TK zotëron rreth 25.89%, kurse Kujtesa.net zotëron 16.76% pjesë të tregut bazuar në qasjen e ofruar në këtë shërbim për përdoruesit fundor (shih tabelën 4). Kujtesa , 18.22% Tjerë , 4.38% PTK, 25.95% Kujtesa , 16.76% Tjerë , 6.30% PTK, 25.88% IPKO, 51.05% IPKO, 51.44% Figura 64: Ndarja e tregut të shërbimeve të internetit TM1-2012 Figura 65: Ndarja e tregut të shërbimeve të internetit TM2-2012 Faqe 48 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 49. 49. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 5.3. Përdoruesit sipas operatorëve (ISP) Tabela 4: Numri i përdoruesve me qasje brez-gjerë në Internet (TM1 2010 – TM2 2012) TM1 2010 TM2 2010 TM3 2010 TM4 2010 TM1 2011 TM2 2011 TM3 2011 TM4 2011 TM1 2012 TM2 2012 PTK 32745 34068 35498 35,807 37,105 37,634 37,090 36,432 36,726 37,009 IPKO 50298 50298 47685 64,861 67,010 68,967 70,003 73,354 72,803 72,997 Kujtesa 18983 18691 20638 24,202 23,448 24,543 24,793 27,331 24,439 23,964 Artmotion 147 157 150 164 181 189 192 203 217 233 Vip Trading 109 264 228 377 351 295 342 520 388 405 Ati-Kos 235 260 280 335 355 375 395 415 447 477 - - - - 4975 3422 4052 4988 5149 7895 103,040 104,365 105,061 126,415 133,425 136,867 143,243 140,169 142,980 ISP tjerë TOTALI 135,425 5.4. Teknologjitë e përdorura Lidhjet e internetit për përdoruesit nëpërmjet modemit kabllor është teknologjia më dominuese me rreth 98.8 mijë përdorues të tillë. Qasja në internet përmes teknologjisë ADSL deri në fund të TM2-2012 është rreth 37 mijë përdorues, nga të cilët rreth 94% janë përdorues individual, kurse pjesa tjerët prej rreth 6% janë përdorues të biznesit. Të dhënat e gjashtë-mujorit të parë të këtij viti për shërbimet e Internetit tregojnë për një renie të përdoruesve të internetit nëpërmjet ADSL–it, e cila krahasuar me tre-mujorët paraprak (TM1-2011 dhe TM2-2011) ka një rënie prej 1.66% në TM2-2012, respektivisht ka rënie prej 1.02% në TM1-2012. Teknologjia pa tela ‘wireless’ kryesisht dominon në zonat rurale, dhe shfrytëzohen brezet e paliçensuara frekuencore 2.5GHz dhe 5GHz. Këto shërbime ofrohen nga ofruesit e vegjël të shërbimeve të internetit, dhe shpejtësia mesatare është rreth 256kbps. Faqe 49 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 50. 50. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 6. LINJAT ME QIRA Aktualisht operatorët, të cilët ofrojnë linja me qira janë: PTK sh.a, IPKO, Kujtesa.net dhe Konet. Në figurat në vazhdim janë tarifat në nivel kombëtar të linjave me qira për kapacitetin prej 2Mbps dhe 34Mbps, për shtetet rajonale dhe me gjerë. Figura 66: Tarifat vjetore për kapacitetin prej 2Mbps për linjat me qira me pakicë prej 2 km në shtetet rajonale (Burimi: Cullen International, Raporti 2, Korrik 2012) Figura 67: Tarifat vjetore për kapacitetin prej 34 Mbps për linjat me qira me pakicë prej 2 km në shtetet rajonale (Burimi: Cullen International, Raporti 2, Korrik 2012) Faqe 50 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 51. 51. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 ANEKSI 1 A. Përmbledhje e indikatorëve të tregut të telekomunikacionit Përshkrimi TM2- 2012 TM1- 2012 TM2- 2011 Ndryshimi në krahasim me TM2 –TM1 2012 (%) Ndryshimi në krahasim me TM2 2012-2011 (%) Shërbimet e telefonisë fikse Numri i përdoruesve të telefonisë fikse Biznes 85,030 85,295 87,981 -0.31% -3.5% 17,454 17,774 15,982 -1.80% 9.21% Familjare 67,576 67,521 71,999 0.08% -6.14% 4.90% 4.92% 5.07% -0.41% -3.5% 618 618 618 - - Penetrimi i telefonisë fikse Numri i kabinave telefonike Shërbimet e telefonisë mobile Numri i përdoruesve të telefonisë mobile 1,522,841 1,467,598 1,410,644 3.63% 7.40% Me parapagim (Prepaid) 1,445,056 1,405,408 1,350,892 