Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ariunaa 2

2,373 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ariunaa 2

  1. 1. 186. Леопольдын 3-р барилаар юуг тодорхойлох вэ? А. Түр¿¿лсэн хэсэг В. Ургийн нуруулалт С. Ургийн байрлал D. Ургийн түрүүлсэн хэсэг бага аарцгийн орох хэсэгт тавигдсан эсэх Е. Ургийн янз187. Хэвийн үед ургийн зүрхний цохилттоо 1 хоромд хэд байх вэ? А. 80-90 В. 100-110 С. 120-140 D. 170-180 Е. 110-120188. Дагз түрүүлсэн өвөр янзтай, 1-р нуруулалтын үед ургийн зүрхний цоõипт хаана хамгèйн тод сонсогдох вэ? А. Х¿йсний баруун доор В. Х¿йсний зүүн доор С.Хүйсний зүүн дээр D. Хүйсний түâшинд зүүн талдаа Е. Хүйсний баруун дээр189. Ургийн дагз түрүүлсэн байхад хөтлөх цэг нь юу вэ? А. Бага зулай В. Их зулай С. Их бага зулайн дунд хэсэг D. Шилний хонхор Е. Духны үстэй хэсэг190. Хамгийн ашигтай төрөх нас А. 18-20 нас В. 20-35 нас С. 21-25 нас D. 26-30 нас Е. 30-35 нас191. Манайд хэдэн хүүхэдтэй байх нь хамгийн тохиромжтой гэж үздэг вэ? А. 1-2 хүүхэд В. 2-3 хүүхэд С. 3-4 хүүхэд D. 4-5 х¿үхэд Е. 5-аас дээш192.Амаржих газрын 1 эхийн оронд ноогдох талбай 2 2 2 2 2 А. 3м В. 5м С. 7м D. 9м Е. 10 м193. Жирэмсний төгсгөл дэх умайн уртын хэмжээ А. 34-35см В. 35-36см С. 37-38см D. 39-40см. Е. 40-42 см194. Жирэмсний төгсгөл дэх умайн жин А. 700-800г В. 801-900г С. 901-1000г D. 1001-1100ã Е.1200г195. Äагз түрүүлсэí урд янз байхад төрлөãèйн механизмийн эхний шàт ямар байх вэ? А. Толгойн бºхийлт В. Толгойн гэдийлт С. Толгойн доошлолт D. Толгойн хамгийн дээд гэдийлт Е. Толгой умдаг руу дагзаар эргэх196. Өвөр янзтай дагз түрүүлсэн байхад ургийн толгой бага аарцгийн орох хэсгийн ямар хэмжээгээр ордог аэ? А. Шулуун хэмжээнд В. Баруун ташуу хэмжээнд С. Хөндлөн хзмжээнд D. Ташуу ба хөндлөн хэмжээнд Е. Зүүн ташуу хэмжээнд197. Хамгийн олон тохиолддог ургийн түрүүлэлт юу болох ? А. Цэвэр өгзөг В. Хөл өгзºг С. Хºл түрүүлэлт D. Толгой түрүүлэлт Е. Нүүр түрүүлэлт198. Ихэнх тохиолдолд төрлºг удирдах ашигтай арга А. Хүлээж төрөх замаар төрүүлэх В. Кесар хагалгаа хийх С. Ургийн шингэний хальс цоолох D. Окситоцин тарих Е. Төрөлтийг эмээр сэдээх199.Төрөх үед 1-1,5 см-аар уртсан 10,5-11 см болдог аарцгийн хэмжээг хэлнэ үү. А. Бага аарцгийн орох хэсгийн шулуун хэмжээ В. Бага аарцгийн гарах хэсгийн шулуун хэмжээ С. Бага аарцгийн ºргөн хэсгийн шулуун хэмжээ D. Бага аарцгийн нарийн хэсгийн шулуун хэмжээ Е. Их аарцгийн гадна шулуун хэмжээ200.Суман заадас аарцгийн орох хэсгийн аль нэг ташууд юмуу хөндлөн хэмжээнд байна. Төрлөгийн биомеханизмынхэддүгээр момент вэ? А. I момент В. II момент С. III момент D. IV момент Е. V момент201.