Advertisement

Naraaaa

Administrator
Jun. 10, 2012
Naraaaa
Naraaaa
Naraaaa
Naraaaa
Advertisement
Naraaaa
Naraaaa
Naraaaa
Naraaaa
Upcoming SlideShare
Literature review, davaalkhamLiterature review, davaalkham
Loading in ... 3
1 of 8
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Recently uploaded(20)

Advertisement

Naraaaa

  1. Áàòëàâ. ÝÌØÓÈÑ-èéí Äàðõàí-Óóë àéìãèéí ñàëáàð ñóðãóóëèéí çàõèðàë Á. Çîðèãòáààòàð /Ph.D/ Дипломын ажлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Дипломын ажлын гүйцэтгэх № Хугацаа Хийгдэх ажил Биелэлт үе шат Ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷íèé 1 Дипломын ажлын сэдэв сонгох 2011.11сар òàðõàëò ,ñóâèëàõóéí Биелсэн ìåíåæìåíòèéã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ 2 Удирдсан багш сонгох 2011.12сар Я. Билэгмаа Биелсэн Дипломын ажлын үе шатны Ном зүйг гарган төлөвлөгөөг 3 2012.06.07 төлөвлөгөө гаргаж батлуулах батлуулах Судалгааны ажлын зорилго, зорилтыг 4 2012.05.17 тодорхойлох Дархан-Уул àéìãèéí Íýãäñýí Судалгааны объектоо сонгож асуумж 5 2012.05.23 ýìíýëãèéí õ¿¿õäèéí òàñàã, арга, аргачлалаа боловсруулах õàëäâàðòûí òàñàã Номын сангуудаас судалгааны ажилтай 6 Ном зүй судàлж жагсаалт гаргах 2012.05.25 холбоотой ном зохиолыг уншиж судлах Äархан-Уул аймгийн Íýãäñýí Судалгааны объектоо сонгож 7 2012.06.15 ýìíýëãèéí õ¿¿õäèéí òàñàã, судалгааны эх материалаа бүрдүүлэх õàëäâàðòûí òàñàã Ñудалгааны материалаа Цуглуулсан материалаа нэгтгэн компьютерын прîграмìд 8 дүгнэж, дүн шинжилгээ хийх эхийг 2012.09.20 оруулж үр дүнг тооцож хянуулах дүгнэлт гаргах Ñудалгааны материалыг Судалгааны үр дүнд статистик 9 2012.11.12 нэгтгэн хянуулж боловсруулалт хийх боловсруулалт хийх Дипломын эх материалыг удирдагч 10 2012.12 сард багшаар хянуулж зөвлөгөө авах Exsel, Power point, SPSS 12 Хэвлэлд бэлтгэж компьютерт шивж 11 2012.12 сард прîграмì ашиглан эхээ хураангуй гаргах бэлтгэнэ 12 Урьдчилан хамгаалалтанд орох 2013.01 сард 13 Диплом хамгаалалтанд орох 2013.1 сард
  2. Ñóäàëãààíû àæëûí ¿íäýñëýë : Ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷èíòýé òýìöýõ, ñýðãèéëýõ òàëààð òºð çàñàã, ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãóóäààñ àâ÷ õýðýãæ¿¿ëñýí àðãà õýìæýýíèé ¿ð ä¿íä 1990-ýýä îí õ¿ðòýë ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷ëºë áóóð÷ áàéñíàà ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä óëñ îðíû íèéãýì ýäèéí çàñãèéí áàéäàë, õºë õºäºë㺺í,õ¿í àìûí íÿãòðàë, àðä ò¿ìíèé àìüæèðãààíû ò¿âøèí, óñíû ýð¿¿ë àõóéí ÷àíàð øààðäëàãà õàíãààã¿é, õîîë õ¿íñ ãýõ ìýò ç¿éë¿¿äòýé õîëáîîòîéãîîð ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷èí èõñýõ õàíäëàãàòàé áîëæ ýïèäåìèîëîãûí çàðèì øèíæ òºðõèéí õóâüä ººð÷ëºëò¿¿ä èëýð÷ áàéíà. 