2.82% 6.97% Me kontratë (Postpaid) 77,785 62,190 59,752 25.08% 30.18% Penetrimi i telefonisë mobile (%) 87.83 84.60 81.36 3.68% 7.4% ARPU (€) 10.03 9.81 10.71 2.19% -6.8% 135,425 2.00% 5.6% 7.81 2.06% 5.3% 4.54% Shërbimet e internetit Numri i përdoruesve të internetit Numri i përdoruesve të internetit (%) 142,980 8.25 140,169 8.08 Të hyrat Te hyrat (ne mije €) Telefonia fikse Telefonia mobile Linjat me qira Qasja në internet 55,115,791 52,612,898 4,626,280 4,639,545.10 55,905,581 5,034,055.63 -0.29% -1.4% -8.8% 45,822,266 43,184,498 45,337,366 5.76% 1.1% 397,274 541,796 -36.38% 16.8% 4,269,971 4,289,281 330,349 5,203,811 -0.45% -21.9% Faqe 51 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 52. 52. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 ANEKSI 2 A. Tabela e numrit të linjave të telefonisë fikse sipas ekonomive familjare dhe popullsisë sipas Komunave deri në TM2 2012 KOMUNA Deçan Dragash Ferizaj Fushë Kosovë Gjakovë Gjilan Gllogoc Graçanicë Hani i Elezit Istog Junik Kaçanik Kamenicë Klinë Kllokot Leposaviq Lipjan Malishevë Mamushë Mitrovicë* Novobërdë Obiliq Partesh Pejë Podujevë Prishtinë Prizren Rahovec Ranillug Shtërpcë Shtime Skenderaj Suharekë Viti Vushtrri Zubin Potok Zveçan NUMRI I LINJAVE 2,390 800 1,511 5,496 2,918 5,586 5,345 689 226 1,771 0 648 1,319 879 0 2,164 308 142 5,630 71 1,274 542 5,255 1,593 23,856 6,757 1,375 0 9 1,334 764 872 1,164 2,347 - POPULLSIA BANESAT 38,984 33,584 108,690 34,718 94,158 90,015 58,579 11,006 9,389 39,294 6,078 33,454 35,600 37,585 2,551 57,474 54,664 5,513 71,601 6,720 21,548 1,787 95,723 87,933 198,214 178,112 55,053 3,785 6,913 27,288 51,317 59,702 46,959 69,881 - EKONOMITË 7,230 9,773 25,275 9,495 21,633 23,186 11,803 3,250 1,717 9,320 910 7,209 8,161 7,481 726 13,705 8,844 628 17,156 2,495 5,363 629 24,081 17,578 58,849 37,557 10,769 1,312 2,183 6,074 10,311 12,679 11,218 14,859 - FAMILJARE 5,735 6,094 18,318 6,553 16,181 17,048 8,801 2,458 1,449 6,742 768 5,544 6,184 5,651 509 9,470 6,887 564 13,087 1,445 3,848 418 17,492 13,316 40,292 29,458 8,028 932 1,473 4,150 7,743 9,132 7,513 11,787 - TELEDENSITETI /PENETRIMI PER % BANORË 6% 2% 1% 16% 3% 6% 9% 6% 2% 5% 0% 2% 4% 2% 0% 4% 1% 3% 8% 1% 6% 30% 5% 2% 12% 4% 2% 0% 0% 5% 1% 1% 2% 3% - Faqe 52 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org PENETRIMI PËR SHTËPI 41.67% 13.13% 8.25% 83.87% 18.03% 32.77% 60.73% 28.03% 15.60% 26.27% 0.00% 11.69% 21.33% 15.55% 0.00% 22.85% 4.47% 25.18% 43.02% 4.91% 33.11% 129.67% 30.04% 11.96% 59.21% 22.94% 17.13% 0.00% 0.61% 32.14% 9.87% 9.55% 15.49% 19.91% -
 53. 53. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 GJITHSEJ 85,035 1,733,872 403,459 295,070 4.90% 28.82% B. Tabela e numrit të përdoruesve të Internetit sipas ekonomive familjare dhe popullsisë sipas Komunave deri në TM2 2012 KOMUNA Deçan Dragash Ferizaj Fushë Kosovë Gjakovë Gjilan Gllogoc Graçanicë Hani i Elezit Istog Junik Kaçanik Kamenicë Klinë Kllokot Leposaviq Lipjan Malishevë Mamushë Mitrovicë* Novobërdë Obiliq Partesh Pejë Podujevë Prishtinë Prizren Rahovec Ranillug Shtërpcë Shtime Skenderaj Suharekë Viti Vushtrri Zubin Potok Zveçan GJITHSEJ PENETRIMI / TELEDENSITETI PENETRIMI PËRDORUESVE NUMRI I 2,097 859 1,736 9,789 11,377 8,612 9,673 198 162 1,966 599 1,565 3,129 1,515 99 6 1,765 488 124 8,235 35 1,113 0 9,124 3,761 36,533 14,584 4,016 0 15 1,203 693 2,097 1,928 4,023 3 6 143,128 5.38% 2.56% 1.60% 28.20% 12.08% 9.57% 16.51% 1.80% 1.73% 5.00% 9.86% 4.68% 8.79% 4.03% 3.88% 3.07% 0.89% 2.25% 11.50% 0.52% 5.17% 0.00% 9.53% 4.28% 18.43% 8.19% 7.29% 0.00% 0.22% 4.41% 1.35% 3.51% 4.11% 5.76% 8.25% 36.56% 14.10% 9.48% 149.38% 70.31% 50.52% 109.91% 8.06% 11.18% 29.16% 77.99% 