Төрºлтийн 2-р үед хэдий үеэс эх барихын гардан тусламж үзүүлж эхлэх вэ? А. Умайн амсар бүрэн нээгдсэн үеэс В. Ургийн толгой бага аарцгийн гарах хэсэгг тулж ирсэн үеэс С. Ургийн толгой цухалзах үеэс D. Ургийн толгой цухуйсан үеэс Е. Ургийн толгой гарах үеэс202. Суман заадас шулуун хэмжээнд ургийн нуруу арагшаа харсан А. Толгой түрүүлсэн урд янз В. 1-р хэлбийлт урд янз С. 2-р хэлбийлт урд янз D. Толгой түрүүлэлт арын янз Е. Оройн т¿р¿үлэлт203. Дагз түрүүлэлт óрд янз А. Суман заадас хөндлөн хэмжээнд бага зулай зүүн галд В. Суман заадас шулуун хэмжýэнд бага зулай урдаà С. Суман заадас баруун ташууд бага зулай урдаа D. Суман заадас зүүн ташууд бзта зулай ардаа Е. Суман заадас шулуун хэмжээнд бага зулай ардаа204. Дагз түрүүлэлт 2-р хэлбийлт урд янзА. Суман заадас баруун ташууд бага зулай баруун ардаа В. Суман заадас зүүн ташуу хэмжээнд бага зулай баруун урдС. Суман заадас баруун ташуу хэмжээнд бага зулай урдаа D. Суман заадас баруун ташууд бага зулай зүүн урдааЕ. Суман заадас зүүн ташуу хэмжээнд бага зулай баруун ардаа205. Дагз түрүүлсэн 2-р хэлбийлт арын янзА. Суман заадас баруун ташуу хэмжээнд бага зулай баруун ардаа В. Суман заадас зүүн ташууд бага зулай зүүн ардааС. Суман заадас баруун ташууд бага зулай зүүн урдаа D. суман заадас зүүн ташууд бага зулай баруун урдЕ. Суман заадас хөндлен хэмжээнд бага зулай зүүн талд206.Ураг орчмûн шингэн хэдиéä гарахыг цагтаа гарлаа гэж үзэх вэ? А. Төрөлтийн I үе эхэлснээс хойш умайн амсар 4 см нээлттэй байхад ургийн шингэн гарвал В. Тºрөлтийн I үе дуусч умайн амсар бүрэн нээгдэхэд шèíгэн гарах
  2. 2. С. Тºрөлтийн үйл ажиллагаа эхлээгүй байхад ургийн шингэн гарах D. Төрºлтийн 2-р үе эхэлж дүлэлт ºгснөºс хойш Е. Төрөлтийн Үйл ажиллагаа эхлэхэд311. Эх барихын үжлийн үед хэрэглэх дараах антибиотикуудын хослолыг нэрлэнэ үү. 1. Гентамицин А. Ампициллин 2. Аминогликозид В. Пенициллин 3. Левомицитин С. Цефалоспорин 4.Оксациллин D. Левомицитин 5. Тетрациклин Е. Линкомицин316. Хэвийн үед эргэлдэх цусны агууламжийг тодорхойл 1. 3% - А. Венийн судсанд 2 . 70% - B. Артерийн судсанд 3. 15% - C. Капиляр судсанд 4. 12% - D. Зүрхний хөндийд320. Аарцгийн хэмжээнүүдийг заа 1.Distantio Spinarum А. 30-31 см 2. Distantio Cristarum В. 11-12 см 3. Distantio trochanterica С. 25-26 см 4. Coniugata externa D. 28-29 см 5. Coniugata vera Е. 20-21 см325. Ихэс салсан шинжүүдийг тодорхойл: 1. Кюстнер-Чукаловын шинж А. Умайн ѐроол доошилж хүйсний баруун дээд талд овойно 2. Альфельдын шинж В. Бэлэг эрхтний завсраас цухуйсан хүй 10-12 см уртасна 3. Шредерийн шинж С. Гүн амьсгал авах ба гаргахад хүй бэлгийн завсраас татагдахгүй 4. Довженкогийн шинж D. Умдагны дээд ирмэгт гарын алганы ирмэгээр дарахад хүй татагдахгүй 5. Клейний шинж Е. Эхийг бага зэрэг дүлүүлэхэд ихэс салаагүй бол хүй цусаар дүүрч чинэрнэ33. Эх барихын гадуур үзлэгээр умай дахь ургийн байдлыг тодорхойлох 1. Ургийн түрүүлсэн хэсэг А. Ургийн