Successfully reported this slideshow.

Darimaa 1

3,532 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Darimaa 1

  1. 1. 340. Төрөлтийн үеүдэд үзүүлэх тусламж1. Төрөлтийн 1-р үе2. Төрөлтийн 2-р үе3. Төрөлтийн 3-р үе4. Төрсний дараах эрт үе А. Зөв дүлэх техникийг заах В. Хойдохыг идэвхтэй аргаар удирдах С. УЗЦ-ыг 30 хором тутамд 1 минутын турш тоолж партограмад тэмдэглэнэ D. Шавхаргын байдалд үнэлгээ өгөх Е. Гэр бүл төлөвлөлт ба ЖХХ-ын тухай зөвлөгөө өгөх341. Ургийн байдлыг оношлох шинжилгээний аргууд 1. Амниоскопия 2. Амниоцентез 3. Фетоскопия 4. Фетоамниография 5. Электрокардиография А. УЗЦ-ын давтамж, хэмнэлийг тодорхойлох В. УОШ –ыг авч физик химийн шинж чанарыг тодорхойлох С. Ургийн шингэнийг дурандах D. Ургийг дурандаж харах Е. Тодотгогч бодис хэрэглэн ургийг харах342. Хэвийн явцтай жирэмсний хяналтын хугацаа1. 1-р үзлэг2. 2-р үзлэг3. 3-р үзлэг4. 4-р үзлэг5. 5-р үзлэг А. 20 долоо хоног В. 12 долоо хоног С. 28 долоо хоног D. 36 долоо хоног Е. 32 долоо хоног343. Жирэмсний манас таталтын үе шатын харилцан хамаарлыг сонго.1 . Манас таталтын 1-р шат2. Манас таталтын 2-р шат3. Манас таталтын 3-р шат4. Манас таталтын 4-р шат5. Манас таталтын урьдалын хүнд хэлбэр А. Таталт зогсох ба гүн дугжраанд орно. B. Нумалсан таталтаас гарч мөчид тийчигнэнэ C. Нүүр хүзүү булчингийн ширхэгүүд татна. D. Аюулхай орчмоор өвдөх толгой өвдөнө. E. Их бие мөн нүүрний булчингууд нумалж татна.344. Жирэмсний умайн хэлбэр хэмжээ цуллагын өөрчлөлт 1.Горвиц Гегарын шинж 2.Пискачекийн шинж 3.Снегиревын шинж 4.Губарев Гаусын шинж 5.Гентерийн шинж А.Умайн хүзүү хөдөлгөөнтэй болсон B.Умайн хүзүүвч орчим зөөлрөнө C.Умайн урд гадаргууд ховил үүснэ D.Умай дотуур үзлэг хийхэд агшина E.Умайн аль нэг талд үр хөврөл бэхлэгдсэн овойсон байна440. Бүтцийн уйтан аарцгийн элбэг тохиолдох хэлбэрүүд : 1. Хөндлөн уйтарсан аарцаг 2. Жигд уйтарсан аарцаг 3. Энгийн хавтгай аарцаг 4.Далиу ташуу аарцаг 5.Юүлүүр хэлбэрийн аарцаг441 .Хºíäлөн байрлалтай үед үтрээний үзлэгýэр юу тодорхойлоõ âý? 1. Ургийн өгзөг тэмтрэгдэнэ 2. Ургийн хавирга, хавирга хоорондын завсар. суга тэмтрýгдэх 3.Хамрын уг, цох 4.Бугуй. гарын сарвуу, гар унжих 5. Ургийн хөлийн тавхай, шилбэ тэмтрэгдэх442. Тºрөх хүчний эрчимжилттэй эхчүүдэд хийх сувилгаа 1.Умайн булчин агшаах бэлдмэл хийнэ. 2. Төрөлтийг сэдээх эмчилгээ хийж байгаа бол зогсоох. 3. Босгож явуулна. 4. Эхийг тайвшруулж унтуулж амраана. 5. Төрºлтийг яаралтай хагалгаагаар шийдэх443.Хярзангийн 3,4-р зэргийн урагдалтай эхийн сувилга А. Хоол хагас шингэн, шингэхэд хялбар байх В. Клизм тавих шардлагагүй С. Баас шингэрүүлэх эмийг долоо хоног уулгах D.