01 hyrje në menaxhimin e kostos ppt

985 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
985
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

01 hyrje në menaxhimin e kostos ppt

 1. 1. Objektivat mësimore 1 Hyrje në Menaxhimin e Kostos Kontabiliteti menaxherial  Nocioni i kontabilitetit  Ngjashmëritë dhe ndryshimet mes kontabilitetit financiar dhe menaxhimit të kostos;  Faktorët që ndikojnë në menaxhimin e kostos;  Rëndësinë që ka sistemi kontabël për raportimin e brendshëm dhe të jashtëm;  Kontabilisti i kostos dhe nevoja që ai ka sot për ekspertizë ndër-funksionale;  Veprimet e kontabilistëve të kostos brenda ndërmarrjes;  Rëndësia e etikës së sjelljes për kontabilistët e kostos;  Format e certifikimit për kontabilistët e brendshëm. 2 Kontabiliteti – procesi informativ Nocioni i kontabilitetit Kontabiliteti është sistem informativ i cili Identifikimi i shfrytëzuesve identifikon regjistron relevante informatat që janë komunikon të besueshme për të ndihmuar shfrytëzuesit për marrjen e vendimeve më të mira të krahasueshme 4 …Kontabiliteti – procesi informativ …Kontabiliteti – procesi informativ Identifikimi i shfrytëzuesve Identifikimi i shfrytëzuesve Nevojat e shfrytëzuesve për informata Nevojat e shfrytëzuesve për informacione Të dhënat dhe aktivitetet ekonomike Sistemi i kontabilitetit Raportet 5 6 1
 2. 2. Fokusimi i kontabilitetit …Kontabiliteti – procesi informativ Identifikimi i shfrytëzuesve  Identifikimi & Matja  Regjistrimi Nevojat e shfrytëzuesve për informata Të dhënat dhe aktivitetet ekonomike Raportimi & Analizimi Sistemi i kontabilitetit Raportet Vendimet e shfrytëzuesve 7 Kontabiliteti financiar kundrejt Kontabilitetit menaxherial Llojet e sistemeve të kontabilitetit Kontabiliteti financiar  Rregullat dhe procedurat  Sistemi informativ i kontabilitetit dhe kontrolli i brendshëm  Auditimi Kontabiliteti i menaxhmentit  Menaxhmenti i kostos  Menaxhmenti i profitit  Menaxhmenti i investimeve  Përkrahje në marrje të vendimeve  Kontroll organizacional Kontabiliteti i kostos  Përllogaritja e produktit  Përllogaritja sipas ABC metodës Kontabiliteti i taksave  I bizneseve individuale  Ortakërive dhe korporatave  Trusteve dhe karteleve  Tatimimi ndërkombëtar  Çështje speciale në lidhje me tatimet  Kontabiliteti financiar i kushtohet ofrimit të informacioneve për përdoruesit e jashtëm; këta përdorues përfshijnë investitorët, agjencitë qeveritare dhe bankat.  Menaxhimi i kostos identifikon, mbledh, mat, klasifikon dhe raporton informacionet që janë të dobishme për menaxherë në përcaktimin e kostos (përcaktimin e asaj se sa diçka kushton), planifikimin, kontrollimin dhe vendimmarrjen. 9 Kontabiliteti financiar kundrejt Kontabilitetit menaxherial 10 Çfarë është kontabiliteti i menaxhmentit?  Kontabiliteti menaxherial merret në mënyrë specifike me atë se si informacionet e kostos, informacionet tjera financiare dhe jofinanciare duhet të përdoren për planifikim, kontroll dhe vendimmarrje.  Kontabiliteti i kostos përpiqet të kënaqë objektivat për kontabilitet financiar dhe menaxherial.  Instituti i Kontabilitetit menaxherial përkufizon kontabilitetin e menaxhmentit si: • një proces identifikimi, matje, akumulimi, analizimi, përgatitje, interpretimi dhe komunikimi të informacionit financiar dhe jo financiar të përdorur nga menaxhmenti për të planifikuar, vlerësuar dhe kontrolluar. 11 12 2
