Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cociñamos

Estes días andamos coas mans na masa. Facemos unhas recetas exquisitas e descubrimos novos sabores, olores, texturas...Mirade que ben o estamos pasando...e aprendendo.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Cociñamos

 1. 1. I x. f v“ t ' ¡ _ L. c s _, s s.
 2. 2. canvi Tv - I n 3 z . sI. 4 p no . . rr II . Y . . «fvw. .. Y u. . . a. . f. ; Q w I . I L . K3 4 a i. t i n _ f. r . Ps0‘ .4 s/ r _ a , x é , z ¡.744 . .. u. a 1 , v} Y _ . . ¡s7 . . y . ‘r . a X n‘; I . y. .. »./ ¡W « . ¡I g , . If. I . . . . 4P . 4.! . . u . /.. x n E ¿Ia o , , . ,.. .». .’—*W“ . m, uJLvK . n M. l . . __ , ,. ¡1 IL . x ¡X1 4r# . . . v n ¡L
 3. 3. l LI! ; sr , .. s Y . .. . Z tr. si . f. O 13v‘ . I. .. N el I .4 . .. .JIHWJ .5 . m . .. a v El. A. ,_: J In, . If . , . . , x 2 m“, ,. «s. 4 x . .. . . I L) I Y z Y . al V , x. . I a. 7.. I . ul. { I l. I . E s» . . . ¿ Juán. I . un. . 1 T y I N L | II , I» . ; WI, 1 —llu . 1 . « . I: .0. u
 4. 4. 5 . . a» Y? Mw. .. . M” L ¡N A 4 Ñ ox. I! , In. r A _ / ., x, «H «KK! . . . _ lv»! HH. 0 4 d Í x . f . _ L . ¡un - . . . , . J L l. I! ,I z .3 «¡El
 5. 5. ‘HIÜLM ‘| s‘. - J x, '. um. I u‘ Ï 3' n? » x ‘ ¡ I » ¡. I) l m ' 4 Ti“)! . '_ ’ ‘ n. ‘ L l u , . ,3 I- If- . ‘ . ., ¿. ‘y
 6. 6. ‘ It. ’- 1 V . , h '. t 1 ‘. z ¡’t n ‘¡I 1 i": t: - ‘L. ‘s. u, ’
 7. 7. 2 N‘ . . l; I J T I . . I C ‘ s. _ l / ‘, t‘; . L L ¿ _ _, _ - ¡n ' ' ’ . -. I . Ó Hua} ' « Lwïïuva; Y _ I. E‘ < ‘ -. , . ÏL .5 ' — l‘ :3" 7' ' ï‘. * ‘ .31‘ v" , ,, 7,. ..
 8. 8. 1 , '11 . . —- q‘ - (‘1 I _ a‘ . . « « a _ l u“. ‘W V‘ I fl‘ _ -‘ x . a " a ‘ N» L‘ «v ‘ L. 3h‘ . 1‘ ‘i’ ¡LZIDIPi _¡-’ i . «‘_ . 0:. ‘ ‘¡LIÏWJ . ""’ ' i s E. l l ‘L * » 2L" , W . . ‘I , . , ¡ : L. 1 m . Y‘ v f 7-. .. í v . k P, . , / . . I _ , ,_ W __ . ‘á. .. t‘ x ‘Q ¡x .
 9. 9. x . ( . I; , vw. ‘ r H. ¡.1 . I: g I. -/ III I . , a II I, r . r ; .- . ... . r |7 . s I _ . m _ x . ‘l I
 10. 10. A s. 3'. I gh r n. o f J E 9 C, ¡If 4 '73 «l. .. II x. TIII. ¡Í n z l. x x . . I. . , x , _ w. r. .. 1 g a. .. un : ¡y t. ú N. t . . . /,«. ¡lvl . ' / J II . M.