Үтрээний угаалгыг 0.7% тамедины уусмалаар өдөрт 1 óдаа хийх Е. 2 долоо хоногийн турш бургуй тавина 444. Хүүхэд төрлөгийн явцад дараах шалтгаануудын уëмаас гэмтэж болно 1. Өгзөг түрүүлэлт 2. Мөр түрүүлэлт 3. Түргэн төрөл 4.Нүүр түрүүлэлт б.Хурдан төрөлт 445.Нүүр төрүүлэлтийн үед ургийн толгой аарцгийã орох хýсэгт яìар хэмжээгээр тавигдах вэ? А. Бага ташуу В. Дундташуу С. Их ташуó D. Босоо Е. Шулуун хэìжээ446. Төмрийн бэлдмэлийг звв хэрэглэх 1. Хоол идсэний дараа уух 2. Хоол идэхийн өмнө уух 3. Хүчиллэг уусмалаар даруулж уух 4.Шүлтлэг уусмалаар даруулж ууна 5.Цайгаар даруулж ууна
  2. 2. 447. Илүү тээлтийн үед урагт тохйолдох хүндрэл 1. Төрºлхийн гажиг 2. Хүчилтөрөгчийн архаг бүтэлт 3. Цус задрах өвчин 4.Тархины гэмтэл үүсэх давтамж ихсэнэ 5 Хүчилтөрөгчийн хурц бүтэлт448. Умайн агшилт суларснаас цус алдсан тохиолдолд ямар аргахэìжээ авах вэ? 1 Мэргэжлийн эмч дуудна 2. Умайд 2 гараар хавсарсан иллэгийг тусламж иртэл З.Умайн хөндийд болон үтрээнд байгаа цусны бүлэнг гаргана 4.Умай тайрах мэс ажилбар хийнэ. 5.Цус цусан бүтээгдэхүүн шууд сэлбэнэ449. Бэлгийн уруулын цагаарап өвчнийг хэрхэн оношлох вэ 1. Үтрээний хавсарсан үзлэг 2. Гадна бэлэг эрхтнийг харж ажиглах 3.Үтрээний наацанд бактерийн шинжилгээ хийх 4. Сэжигтэй эдээс эсийн ба эдийн шинжилгээ авах 5.Өндгөвчийн үйл ажиллагааны сорил хийх450. Насанд хүрýэгүй охидтой жирэмсний зохицуулалтын тухай ярилцахдаа анхаарах зүйл: 1. Бүү загнаж шүүмжил 2. Энгийн ойлгомжтой ярилцах 3. Хувийн нууцыг хадгална гэдгийг хэлэх 4.Эцэг эхийн аль нэгийг хамт байлгах 5. Эмч гадна төрхөөрөө итгэл төрºхүйц байх127. Хоѐр талын уушиг, амьсгалын булчин амьсгалд жигд оролцож байгааг мэдэх хамгийн энгийн арга А. Асуух В. Харьцуулан тогшиж үзэх С. Рентгенд харах D.Амьсгал тоолох Е.Сандал дээр суулгаад гүн амьсгалуулж цээжний хөдөлгөөнийг ажиглах128. Цээжний рентген зурагò барууí талын уушигны доод хэсгийн зураглал нэгэн жигд сүүдэртэй, баруун талын синус хаалттай, зүрх зүүнтапруугаа түлхэгдсэн байвал зургийн дүгнэлт нь А. Зүүн уушигны үрэвсэл В. Уушигны сүрьеэ С. Баруун талын шүүдэст плеврит Э.Цээжний хөндийд хий хуримтлагдсан Е. Уушигны бугалаа 129. Цэрний шинжилгээгээр сүрьеэг батлах баталгаа А. Öэр цустай В. Õураасан цэр 3 үелэн тогтох С Öэрэнд цагаан эс гуужсан эпитель ихсэх. D. Öэрэнд БК ++ Е. Öэр өмхий үнэртэй 130. Уушигны хурц үрэвслийн зонхилох үүсгэгч нь 1.