Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ryzyko cybernetyczne infografika - Aon Polska

151 views

Published on

Rzeczywistość się zmienia. Czy jesteś przygotowany?
Czy podobnie jak większość naszych respondentów lekceważysz zagrożenie, które może zadecydować o przyszłości Twojej firmy!

Grupa Aon od kilku lat doradza międzynarodowym korporacjom i lokalnym firmom w zakresie minimalizacji strat
wynikających z zagrożeń cybernetycznych.
W 2015 r. Aon przeprowadził badanie 2 250 firm na całym Świecie. Poniżej prezentujemy niepokojące wyniki badań.
Większość firm błędnie utożsamia ryzyko cybernetyczne, jedynie z zewnętrznym zagrożeniem wywołanym działaniem
osób trzecich. Nie docenia błędów wewnętrznych oraz wpływu na działalność firmy strat wynikających
z naruszenia majątku niematerialnego i prawnego. Badania Aon na polskim rynku potwierdzają te wnioski.

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

Ryzyko cybernetyczne infografika - Aon Polska

  1. 1. Bliskopołowa(46%)badanychspodziewasię, żezagrożeniecybernetycznewzrośnie PONAD1/3firm (38%)wskazała ryzykocybernetycznejakojedno z5najważniejszychzagrożeń działalności 38% firm jużpokrywałoszkody wynikająceznaruszenia cybernetycznegowartości niematerialnychiprawnych CoTyzrobiszzestratą owartości1,1mln$? (średniawartośćpodanaprzezbadanych)(średniawartośćpodanaprzezbadanych) 79% firm nieubezpieczaryzyk cybernetycznychpolisą 44% niemaformalnegosystemu ocenyryzykacybernetycznego 37% spośródfirm,którychdotknęły zdarzeniacybernetyczne NIEWYKAZUJEstratNIEWYKAZUJEstrat wsprawozdaniachfinansowych Pomimotakniepokojących informacji,nadal: Czynadaluważasz,żemożeszpodjąćtakieryzyko? Proponujemy: 1.Dokonanieformalnejocenypotencjalnychzagrożeńcybernetycznych 2.Ocenęryzykazdokładnościąadekwatnądoprowadzonejdziałalności 3.Opracowanieiimplementacjęstrategiizarządzaniaryzykiem:MINIMALIZUJlubTRANSFERUJ EksperciAonwspółpracujązzespołamiprawników,IT,finansistówwceluminimalizacjeryzyka. AWpływprzerwwdziałalności BPrawdopodobieństwowystąpieniastrat Środkitrwałe Wartości niematerialne iprawne Podobnawartośćśrodków trwałychorazwartości niematerialnychiprawnych AWartośćcałkowitamajątku BPrawdopodobnastratamaksymalna A 815mln$ 848mln$ B 617mln$ 648mln$ Niepokryteubezpieczeniem konsekwencjeszkód wwartościach niematerialnychiprawnych Środkitrwałe Wartościniematerialneiprawne 58% 12% Większekonsekwencje iprawdopodobieństwo wystąpieniaszkód wwartościachniematerialnych iprawnych Środkitrwałe Wartości niematerialne iprawne A 207mln$ 98mln$ B 7,1% 2,1% ............................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................ GrupaAonodkilkulatdoradzamiędzynarodowymkorporacjomilokalnymfirmomwzakresieminimalizacjistrat wynikającychzzagrożeńcybernetycznych. W 2015r.Aonprzeprowadziłbadanie2250firmnacałymŚwiecie.Poniżejprezentujemyniepokojącewynikibadań. Większośćfirmbłędnieutożsamiaryzykocybernetyczne,jedyniezzewnętrznymzagrożeniemwywołanymdziałaniem osóbtrzecich.Niedoceniabłędówwewnętrznychorazwpływunadziałalnośćfirmystratwynikających znaruszeniamajątkuniematerialnegoiprawnego.BadaniaAonnapolskimrynkupotwierdzajątewnioski. Czypodobniejakwiększośćnaszychrespondentówlekceważysz zagrożenie,któremożezadecydowaćoprzyszłościTwojejfirmy? Rzeczywistośćsięzmienia.Czyjesteśprzygotowany?

×