 11. 11. I ‘q! a n, T ¡ l a - I Í I I. ‘L l i _ x ‘ í , g ‘ ¿ ,1 x . n k‘ l o o ‘ I ' . r‘ I’ r u " I i) _ T n‘ . " ¿ 4 _. v ‘ ' G ¡r s- s _ . l . ' ' . ‘ ¿ 1 4 _ A ¡ , ‘ ¡ M‘ . _, KA‘ I _ I 7 L a . I. ‘f ' ' J y. ‘ I 1 ' B1‘ n! ÍI, ‘L . L "‘ o ‘ L I “n I. ; A L -- . « ' > K‘ "¡s “JLÜÜO VÜ‘ I IÚlJ i: A ,3!‘ Y ‘——— ’ _ ML I‘ IIIT-‘¡I y ‘_v. :,_". .— y L w ¿y I . ‘. . ,¡: ‘. P, l‘ _ __ o _ X V i‘ "TI/ .1" ‘Y’ _ / O v ' ‘r4 ‘l 1- 4' L x 3/ ' *""I ‘ L h“: I E. 7:’- ’ ï ‘s E . ‘* , - T4‘ ‘Ï s‘ a , _í. . p‘ ‘ E‘ ¡í ¡Q __‘ . ¡ r3 ‘ N: T z _ ' “a 3- - i" ‘a: .. ' o Z WP .1 ' ¡‘FV T 2" ‘I ¡a . ._ a ¡ .
 12. 12. ‘v xv I L I | "‘¡ ¿‘¡ n v; m n v‘ v‘ M v‘ u. I] In y‘ “‘ 7077'I¡¡""" q] ¡n19 I" ‘I e T- qu L E ‘A o s o ya LI Y u n O K u . _ . l . .(_' ‘g S / . a . . . » " , ..
 13. 13. t‘ .3 ¡> pu i. su ‘.4 o EL) j i: y r , . ) t —. f' . , . r ‘s’ . fi. , I‘ , l, E 5 I ‘ ‘I I ¡fv . i ' - u’: ‘ a ‘i ' J - - V Düflv. . s" , I ' I - . ‘ ‘ V» ‘ ‘r . s, " . « 1 , _ ¿l . ' . . w '¡ . » . ' ‘d, *-; . ‘I r ‘ ‘ J ‘ I I I r 5 . ’ ‘ L T ‘ )' ‘ m‘ i t I o " - ‘ ' ""‘ . - . ‘ ' ’ h :4 «r ’ j. Ï- ¿ a T‘ EN‘ s ' ‘ . — ‘i «má: '. ‘H _ ¿.7 , u “ .33 . A - Teïmíg, ;7 — , J t. ¿x '- x .1.“ ¡TQ , _ _ . x‘. ' r I ' . x‘, h‘ . .__. l. "Ï b _ ¡i J‘ L . _, . I ‘m
 14. 14. G / .. . f’ 8- l‘ a m}. v OI u. 4.! . Y , . J Q . l I n, . s xxl: L. a v. u! x n . , . _ . w ax . I, _. . . .. n ¡’EI M. ¡Ham . _. . ¡mmmni .1. . V. r x .12; . , Y L . t Ir Ix I Y ¡La ¡n I. .. p. . . . . /. , Ï .1, a ¡J «x . x I o y fi . N. .. , I. I. k x> N, Í I I . . W . ... ‘w U» a . I n; o 1,. . s . . V. u . _ . / u 4 C . . a Ï . . . . . . .. . 4 . . . II Clik . . . . . . ah/ (.7 . .. / O . . 3 q . . . x , C I.
 15. 15. UL 3 VI . Nf. . ). ... III! II v. I o- nf. . . d a ¡o c ul e n l r e p u n) f; , X . . Iv. . _. }. r ¡yk . I s 1.: .
 16. 16. ‘.1 f.
 17. 17. u.