Ïневмококк 2. Ñтафилококк 3. Ñтрептококк 4. Âирус 5. Ìөөгөнцөр131. Бронхын багтрааны дахилтын үед яаралтай авах арга хэмжэ þувэ? А. Цэр шингэлэх АЦЦ уулгах В. Сальбутамол цаöëагаар хэрэглэх С. Öэр ховхлох терпингидрат хэрэглэх D. Пенициллин тарих Е. Метрогел тарих132. Уушигны үрэвслийн үед банк горчичник хэрэглэх заалт А. Öустай цэр гарч байгаа В. Õэт хурц өвдөлтийн үед С. ªвчний эхний 1-Зхоногт D. ªвчин эдгэрэх, үрэвсэл шимэгдэх үед Е. ªндөр халуунтай их ханиалгаж байгаа үед133. Гуурсан хоолойн багтраа өвчний гол шинж А. Àмьсгал гаргалт саадтай болно В. Àмьсгал авалт саадтай болно С. Àмьсгал авалт гаргалт хоѐул саадтай болно D.Àмьсгал ºнгºц ойр ойрхон болно Е. Àмьсгал үе үе тасалдана134. Уушигны үрэвсэлт өвчний үед илрэх шинж 1. Òогшилтын чимээ богиносох бүдгэрэх 2.Ãуурсан хоолойн доргио ихсэх 3.Öээжний хөдөлгөөн багасах 4.Õуурай нойтон хэрчигнүүр сонсогдох 5. Рентгенд уушгинд голомтот сүүдэр илрэх135. Гуурсан хоолой тэлэгдэх өвчний үед гарах өвөрмөц шинж тэмдгийг ол. А. Õалуурах, нус гойжих В. ªглөө боссоны дараа ханиах, их хэмжээний цэр гарах С. Öустай шээх D. ¯е мөчөөр өвдөх Е. Áагтрах136. Бронхийн багтраа өвчний үед хэрэглэх эм нь 1.Эуфиллин. 2. Салбутамол. 3.Атропин. 4.Преднизолон. 5.Антигистамины бэлдмэл137. Уушги, бронхийн өвчнийг батлах гол шинжилгээ аль нь вэ?. 1.Цусны шинжилгээ. 2. Рентген 3. ЭХО. 4.Бодит үзлэг 5.Спирографии138. Өглөөгүүр ам дүүрэн салсархаг идээтэй цэр гарах шинж ямар өвчний үед илрэх вэ?1. Уушгины буглаа гадагшлах 2.Плеврит. 3.Гуурсан хоолой тэлэх 4.Уушги тоосжих 5.Уушги òэлэх.139. Элэгний хавдрыг оношлох шинжилгээний аргыг нэрлэ . 1.Альфафетопротойн тодорхойлох 2.Чанд авиа 3.Êомпьютер томîãðàôè 4.Улаан хоолой дурандах 5.Цагаан эсийгтоолох140. Нойр булчирхайн цочмог үрэвслийн үндсэн шалтгаан аль нь вэ? 1.Нянгийн халдвар 2.Хоолны дэглэм алдах, хоолны хордлого З.Лямбли 4.Архи 5.Хэт таргалалт141. Диастаз фермент ихсэх нь хоол боловсруулах замын ямар эмгэгүүдийн үед байх вэ? 1 .Ходоодны шарх 2.Цөсний архаг үрэвсэл З.Дээрхи гэдэсний шарх 4.Нойр булчирхайн үрэвсэл 5.Элэгний хавдар142. Хеликобактер пилори гэж юу вэ? 1.Вирус 2.Н2 блокатор З.Ходоодны А хэлбэрийн ¿рэвслийн үүсгэгч 4. Ходоодны В хэлбэрийн ¿рэвслийн үүсгэгч нян 5.Элэгний эмгэгийн үүñгэгч вирус143. Элэгний архаг эмгэг үүсгэдэг вирусыг нэрлэ . 1. А вирус 2.Е вирус 3.А,Е вирус 4.В,С Делтà âирус 5.Дээрх áүгд145. Элэгний эмгэг үүсгэдэг шалтгааныг ол. 1. Вирусын халдвар 2. Хлорт нэгдэл хортон шавьж устгагчид З. Архи 4. Мэс ажилбар 5.Халдвар, харшил146. Микст гепатит гэж юу вэ? 1.НВ5/+/ 2.Аnti-НСҮ/+/ 3.НВs Аg/+/ 4.НВs Аg/+/Аnti-НСҮ/+/ 5.Аnti НВs/+/147.Элэгний хатуурлын үед илрэх шинж гэмдгийг нэрлэнэүү?. 