Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

College 3 Pos

2,664 views

Published on

Cultuur en cultuurelementen

Published in: Spiritual, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

College 3 Pos

 1. 1. D I V E R S I T E I T 26-05-2008 DIVERSITEIT
 2. 2. Cultuur en Cultuurelementen <ul><li>Er is een proces van transculturalisatie op gang gekomen. </li></ul><ul><li>Transculturalisatie is een veranderingsproces </li></ul><ul><ul><ul><li>doel: gelijkwaardige positie van iedereen, ongeacht culturele achtergrond. </li></ul></ul></ul><ul><li>Transculturele attitude voorwaarde om bijdrage uit verschillende culturen optimaal te benutten. </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 3. 3. Trans­Culturele attitude <ul><li>Is niet alleen andere culturen, </li></ul><ul><li>Ook omgaan met mensen uit je eigen cultuur. </li></ul><ul><li>Komt zelden voor dat mensen precies op dezelfde wijze gesocialiseerd zijn. </li></ul><ul><li>Vanuit die optiek is in wezen elk contact transcultureel! </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 4. 4. de definities van cultuur in vijf categorieën <ul><li>Opsommende definities: cultuur is een samenhangend stelsel van: kunst, wetten, gewoonten, enzovoort, in een bepaalde gemeenschap. </li></ul><ul><li>Historische definities: cultuur is het van de voorouders geërfd stelsel van gewoonten en aannames dat ons leven bepaalt. </li></ul><ul><li>Normatieve definities : een samenleving bestaat uit mensen, de wijze waarop ze zich gedragen wordt bepaald door hun cultuur. </li></ul><ul><li>Psychologische definities : cultuur is een gezamenlijk aangeleerd patroon van gedragingen waardoor biologische behoeften gereguleerd worden. </li></ul><ul><li>Structurele definities: cultuur bestaat uit vaste onderling samenhangende gewoonten van bepaalde sociale groepen. </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 5. 5. Elk individu maakt deel uit van meerdere culturen <ul><li>Meerdere culturen en sociale identiteiten naast etnische cultuur, namelijk sekse, opleiding, leeftijd, beroep, enzovoort. </li></ul><ul><li>leder individu bestaat aldus uit een unieke combinatie van </li></ul><ul><ul><li>verschillende culturele oriëntaties en invloeden, </li></ul></ul><ul><ul><li>uiteenlopende culturele groepen. </li></ul></ul><ul><li>Invloed van deze verschillende culturen op ons leven herkennen. Het ontwikkelen van je eigen idiosyncratische multiculturele identiteit.) </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 6. 6. Levensbeschouwing, religie en godsdienst <ul><li>In tegenstelling tot het dier is de mens zich bewust van zichzelf, zijn verleden, heden en mogelijke toekomst. </li></ul><ul><li>Zodra religie geïnstitutionaliseerd wordt in een geloofsgemeenschap of een kerk, spreken we van godsdienst. </li></ul><ul><li>Religie als het antwoord van de mens op het mysterie, de uiteindelijke vragen van het menselijk bestaan. </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 7. 7. Attributies <ul><li>Externe attributies, waarbij men de oorzaak buiten zichzelf zoekt, </li></ul><ul><ul><li>Personalistische attributie, oorzaak: goden </li></ul></ul><ul><li>Interne attributies, waarbij men het probleem aan zichzelf toeschrijft. </li></ul><ul><li>Zingevende attributies </li></ul><ul><li>Naturalistische attributies, oorzaak niet belangrijk </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 8. 8. Hoe om te gaan met onbekende attributies? <ul><li>Mensen wanneer ze problemen hebben, aanmoedigen de weg terug te vinden naar hun tradities, inclusief de oude rituelen. </li></ul><ul><li>Enveloppement = het gevoel van beschermd te zijn binnen het vertrouwde. </li></ul><ul><li>Twee culturele kaders die voor een migrant van belang zijn, beide tot hun recht laten komen. </li></ul><ul><li>Wie de waarde van de traditionele gebruiken erkent, zal gemakkelijker contact kunnen maken. </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 9. 