2011 îíä óëñûí õýìæýýíä 31 òºðëèéí öî÷ìîã õàëäâàðò ºâ÷íèé 42839 òîõèîëäîë á¿ðòãýãäñýí íü ºíãºðñºí îíîîñ 4443 òîõèîëäîë áóþó 10000 õ¿í àìä 15,4 %-ààð íýìýãäñýí áàéíà. Óëñûí õýìæýýíä 2011 îíä á¿ðòãýãäñýí õàëäâàðò ºâ÷íèé ãàðàëòûã ºíãºðñºí îíòîé õàðüöóóëáàë Óëààíáààòàð õîò, Äàðõàí-Óóë, Äîðíîä, Äîðíîãîâü, Çàâõàí, Îðõîí, Ñ¿õáààòàð àéìàãò íýìýãäñýí áàéíà. Ãýäýñíèé õàëäâàðò 6 ºâ÷èí áóþó  Âèðóñò ãåïàòèò À  Áàëíàä  Öóñàí ñóóëãà  Ñàëèìîíåëë¸ç  Õîîëíû õîðäëîãò õàëäâàð  Õàëäâàðûí ãàðàëòàé ñóóëãàëò ºâ÷íèé íèéò 7938 òîõèîëäîë á¿ðòãýãäñýí íü íèéò õàëâàðò ºâ÷íèé 25,3%-ã ýçýëæ ºìíºõ îíîîñ 1705 òîõèîëäëîîð áóþó 14,1%-ð íýìýãäñýí ¿ç¿¿ëýëòòýé áàéíà. Ìàíàé îðíû õóâüä ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷èí íü óëèðëûí ÷àíàðòàé òîõèîëääîã ºâ÷íèé òîîíä áàãòäàã. Äàðõàí-Óóë àéìãèéí õýìæýýíä ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷èí 2011 îíû áàéäëààð ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷èí 428 á¿ðòãýãäñíýýð À ãåïàòèò 389 òîõèîëäîë , öóñàí ñóóëãàö 4, õîîëíû õîðäëîãî 12, áàëíàä 2, ñàëèìîíåëë¸ç 2, õàëäâàðûí ãàðàëòàé ñóóëãàëò 19 òîõèîëäîë á¿ðòãýãäñýí áàéíà.Èéìýýñ ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷íèé òàðõàëòûã ýðò èëð¿¿ëýõ, ñóäëàõ, ñóâèëàõóéí ìåíåæìåíòèéã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ çîðèëãî òàâèëàà. Ñóäàëãààíû àæëûí çîðèëãî
  3. Äàðõàí-Óóë àéìãèéí Íýãäñýí ýìíýëãèéí õýìæýýíä ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷íèé òàðõàëòыг судлаж, сувилахуйн менежментийн онцлогèéг боловсруулàхад ñóäàëãààíû àæëûí çîðèëãî îðøèíî. Ñóäàëãààíû àæëûí çîðèëò : 1. Äàðõàí-Óóë àéìãèéí хэмжээнд ñ¿¿ëèéí 3 æèëä ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷íººð ºâ÷èëñºí õ¿ì¿¿ñèéí ò¿¿õýíä ò¿¿âýð÷èëñýí àðãààð ñóäàëãàà õèéæ ä¿ãíýëò ãàðãàõ 2. Ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷íèé òàðõàëòûí түвшинг тогтоох 3. ªâ÷èí ¿¿ñýõýä íºëººëºõ õ¿÷èí ç¿éëèéã òîãòîîæ ä¿ãíýõ 4. Судалгааны үр дүнд үндэслэн гэдэсний халдвараас урьдчилан сэргийлэх практиê зөвлөмж боловсруулах Ñóäàëãààíû àæëûí ïðàêòèê à÷ õîëáîãäîë : Ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷íèé òàðõàëò, Сóвилахуйн менежментийн онцлогèéг боловсронгуй болгосноор óã ºâ÷íººñ ñýðãèéëýõ, îíîøëîõ, ýì÷ëýõ, ñóâèëãààíû àðãûã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ íü îíîëûí ¿íäýñëýë áîëж, сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чанарт тодорхой ахиц гарна. Судалгааны ажлын шинýлэг тал : 1.Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд Гэдэсний халдварт өвчний тархалтыг, ажил, амьдралын хэв маяг, зан үйлтэй холбон судлаж эрсдэлт хүчин зүйлсèéн хамаарлыг тогтоосон судалгаа хийгдэж байгаагүй 2.Судалгааг хийснээр цаашдын судалгаа болон эмнэлгийн ажилтнуудад, гэдэсний халдвартай өвчтөнүүдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, асаргаа сувилгааг хийхэд ашиглах материал боловсруулан гаргаж байгаагаараа шинэлэг юм.