1.Бодисын солилцооíû хямралын хам шинж 2.Үүдэн венийн даралт ихсэх хам шинж З.Элэгний эс дутмагшлын хам шинж 4.Элэг дэлүү томрох, бие шарлах 5.ЭХО-д элэгний эхо ойлт жигд бус ихсэх дэлүү томрох, хэвлийд шингэн тодорхойлогдох42. Ихэс түрүүлэх үеийн үндсэн шинж тэмдэг юугаар илрэх вэ? А.Өвдөх В.Цус алдах С.Ургийн ус эрт гарах D.Ургийн зүрхний цохилт хурдсах Е.Хавагнах
  3. 3. 43. Ихэс түрүүлсэн үед ямар шинжилгээ яаралтай хийж оношийг батлах вэ? А.Үтрээний үзлэг В.Рентген шинжилгээ С.Цистографи D.Чанд авиан шинжилгээ Е.Маммографи44. Леопольдийн 1-р аргаар юуг тодорхойлох вэ? А. УЁӨ –ийн түвшин В. Ургийн байрлал С.Түрүүлсэн хэсэг D.Ургийн түрүүлсэн хэсэг бага аарцгийн орох хэсэгтэй харьцах байдал Е.Ургийн жин45. Леопольдийн 2-р аргаар юуг тодорхойлох вэ? А.УЁӨ –ийн түвшин В.Ургийн байрлал,хэлбийлт С.Түрүүлсэн хэсэг D.Ургийн түрүүлсэн хэсэг бага аарцгийн орох хэсэгтэй харьцах байдал Е.Ургийн жин46. Хүүхэд нярайлах хугацааг яаж тогтоох вэ? А.Сүүлийн сарын тэмдэг ирсэн анхны өдрөөс 3-сар хасаж, 15хоног нэмнэ. В.Сүүлийн сарын тэмдэг ирсэн эцсийн өдрөөс 3-н сарыг хасаж , 15хоног нэмнэ С.Сүүлийн сарын тэмдэг ирсэн анхны өдрөөс 3-н сарыг хасаж , 7хоног нэмнэ. D.Сүүлийн сарын тэмдэг ирсэн анхны өдөр дээр 9-н сарыг нэмнэ Е.Сүүлийн сарын тэмдэг ирсэн эцсийн өдөр дээр 10-н сарыг нэмнэ.47. Ургийн буруу байрлал ямар эмгэгийн үед илүүтэй тохиолдох вэ? А.Тулгар жирэмсэн В.Жирэмсний хордлого С.Төрөх хүчний сулрал D.Ихэс түрүүлэлт Е.Төрөх үеийн цус алдалт48. Аарцгийн гадна шулуун хэмжээ / conugata externa/ хэд байх ѐстой вэ? А.10-15 В.15-19 С.20-21 D. 22-25 Е.25-3049. Аарцгийн сэртэн хоорондын зай / Dis.spinarum / хэд байх ѐстой вэ? А.10-15 В.15-19 С.20-21 D.25-26 Е.25-2771. Бэлгэвч хэрэглэх ашигтай тал нь юу вэ? 1. БЗХ-аас хамгаална. 2. Аль ч насны эмэгтэйд тохиромжтой. 3. Хөхний сүүний гарц чанарт нөлөөлөхгүй. 4. Жирэмсэн үед мөн төрөлт, зулбалт,үр хөндөлтийн дараа шууд хэрэглэх боломжтой. 5. Хүссэн үедээ хэрэглэх,зогсоох боломжтой.72. Бэлгэвч хэрэглэхийн сул тал юу вэ? 1. Резинд харшил үүсч болно. 2. Бэлгийн хавьтлын үед бэлгэвч мултрах,урагдах эрсдэлтэй. 3. Бэлгийн дур буурч болно. 4. Бага аарцгийн үрэвсэл үүсгэж болзошгүй. 5. Үргүйдэл,умайн гаднах жирэмслэлт үүсч болзошгүй.73. Бэлгэвч хэрэглэхийг хориглох заалт юу вэ? 1. Жирэмсэн 2. Шалтгаан тодорхой бус үтрээний цус алдалт 3. Үтрээ умайн хүзүүний үрэвсэл,шарх,БЗХ 4. Резинд харшилтай. 5. Хүнд хэлбэрийн цус багадалт.74.Асуумжаар ямар эрсдэлт хүчин зүйл илэрсэн жирэмсэн эмэгтэйг бага эмч дараах шатны эмнэлэгрүү шилжүүлэх вэ? 1.