9. Culturalisme <ul><li>Alles aan iemands cultuur toeschrijven. </li></ul><ul><li>Cultuur­kennis dient vooral om de ander een gevoel van erkenning te geven. </li></ul><ul><li>Cultuurkennis is een toetssteen: kan het zijn dat ...? </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 10. 10. Cultuur en tijdsoriëntatie <ul><li>Tijdsoriëntatie heeft te maken met lange- of juist kortetermijndenken en met de waarde die men toekent aan het verleden. </li></ul><ul><li>Veel communicatieproblemen met mensen uit andere culturen komen voort uit verschil in tijdsoriëntatie. </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 11. 11. Cultuur en tijdsoriëntatie <ul><li>De gevolgen van de uitvinding van de klok: </li></ul><ul><li>Het apparaat dat was ontworpen om speciale menselijke behoeften te bevredigen, riep nieuwe behoeften in het leven. </li></ul><ul><li>Mensen begonnen de tijd te bepalen van handelingen, waarvan het, zolang er nog geen klokken waren, nooit bij hen zou zijn opgekomen de tijd te bepalen. </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 12. 12. Humor <ul><li>Moppen tappen in een internationaal gezelschap is meestal geen succes. </li></ul><ul><li>Humor bij het leggen van relaties een fantastisch ingrediënt. </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 13. 13. Multiculturele Humor <ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=VCiJqqSDNrI </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 14. 14. Humor <ul><li>Nederland België </li></ul><ul><li>Verenigde Staten Polen </li></ul><ul><li>Frankrijk Corsicanen </li></ul><ul><li>Rusland Tjoektsjenen </li></ul><ul><li>India Siks </li></ul><ul><li>Nigeria Hausa </li></ul><ul><li>Zuid-Afrika Van der Merwe (Afrikaners) </li></ul><ul><li>Australië Tasmaniërs </li></ul><ul><li>Humor heeft in verschillende culturen één ding gemeen: het is een ideale uitlaatklep voor spanningen. </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 15. 15. Rolgedrag <ul><li>Een rol is een geheel van gedragskenmerken dat door een groep aan een bepaalde plaats in de samenleving heersende waarden en normen. </li></ul><ul><li>Situationeel rolgedrag is gedrag dat aangepast wordt aan de situatie. wordt gekoppeld. </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 16. 16. DE VROEDMAN <ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=0AOtjY4lcX0 </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 17. 17. De vrouwenrol <ul><li>De niet-westerse vrouw is vaak bepalend voor het aanzien van de familie. </li></ul><ul><li>Haar `eerbaarheid' is doorslaggevend voor de eer van de hele familie, </li></ul><ul><li>Controle en bescherming door mannen </li></ul><ul><li>Nederlandse uitdrukkingen als `in opspraak raken' en geen `aanstoot geven’ </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 18. 18. Vrouwenhuwelijk <ul><li>In landen waar de sekse­rollen streng vastliggen, is het vrouwenhuwelijk voor vrouwen de enige manier om eigen baas te zijn en toch een gerespecteerd leven te leiden. O.a. Kenia, Zuid-Afrika </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 19. 19. Mannenrol <ul><li>`Er is een nieuw soort vent', </li></ul><ul><li>Die de feministische boodschap serieus neemt, maar die weigert dat op zijn persoonlijk conto te schrijven. </li></ul><ul><li>Hij verwacht niet van zijn vrouw dat ze zichzelf en het huis fraai maakt opdat hij na gedane arbeid in een prettige ambiance kan bijkomen. </li></ul><ul><li>De nieuwe man wil gelijkwaardigheid, ook al gaat dat in de huidige onderhandelingshuishouding niet vanzelf. </li></ul><ul><li>De nieuwe man is ijdel en narcistisch en werkt aan zijn uiterlijk. </li></ul><ul><li>Stijlvol door het leven gaan is voor hetero's belangrijker dan voor homo's. De nieuwe man wil liever versierd worden dan versieren. </li></ul><ul><li>Hij gelooft dan ook in androgynie, het verschijnsel dat elk mens zowel een mannelijke als een vrouwelijke kant heeft. </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 20. 