  4. Ñóäàëãààíû àæëûí îáúåêò ìàòåðèàë, õàìðàõ õ¿ðýý àðãà àðãà÷ëàë : Ñóäàëãààã Äàðõàí-Óóë àéìãèéí õ¿¿õäèéí òàñàã áîëîí õàëäâàðòûí òàñàãò 6 ñàðûí 15 -ààñ 8 ñàðûí 15-íû õîîðîíä õýâòýí ýì÷ë¿¿ëж буй õ¿ì¿¿ñèéã õàìðóóëàí ýì÷èëãýýíèé ò¿¿õ, ¿íýëãýýíèé áàðèìòàíä òóëãóóðëàí ñóäàëãààã ÿâóóëàõ. Ñóäàëãààã ò¿¿âýðëýëòèéí æóðìààð íýã àãøèíû áà äåñêðèïòèâ àðãààð ÿâóóëàõ. Ñóäàëãààíû çîðèëãî àãóóëãààñ õàìààð÷ ýì÷èëãýýíèé ò¿¿õèéã àøèãëàí ä¿ãíýëò ãàðãàх, баримт бүрдүүлэх, задлан шинжилгээ хийх арга, ìàòåìàòèê, ñòàòèñòèêèéí àðãààð áîëîâñðóóëàëò õèéæ èíòåíñèâ, ýêñòåíñèâ ¿ç¿¿ëýëòèéã òîîöîîëîõ, ¿íýí ìàãàäëàëûã òîîöîîëîх, êîìïüþòåðèéí õýðýãëýýíèé WORD, EXSEL, POWER POINT ïðîãðàììóóä, ñóäàëãààíû SPSS 12 ïðîãðàììóóä äýýð áîëîâñðóóëàëò õèéíý.
  5. Àøèãëàñàí íîì ç¿é : 1.Àëòàíöýöýã. Ò, Àíàíä. Ñ, “ Ãýäýñíèé õàëäâàð” Óëààíáààòàð 2000 îí 2.Àðèóíöýöýã. Ý, “ Õàëäâàðò ºâ÷íèé ñóâèëàõóé” 2012 îí 3.Буджав. “Анагаах ухааны статистик судалгааны арга зүй” 4.Ãîìáîñ¿ðýí. Ò, “ Õàëäâàðò ãåïàòèòûí ýïèäåìèîëîãèéí óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ çàðèì àñóóäàë “ Óëààíáààòàð 1969 îí 5.Ãîìáîñ¿ðýí. Ò “ Ýïèäåìèîëîãèéí ¿íäýñ” Óëààíáààòàð 2002 îí 6.Лхагва. Л “Эрдмийн ажлын арга барил” Улаанбаатар 1997 он 7.Нямаажав. Д “Эрүүл мэндийн эрдэм судлалын арга” Дархан 2008 он 8.Íÿíäàãæèä. Ò “ Õàëäâàðò ºâ÷èí” 1993 îí 9.Ðàäíààáàçàð. Æ “ Õàëäâàðò ºâ÷íººñ ñýðãèéëýõ” Óëààíáààòàð 1984 îí 10.Саруул.П “Хоолоор эмчлэхүй” Дархан 2008 он 11.“Статистикийн эмхэтгэл” Улаанбаатар эрүүл мэндийн газар 2011 он 12.“Õàëäâàðò ºâ÷èí” Èõ äýýä ñóðãóóëèéí ñóðàõ áè÷èã 13..Ýíõäàëàé. × “ Áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí ãýäýñíèé õàëäâàð” Óëààíáààòàð 1984 îí
  6. 14.“Ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä” 2011 îí Зөвшөөрөл : ЭМШУИС-ийн Анагаах ухааны Ёс зүйн хяналтын Салбар хорооны хурлын тэмдэглэл Судалгаанд оролцогчоос авах таниулсан зөвшөөрлийн хуудас Таны энэ өдрийн амрыг эрье ЭМШУИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь салбар сургуулийн” Нийгмийн эрүүл мэндийн арга зүйч”-èéн шаталсан бакàлаврын нэгдүгээр дамжааны оюутан Пүрэвсүрэн овогтой Наранцогт миний бие нь “Ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷íèé òàíäàëò ýìíýë ç¿éí çàðèì îíöëîãóóä” сэдэвт судалгааны ажлыг Боловсрол судлалын магистр Я. Билэгмаагèéн удирдлаган доор хийж байна. Танд өгөх мэдээлэл: Ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷íèé òàðõàëò ýìíýë ç¿éí çàðèì îíöëîãóóäûã ñóäëàæ үнэлгээ дүгнэлт өгөх зорилгоор явуулж байгаа болно. Òàíûã ñóäàëãààíä îðîëöñîí òîõèîëäîëä ýì÷èëãýýíèé ò¿¿õèéã àøèãëàí ò¿¿âýð ñóäàëãààã ÿâóóëíà. Судалгаанд оролцсоноор таниас тодорхоé хэмжээний цаг хугацаа шаардагдах тул энэхүү бэрхшээлийг үл харгалзан судалгаанд оролцож бидний ажилд тусална гэдэгт гүнээ итгэж байна. Та судалгаанд өөрийн зөвшөөрлөөр оролцîно. Энэ судалгааны аль ч үед судалгаанаас гарах эрхтэй. Ашиг тус :Тус судалгаанд оролцсîноороо та ººðèé㺺 áîëîí îéð äîòíûõîî õ¿ì¿¿ñèéã ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷íººñ урьдчилан сэргийлэх ач холбогдолтой. Учирч болох эрсдэл : Уг судалгаанд хаìрагдсàнаар таньд ямар нэгэн эрсдэл тохиолдохгүй. Нууц хадгалах: Судалгааны явцад таны өгсөн бүх мэдээллийг бид чандлан нууцлах бөгөөд мэдээллийг зөвхөн эрдэм шинжилгээний ажилд ашиглах буюу судалгаанаас гарсан үр дүнг хэвлэлд нийтлэх тохиолдолд хувь хүний нэрийг нийтлэхгүй. Судалгаа дууссаны дараа таны талаарх мэдээллийг устгах болно. Төлбөр :Судалгаанд оролцогчдод ямар нэг хэлбэрийн урамшуулал / мөнгөн ба эд зүйл/ олгохгүй ба мөн танаас төлбөр авахгүй. Та дээрх мэдээлэлтэй танилцан бидний судалгааны зорилгыг ойлгож зөвшөөрөн гарын үсэг зурсанаар судалгаанд өөрийн зөвшөөрлөөр оролцîæ байгаагаа илэрхийлэх болно. Судалгаанä оролцогчийн овог нэр..................................................................