 3. 3. Çfarë është kontabiliteti i menaxhmentit? Dallimet në mes kontabilitetit të menaxhmentit dhe atij financiar  Kontabiliteti menaxherial përbëhet nga teknikat dhe procedurat e mbledhjes dhe raportimit financiar, prodhimin dhe shpërndarjen e të dhënave, për të përmbushur nevojat e informimit të menaxhmentit.  Kontabilitet për: • Planifikim • Vlerësim • Kontroll ? 13 Dallimet në mes kontabilitetit të menaxhmentit dhe atij financiar Zonat krahasuese Kontabiliteti financiar 14 Shfrytëzuesit e informatave Kontabiliteti menaxherial Shfrytëzuesit kryesor të informatave Personat dhe organizatat jashtë entitetit të biznesit Nivele të ndryshme të menaxhimit brenda kompanisë Llojet e sistemeve të kontabilitetit Sistemi i hyrjeve të dyfishta Çfarëdo sistemi i dobishëm i pakufizuar me hyrje të dyfishta Kufizimet Zbatimi i SNRF (GAAP) Pa direktiva formale apo kufizime, kriter i vetëm është – a ka dobi Njësia matëse Kostoja historike në € Çfarëdo mase monetare apo fizike (p.sh. orë pune të makinës) Pikat që shqyrtohen Entiteti i biznesit si tërësi Pjesë të ndryshme të entitetit të biznesit Verifikimi Auditim i pavarur (i jashtëm) Auditim jo i pavarur (i brendshëm) Dendësia e raportimit Baza të vazhdueshme periodike Kurdo që të shfaqet nevoja, nuk ka bazë të vazhdueshme periodike Shkalla e objektivitetit Nevoja për objektivitet, natyrë historike Prirje e thellë për qëllime planifikimi, sipas nevojës përdor shënime objektive, natyrë futuriste SISTEMI I KONTABILITETIT (akumulimi i të dhënave…) KONTABILITETI I MENAXHMENTIT Informacioni për marrjen e vendimeve dhe kontrollin e operacioneve të ndërmarrjes KONTABILITETI FINANCIAR Publikimi i pasqyrave financiare dhe raporteve tjera financiare Shfrytëzuesit e brendshëm Shfrytëzuesit e jashtëm 15 Të dhënat dhe informacionet 16 Qëllimi i informatës  Të dhënat - përbëhen nga faktet që mblidhen dhe grumbullohen d.m.th. kanë të bëjnë me faktet, ngjarjet dhe transaksionet dhe me gjëra të tjera të ngjashme. • Të dhënat janë materiale të papërpunuara të cilat do të përpunohen më vonë.  Informacion është çdo gjë që komunikohet. • Informacionet janë të dhëna të cilat janë përpunuar në mënyrë të tillë që të jenë të kuptimta për personin i cili i merr ato. 17  Në kontabilitetin menaxherial: •  Të ndihmojë planet e menaxhmentit dhe kontrollin e operacioneve në biznes Në kontabilitetin financiar: • Të ndihmojë investitorët, kreditorët dhe të tjerët, të bëjnë investime, të japin kredi dhe të marrin vendime tjera 18 3
 4. 4. Shfrytëzuesit e informatave Kontabiliteti i menaxhmentit është i drejtuar kah shfrytëzuesit e brendshëm • • • • • • Menaxherët Zyrtarët Auditorët e brendshëm Stafi Zyrtarë të buxhetit Kontrollorët Menaxherët Kontabiliteti financiar është i drejtuar kah shfrytëzuesit e jashtëm • • • • • • KM ofron informata për planifikim, vendimmarrje, vlerësim, kontroll, matje të performancës etj. Gjithashtu, ofron mënyrë për menaxhmentin që të përcaktojnë shumën e kompensimit për… Kreditorët Aksionarët Qeveria Sindikatat Auditorët e jashtëm