дагуу тэнхлэг умайг дагуу тэнхлэгтэй харьцах 2. Ургийн түрүүлэлт В. Ургийн нуруу умайн баруун зүүн ханатай харьцах 3. Ургийн байрлал С. Ургийн нуруу умайн урд ба арын ханатай харьцах 4. Ургийн нуруулалт D. Ургийн том хэсэг бага аарцгийн орох хэсэгтэй харьцах 5. Ургийн янз Е. Бага аарцгийгн орох хэсэгт хамгийн ойр очиж , бэлгийн завсраас эхэлж цухуйх34. Зулбалтын эмнэл зүйн хэлбэрүүд1. Тулгарсан зулбалт А. Умайн хөндийд ихсийн хэсэг үлдсэн үтрээнээс цус гарна2. Бүрэн бус зулбалт В. Ур хөврөлийнг хэсэг болон ихэс умайн хөндийгөөс бүрэг гарч цус алдалт багассан 3. Бүрэн зулбалт С. Аяндаа зулбах , эмнэлгийн ба эмнэлгийн бус үр хөндөлтийн улмаас умай үрэвсэх 4. Халдварлагдсан зулбалт D. Ураг умайн хөндийд амьгүй болж умайгаас гадагшлаагүй байх 5. Өсөлтгүй зулбалт Е. Хэвлийн доод хэсгээр базалж үтрээнээс бага зэрэг цусархаг ялгадас гарна111 .Архаг гастритын үндсэн оношлогоо юун дээр суурилдаг вэ? 1 .Эмнэлзүйн үндсэн шинжүүд 2.ЭХО 3.Дурангийн шинжилгээ 4.Гэрлийн шинжилгээ 5. Иммунологи шинжилгээ112. Хийгдэх асаргаа сувилгааг сонгоноуу?. 1. Ходоод гэдэснээс цус алдах А.Ходоод угаах 2.Гэдэс дүүрэх В. Давс, сахарын уусмал уулгах З.Ханиах С.Хэвлийд илллэг хийх 4.Бөөлжих D..Утах 5.Суулгах Е.Мөс залгиулж, хүйтэн жин тавих113. Лейкозын оношийг тогтооход аль шинжилгээ нь чухал ач холбогдолтой вэ? 1.Шээсний ерөнхий шинжилгээ 2.Цусны ерөнхий шинжилгээ З.Дэлүүний хатгалт 4.Хэмт ясны шинжилгээ 5.Биохимийн шинжилгээ114. .Таргалалтын зэргийг яаж тогтоох вэ?1.Биеийн цулын индексээр 2.Хэвийн хэмжээнээс биеийн жин хэдэн хувиар өссөнөөрЗ.Арьсан доорхи өөхөн эдийн хөгжлөөр 4.Биеийн жин өндрийн харьцаагаар 5.Мах марианы байдал115. Гуурсан хоолойн багтрааг тавиулахын тулд ямар эмчилгээ хиéх вэ?1 .Өвчтөнийг хагас суугаа байрлалд хэвгүүлэх 2.Нөлөөлөх хүчин зүйлийг зайлуулах 3.Эуфиллин тарих, сальбутамолцацлагаар хэрэглэх 4.Антибиотик уух буюу тарих 5.Сульфаниламидыг хэрэглэх116.Судас хатуурах эмгэгээс яаж урьдчилан сэргийлэх 1.0юуны хөдөлмөр хийх 2.Амьтны гаралтай оөх тос бага хэрэглэх З.Хоол хүнсэндэз сармис хэрэглэдэг байх 4.Спортоор хичээллэх, эрүүл агаарт явах 5.Өдрийн дэглэм сахих 117.Гипергликемийн комын үед ямар арга хэмжээ авах вэ? 1.Хурдан үйлчилгээтэй инсулин тарих 2. Комын эсрэг шинж тэмдгийн эмчилгээ хийх З.Цусан даõь сахарын хэмжээг байнга хянах 4.Хоол өгөх 5.Эуфиллин тарих118. Доорхи эмгэгүүдэд тохирох шалтгааныг сонгоно уу?. 1.3үрхний шигдээс А. Гэмтэл 2.Хурц цус багадалт В. Харшил З.Тархинд цус харвах С. Судас хатуурах 4.Гуурсан хоолойн багтраа D. Элэгний хатуурал 5.Элэгний архаг дутагдал Е. Даралт ихдэх119. Элэгний архаг үрэвслийн гол шалтгаан нь аль вэ? 1.Вирус В,С 2. Эмийн бэлдмэлүүд З.Хорт бодисууд 4. Бактери 5.Уушигний сүрьеэ120. Эмгэгүүдэд тохирох шинжийг сонгоно уу?.