20. Huwelijk/Seksualiteit <ul><li>Liefde </li></ul><ul><li>Economisch </li></ul><ul><li>Voortplanting </li></ul><ul><li>Homoseksualiteit/Heteroseksualiteit/Biseksualiteit </li></ul><ul><li>Transseksualiteit </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 21. 21. Schaamte <ul><li>Schaamte- versus schuldcultuur?? </li></ul><ul><li>Schuld en schaamte komen in elke cultuur voor, </li></ul><ul><li>Culturen met veel sociale controle schaamte groter </li></ul><ul><li>Culturen meer individualisme `de schaamte voorbij’ </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 22. 22. Ruimte <ul><li>Verschillen in gebruik van de ruimte </li></ul><ul><li>Mensen bakenen hun territorium af door middel van sociale codes. </li></ul><ul><li>Intieme, persoonlijke, sociale en publieke ruimte. </li></ul><ul><li>In de intieme dichtbij-ruimte (in de westerse cultuur tot 15 centimeter) vindt gedrag plaats als seksuele omgang, erotiek, stoeien, sport, troosten en beschermen </li></ul><ul><li>In de intieme verafruimte wordt lichamelijk contact opgedrongen of wordt `onderhandeld' over de toelating ervan. In de westerse cultuur is deze afstand is 15-45 centimeter (lift) </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 23. 23. Ruimte <ul><li>De persoonlijke afstand gaat in de westerse cultuur van 45 (nabij-vorm) tot 75 centimeter (veraf-vorm). </li></ul><ul><li>Het is in deze ruimte alleen mogelijk elkaars hand te schudden. </li></ul><ul><li>In deze ruimte hebben we voldoende afstand om ons tegen de ander te beschermen. </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 24. 24. Sociale afstand <ul><li>De sociale afstand bedraagt in het Westen 1,2 tot 3,6 meter. </li></ul><ul><ul><ul><li>Hier is oogcontact van meer belang dan bij de intieme afstand. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De mate van oogcontact is sterk cultureel bepaald. </li></ul></ul></ul><ul><li>De publieke afstand bedraagt in het Westen 3.5 tot 7.5 meter (bezoek koningin) </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 25. 25. Contact of relatie <ul><li>Naarmate de afstand tussen mensen groter is, is er minder contact mogelijk; </li></ul><ul><li>toch neemt het contact niet toe als de afstand kleiner is. </li></ul><ul><li>Er is in dit verband verschil tussen relatie en contact . Bij relatie beide partijen wensende aanraking , </li></ul><ul><li>bij contact ???????? </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 26. 26. Cultuur en Commercie <ul><li>Vijf beleidsmodellen: </li></ul><ul><ul><li>de piramide, </li></ul></ul><ul><ul><li>de familie, </li></ul></ul><ul><ul><li>de markt, </li></ul></ul><ul><ul><li>de machine </li></ul></ul><ul><ul><li>het netwerk </li></ul></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 27. 27. Marokkaanse ondernemer <ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=7h_weFAsVDc </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 28. 28. Piramide <ul><li>De piramide komt voor in landen met een grote machtsafstandsindex. </li></ul><ul><li>O.a. België, Frankrijk en Noord-Italië. </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 29. 29. Familie <ul><li>Het model van de familie komt voor in Portugal, Zuid-Italië en Griekenland. </li></ul><ul><li>Ook grote machtsafstand. </li></ul><ul><li>Leider aan de top een pater familias (familievader), die het beste voorheeft en dus loyaliteit verdient. </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 30. 