Konsumatorët 19 Të punësuarit Informacioni kontabël ndihmon menaxherët të masin ecurinë e punonjësve 20 Investitorët dhe kreditorët Informacioni kontabël ndihmon të punësuarit të masin rrezikun dhe kthimin e kontratave të tyre të punës Informacioni kontabël ndihmon investitorët të vlerësojnë rrezikun dhe kthimin që ata mund të presin nga investimet e tyre 21 Qeveria Qeveritë u kërkojnë bizneseve të paguajnë detyrimet dhe taksat, pajisen me licenca për aktivitetet e tyre,… etj. Ai po ashtu ndihmon që të përcaktojnë nëse drejtuesit e kompanive ku ata investojnë të i përmbushin kushtet e kontratave të tyre 22 Furnizuesit Informacioni kontabël ndihmon kompanitë të vlerësojnë aftësitë e furnizuesve të tyre për të përmbushur burimet që i nevojiten Agjencitë qeveritare shfrytëzojnë informacionin kontabël të bëjnë rregullore mbi taksat dhe vendime të ngjashme 23 Furnizuesit shpesh përdorin informacionin kontabël për klientët e tyre për të vlerësuar rrezikun për një blerës që nuk është në gjendje të paguajë për mallrat dhe shërbimet e marra 24 4
 5. 5. Konsumatorët Funksionet e menaxhmentit Nga pyetjet: Informacioni kontabël përdoret për të vlerësuar rrezikun kur blen nga kompani specifike dhe kur u shet konsumatorëve specifik Funksionet e menaxhmentit:  Çfarë dua unë të bëj?  Planifikimi strategjik  Si do ta bëj atë?  Planifikimi operacional  Si jam duke e bërë?  Monitorimi dhe kontrolli i gjendjes së tanishme  A jam duke e bërë mirë?  Vlerësimi i gjendjes së kaluar 25 Faktorët që ndikojnë në menaxhimin e kostos 26 Faktorët që ndikojnë në menaxhimin e kostos Rritja e industrisë së shërbimeve  Meqë industritë tradicionale kanë rënë për nga rëndësia, sektori i shërbimeve i ekonomisë është rritur për nga rëndësia.  Çrregullimi i shumë shërbimeve ka rritur konkurrencën në industrinë e shërbimeve. Konkurrenca globale  Mjedisi i ri konkurrues ka rritur kërkesat jo vetëm për më tepër informacione të kostos por gjithashtu edhe për më tepër informacione të sakta.  Rëndësia e madhe e transportit dhe komunikimit në tregun global ka rritur nevojën për shumë firma shërbimi dhe prodhimi. 27 Faktorët që ndikojnë në menaxhimin e kostos Përparimet në Teknologjinë Informative 28 Faktorët që ndikojnë në menaxhimin e kostos Avancimet në mjedisin e menaxhimit  Teoria e kufizimeve (TOC) është një metodë e përdorur për përmirësimin e vazhdueshëm të aktiviteteve të prodhimit dhe aktiviteteve joprodhuese.  Prodhimi pikërisht në kohë (JIT) është një sistem i cili ka të bëjë me prodhimin e një produkti vetëm kur ai është i nevojshëm dhe vetëm në sasitë e kërkuara nga klientët.  Prodhimi i integruar kompjuterik është automatizimi i mjedisit prodhues.  Kompjuterët përdoren për të monitoruar dhe kontrolluar operacionet. Rezultati është një sistem operativ i cili është plotësisht i integruar me të dhënat e marketingut dhe kontabilitetit.  Aftësia e rritur për të caktuar si duhet koston e produkteve për shkak të avancimit të mjeteve.  Paraqitja e ‘e-commerce’ • Tregtia në internet • Shkëmbim elektronik i të dhënave • Barkodet 29 30 5
