Naraaaa

1,090 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,090
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Naraaaa

  1. 1. Áàòëàâ. ÝÌØÓÈÑ-èéí Äàðõàí-Óóë àéìãèéí ñàëáàð ñóðãóóëèéí çàõèðàë Á. Çîðèãòáààòàð /Ph.D/ Дипломын ажлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Дипломын ажлын гүйцэтгэх№ Хугацаа Хийгдэх ажил Биелэлт үе шат Ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷íèé 1 Дипломын ажлын сэдэв сонгох 2011.11сар òàðõàëò ,ñóâèëàõóéí Биелсэн ìåíåæìåíòèéã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ 2 Удирдсан багш сонгох 2011.12сар Я. Билэгмаа Биелсэн Дипломын ажлын үе шатны Ном зүйг гарган төлөвлөгөөг 3 2012.06.07 төлөвлөгөө гаргаж батлуулах батлуулах Судалгааны ажлын зорилго, зорилтыг 4 2012.05.17 тодорхойлох Дархан-Уул àéìãèéí Íýãäñýí Судалгааны объектоо сонгож асуумж 5 2012.05.23 ýìíýëãèéí õ¿¿õäèéí òàñàã, арга, аргачлалаа боловсруулах õàëäâàðòûí òàñàã Номын сангуудаас судалгааны ажилтай 6 Ном зүй судàлж жагсаалт гаргах 2012.05.25 холбоотой ном зохиолыг уншиж судлах Äархан-Уул аймгийн Íýãäñýí Судалгааны объектоо сонгож 7 2012.06.15 ýìíýëãèéí õ¿¿õäèéí òàñàã, судалгааны эх материалаа бүрдүүлэх õàëäâàðòûí òàñàã Ñудалгааны материалаа Цуглуулсан материалаа нэгтгэн компьютерын прîграмìд 8 дүгнэж, дүн шинжилгээ хийх эхийг 2012.09.20 оруулж үр дүнг тооцож хянуулах дүгнэлт гаргах Ñудалгааны материалыг Судалгааны үр дүнд статистик 9 2012.11.12 нэгтгэн хянуулж боловсруулалт хийх боловсруулалт хийх Дипломын эх материалыг удирдагч 10 2012.12 сард багшаар хянуулж зөвлөгөө авах Exsel, Power point, SPSS 12 Хэвлэлд бэлтгэж компьютерт шивж 11 2012.12 сард прîграмì ашиглан эхээ хураангуй гаргах бэлтгэнэ 12 Урьдчилан хамгаалалтанд орох 2013.01 сард 13 Диплом хамгаалалтанд орох 2013.1 сард
  2. 2. Ñóäàëãààíû àæëûí ¿íäýñëýë : Ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷èíòýé òýìöýõ, ñýðãèéëýõ òàëààð òºð çàñàã, ýð¿¿ë ìýíäèéíáàéãóóëëàãóóäààñ àâ÷ õýðýãæ¿¿ëñýí àðãà õýìæýýíèé ¿ð ä¿íä 1990-ýýä îí õ¿ðòýë ãýäýñíèéõàëäâàðò ºâ÷ëºë áóóð÷ áàéñíàà ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä óëñ îðíû íèéãýì ýäèéí çàñãèéí áàéäàë, õºëõºäºë㺺í,õ¿í àìûí íÿãòðàë, àðä ò¿ìíèé àìüæèðãààíû ò¿âøèí, óñíû ýð¿¿ë àõóéí ÷àíàð øààðäëàãàõàíãààã¿é, õîîë õ¿íñ ãýõ ìýò ç¿éë¿¿äòýé õîëáîîòîéãîîð ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷èí èõñýõ õàíäëàãàòàéáîëæ ýïèäåìèîëîãûí çàðèì øèíæ òºðõèéí õóâüä ººð÷ëºëò¿¿ä èëýð÷ áàéíà.2011 îíä óëñûí õýìæýýíä 31 òºðëèéí öî÷ìîã õàëäâàðò ºâ÷íèé 42839 òîõèîëäîë á¿ðòãýãäñýí íü ºíãºðñºíîíîîñ 4443 òîõèîëäîë áóþó 10000 õ¿í àìä 15,4 %-ààð íýìýãäñýí áàéíà.