 18. 18. . I _ ¡[G o L I 3.1.0 I ' ¡s x 1 , " ‘P 30")‘ P/ l. ‘ E ‘l ï’ x . _ a. . g t . .. . ‘ I- y. » I i ' h 7': ‘, ' l x I i . 1 _ f, ‘ / I 4 ‘í - 4 ‘ J‘), “*O ' r . - , i‘, ‘_ ¡¡ ' ní i. j; I
 19. 19. .E X. I. . I. .. ‘s o I , ‘al. J y . . . N. . , v I Ü . s» E W ul In! ax . i . , . y r E . , . 1 i y X . «v _ , . . 1;! 4 ¡D! {II p. . Y n ln . ._ . . . w I .1 :1 U , ’ , I L I / A u __, .f a _ . . / . v . ya . .z 4 . . a . / p¡. ¡ . ..t. . . . l . ¡¡ f» : . x. z IE. .. n. . a . - . .. X, ,. --
 20. 20. -- -_s: <*'vf, y ‘—, _,. _. . . .. ., - . l ‘O I’ ' ¡’.1 _; -€-_ A‘ I Í j .2‘ ‘ .4’ ‘i’ ' ' - , l ‘ ¡' Í . _ -‘* . fi: ‘I "II “A ' x l, ' u x ‘A ‘ I . E , _ , j m: ¡j
 21. 21. ¡‘Lg
 22. 22. 12/ . - C.
 23. 23. ,. .«. w, S.
 24. 24. Í . ‘l “ar I " 3"". m " n, a ¿E í n '* ‘ ICN“ “ I . —’í7‘ n A. ‘ t‘ 5‘ J L ‘ í ‘y 'r¡, ‘ - J n"; 11" a. A‘ x s ‘n. .1 u s! ' É
 25. 25. l. , (¡J I i .1 I Bu} . I v J ; / | .« rr. _. I . L / . L / . . « / /,. _ x 4 1 / . w I: / I. a z . . 4 x C Y I /
 26. 26. I. '‘ IA“ “LM , ' ‘uy: L“
 27. 27. .Wa‘
 28. 28. ._ T i-u-r‘ Í . . J
 29. 29. 3-. .9.” . u¡n¡ IIIÏnn-. . . , w
 30. 30. L
 31. 31. w , , . .. ,. .. . x . .v . Lvl’ . :. ... . 02.. lIa v al . Y ,1 L. TI, _. ._ . u, l ITTEE. In , . ¡O I o I en, .. u‘ y‘: A Í . r I f, á a, , x. . . I} ‘I. ¿Mi u- J. ._ ‘v Ñ . 7 . . L. J. Ü . I.. I _II| H ‘. ... _ u 5.4L“. i h, I'll s» I. 1.a. I. .. ¿AW ÏIJ. ¡a n , > v 7 h I. , . ¡un 5 . QU . n X I , .. x . _ Iv . v. L Ñ. ) v
 32. 32. 1 h. .; a w o . u a ’ I: o . I ¡.0 . u. s x I y o a EU-‘ ' la I In . ‘ I .
 33. 33. R41} f. ‘ ‘¡I ¡naa-un u. .. Icovrnp . .—o n: ot:
 34. 34. : i . . 1 ' V í . . E . u, 4 o .1: . u.oovcl. . U1; . v.r: JU, n-‘¡ÍII 71 . . . I, . , EeJu. .. . m . . J . . , III. A, s w o n s . . ; , y . sa Í . , Í ,7‘ .1. C xo L . . I , . _ . . . «x ‘I r ¡lr 2' E . ll I . . i . _ , .. . .1. ¡X ,31 r , I. u 1.. ., » I IEI . t. u . _ . o , . III: . , .2 v . 7. ,1 . . y I/ ; |. a . Ju! DVI . . , y J) p a ‘IL. s. . s. 2‘ Y. .. y _- , ¡Y I‘ . _ a i I _ ¡L 1.1 1 N. . . ‘¡l N. . 1 wv. la4»‘« I I. _ . . . . Í 4 . .. . . k f I g . __ . . 50.‘ . ., .14! . .. .. , Y ,5
 35. 35. fx. l -< J f ' ‘T v’ , r v ha] a ¿í "Í l o i) ‘k ¡var Í . 4’ ‘s. ‘N. . N» — 1 {A

×