28.23% 50.60% 26.81% 19.45% 18.64% 7.09% 21.99% 62.93% 2.42% 28.92% 0.00% 52.16% 28.24% 90.67% 49.51% 50.02% 0.00% 1.02% 28.99% 8.95% 22.96% 25.66% 34.13% 48.51% PËR SHTËPI POPULLSIA BANESAT 38,984 33,584 108,690 34,718 94,158 90,015 58,579 11,006 9,389 39,294 6,078 33,454 35,600 37,585 2,551 57,474 54,664 5,513 71,601 6,720 21,548 1,787 95,723 87,933 198,214 178,112 55,053 3,785 6,913 27,288 51,317 59,702 46,959 69,881 1,733,872 7,230 9,773 25,275 9,495 21,633 23,186 11,803 3,250 1,717 9,320 910 7,209 8,161 7,481 726 13,705 8,844 628 17,156 2,495 5,363 629 24,081 17,578 58,849 37,557 10,769 1,312 2,183 6,074 10,311 12,679 11,218 14,859 403,459 Faqe 53 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org EKONOMITË FAMILJARE 5,735 6,094 18,318 6,553 16,181 17,048 8,801 2,458 1,449 6,742 768 5,544 6,184 5,651 509 9,470 6,887 564 13,087 1,445 3,848 418 17,492 13,316 40,292 29,458 8,028 932 1,473 4,150 7,743 9,132 7,513 11,787 295,070
 54. 54. PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 ANEKSI 3 Licencat 1 1 Licencë për Shërbime të Telefonisë Fikse 30.07.2004 2 1 Licencë për Shërbime Telekomunikuese Mobile - GSM 30.07.2004 3 1 Autorizim për Ofrimin e Shërbimeve të Internetit 18.05.2005 4 4 1 Licencë për shërbime me Vlerë të shtuar 31.01.2012 5 1 2 Autorizim për Ofrimin e Shërbimeve të Internetit 18.05.2005 2 2 Licencë për Shërbime të Telefonisë Fikse 08.09.2006 3 2 Licencë për Shërbime Telekomunikuese Mobile - GSM 06.03.2007 8 4 1 Licencë për Shërbime Telekomunikuese Ndërkombëtare 26.03.2007 9 5 2 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar 26.03.2007 18.05.2005 Nr Ndërmarrjet Nr. Licencave A. Regjistri i Ndërmarrjeve të Liçensuar nga ART për Operimin e Rrjetave dhe ofrimin e Shërbimeve Telekomunikuese Publike Ndërmarrja e Licencuar 1 2 3 1 Posta dhe Telekomi i Kosovës sh.a. 6 7 2 IPKO Telecomunication LLC Lloji i Shërbimit të licencuara / Autorizuar Data e Licencimit 10 3 Kujtesa.net LLC 1 3 Autorizim për Ofrimin e Shërbimeve të Internetit 11 4 N.T.SH. Media Projekt 1 3 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar 5 Aurora Israphone sh.p.k 1 2 Licencë për Shërbime Telekomunikuese Ndërkombëtare 18.07.2006 2 4 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar 18.07.2006 6 TVN Cablenet sh.p.k. 1 4 Licencë për Shërbime të Internetit 19.01.2007 1 5 Licencë për Shërbime të Internetit 09.05.2007 2 3 Licencë për Shërbime Telekomunikuese Ndërkombëtare 09.05.2007 3 1 Licencë për Nyje dhe Pajisje Telekomunikuese Ndërkombëtare 09.05.2007 18 4 5 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar 09.05.2007 19 1 6 Licencë për Shërbime të Internetit 18.05.2007 2 4 Licencë për Shërbime Telekomunikuese Ndërkombëtare 18.05.2007 3 2 Licencë për Nyje dhe Pajisje Telekomunikuese Ndërkombëtare 18.05.2007 4 6 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar 18.05.2007 12 13 14 15 16 17 7 IPSWISS sh.p.k. 20 21 8 V.I.P. Trading & Albi 22 14.10.2005 11.03.2011 23 9 Kristal Services 1 7 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar 13.06.2007 24 10 Call Center Kosova sh.p.k. 1 8 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar 13.06.2007 Faqe 54 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 55. 