Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Java e 12te

ETIKA E LIDERSHIPIT
DHE DIVERSITETI

© Prentice Hall 2006

12-1
Objektivat e mesimit
Pas ketij kapitulli ju do te jeni ne gjendje te:






Pse etika e lidershipit ka rol aq te
rendes...
Objektivat e mesimit
Pas ketij kapitulli ju do te jeni ne gjendje te:






Pershrkuani rolin e spiritualitetit ne
krij...
Ethos-karakter,zakon/ethikos-i
moralshem


Etika si koncept rrjedh nga fjala
greke ethos – që do të thotë
karakter, zakon...
Nje shembull I etikes se lidershipit
Kollapsi I Enron-it
Drejtuesit e Enron zhvilluan një web mashtrues te
pseudo-partneri...
Etika adhe Lidershipi






Etika është studimi i moralit dhe zgjedhjeve
morale qe njerëzit bëjnë në marrëdhëniet e
tyr...
Pse ledershipi ka nevojë për
etikë?


Imagjinoni situatën ku nuk ka një strukturë morale
për asnjë veprim;







nuk...
Pushteti






Pushteti është bazë për të ndikuar
lideri mbi pasuesit e tij
Sa më shumë fuqi ka një lider, më
shumë ka ...
Ndikimet korruptuese te pushtetit








Pushteti mund të bëhet i dëshiruar si një qëllim në
vetvete dhe të kërkohet ...
Qëndrueshmëria morale
Nëse sjellja e liderëve nuk përputhet
me vlerat e tyre të caktuara, ata do të
humbasin besimin e pas...
Qasjet tek sjellet etike
Kategorik Imperativ
Kategorik Imperativ
Ndiqni ligjet morale
Ndiqni ligjet morale
universale
univ...
Krijimi i klimes etike
Roli me modelim te
Roli me modelim te
Rëndësishëm te
Rëndësishëm te
vlerave dhe sjelljeve.
vlerave ...
Lidershipi Karizmatik/Transformues
dhe Etik






Lideret Karizmatik / transformues janë konsideruar
jo etik kur sjellj...
Spiritualiteti(Natyrë shpirtërore)







Spiritualiteti eshte pjese e natyres tone njerezore
Përmbajtjen e punës sonë...
DIVERSITETI
Diversiteti I referohet
shoqerise te shumfisht(multi
society), kulturore, fizike,
dhe dallimeve mjedisore
nder...
Avantazhet(Përparësit)
Konkurruese të Diversitetit
Burimeve njerezore
Burimeve njerezore
te shquara
te shquara
Kosto e kur...
Lidershipi per Diversitet
Shperblimi dhe
njohja e atyre
që promovojnë
dhe marrin
pjesë në
programet e
diversitetit.

Udhez...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Java e 11 etika e lidershipit dhe diversiteti

1,674 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Java e 11 etika e lidershipit dhe diversiteti