  3. 3. 1. Гуурсан хоолойн багграа А. Өтгөн цустай гарах 2.3үрхний бах В. Амьсгал гаргахад саадтай З.Ходоод гэдэснээс цус алдах С.Зүрхээр хүчтэй өвдөнө 4. Бөөрний архаг дутагдал D.Зүрх дэлсэнэ 5.Бамбайн хордлого Е.Усархаг шээс гарна121. Гуурсан хоолойн архаг үрэвслийн үед ямар заалтаар антибиотик эмчилгээ хийх вэ? 1.Намар өвлийн улиралд 2.Идээт цэр гаргахад З.Хамар битүүрэх үед 4.Өвчтөн халуурахад. 5.Салсархаг цэр гарсан үед 122. Зүрхний архаг дутагдлын үед хоолонд юу хязгаарлах вэ? 1. Шингэн 2 .Өөх тос З.Давс 4. Уураг 5.Витамин123. Арьсны уян хатан чанар, хуурай чийглэг байдал, температур, эмзэглэл, тууралт зэргийг тодорхойлох гол үзлэгшинжилгээ. 1. Бүх биеийн тэмтрэлт 2 .Сайтар ажиглах 3. Асуумж авах 4.Тогшиж үзэх 5.Тусгай зориулалтын багажаар үзэх124.Үйлчлүүлэгчийн арьс салст хурууны үзүүр нь цайж, царай цонхийсон байвал ямар шинжилгээ хийлгэх вэ. À. Шээсэнд цөсний будагч бодис үзэх В. Цусанд улаан цогцос гемоглобин үзэх С. Биохимийн шинжилгээнд билирубин үзэх D. Элэг цөсөө ЭХО-д харуулах Е. Ходоод гэрэлд харуулах125.Төвөнх хоолойн эмгэгийн үед ямар хэлбэрийн амьсгаадалт үүсэх в А . Амьсгал гаргах нь саадтай В. Амьсгал авах нь саадтай С. Холимог амьсгаадалт D. Үечилсэн амьсгаадалт Е. Амьсгал тасалдах хэлбэрээр амьсгаадах 126. Гуурсан хоoëойн доргèо сулрахгуй байх нөхцлийг тодорхойл.А. Уушигны эд нягтарсан үед В. Гуурсан хоолой бөглөрсөн үедС. Цээжний хөндийд шингэн хуримтлагдсан үед D. Хэт тарган үед Ё. Цээжний хөндийд хий хуримтлагдсан үед21. Дутуу төрөлтөөс сэргийлэхийн тулд ямар зүйлийг анхаарах ѐстой вэ?1. Зөв хооллож ядрахгүй,хоногт 8-аас доошгүй цаг унтах,сэтгэл санаагаар тайван байх,зөвхөн эмчийн зааврын дагууэмийг хэрэглэх.2. Жирэмсний хожуу үеийн хордлогоос сэргийлэх.3. Бэлгийн харьцааг цөөлөх,ялангуяа эхний 3 сар сүүлийн 1сар хориглох.4. Цэвэр тохиромжтой цээж хэвлий бариагүй хувцас өмсөх,өндөр өсгийтэй гутал өмсөхгүй байх.5. Жирэмсэн үед шөнийн жижүүр,хүнд хөдөлмөр,зогсоо ажил,доргио, халах,хөрөх,хими ,туяаны нөхцөл ,дуу шуугианихтэй ажил хийхгүй байх.22. 38 долоо хоногтой жирэмсэн эхэд төрөх үйл ажиллагааны тухай бага эмч ямар зөвлөгөө өгөх ѐстой вэ?1. Төрөлтийн үйл ажиллагаа товлосон хугацаанаас 14 хоногийн наана эсвэл 7 хоногийн цаана эхэлж болно.2. Төрөхөөс өмнө салиархаг зүйл үтрээнээс гарч болно.3. Гэдэс дуншиж өвдөх нь эхлээд хэдэн цагийн зайтай байснаа хоорондох зай нь ойртох болно энэ нь төрөх үйлажиллагааг эхэлсний шинж,4. Дуншиж өвдсөний дараа хүчтэй базлуулж дүлүүлж өвдөнө.5. Төрөх үйл ажиллагаа эхэлмэгц төрөх газар очих хэрэгтэй.23. 