55. Nr. Licencave Nr Ndërmarrjet Licencat PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 25 11 ZERO POZITIVE 1 9 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar 07.09.2007 26 12 Broadband Kosova 1 7 Licencë për Shërbime të Internetit 06.11.2007 27 13 MEDIA PLUS 1 10 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar 28 14 N.SH.T. ATI-KOS 1 8 Licencë për Shërbime të Internetit 14.12.2007 29 15 MCMnet 1 9 Licencë për Shërbime të Internetit 20.03.2008 30 16 Dardafon.net LLC 1 1 Licencë për Sherbime MVNO (Mobile Virtual Network Operator) 12.06.2008 31 17 Dukagjini Telecommunications sh.p.k. 1 2 Licencë për Sherbime MVNO (Mobile Virtual Network Operator) 24.06.2008 1 10 Licencë për Shërbime të Internetit 09.07.2008 18 N.P.SH. ARTMOTION 2 3 Licencë për Nyje dhe Pajisje Telekomunikuese Ndërkombëtare 09.07.2008 34 19 GROTING sh.p.k. 1 11 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar 19.08.2008 35 20 Initial Services 1 12 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar 21.08.2008 21 ALBAMEX sh.p.k. 1 4 Licencë për Nyje dhe Pajisje Telekomunikuese Ndërkombëtare 13.10.2008 1 13 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar 13.10.2008 Ndërmarrja e Licencuar 32 33 36 37 Lloji i Shërbimit të licencuara / Autorizuar Data e Licencimit 03.12.2007 38 22 GRAND MEDIA 1 14 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar 03.11.2008 39 23 FAST EUROPE VENTURES LLC 1 15 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar 10.12.2008 1 3 Licencë për Shërbime të Telefonisë Fikse 02.02.2009 2 5 Licencë për Shërbime Telekomunikuese Ndërkombëtare 02.02.2009 3 5 Licencë për Nyje dhe Pajisje Telekomunikuese Ndërkombëtar 02.02.2009 1 11 Licencë për Shërbime të Internetit 08.12.2009 40 41 24 Konet sh.p.k 42 43 25 ITS Faqe 55 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 56. 56. Nr. Licencave Nr Ndërmarrjet Licencat PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 44 26 Automatika 1 16 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar 29.01.2010 45 27 Telcom International Group 1 12 Licencë për Shërbime të Internetit 09.03.2010 46 28 ITT DINO 1 13 Licencë për Shërbime të Internetit 22.03.2010 47 29 LEELOO 1 17 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar 22.04.2010 48 30 Operatorico sh.p.k. 1 18 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar 12.11.2010 49 31 NTH Media sh.p.k 1 19 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar 14.12.2010 50 32 Pronto Kompjuteri d.o.o. 1 20 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar 14.03.2011 51 33 N.SH. New Promotion-K 1 21 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar 31.03.2011 52 34 N.SH. MEBI Communication 1 14 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Pejë 01.04.2011 35 Kosova Communications sh.p.k. 1 6 Licencë për Nyje dhe Pajisje Telekomunikuese Ndërkombëtar 05.04.2011 2 6 Licencë për Shërbime Telekomunikuese Ndërkombëtare 05.04.2011 53 54 Ndërmarrja e Licencuar Lloji i Shërbimit të licencuara / Autorizuar Data e Licencimit 55 36 N.SH. Drinia Net 1 15 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Prizren 19.04.2011 56 37 N.T.SH. KAYALAR 1 22 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar 22.04.2011 57 38 N.T.SH. Elcom - F 1 16 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Pejë 27.04.2011 58 39 N.T. Orange Net 1 17 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Gjilan 27.04.2011 59 40 Cacttus 1 23 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar 28.04.2011 60 41 Albi@Net 1 18 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Prizren, Pejë 29.04.2011 42 N.T.SH. NEGENETI 1 19 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Nacional 06.05.2011 2 24 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar 06.05.2011 61 62 Faqe 56 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org
