Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MuON - Samenvatting lezing Nicolet Zeller

419 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

MuON - Samenvatting lezing Nicolet Zeller

  1. 1. Geïntegreerde oncologische zorg in de Gelderse Vallei regioSamenvatting lezing Nicolet Zeller op het MuON startsymposium 29 september 2011VeranderingenDe enige constante in ons leven zijn de voortdurend optredende veranderingen. Hoe moet jedaar nu mee omgaan? Veranderingen vereisen dat je uit je comfort zone treedt.De veranderingen in de zorg:Vroeger werden kankerpatiënten verpleegd op de algemene verpleegafdeling, zij werdennauwelijks geïnformeerd en waren niet mondig. Kanker werd vooral geassocieerd metoverlijden, nu is kanker veel meer een chronische ziekte geworden. Door de verbeterdebehandelmogelijkheden, verandert ook de benadering van kankerpatiënten. Diseasemanagement, alleen de ziekte behandelen, voldoet niet meer aan onze normen voor goedezorg.De sociale en maatschappelijke aspecten van het hebben van kanker staan meer in debelangstelling. Patiënten zijn goed geïnformeerd door internet en zijnveel mondigergeworden. De patiënt gaat de dialoog aan met de behandelaar en wil zelf iets te zeggenhebben over de behandeling. De patiënt gaat voor geïntegreerde, afgestemde zorg. Demultidiscipliaire behandeling.In de 90-er jaren ontstond de eerste oncologische afdeling in het ziekenhuis Gelderse Vallei.Dat was een verandering waar niet iedereen op zat te wachten, het betekende het einde van deklasse afdeling.De start van de dagbehandeling bracht met zich mee dat er geen soep meer werd geserveerdaan de medische staf, ook dat stuitte op weerstand.Nu is er een poli oncologie en wordt er geïntegreerde oncologische zorg geleverd.Het punt dat ik wil maken is dat we de zorg moeten leveren vanuit het perspectief van depatiënt en dat daar andere belangen ondergeschikt aan worden gemaakt. Of het de klasseafdeling of de soep uit lang vervlogen jaren zijn, of dat je je eigen werkwijze moet aanpassen.De belangrijkste verandering voor de komende tijd is de zorg geïntegreerd aan te biedenwaarbij de patiënt centraal wordt gesteld. Dat betekent dat uit je comfort zone moet treden.De nieuwe huisvesting helpt daarbij en helpt om zorg en kennis op de afdeling oncologie nogbeter te bundelen. Omdat kanker een chronische ziekte is geworden begint en eindigt de zorgniet in het ziekenhuis.De kosten van de zorg nemen toe en in een stagnerende economie leidt dit tot kortingen vande begroting van de gezondheidszorg. De vraag naar zorg zal niet afnemen, maar de kostenmoeten wel worden beperkt. Hoe moet je dat doen? Door te innoveren waarbij je naastkwaliteit ook doelmatigheid bereikt.
  2. 2. De bijdrage van het ziekenhuis in de zorgketen is het leveren van acute en complexe zorg.Zorg die concentratie van kennis en apparatuur vereist. Geïntegreerde zorg vanuitpatiëntenperspectief kan alleen in de keten worden geboden. Samenwerken in de keten is demate waarin je bijdraagt aan de zorg voor de patiënt. De waarde van de zorgketen en casemanagement is dat het mogelijk blijft om goede zorg te blijven leveren ook in tijden vanverandering en schaarste. Ook de patiënt heeft een rol in de borging van de kwaliteit van zorg.Via het interactieve patiëntendossier en door via beeld en geluid bij elkaar te komen. Depatiënt staat centraal, niet alleen als zorgobject , maar ook als vormgever van zijn eigen zorg.

×