38 долоо хоногтой жирэмсэн эхэд төрөлтөнд бэлтгэх тухай ямар зөвлөгөө өгөх вэ?1. Төрөлтийн үйл ажиллагаа товлосон хугацаанаас 14 хоногийн наана,эсвэл 7 хоногийн цаана эхэлж болно,2. Төрөх үйл ажиллагаа хэдийд ч эхэлж болох тул одооноос хөдөө,зуслан зэрэг унаа муутай хол газар аялал ажлаарявах хэрэггүй.3. Төрөх үйл ажиллагаа эхэлмэгц төрөх газар очих хэрэгтэй.4. Төрөх газар очихын өмнө иргэний үнэмлэх, гар карт,цэвэр дотуур хувцас,унтлагын хувцас,амны хаалт,ариун цэврийнхэрэгсэл,төрсний дараа өмсөх халат эсвэл тэрлэг зэрэг ойр зуурын зүйлээ бэлдсэн байх хэрэгтэй.5. Төрөх явцад ядарч тамирдахгүйн тулд чихэртэй хар цай,алим,шоколад авч явж болно.24. Төрөх үеийн өвдөлтийг бууруулах аргуудын тухай бага эмч эхэд ямар зөвлөгөө өгөх вэ?1. Төрөх явцад эмэгтэй айх,түгших,буруу дүлэх,тамир тэнхээгүй болох,төрөх үеийн сулрал үүсэх,өвдөлтийг хэт хүчтэймэдрэх зэрэг сөрөг үр дагавартай байдаг тул төрөх үед биеээ зөв авч явах,төрөлтийн өвдөлт намдаах аргыг эзэмшиххэрэгтэй.2. Төрлөгийн туршид тайван хэвтэх.базлалтын үед гүнзгий жигд амьсгалах.амьсгал авах,гаргах үедээ 2 гарын хуруугаархэвлийн гол шугамаар умдагны дээрээс гадагш,дээш нь илэх.3. Умайн хүзүү бүрэн нээгдээгүй байхад хамаагүй дүлэх юм бол эхэс эрт ховхрохаюултайг анхааруулна.4. Ууц нурууны орчмыг атгасан гараар нухах 5.Ташаа,толгой орчим нухахын зэрэгцээ ар нуруу чиглэлээр илэх.25. Төрсний дараах үеийн тухай эхэд ямар зөвлөгөө өгөх вэ?1. Төрсний дараа эх ариун цэврийг чанд сахих.хүүхэд,хөх,өөрийн биеийг асрахын өмнө ба дараа гараа ямагт сайн угаажбайх.2. Нярайг ба өөрийн биеийг дааруулахгүй байх.3. Нярай хүүхдэд хөхөө аль болох эрт амлуулах,хүссэн цагт нь хоногт 8-аас цөөнгүй хөхүүлж байх.4. Хөхүүл үе эх чанартай сайн хооллож байх ба хоногт 2 литрээс багагүй шингэн ууж байх.5. Прегнавит эсвэл Гентавит зэрэг жирэмсэн,хөхүүл эхчүүдэд зориулсан аминдэмийн бүрдлээс өдөр бүр 1 удаа уужбайх.26. Төрсний дараа эхэд бага эмч ямар зөвлөгөө өгөх ѐстой вэ?1. Төрсний дараах үеийн тухай 2. Нярайн асаргааны тухай 3. Гэр бүл төлөвлөлтийн талаар4. Төрөх үеийн өвдөлт бууруулах аргын тухай 5. Илүү тээлтийн тухай27. Жирэмсэн эхэд хорт зуршлын уршгын талаар юуг зөвлөх вэ? 1. Жирэмсэн эх тамхи татах нь жин багатай,төрөлхийн бүтэлттэй хүүхэд төрүүлэх магадлал их байдаг. 2. Тамхичин эхээс төрсөн хүүхэд гэнэт нас барах аюултай. 3. Согтууруулах ундаа хэрэглэж болохгүй,учир нь оюуны хомсдолтой хүүхэд төрөх магадлал өндөр байдаг. 4. Тамхи татах нь төрөх үеийн сулрал үүсгэдэг. 5. Архи уух нь төрөх үед цус алдалт үүсгэдэг.