Анхны төрөлт 2.18-аас доош настай. 3. Өмнө нь 5-аас олон удаа төрж байсан. 4.Өмнө хүүхэд амьгүй төрсөн. 5.Өмнө кесар хагалгаагаар төрсөн эсвэл,өмнөх төрөлтөнд цус их алдсан.75. Жирэмсний явцад ямар эмгэг илэрвэл жирэмсэн эмэгтэйг бага эмч дараах шатны эмнэлэгрүү шилжүүлэх вэ? 1. Жирэмсэнтэй хавсарсан эмгэгтэй 2. Онош тодорсон олон урагт жирэмсэн. 3. Төрөх хугацаанаас 1 сарын өмнө ураг хөндлөн эсвэл буруу байрлалтай нь тодорхой байгаа. 4. Энэ жирэмслэлтийн явцад үтрээгээр цус гарч байсан өгүүлэлтэй,эсвэл одоо цус гарч байгаа. 5. Төрсний дараа үрийн хоолой боолгох эсвэл ерөндөг тавиулах хүсэлтэй.76. Манас таталтын урьдал үед ямар шинжүүд илэрдэг вэ? 1. 2 хэмжилтэнд сулралын даралт 90-110мм мубө 2. Шээсэнд уураг илрээгүй. 3. Шээсэнд уураг 2 + 4. Сулралын даралт 80мм мубө 5. Шээсэнд лейкоцит их.77. Манас таталтын урьдал үеийн шинжүүд илэрсэн жирэмсэн эхэд бага эмч ямар тусламж үзүүлэх вэ? 1. Ачааллаа багасгахыг зөвлөнө. 2. Долоо хоногийн дараа давтан үзүүлэхийг зөвлөнө. 3. Долоо хоногийн дараа даралт их байвал эмнэлэгт хэвтүүлэхийг сануулна 4. Эмнэлэгт хэвтүүлнэ 5. Магний сульфат хийнэ.78. Манас урьдлын хүнд хэлбэрийн үед ямар шинжүүд илэрдэг вэ? 1. Хоѐр хэмжилтэнд сулралын даралт 90 МУБӨ, шээсэнд уураг 2+ ба толгой хүчтэй өвдөх, нүд бүрэлзэх, аюулхайд өвдөхшинжүүд илрэх. 2. Шээсэнд давс ихээр илрэх 3. Сулралын даралт 110 мм мубө ба түүнээс их мөн шээсэнд уураг 3+ 4. Сулралын даралт 80мм мубө 5. Шээсэнд лейкоцит ихээр илрэх79. Манас таталтын урьдалын хүнд хэлбэрийн үед бага эмч ямар тусламж үзүүлэх вэ? 1. Ачааллаа багасгахыг зөвлөнө 2. Долоо хоногийн дараа давтан үзүүлэхийг зөвлөнө 3. Долоо хоногийн дараа даралт их байвал эмнэлэгт хэвтүүлэхийг сануулна 4. Магний сульфат хийнэ.даралт бууруулах эм өгнө.эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ. 5. Ампициллин тарина80. Ураг үхжсэн байж болзошгүйг ямар шинжүүдээр ангилах вэ? 1. Ураг хөдлөхгүй болох 2. Ургийн байрлал хөндлөн байх 3. Ургийн зүрхний цохиолт сонсогдохгүй болох 4. Төрөх үйл ажилгаа эхлэхгүй байх 5. Үтрээгээр цус гарах81. Ураг үхжсэн байж болзошгүй тохиолдолд бага эмч ямар арга хэмжээ авах вэ?1. Эмэгтэй болон нөхөрт нь хүүхэд үхсэн байж болзошгүйг мэдээлнэ 2. Цус тогтоох эмчилгээ хийнэ3. Эмнэлэгт шилжүүлнэ 4. Антибиотик тарина 5. Өвдөлт намдаахаар морфин тарина82. Заг хүйтэн эсвэл хламидийн халдвар байж болзошгүй гэсэн ангиллыг ямар шинжийг үндэслэн тавих вэ?1. Үртээнээс идээрхэг хэвийн бус ялгадас гарах. 2. Хавьтагчийн шээсний сүвнээс идээ гарч байсан.3. Хавьтагч шээхэд хорсож байсан. 