Óëñûí õýìæýýíä 2011 îíä á¿ðòãýãäñýí õàëäâàðò ºâ÷íèé ãàðàëòûã ºíãºðñºí îíòîé õàðüöóóëáàëÓëààíáààòàð õîò, Äàðõàí-Óóë, Äîðíîä, Äîðíîãîâü, Çàâõàí, Îðõîí, Ñ¿õáààòàð àéìàãò íýìýãäñýí áàéíà.Ãýäýñíèé õàëäâàðò 6 ºâ÷èí áóþó  Âèðóñò ãåïàòèò À  Áàëíàä  Öóñàí ñóóëãà  Ñàëèìîíåëë¸ç  Õîîëíû õîðäëîãò õàëäâàð  Õàëäâàðûí ãàðàëòàé ñóóëãàëò ºâ÷íèé íèéò 7938 òîõèîëäîë á¿ðòãýãäñýí íü íèéò õàëâàðò ºâ÷íèé 25,3%-ã ýçýëæ ºìíºõ îíîîñ 1705 òîõèîëäëîîð áóþó 14,1%-ð íýìýãäñýí ¿ç¿¿ëýëòòýé áàéíà.Ìàíàé îðíû õóâüä ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷èí íü óëèðëûí ÷àíàðòàé òîõèîëääîã ºâ÷íèé òîîíä áàãòäàã. Äàðõàí-Óóë àéìãèéí õýìæýýíä ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷èí 2011 îíû áàéäëààð ãýäýñíèéõàëäâàðò ºâ÷èí 428 á¿ðòãýãäñíýýð À ãåïàòèò 389 òîõèîëäîë , öóñàí ñóóëãàö 4, õîîëíû õîðäëîãî 12,áàëíàä 2, ñàëèìîíåëë¸ç 2, õàëäâàðûí ãàðàëòàé ñóóëãàëò 19 òîõèîëäîë á¿ðòãýãäñýí áàéíà.Èéìýýñãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷íèé òàðõàëòûã ýðò èëð¿¿ëýõ, ñóäëàõ, ñóâèëàõóéí ìåíåæìåíòèéãáîëîâñðîíãóé áîëãîõ çîðèëãî òàâèëàà.Ñóäàëãààíû àæëûí çîðèëãî
  3. 3. Äàðõàí-Óóë àéìãèéí Íýãäñýí ýìíýëãèéí õýìæýýíä ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷íèé òàðõàëòыг судлаж,сувилахуйн менежментийн онцлогèéг боловсруулàхад ñóäàëãààíû àæëûí çîðèëãî îðøèíî.Ñóäàëãààíû àæëûí çîðèëò : 1. Äàðõàí-Óóë àéìãèéí хэмжээнд ñ¿¿ëèéí 3 æèëä ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷íººð ºâ÷èëñºí õ¿ì¿¿ñèéí ò¿¿õýíä ò¿¿âýð÷èëñýí àðãààð ñóäàëãàà õèéæ ä¿ãíýëò ãàðãàõ 2. Ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷íèé òàðõàëòûí түвшинг тогтоох 3. ªâ÷èí ¿¿ñýõýä íºëººëºõ õ¿÷èí ç¿éëèéã òîãòîîæ ä¿ãíýõ 4. Судалгааны үр дүнд үндэслэн гэдэсний халдвараас урьдчилан сэргийлэх практиê зөвлөмж боловсруулахÑóäàëãààíû àæëûí ïðàêòèê à÷ õîëáîãäîë : Ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷íèé òàðõàëò, Сóвилахуйн менежментийн онцлогèéгболовсронгуй болгосноор óã ºâ÷íººñ ñýðãèéëýõ, îíîøëîõ, ýì÷ëýõ, ñóâèëãààíû àðãûã áîëîâñðîíãóéáîëãîõ íü îíîëûí ¿íäýñëýë áîëж, сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чанарт тодорхой ахицгарна.Судалгааны ажлын шинýлэг тал :1.Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд Гэдэсний халдварт өвчний тархалтыг, ажил,амьдралын хэв маяг, зан үйлтэй холбон судлаж эрсдэлт хүчин зүйлсèéн хамаарлыгтогтоосон судалгаа хийгдэж байгаагүй2.Судалгааг хийснээр цаашдын судалгаа болон эмнэлгийн ажилтнуудад, гэдэснийхалдвартай өвчтөнүүдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, асаргаа сувилгааг хийхэдашиглах материал боловсруулан гаргаж байгаагаараа шинэлэг юм.