  4. 4. 28. Жирэмсэн эхийг бэлгийн замын халдвараас сэргийлэхийн тулд ямар зөвлөгөө өгөх вэ?1. БЗХ-аас ураг халдвар авах магадлал өндөр байдаг.Халдварлагдсан ураг өвчтэй төрөх,гаж хөгжилтэй төрөх,биесултай болох магадлал ихтэй.2. БЗХ-аас сэргийлэхийн тулд жирэмсэн эх өдөр бүр угаалга хийж,дотуур өмдөө сольж байх хэрэгтэй.3. БЗХ-аас сэргийлэхийн тулд жирэмсэн эх бэлгийн 1 эрүүл хавьтагчтай байх,эсвэл бэлгэвч хэрэглэдэг байх ѐстой.4. БЗХ-аас сэргийлэхийн тулд жирэмсэн эх метрогель тариулах хэрэгтэй5. БЗХ-аас сэргийлэхийн тулд жирэмсэн эх Полижинакс гэдэг үтрээний лааг хэрэглэх ѐстой.29. Жирэмсэн эмэгтэй фолийн хүчил яагаад уух ѐстой вэ?1. Эмэгтэй давхар биетэй болсноор шим тэжээлт хоолны хэрэгцээ,ялангуяа төмөр,фолийн хүчлийн хэрэгцээ ихэсдэг.2. Фолийн хүчил нь төрөх үеийн цус алдалтаас сэргийлдэг.3. Фолийн хүчил нь ургийн эд эсийн төлжилт бойжилтыг хэвийн явуулдаг.Фолийн хүчил дутагдахад урагт гаж хөгжилүүсэх аюултай.4. Фолийн хүчил нь төрөх үеийн сулралаас сэргийлдэг. 5. Фолийн хүчил нь жирэмсний хордлогоос сэргийлдэг.30. Төмрийн фолатыг хэвийн явцтай жирэмсэнд яаж уулгах вэ?А. Жирэмсний турш өдөрт хагас шахмалыг ууна В.Өдөрт хагас шахмалаар 3 н сарын туршууна.С. Жирэмсний турш өдөрт 1шахмалыг ууна. D.Өдөрт 2 удаа 1 шахмалаар жирэмсний турш ууна.Е. Өдөрт 2 шахмалаар 3 сарын турш уугаад, залгаад жирэмсний турш 1 шахмалаар ууна.31. Төмрийн фолатыг хурц цус багадалттай жирэмсэнд яаж уулгах вэ?А. Жирэмсний турш өдөрт хагас шахмалыг ууна. В.Өдөрт хагас шахмалаар 3 сарын турш ууна.С. Жирэмсний турш өдөрт 1 шахмалыг ууна D.Өдөрт 2 шахмалаар 3 сарын турш уугаад, залгаад жирэмсний турш 1шахмалаар ууна. Е.Өдөрт 2 удаа 1 шахмалаа жирэмсний турш ууна.32. Төмрийн фолатыг хүнд цус багадалттай эмэгтэйд төрсний болон үр хөндүүлсний дараа яаж уулгах вэ?А.Өдөрт хагас шахмалыг уулгана В.Өдөрт хагас шахмалаар 3 сарын турш уулгана. С. Өдөрт 1 шахмалыг уулганаD.Өдөрт 2 шахмалаар 3 сарын турш уулгана. Е. Өдөрт 2 удаа 1 шахмалаар жирэмсний турш уулгана33. Төмрийн бэлдмэлийг эмэгтэйд уулгахдаа ямар зөвлөгөө өгөх вэ? 1. Төмрийн бэлдмэл нь цус багадалтыг эмчилдэг тул эрүүл мэндэд хэрэгтэй. 2. Төмрийн бэлдмэлийг хоол идсэний дараа орой бүр ууж байх хэрэгтэй. 