4. Үтрээнээс ээдэм төст ялгадас гарах. 5. Бэлэг эрхтэн дээр яр гарах.83. Заг хүйтэн эсвэл хламидийн халдвар байж болзошгүй гэсэн ангилал бүхий эмэгтэйд бага эмч ямар тусламж үзүүлэх вэ?1. Тохирох антибиотикийг эмэгтэйд уулгана 2. Тохирох антибиотикийг хавьтагчид уулгана3. Бэлгэвчийг зөв ,байнга хэрэглэх талаар зөвөлгөө өгнө 4. Дахин бэлгийн хавьталд орохгүй байхыг зөвлөнө5. Эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ84. Заг хүйтнийг үүсгэгч гонококк эмэгтэйн шээс,бэлгийн замын хаана илүүтэй байрлах вэ? A. Давсаг B. Шээсний сүв C. Шээс дамжуулах цорго D. Умай E. Өндгөвч20 . Хэвлийгээр өвдөх шинж илэрсэн өвчтөнд бага эмч ямар тусламж үйлчилгээ үзүүлэх вэ? 1. Мухар олгойн үрэвсэл , гэдэсний түгжрэл , умайн гаднах жирэмслэлт , хэвлийн гялтангийн үрэвсэл байж болзошгүй гэж үзсэн тохиолдолд эмнэлэгт яаралтай хүргэж өгнө 2. Элэгний цочмог халдварт үрэвсэл хэвлийгээр өвдөх шалтгаан болж байвал антибиотик уулгаж , ходоод угааж ,
  4. 4. цэвэрлэх бургуй тавина 3. Нарийн ,бүдүүн гэдэсний халдварт өвчин хэвлийгээр өвдөх шалтгаан болж байвал үүсгэгчийн эсрэг эм өгнө , шингэн алдалтаас сэргийлнэ 4. Ходоодны архаг үрэвсэл хэвлийгээр өвдөх шалтгаан болж байвал Контрикал судсаар дуслаар хийж эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлнэ 5. Давсаг , шээлүүрийн үрэвсэл хэвлийгээр өвдөх шалтгаан болж байвал хэвлийд хүйтэн жин тавьж , мөс хөлхүүлэх21 Халуурах шинж ямар өвчний үед илэрдэг 1. Томуу , иж томуу , амьсгал замын вирус , нянгаар үүсгэгдсэн цочмог үрэвслүүд 2. Гэдэсний халдварт өвчнүүд 3. Бөөр ,шээсний замын цочмог үрэвслүүд 4. Хэрх өвчин , хэрх төст өвчин , ѐлом 5. Мэнэн , хүүхдийн цочимог халдварт өвчнүүд улаан бурхан , улаан эсэргэнэ , гахайн хавдар , салхин цэцэг 22. Халуурах шинж амьсгалын тогтолцооны ямар өвчний үед илэрдэг вэ? 1. Гүйлсэн булчирхайн цочмог үрэвсэл 2. Гуурсан хоолойн цочмог үрэвсэл 3. Түвэнх хоолойн цочмог үрэвсэл 4. Уушигны хатгалгаа 5. Уушигны гялтангийн идээт үрэвсэл23. Халуурах шинж уушгины хатгалгааны шалтгаантайг ямар шинжээр батлах вэ? 1. Амьсгал олшрох 2. Ханиалгах , цэр гарах 3. Уушги тогшиход авиа бүдгэрэх , чагнахад амьсгал ширүүсэх , сулрах , нойтон хэрчигнүүр сонсогдох өөрчлөлт илрэх 4. Амьсгал гаргахад саадтай буюу шуугинтай 5. Амьсгал авахад саадтай буюу шуугиантай24. Менингит нь халуурах шалтгаан болж буйг ямар шинжүүдээр батлах вэ? 1. Толгойн хүчтэй өвдөх 2. Ханиалгах , цэр гарах 3. Дагзны булчин хөшингө болох 4. Хэвлийн булчин чангарах 5. Шээс цустай гарах25. Улаан бурхан өвчин халуурах