 57. 57. Nr. Licencave Nr Ndërmarrjet Licencat PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 63 43 Urban Tech sh.p.k. 1 20 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional/Mitrovicë 11.05.2011 64 44 Kosovaonline sh.p.k 1 21 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Prizren 11.05.2011 65 45 D.T.SH. CONNECT-ISP 1 22 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Prizren 11.05.2011 66 46 N.SH. Surf 4 Fun 1 23 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional/Mitrovicë 17.05.2011 67 47 N.T.P Ardi 1 24 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional/Prishtinës,Mitrovicë 23.05.2011 68 48 N.T.SH. A-Net 1 25 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Gjilan 24.05.2011 69 49 N.T.SH. OAZA 1 26 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Prizren 27.05.2011 70 50 N.P.SH. Syri i Yllit 1 27 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Gjilan 31.05.2011 71 51 Tel Communications LLC 1 28 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Prizren 07.06.2011 72 52 Arb Market sh.p.k. 1 29 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Pejë 10.06.2011 73 53 N.SH.T. Jakova Phone 1 25 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar 10.06.2011 74 54 N.T.SH. KOSPROD 1 30 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Nacional 15.06.2011 75 55 N.P. Kosova Phone 1 26 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar 21.06.2011 76 56 N.T.SH. Watt Electronic 1 31 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Pejë 29.06.2011 77 57 N.T. Banana 1 32 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Pejë 06.07.2011 78 58 N.T.SH. Albalink 1 33 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional/Mitrovicë 11.07.2011 79 59 N.Sh.T. DioniNet 1 34 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Prizren 22.07.2011 80 60 N.Sh. B-Net 1 35 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Pejë 16.08.2011 Ndërmarrja e Licencuar Lloji i Shërbimit të licencuara / Autorizuar Faqe 57 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org Data e Licencimit
 58. 58. Nr. Licencave Nr Ndërmarrjet Licencat PASQYRË E TREGUT TË TELEKOMUNIKACIONIT TM1-2012 & TM2-2012 81 61 D.SH. SMANI NET 1 36 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Prizren 23.08.2011 82 62 N.Sh.T. MerrJep Com 1 27 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar 29.08.2011 83 63 N.Sh.T. Kadria - Net 1 37 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Pejë 20.09.2011 84 64 N.Sh. VERDH 1 28 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar 03.10.2011 85 65 ComNet sh.p.k. 1 38 Licencë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional / Gjilan 21.11.2011 86 66 N.SH.T "Spring" 1 29 Licencë për Shërbime me Vlerë të Shtuar 28.12.2011 87 67 N.P. "Metrolink Wireless" 1 39 Liçensë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional /Mitrovicë 05.03.2012 88 68 N.SH.T "Elektra" 1 40 Liçensë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional/Gjilan 12.04.2012 89 69 N.T.P. "Galaktika" 1 41 Liçensë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional/Prizren 23.04.2012 90 70 I.T."Kosova Net" 1 42 Liçensë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional/Gjilan 19.04.2012 91 71 N.T.Sh. "Trioneti" 1 43 Liçensë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional/Mitrovicë 24.04.2012 92 72 S.Z.R. "Prizma" 1 44 Liçensë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional/Prishtinë 07.05.2012 93 73 ITBM Group LLC 1 45 Liçensë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional/Gjilan 11.05.2012 94 74 Eurina sh.p.k. 1 46 Liçensë për Shërbime të Internetit në nivel Regjional/Mitrovicë 18.05.2012 Ndërmarrja e Licencuar Lloji i Shërbimit të licencuara / Autorizuar Faqe 58 nga 58 Adresa: Qyteza Pejton, rr.Pashko Vasa nr. 12, 10 000 Prishtinë-Kosovë Tel: +381 38 212-345; Fax: +381 38 212 399; email: info@art-ks.org; web-site: www.art-ks.org Data e Licencimit

×