 1. 1. Java e 12te ETIKA E LIDERSHIPIT DHE DIVERSITETI © Prentice Hall 2006 12-1
 2. 2. Objektivat e mesimit Pas ketij kapitulli ju do te jeni ne gjendje te:    Pse etika e lidershipit ka rol aq te rendesishem ne organizata. Pershkruani qeshtjet etike me madhore me te cilat lideret ballafaqohen apo ju qasen me shpesh. Shpjegoni se si lideret mund te krijojn nje klime etike ne organizatat e tyre. © Prentice Hall 2006 12-2
 3. 3. Objektivat e mesimit Pas ketij kapitulli ju do te jeni ne gjendje te:    Pershrkuani rolin e spiritualitetit ne krijimin e klimes etike ne organziate. Shpjegoni krahasimet dhe perparesit e divesitetit per organizate. Pershkruani strategjite dhe sjelljet e lidershipit per krijimin e organziatave multi-kulturore. © Prentice Hall 2006 12-3
 4. 4. Ethos-karakter,zakon/ethikos-i moralshem  Etika si koncept rrjedh nga fjala greke ethos – që do të thotë karakter, zakon. Ky koncept/kuptim nënkupton standardet dhe mënyrat e sjelljes së njerëzve, të cilat shpeshherë janë të njohura edhe me fjalën moral. Historikisht etika është studiar nga lëndët filozofike dhe njerëz të cilët janë marrë me shkencat shoqërore socio-psikologjike. Është studiuar dhe me të janë marrë Aristoteli, Sokrati © Prentice Hall 2006
 5. 5. Nje shembull I etikes se lidershipit Kollapsi I Enron-it Drejtuesit e Enron zhvilluan një web mashtrues te pseudo-partneriteteve me të sapokrijuaren "kompani investuese" që ishin në të vërtetë degët e Enron. Drejtuesit kishin inkurajuar dhe modeluar një kulturë organizative të individualizmit, risi, zgjuarsi agresive në kurriz të lidershipit të mëshirshëm, të ndershëm, dhe përgjegjës. Këta liderë joetik kanë treguar rëndësinë e udhëheqjes në krijimin e një klime etike në një organizatë. Lideret janë shembull kryesor për pasuesit kur është fjala për sjelljen etike ose jo etike. © Prentice Hall 2006 12-4
 6. 6. Etika adhe Lidershipi    Etika është studimi i moralit dhe zgjedhjeve morale qe njerëzit bëjnë në marrëdhëniet e tyre me të tjerët. Etika merret me ate se si duhet të sillemi në rolet që na jep shoqëria. Lideret janë shpesh në rolet që mund të përcaktojnë mirëqenien e të tjerëve dhe ata nganjëherë ndikojnë më mirë nga te gjithe.   Teknikisht mire(effective) Moralisht mire. © Prentice Hall 2006 12-5
 7. 7. Pse ledershipi ka nevojë për etikë?  Imagjinoni situatën ku nuk ka një strukturë morale për asnjë veprim;     nuk ka sistem juridik, nuk ka fuqi më të madhe se ajo individuale, e cila do të gjykojë konfliktet, dhe situatën në të cilën populli është i lirë të realizojë interesat e veta. Kjo është një gjendje e natyrës (ligji i të fortit), të cilën filozofi anglez Thomas Hobs e quan si pastrim të madh. Këtë gjendje Hobs e quan ”gjendja e natyrës” ose ”kushtet e luftës”, në të cilën secili do të jetë armik i secilit. Në këto kushte ekzistenca është e mjerueshme dhe vlerat etike nuk mund të imagjinohen. Në këto kushte mund të flitet për mjerim, varfëri, poshtërsi, brutalitet dhe mungesa. © Prentice Hall 2006
 8. 8. Pushteti    Pushteti është bazë për të ndikuar lideri mbi pasuesit e tij Sa më shumë fuqi ka një lider, më shumë ka të ngjarë që pasuesit do të përputhen me dëshirat e liderit Sa më i madh pushteti i një lider, aq më e madhe mundësia për abuzim © Prentice Hall 2006 12-6
 9. 9. Ndikimet korruptuese te pushtetit     Pushteti mund të bëhet i dëshiruar si një qëllim në vetvete dhe të kërkohet me çdo kusht Dallimet ne pushtet mund të ndikojne tek pasuesit qe t'i percjellin liderit reagime të rreme pozitive dhe për të krijuar një ndjenjë të ngritur të vetëvlerësimit. Lideret mund të zhvlerësojnë vlerën e pasuesit dhe tu shmangen kontakteve të rregullta me pasuesit e tyre ose të keqtrajtojnë ata. Dështimi i një drejtuesi të njohë kufijtë etik te pushtetit shkakton një humbje të kredibilitetit dhe besimit dhe ka dëme shkatërrimtare për liderin dhe zonën elektorale të tij . © Prentice Hall 2006 12-7
 10. 10. Qëndrueshmëria morale Nëse sjellja e liderëve nuk përputhet me vlerat e tyre të caktuara, ata do të humbasin besimin e pasuesve të tyre dhe kolegëve. Mospërputhjet morale të liderit janë të hapura për shqyrtim publik. Lideret të cilët nuk sillen në mënyrë konsistente me vlerat e tyre etike rrezikojn te etiketohen si hipokritë. © Prentice Hall 2006 12-8