3. Баас хар гарвал санаа зовох хэрэггүй. 4. Төмрийн бэлдмэлийг ууснаар аргах шинж илэрвэл шингэн ихээр уух хэрэгтэй. 5. Төмрийн бэлдмэлийг ууснаар зовиур ихээр илэрвэл эмчилгээг зогсоож болно34. Төмрийн фолатыг жирэмсэн эх уухад ходоод өвдөх хандлагатай байвал бага эмч ямар зөвлөгөө өгөх вэ? 1. Төмрийн фолатыг хоол идсэний дараа аскорбины хүчилээр ба ихээхэн шингэнээр даруулж уухыг хичээнэ. 2. Хэрэв эм таалагдахгүй,уух хэцүү байвал,эмийн сангаас прегнавит гэдэг эмийг авч уух хэрэгтэй. 3. Прегнавитыг жирэмсний эхний 3 сард хоногт 1 ширхэгээр,2 дох 3 сард хоногт 2 ширхэгээр, 3 дах 3 сард хоногт3 ширхэгээр ууна. 4. Хэрэв төмрийн фолат жирэмсэн эхэд таалагдахгүй байвал өөр эм орлуулан уух хэрэггүй. 5. Төмрийн фолат жирэмсэн эхийн ходоодыг өвтгөж байсанч уух хэрэгтэй.35. Зулбалтаас сэргийлэхийн тулд ямар зөвлөгөөг жирэмсэн эмэгтэйд бага эмч өгөх ѐстой вэ? 1. Зөв хооллож,ядрахгүй,8цагаас доошгүй унтах,сэтгэл санаагаа тайван байх. 2. Тамхи,согтууруулах ундаа хэрэглэхгүй байх.Эмийг зөвхөн эмчийн зааврын дагуу хэрэглэх. 3. Бэлгийн харьцааг цөөлөх, ялангуяа эхний 3 сар сүүлийн 1 сард хориглох, 4. Цэвэр,тохиромжтой,ялангуяа цээж,хэвлий бариагүй хувцас өмсөх.Өндөр өсгийтэй гутал өмсөхгүй байх. 5. Жирэмсэн үед шөнийн жижүүр, хүнд хөдөлмөр, зогсоо ажил,доргио,халах,хөрөх,хими,туяаны нөхцөл,дуушуугиан ихтэй ажил хийхгүй байх.36. Жирэмсэн эмэгтэйд жирэмслэлт,төрөлттэй холбоотой хууль зүйн ямар ойлголт өгөх вэ? 1. Хүн бүр нөхөн үржихүйн амьдралыг чөлөөтэй хянаж, таашаал авч байх эрхтэй ба албадан жирэмслэлт,үрийн суваг боолгох,үр хөндөлтөөс чөлөөтэй байх эрхтэй. 2. Ямарч эмэгтэй хүн нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хамрагдаж, энэ талаар мэдээлэл авч,боловсрол эзэмшиж,жирэмслэлтээ өөрөө зохицуулах эрхтэй. 3. Эмэгтэй хүн бүр жирэмсэн буюу хүүхэд төрүүлсний улмаас нийгэм,ахуй,ажил эрхлэлтийн хүрээнд халамж үйлчилгээ авах эрхтэй ба ялгаварлан гадуурхагдах ѐсгүй. 4. Эмэгтэйчүүд шашин,ѐс заншлаас ангид байж өөрийн бэлгийн болон нөхөн үржихүйн амьдралын талаар чөлөөт сонголт хийх эрхтэй. 5. Хүн бүр гэрлэх, гал голомтоо бий болгох, төлөвлөх эрхтэй.37. Жирэмсэн эмэгтэй нийгмийн зүгээс ямар халамжийг авах эрхтэй вэ? 1. Жирэмсэн эмэгтэй хүнд хүчир ажил,шөнийн ээлжний ажлаас чөлөөлөгдөх эрхтэй. 