 6. 6. Faktorët që ndikojnë në menaxhimin e kostos Orientimi kah klientët  Firmat garojnë jo vetëm në kushte të teknologjisë dhe prodhimit, por edhe në shpejtësi të dërgesës dhe reagimit ndaj dërgimit të vlerave tek klientët.  Kompanitë po ashtu duhet të kënaqin nevojat e klientëve të brendshëm, siç janë funksionet e stafit ekzistues për mbështetjen e funksionimit të linjës. Faktorët që ndikojnë në menaxhimin e kostos Zhvillimi i prodhimit të ri  Menaxhmenti kupton (bënë njohjen) se një pjesë e lartë e kostove të prodhimit janë zotuar gjatë fazës së zhvillimit dhe dizajnimit të një produkti të ri.  Kërkesa për kontrollimin e kostos inkurajon përdorimin e: • kostos së synuar (TC) dhe • menaxhimit të bazuar në aktivitetet (ABM). 31 32 Faktorët që ndikojnë në menaxhimin e kostos Faktorët që ndikojnë në menaxhimin e kostos Menaxhimi i cilësisë totale (TQM)  Përmirësimi i vazhdueshëm dhe eliminimi i mbeturinave janë dy parimet themelore të cilat qeverisin drejt prodhimtarisë së përkryer.  Filozofia e menaxhimit total të cilësisë, ku menaxherët përpiqen të krijojnë një mjedis i cili do t’u mundësojë organizatave produkte të përsosura, ka zëvendësuar qëndrimet e pranueshme të cilësisë nga e kaluara Koha si element konkurrence  Koha është element kyç në të gjitha fazat e zinxhirit të vlerave.  Zvogëlimi i kohës që nuk shton vlerë duket të shkojë dorë për dore me rritjen e cilësinë. 33 Faktorët që ndikojnë në menaxhimin e kostos Efikasiteti  Derisa cilësia dhe koha janë të rëndësishëm, përmirësimi i këtyre dimensioneve pa korresponduar me ndonjë ndryshim në performancën financiare mund të jetë e pavlerë, nëse jo fatale. 34 Sistemi tradicional i kontabilitetit Transaksionet Hyrjet në ditar Postimi në llogari Raportet financiare 35 36 6
 7. 7. Sistemi i kontabilitetit të marrëdhënieve të bazuara në të dhëna Transaksionet Raporti i zakonshëm Raporti i zakonshëm Menaxhimi i kostos: Perspektiva e tërthortë funksionale  Caktimi i kostos së produktit duhet të marrë parasysh kostot e shoqëruara me funksionet e tjera, siç janë marketingu, menaxhimi dhe logjistika  Sistemi i menaxhimit të kostos duhet të jetë mjaft fleksibël, sa për të ofruar koston e përshtatshme për rrethana.  Kontabilisti i sotëm duhet të jetë ekspert në vlerësimin e metodave të • • Raporti i zakonshëm Raporti i zakonshëm 37 • Caktimit të kostos dhe arritjes së cilësisë Bërjen e dallimit ndërmjet aktiviteteve me vlerë të shtuar dhe atyre pa vlerë të shtuar Matjen dhe llogaridhënien lidhur me produktivitetin 38 Roli i kontabilistit menaxherial dhe të kostos sot Roli i kontabilistit menaxherial dhe të kostos sot  Pozicionet e linjës janë pozita që kanë përgjegjësi direkte për objektivat bazike të një organizate.  Pozicionet e personelit janë pozicione të cilat janë përkrahëse për nga natyra dhe kanë vetëm përgjegjësi indirekte për objektivat bazike të organizatës. 39 40 Roli i kontabilistit menaxherial dhe të kostos sot Roli i kontabilistit menaxherial dhe të kostos sot Kontrolluesi Arkëtari         Mbledhja e parasë së Raportet financiare Raportimi institucional Planifikimi dhe raportimi tatimor Raportimi i performancës Auditimi i brendshëm Buxhetimi Sistemet e kontabilitetit dhe kontrollet e brendshme gatshme  Monitorimi i pagesave në para të gatshme  Monitorimi i disponueshmërisë së parave të gatshme  Investimet afatshkurta  Huazimet afatshkurta dhe afatgjata  Emetimi i kapitalit aksionar 41 42 7