  4. 4. Ñóäàëãààíû àæëûí îáúåêò ìàòåðèàë, õàìðàõ õ¿ðýý àðãà àðãà÷ëàë : Ñóäàëãààã Äàðõàí-Óóë àéìãèéí õ¿¿õäèéí òàñàã áîëîí õàëäâàðòûí òàñàãò 6 ñàðûí 15 -ààñ 8ñàðûí 15-íû õîîðîíä õýâòýí ýì÷ë¿¿ëж буй õ¿ì¿¿ñèéã õàìðóóëàí ýì÷èëãýýíèé ò¿¿õ, ¿íýëãýýíèéáàðèìòàíä òóëãóóðëàí ñóäàëãààã ÿâóóëàõ. Ñóäàëãààã ò¿¿âýðëýëòèéí æóðìààð íýã àãøèíû áà äåñêðèïòèâ àðãààð ÿâóóëàõ.Ñóäàëãààíû çîðèëãî àãóóëãààñ õàìààð÷ ýì÷èëãýýíèé ò¿¿õèéã àøèãëàí ä¿ãíýëò ãàðãàх, баримтбүрдүүлэх, задлан шинжилгээ хийх арга, ìàòåìàòèê, ñòàòèñòèêèéí àðãààð áîëîâñðóóëàëòõèéæ èíòåíñèâ, ýêñòåíñèâ ¿ç¿¿ëýëòèéã òîîöîîëîõ, ¿íýí ìàãàäëàëûã òîîöîîëîх, êîìïüþòåðèéíõýðýãëýýíèé WORD, EXSEL, POWER POINT ïðîãðàììóóä, ñóäàëãààíû SPSS 12 ïðîãðàììóóä äýýðáîëîâñðóóëàëò õèéíý.
  5. 5. Àøèãëàñàí íîì ç¿é :1.Àëòàíöýöýã. Ò, Àíàíä. Ñ, “ Ãýäýñíèé õàëäâàð” Óëààíáààòàð 2000 îí2.Àðèóíöýöýã. Ý, “ Õàëäâàðò ºâ÷íèé ñóâèëàõóé” 2012 îí3.Буджав. “Анагаах ухааны статистик судалгааны арга зүй”4.Ãîìáîñ¿ðýí. Ò, “ Õàëäâàðò ãåïàòèòûí ýïèäåìèîëîãèéí óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ çàðèì àñóóäàë “ Óëààíáààòàð 1969 îí5.Ãîìáîñ¿ðýí. Ò “ Ýïèäåìèîëîãèéí ¿íäýñ” Óëààíáààòàð 2002 îí6.Лхагва. Л “Эрдмийн ажлын арга барил” Улаанбаатар 1997 он7.Нямаажав. Д “Эрүүл мэндийн эрдэм судлалын арга” Дархан 2008 он8.Íÿíäàãæèä. Ò “ Õàëäâàðò ºâ÷èí” 1993 îí9.Ðàäíààáàçàð. Æ “ Õàëäâàðò ºâ÷íººñ ñýðãèéëýõ” Óëààíáààòàð 1984 îí10.Саруул.П “Хоолоор эмчлэхүй” Дархан 2008 он11.“Статистикийн эмхэтгэл” Улаанбаатар эрүүл мэндийн газар 2011 он12.“Õàëäâàðò ºâ÷èí” Èõ äýýä ñóðãóóëèéí ñóðàõ áè÷èã13..Ýíõäàëàé. × “ Áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí ãýäýñíèé õàëäâàð” Óëààíáààòàð 1984 îí
  6. 6. 14.“Ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä” 2011 îí Зөвшөөрөл : ЭМШУИС-ийн Анагаах ухааны Ёс зүйн хяналтын Салбар хорооны хурлын тэмдэглэл Судалгаанд оролцогчоос авах таниулсан зөвшөөрлийн хуудасТаны энэ өдрийн амрыг эрьеЭМШУИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь салбар сургуулийн” Нийгмийн эрүүл мэндийн арга зүйч”-èéншаталсан бакàлаврын нэгдүгээр дамжааны оюутан Пүрэвсүрэн овогтой Наранцогт миний бие нь“Ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷íèé òàíäàëò ýìíýë ç¿éí çàðèì îíöëîãóóä” сэдэвт судалгааны ажлыг Боловсролсудлалын магистр Я. Билэгмаагèéн удирдлаган доор хийж байна.Танд өгөх мэдээлэл: Ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷íèé òàðõàëò ýìíýë ç¿éí çàðèì îíöëîãóóäûã ñóäëàæ үнэлгээдүгнэлт өгөх зорилгоор явуулж байгаа болно.Òàíûã ñóäàëãààíä îðîëöñîí òîõèîëäîëä ýì÷èëãýýíèé ò¿¿õèéã àøèãëàí ò¿¿âýð ñóäàëãààã ÿâóóëíà.Судалгаанд оролцсоноор таниас тодорхоé хэмжээний цаг хугацаа шаардагдах тул энэхүү бэрхшээлийгүл харгалзан судалгаанд оролцож бидний ажилд тусална гэдэгт гүнээ итгэж байна. Та судалгаандөөрийн зөвшөөрлөөр оролцîно. Энэ судалгааны аль ч үед судалгаанаас гарах эрхтэй.Ашиг тус :Тус судалгаанд оролцсîноороо та ººðèé㺺 áîëîí îéð äîòíûõîî õ¿ì¿¿ñèéã ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷íººñ урьдчилан сэргийлэх ач холбогдолтой.Учирч болох эрсдэл : Уг судалгаанд хаìрагдсàнаар таньд ямар нэгэн эрсдэл тохиолдохгүй.Нууц хадгалах: Судалгааны явцад таны өгсөн бүх мэдээллийг бид чандлан нууцлах бөгөөдмэдээллийг зөвхөн эрдэм шинжилгээний ажилд ашиглах буюу судалгаанаас гарсан үр дүнг хэвлэлднийтлэх тохиолдолд хувь хүний нэрийг нийтлэхгүй. Судалгаа дууссаны дараа таны талаархмэдээллийг устгах болно.Төлбөр :Судалгаанд оролцогчдод ямар нэг хэлбэрийн урамшуулал / мөнгөн ба эд зүйл/ олгохгүй бамөн танаас төлбөр авахгүй. Та дээрх мэдээлэлтэй танилцан бидний судалгааны зорилгыг ойлгожзөвшөөрөн гарын үсэг зурсанаар судалгаанд өөрийн зөвшөөрлөөр оролцîæ байгаагаа илэрхийлэхболно.Судалгаанä оролцогчийн овог нэр..................................................................