 11. 11. Qasjet tek sjellet etike Kategorik Imperativ Kategorik Imperativ Ndiqni ligjet morale Ndiqni ligjet morale universale universale Mësimet morale Mësimet morale ërpjekjet e vazhdueshme Përpjekjete vazhdueshme ë jetë i i ë jetë ujdesshem dhe kujdesshemdhe Qasjet tek sjelljet etike sinqertë. Qasjet tek sjelljet etike sinqertë. Virtyti Etik Virtyti Etik Moral IIlartë IIkarakterit Moral lartë karakterit rezulton rezulton në sjelljen etike. në sjelljen etike. Utilitarizëm Utilitarizëm Të mirat me të Të mirat me të medha medha përnumrin më përnumrin më të madh te njerezve të madh te njerezve Altruizëm Altruizëm Shqetësimi primar Shqetësimi primar është për mirëqenien është për mirëqenien e të tjerëve e të tjerëve © Prentice Hall 2006 12-9
 12. 12. Krijimi i klimes etike Roli me modelim te Roli me modelim te Rëndësishëm te Rëndësishëm te vlerave dhe sjelljeve. vlerave dhe sjelljeve. Vetëdija Shpirtërore Vetëdija Shpirtërore si një udhëzues si një udhëzues për veprim për veprim Direktivat e Direktivat e politikave dhe politikave dhe praktikave etike praktikave etike Krijimi I klimes etikeke Krijimi I klimes etikeke Përgjegjësi shoqërore Përgjegjësi shoqërore karizmatike //transformuese karizmatike transformuese te lidershipit. te lidershipit. Shpreblimet etike Shpreblimet etike ose ndeshkimet ose ndeshkimet per sjellje jo etike. per sjellje jo etike. Pjesëmarrje ne diskutimet Pjesëmarrje ne diskutimet me supozime dhe me supozime dhe veprime etike. veprime etike. © Prentice Hall 2006 11-10
 13. 13. Lidershipi Karizmatik/Transformues dhe Etik    Lideret Karizmatik / transformues janë konsideruar jo etik kur sjellja e tyre pasqyron një paragjykim egoist më tepër se vlera altruist(veprim ne interes te tjereve,pa interesa dhe perfitime personale). Disa liderë karizmatik / transformues sillen ne menyre joetike, sepse ata janë të perkushtuar kah vlera me orientim tjetër që gabimisht besojnë se kërkesat morale në përgjithësi të zbatueshme nuk vlejnë për ta. Lideret transformues ndonjëherë supozojnë se pasuesit janë të paditur dhe lideret kanë njohuri superiore dhe kjo inkurajon lideret për të besuar se kushtet normale etike nuk zbatohen për sjelljen e tyre. © Prentice Hall 2006 12-11
 14. 14. Spiritualiteti(Natyrë shpirtërore)     Spiritualiteti eshte pjese e natyres tone njerezore Përmbajtjen e punës sonë dhe konteksti (mjedisit) ndihmojnë në përcaktimin total te përvojës tonë të punës kontekstet e punës dhe / ose të përmbajtjes,janë shpesh të dëmshëm për shpirtin e njeriut dhe mund të bëhet më keq. Përfshirja e natyres shpirtërore në vend të punës mund të ndihmojnë per të luftuar këto trende të dëmshëme dhe të përfitojnë organizatat, anëtarët e tyre dhe të komuniteteve. © Prentice Hall 2006 12-12
 15. 15. DIVERSITETI Diversiteti I referohet shoqerise te shumfisht(multi society), kulturore, fizike, dhe dallimeve mjedisore ndermjet njereze qe ndikojn ne menyren se si mendojn, ndihen dhe sillen. © Prentice Hall 2006 12-13
 16. 16. Avantazhet(Përparësit) Konkurruese të Diversitetit Burimeve njerezore Burimeve njerezore te shquara te shquara Kosto e kursimeve Kosto e kursimeve nga Përvoja nga Përvoja në Integrime në Integrime Avantazhet konkurruese te Avantazhet konkurruese te diversitetit diversitetit Strategji Strategji efektive te efektive te marketingut marketingut Ide kreative Ide kreative dhe zgjidhje dhe zgjidhje per probleme per probleme Fleksibiliteti Fleksibiliteti i iadaptimit adaptimit ne mjedisit ne mjedisit © Prentice Hall 2006 12-14
 17. 17. Lidershipi per Diversitet Shperblimi dhe njohja e atyre që promovojnë dhe marrin pjesë në programet e diversitetit. Udhezimi I te punesuareve per pjesemarrje ne trajnime dhe seminare te diversitetit. Pjesemarrja ne trajnime dhe diskutime per qeshtjet dhe programet e diversitetit. Lidershipi Lidershipi per Diversitet per Diversitet Perkrahja nëpërmjet krijimit të politikave fleksibile të personelit dhe të udhëzimit. Kufiri I përfshire -per të ndihmuar pakicat ne ndërtimin e rrjeteve dhe mbështetjen e grupeve. © Prentice Hall 2006 12-15

×