шалтгаан болж буйг ямар шинжүүдээр батлах вэ ,?1. Түгээмэл толбон гүвдрүүн тууралт дээрээсээ доошоо шаталж гарна 2. Ханиах , нус гойжих , нүд улайх шинжийн аль нэгилэрч болно3. Амны салст улайж , жижиг цагаан толбон тууралт гарна 4. Цэврүүн тууралт арьс, салст биеийн үсэрхэг хэсгээр гарна5. Жижиг зангилаат тууралт бүх биер гарна, хэвлийн доод хэсгээр шигүүрэх хандлагатай , ам, хамрын гурвалжин цэвэр байна26. Улаан эсэргэн өвчин халуурах шалтгаан болж буйг ямар шинжүүдээр батлах вэ?1. Жижиг зангилаат тууралт бүх биеэр гарна , хэвлийн доод хэсгээр шигүүрэх хандлагатай , ам , хамрын гурвалжин цэвэрбайна . 2. Хоолойн тод заагтай улайж үрэвсэнэ3. Эрүүн доорхи буюу хүзүүний урд талын тунгалагийн булчирхай томорч цочирно4. Түгээмэл толбон гүвдрүүн тууралт дээрээсээ доошоо шаталж гарна.5. Ханиах , нус гойжих , нүд улайх шинжийн аль нэг илэрч болно27 . Улаанууд өвчин халуурах шалтгаан болж буй ямар шинжүүдээр батлах вэ? 1. Жижиг зангилаат улаан тууралт нуруу , өгзөг , биеийн арын хэсгээр шигүүрэх хандлагатай биеэр гарна 2. Халууралт ба тууралт нь нэгээс хоѐр хоногийн дотор ямарч эмчилгээгүй арилна 3. Дагзны буюу хүзүүний арын булчирхай томрох хандлагатай 4. Түгээмэл толбон гүвдрүүн тууралт дээрээсээ доошоо шаталж гарна 5. Жижиг зангилаат тууралт бүх биеэр гарна, биеийн дотор буюу хэвлийн доод хэсгээр шигүүрэх хандлагатай , ам , хамрын гурвалжин цэвэр байна28. Гүйлсэн булчирхайн цочмог үрэвсэл халуурах шалтгаан болж ямар шинжүүдээх батлах вэ? А. Биеэр түгээмэл улаан тууралт шатлаж гарна В. Цустай суулгана С. Дагзны булчин хөшингө шинж илэрнэ Д. Гүйлсэн булчирхай улайж , хөөнгөтөж , идээлсэн байна Е. Ханиах , нус гойжих шинж илэрнэ .29. Цусан суулгалт өвчин халуурах шалтгаан болж буйг ямар шинжүүдээр батлах вэ? 1. Хэвлийгээр өвдөнө , суулгана 2. Цөөн тооны ягаан тууралт хэвлий дээр гарна 3. Халууралт өдөрт бүр ихсэж , ухаан балартах , солиорох , дэмийрэх шинж илрэнэ 4. Түгээмэл толбон гувдруун тууралт дээрээсээ доошоо шаталж гарна 5. Гүйлсэн булчирхайн улайж , хөөнгөтөж , идээлсэн байна30. Цусан суулгалт өвчин халуурах шалтгаан болж буйг ямар шинжүүдээр батлах вэ? 1. Хий дүлүүлэлтэ , бага хэмжээтэй , ойрхон уйланхай , цустай суулгах 2. Хошногоороо шээж буй мэт их хэмжээний усархаг шингэнээр суулгах 3. Хэвлийн доод хэсгээр базлуулж өвдөх 4. Намгийн замгаг шиг ногоон язмагтай , усархаг зүйлээр суулгах 5. Хараар суулгах31. Сальмонеллѐз өвчин халуураха шалтгаан болж буй ямар шинжүүдээр батлах вэ? 1.