30. Markt <ul><li>De markt komt voor in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. </li></ul><ul><li>Machtsverschillen klein en er is zoveel mogelijk vrijheid voor het individu. </li></ul><ul><li>Regels zijn er alleen om de competitie eerlijk te laten verlopen. </li></ul><ul><li>Er zijn slechts winnaars en verliezers: `the winner takes it all'. </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 31. 31. Machine <ul><li>De machine komt voor in Duitsland en Oostenrijk. </li></ul><ul><li>Hier streeft men naar orde. </li></ul><ul><li>Over de regels wordt vaak fel gediscussieerd, </li></ul><ul><li>Als de structuur eenmaal vastligt, een grote mate van bewegingsvrijheid, </li></ul><ul><li>Als systeem ondermijnd wordt, durft men risico's te nemen. (Duitse voetballers) </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 32. 32. Netwerk <ul><li>Het netwerk vooral in Nederland en de Scandinavische landen. </li></ul><ul><li>Verantwoordelijkheid is de ware arbeidsmotivatie, meepraten en meebeslissen het hoogste doel </li></ul><ul><li>Beslissingen worden niet door één persoon genomen, maar zijn het gevolg van compromissen. (Poldermodel) </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 33. 33. Nepotisme <ul><li>In de derde wereld is beter presteren dan een ander geen deugd. </li></ul><ul><li>Iemand is bv rijker dan zijn groepsgenoten, </li></ul><ul><li>Men verwacht dan dat je je groepsgenoten diensten bewijst. </li></ul><ul><li>Nepotisme is het begunstigen van verwanten bij het toekennen van bepaalde gunsten of posities. </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 34. 34. Professionalisering <ul><li>Professionalisering recent in de westerse samenleving </li></ul><ul><li>Vroeger verzorging en hulpverlening door eigen familie en naasten gedaan. </li></ul><ul><li>In landen zonder professionalisering : uitwisselen van diensten en goederen </li></ul><ul><li>Westerlingen vaak verlegen met cadeautjes van migranten voor verleende professionele hulp. </li></ul><ul><li>Cadeaus passen in een cultuur waar hulpverlening gebaseerd is op uitwisselen van diensten en goederen. </li></ul>26-05-2008 DIVERSITEIT
 35. 35. Interculturele competenties <ul><li>ken je eigen achtergrond/ je culturele bagage </li></ul><ul><li>hoe zit je familie in elkaar </li></ul><ul><li>wat zijn de belangrijke boodschappen die je hebt meegekregen </li></ul><ul><li>Daarna kun je je verdiepen in de ander o.a. </li></ul><ul><li>collectief of individueel systeem? </li></ul><ul><li>wat zijn de feiten over (migratie)verleden </li></ul><ul><li>welke opvattingen heeft men over ………..? </li></ul><ul><li>wie zijn de gezagsdragers in de familie? </li></ul>
 36. 36. Instrumenten voor de interculturele dialoog <ul><li>het belangrijkste instrument is het genogram </li></ul><ul><li>het gebruik van contextuele vragen </li></ul><ul><li>TOPOI model </li></ul><ul><li>het levensverhaal : familie, cultuur, eten, etc. </li></ul><ul><li>getuigen : vertellen over traumatische ervaringen b.v. voormalig politiek gevangene </li></ul><ul><li>mentaliseren : kunnen zien en benoemen van de eigen emoties t.o.v. de ander (het vermogen tot metacommunicatie) </li></ul>
 37. 37. TOPOI - model <ul><li>T = Taal </li></ul><ul><ul><li>Verstaan we elkaars taal? </li></ul></ul><ul><li>O = Ordening </li></ul><ul><ul><li>Communiceren we vanuit het zelfde referentiekader? </li></ul></ul><ul><li>P = Perspectief </li></ul><ul><ul><li>Welke persoonlijke perspectieven spelen een rol? </li></ul></ul><ul><li>O = Organisatie </li></ul><ul><ul><li>Is iemand op de hoogte van de manier hoe iets is georganiseerd ? </li></ul></ul><ul><li>I = Inzet </li></ul><ul><ul><li>Zette we ons genoeg in om elkaar te begrijpen? </li></ul></ul>

×