 8. 8. Roli i kontabilistit menaxherial dhe të kostos sot Roli i kontabilistit menaxherial dhe të kostos sot  Planifikimi është formulimi i detajuar i veprimeve të ardhshme për arritjen e një rezultati të caktuar.  Planifikimi kërkon caktimin e objektivave dhe identifikimin e metodave për arritjen e atyre objektivave.  Kontrollimi është aktiviteti menaxherial i monitorimit të implementimit të planit dhe marrjen e veprimeve korrigjuese të nevojshme.  Informata kthyese (Feedback) është informata e cila mund të përdoret për të vlerësuar ose korrigjuar hapat që po ndërmerren për implementimin e një plani. 43 Roli i kontabilistit menaxherial dhe të kostos sot 44 Roli i kontabilistit menaxherial dhe të kostos sot  Përmirësimi i vazhdueshëm është i nevojshëm në një ambient dinamik nëse firma dëshiron të mbetet konkurruese ose të vendosë një përparësi konkurruese.  Vendimmarrja është procesi i përzgjedhjes ndërmjet alternativave konkurruese. 45 46 Kodi i etikës për kontabilistët menaxherial Kontabiliteti dhe sjellja etike Përcjellja e ligjeve aplikative, rregulloreve dhe standardeve Përfitimet nga sjellja etike Krijon besnikëri të klientëve dhe punonjësve  Shmang kostot e rasteve gjyqësore Standardet e sjelljes etike për kontabilistët menaxherial  Kompetenca  Besueshmëria  Integriteti  Objektiviteti  Ruajtja e kompetencës profesionale KOMPETENCA Përgatitja komplete dhe e qartë e raporteve pas analizave të duhura 47 48 8
 9. 9. …Kodi i etikës për kontabilistët menaxherial …Kodi i etikës për kontabilistët menaxherial Shmangia nga konflikti i interesave dhe konsultimi i të tjerëve në konflikt potencial Të mos zbuloj informata konfidenciale derisa legalisht të mos obligohet Të mos shfrytëzohen informatat konfidenciale për avantazhe personale Të mos shkatërroj objektivat legjitime të kompanisë BESUESHMËRIA INTEGRITETI Njohja dhe komunikimi i kufizimeve personale dhe profesionale Të sigurohet se vartësia nuk i zbulon informatat 49 …Kodi i etikës për kontabilistët menaxherial …Kodi i etikës për kontabilistët menaxherial Komunikimi i informatave të drejta dhe objektive Shmangia e aktiviteteve që mund ndikojnë në përmbushjen e detyrave Përmbajta ndaj aktiviteteve që mund të diskreditojnë profesionin INTEGRITETI 50 Refuzimi i dhuratave në favor të ndikimit të mundshëm OBJEKTIVITETI Paraqitja e të gjitha informatave që mund të jenë të dobishme për menaxhmentin Komunikimi i informatave jo të favorshme si dhe atyre të favorshme 51 52 Certifikimi Certifikimi CMA: Një prej arsyeve kryesore të CMA-së është të përcaktojë kontabilitetin menaxherial si një disiplinë të pranuar, profesionale, të ndarë nga profesioni i kontabilitetit publik.  CPA: Përgjegjësia e CPA-së është të ofrojë siguri lidhur me besueshmërinë e pasqyrave  CIA: Fokusi i CIA-së është të njohë kompetencat në auditimin e brendshëm në vend të auditimit të jashtëm si në rastin me CPA. Katër fushat e theksuara në provimin CMA  Ekonomia, financat dhe menaxhimi  Kontabiliteti dhe raportimi financiar  Raporti menaxherial, analizat dhe çështjet e sjelljes  Analiza e vendimit dhe sistemet informative  53 54 9

×