  7. 7. Судалгаанä оролцогчийн гарын үсэг..............................................................Холбоо барих утас.......................................................................................... Бидний судалгаанд оролцсон танд баярлалааБидний харилцах утас : 96030061 Он............Сар.............Өдөр............. ÀñóóìæÒàíû ýð¿¿ë ýíõèéã åðººõèéí ÿëäàìä áèäíèé ñóäàëãààíû àæèëä òóñ äýì áîëîõ òóë äàðààõàñóóëòàíä ¿íýí çºâ õàðèóëàõûã õ¿ñüå.1. Íàñ…………2. Õ¿éñ…….3. Òàíû ýìíýëýãò áàéõ ¿åä ÷èíü ýìíýëãèéí àõóé íºõöºë, ñýòãýë ç¿éí õóâüä õýð áîëîìæèéí áàéäàã âý? À. Ìàø òààòàé áàéäàã Á. Áîëîìæèéí áàéäàã Â. Äóíä çýðýã áàéäàã Ã. Õàíãàëòã¿é áàéäàã4. Òà ãîë÷ëîí ÿìàð õîîë õýðýãëýäýã âý? À. ººõ òîñ áàãàòàé õîîë Á. Øàðñàí õóóðñàí õîîë Â. Íîãîî æèìñ æèìñãýíý Ã. Ñ¿¿ öàãààí èäýý5. Òà ººðèéíõºº ºâ÷èíä òîõèðñîí õºâºí äààâóóí õóâöàñàà çºâ ñîíãîí àâ÷ ºìñºæ ÷àääàã óó? À. Ýð¿¿ë ìýíäýý òîõèðóóëàí õóâöàñëàäàã Á. Ýð¿¿ë ìýíäýý òîõèðñîí õóâöàñ àâàõ áîëîìæã¿é Â. Ýð¿¿ë ìýíääý òîõèðóóëàí ºìñäºãã¿é6. Òàíû ºì÷èëñºí øàëòãààí þóíààñ áîëñîí ãýæ áîääîã âý? À. Óäñàí õîíîñîí õîîë õ¿íñ õýðýãëýñýí Á. Ëààçàëñàí á¿òýýãäýõ¿¿í Â. Õóäàëäààíû æèìñ æèìñãýíý, ñàìàð7. Òà ñóâèëàã÷èéí ç¿ãýýñ ÿìàð àñàðãàà ñóâèëãàà õèéõèéã õ¿ñäýã âý? À. Ñýòãýë ç¿éí äýìæëýã Á. ªâ÷íèé áîëîí õîîëîëòûí òàëààðõ çºâºëºãºº àâàõ8. Òàíû àìüäàðäàã îð÷èí íºõöºë À. Ãýð õîðîîëîë Á. Îðîí ñóóö Â. Ò¿ðýýñèéí áàéð9. Òàíûã àð ãýð íàéç íºõºä ÷èíü ñýòãýë ñàíààíû õóâüä õèð äýìæèæ òóñàëäàã âý? À. Ìàø ñàéí òóñàëæ äýìæäýã Á. Äýìæëýã òýð á¿ð ¿ç¿¿ëäýãã¿é
  8. 8. Â. Îãò òîîäîãã¿é10. Òàíûã õýâòýæ ýì÷ë¿¿ëýõ õóãàöààíä òàíüä õèéãäýæ áóé ñóâèëàõóéí òóñëàìæ¿éë÷èëãýýã ¿íýëíý ¿¿?

×