Хий дүлүүлэлтэй , бага хэмжээтэй , уйланхай , цустай суулгах 2. Хошногоороо шээж буй мэт их хэмжээний усархаг шингэнээр суулгах 3. Хэвлийн доод хэсгээр базлуулаж өвдөх 4. Намгийн замгаг шиг ногоон язмагтай , усархаг зүйлээр суулгах 5. Хараар суулгах32.Томуу өвчин халуурах шалтгаан болж буйг ямар шинжүүдээр батлах вэ? 1. Толгой өвдөх 2. Нүдний угруу өвдөх , гэрэлд нүд гялбах 3. Хүүхэн хэл хөхөлбөр туяатай болж , ганц нэг цэгэн цусан тууралт ажиглагдах 4. Ногоон цэртэй ханиах 5. Гүйлсэн булчирхай улайж , хөөнгөтөж , идээлсэн байна33. Амьсгаадах шинж ямар өвчин эмгэгийн үед илэрдэг вэ? 1. Зүрхний дутагадал , зүрхний шигдээс , үнхэлцгэнд шингэн хуримтлагдах , зүрхний гажиг 2. Хүнд хэлбэрийн хатгаа , багтраа , түвэнх хоолойн үрэвсэл р , шүүдэст плеврит 3. Тархи нугасны хавдар , уушгины хавдар 4. Миоастений булчин даамжран хатингарших эмгэг , өрцний мэдэрлийн саажилт 5. Хүнд хэлбэрийн цус багадалт34. Амьсгалын тогтолцооны ямар эмгэгийн үед амьсгаадах шинж илэрдэг вэ? 1. Гуурсан хоолойн бөглөрөлт үрэвсэл , уушгины цочмог хатгалгаа 2. Түвэнх хоолойн үрэвсэл , бачуурал багтраа 3. Уушгины архаг үрэвсэл буюу пневмосклероз , уушги тоосжих өвчин буюу пневмоконидоз 4. Уушгины ба гялтангийн хавдар 5. Уушгины шүүдэст плеврит , пневмоторокс35. Зүрхний дутагдлаас үүсэж буй амьсгаадалтын үед ямар эмчилгээ чухал вэ? 1. Дигоксин эсвэл корглюкон 2. Панангин эсвэл калийн хлорид 3. фуросемид эсвэл диакарб 4. эуфиллин 5. Антибиотик36 . Зүрхний үнхэлцгэнд шингэн хуримтлагдсанаас амьсгаадаж , айдас түгшүүртэй байгаа өвчтөнд ямар эмчилгээ хамгийнчухал вэ?
  5. 5. А. эуфиллин В. Антибиотик С . Сальбутамол Д. Хатгалт хийж үнхэлцгэнд буй шингэнийг соруулж авах Е Панангин37 . Өвчтөний амьсгаадалт багтраагаас шалтгаал буйг ямар шинжүүдээх батлах вэ? А . Амьсгал авах үедээ саадтай буюу шуугиантай В . Амьсгал гаргах үедээ саадтай буюу шуугиантай С . Хяхтанаж амьсгалах Д . Хоолой сөөх Е. Хуцуулж ханиах38. Өвчтөний амьсгаадалт ларингитаас шалтгаалж буйг ямар шинжүүдээр батлах вэ ? 1. Хяхтанаж амьсгалах буюу амьсгал авах үедээ саадтай буюу шуугиантай 2. Хоолой сөөх 3. Хуцуулж ханиах 4. Амьсгал гаргах үедээ саадтай буюу шуугиантай 5. Хөхүүлж ханиах39. Багтраатай өвчтөний амьсгаадалтыг намдаахад хамгтийн гол эмчилгээ юу вэ?1. эуфиллин 2. Антибиотик 3. Сальбутамол 4. Хатгалт хийж үнхэлцгэнд буй шингэнийг соруулж авах5. Панангин40. Амьсгаадалт илэрсэн өвчтөнд бага эмч ямар тусламж үзүүлэх вэ?1. Шалтгааныг яаралтай тогтооно 2. Шалтгааныг эсрэг ба эмгэг жамын гараа эмчилгээ хийнэ3. Тайвшруул 4 . Хүчилтөрөгч өгнө эсвэл агаарын хангамжийг сайжруулна 5. Эмнэлэгт хүргэж өгнө

×