  7. Судалгаанä оролцогчийн гарын үсэг.............................................................. Холбоо барих утас.......................................................................................... Бидний судалгаанд оролцсон танд баярлалаа Бидний харилцах утас : 96030061 Он............Сар.............Өдөр............. Àñóóìæ Òàíû ýð¿¿ë ýíõèéã åðººõèéí ÿëäàìä áèäíèé ñóäàëãààíû àæèëä òóñ äýì áîëîõ òóë äàðààõ àñóóëòàíä ¿íýí çºâ õàðèóëàõûã õ¿ñüå. 1. Íàñ………… 2. Õ¿éñ……. 3. Òàíû ýìíýëýãò áàéõ ¿åä ÷èíü ýìíýëãèéí àõóé íºõöºë, ñýòãýë ç¿éí õóâüä õýð áîëîìæèéí áàéäàã âý? À. Ìàø òààòàé áàéäàã Á. Áîëîìæèéí áàéäàã Â. Äóíä çýðýã áàéäàã Ã. Õàíãàëòã¿é áàéäàã 4. Òà ãîë÷ëîí ÿìàð õîîë õýðýãëýäýã âý? À. ººõ òîñ áàãàòàé õîîë Á. Øàðñàí õóóðñàí õîîë Â. Íîãîî æèìñ æèìñãýíý Ã. Ñ¿¿ öàãààí èäýý 5. Òà ººðèéíõºº ºâ÷èíä òîõèðñîí õºâºí äààâóóí õóâöàñàà çºâ ñîíãîí àâ÷ ºìñºæ ÷àääàã óó? À. Ýð¿¿ë ìýíäýý òîõèðóóëàí õóâöàñëàäàã Á. Ýð¿¿ë ìýíäýý òîõèðñîí õóâöàñ àâàõ áîëîìæã¿é Â. Ýð¿¿ë ìýíääý òîõèðóóëàí ºìñäºãã¿é 6. Òàíû ºì÷èëñºí øàëòãààí þóíààñ áîëñîí ãýæ áîääîã âý? À. Óäñàí õîíîñîí õîîë õ¿íñ õýðýãëýñýí Á. Ëààçàëñàí á¿òýýãäýõ¿¿í Â. Õóäàëäààíû æèìñ æèìñãýíý, ñàìàð 7. Òà ñóâèëàã÷èéí ç¿ãýýñ ÿìàð àñàðãàà ñóâèëãàà õèéõèéã õ¿ñäýã âý? À. Ñýòãýë ç¿éí äýìæëýã Á. ªâ÷íèé áîëîí õîîëîëòûí òàëààðõ çºâºëºãºº àâàõ 8. Òàíû àìüäàðäàã îð÷èí íºõöºë À. Ãýð õîðîîëîë Á. Îðîí ñóóö Â. Ò¿ðýýñèéí áàéð 9. Òàíûã àð ãýð íàéç íºõºä ÷èíü ñýòãýë ñàíààíû õóâüä õèð äýìæèæ òóñàëäàã âý? À. Ìàø ñàéí òóñàëæ äýìæäýã Á. Äýìæëýã òýð á¿ð ¿ç¿¿ëäýãã¿é
  8. Â. Îãò òîîäîãã¿é 10. Òàíûã õýâòýæ ýì÷ë¿¿ëýõ õóãàöààíä òàíüä õèéãäýæ áóé ñóâèëàõóéí òóñëàìæ ¿éë÷èëãýýã ¿íýëíý ¿¿?
Advertisement