2. Хүүхдийн тоог,төрөлт хоорондын зайг өөрсдөө шийдвэрлэх эрхтэй. 3. Нэн ядуу,ядуу амьдралтай гэр бүлийн эх жирэмсний 5 сартайгаас эхлэн сар бүр 20000 төгрөг тогтмол авахэрхтэй. 4. Жирэмсэн эмэгтэй бүр сар бүр 50000 төгрөгний тэтгэмж авах эрхтэй. 5. Төрүүлсэн эх сар бүр 50000 төгрөгний тэтгэмж авах эрхтэй.38. Жирэмсний эрт үеийн хордлого ямар шинжүүдээр илэрдэг вэ? 1.Огиулж бөөлжих 2.Хоолонд дургүй болох 3.Үнэрлэх,амтлах мэдрэхүй өөрчлөгдөх 4.Даралт ихсэх 5.Хавагнах39. Жирэмсний аль үеийн хордлого жирэмсний амь насанд илүү аюултай вэ? A. Жирэмслэлт бол физиологийн процесс тул амь насанд аюулгүй. B. Жирэмсний эрт үеийн хордлого. C. Жирэмсний хожуу үеийн хордлого D. Жирэмсний эрт үеийн хордлого физиологийн процесс тул амь насанд аюулгүй. E. Жирэмсний хожуу үеийн хордлого физиологийн процесс тул амь насанд аюулгүй.40. Жирэмсний магадгүй шинжүүд юу вэ?
  5. 5. 1. Биений юм хоригдох 2. Үтрээ болон умайн хүзүүний салст хөхрөх 3. Хэвлийн цагаан шугам , хөхний толгой нөсөөжих 4. Ургийн хэсэг тэмтрэгдэх 5. Огиулж бөөлжих41. Жирэмсний гарцаагүй шинж тэмдэг А.Биений юм хоригдох В.Үтрээ болон умайн хүзүүний салст хөхрөх С.Хэвлийн цагаан шугам , хөхний толгой нөсөөтөх D.Ургийн хэсэг тэмтрэгдэх Е.Огиулж бөөлжихТолгой өвдөх шинж ямар эмгэгүүдийн үед тохиолдох вэ? 1. гавлын дотоод даралт ихсэх эмэгүүд тархины хавдар , харвалт , буглаа 2. Цусны даралт ихсэр буюу багасах, цусны сахар багасах 3. Хордлого ихтэй халдварт өвчнүүд , нүд , шүд , чих , хамар, хоолойн өвчин 4. Тархи доргих , гэмтэх , толгойн ил , далд гэмтэл , наранд цохиулах 5. Сэтгэцийн шалтгаантай стресс2. Ямар тохиолдолд толгой маш хүчтэй өвддөг вэ? 1. Мэнэн , тархи устах 2. Цусны даралт гэнэт ихсэх 3. Тархинд их хэмжээний цус хурах 4. Нүдний даралт ихсэх 5. Тархины хавдар3. Толгой өвдөж буй өвтөнд мэнэн байж болзошгүйг ямар шинжүүдээр батлах вэ? 1. Дагзны булчин хөшингө шинж 2. Артерийн даралт ихсэх шинж 3. Брудзинскийн дээд , дунд , доод шинж 4. Ууц нуруугаар өвдөх шинж 5. Халуурах шинж4. Толгой өвдөж буй өвчтөнд нүдний даралт ихэссэн байж болзошгүйг , ямар шинжүүд батлах вэ ? 1. Нүдний ухархайгаар хүчтэй өвдөх 2. Хараа огцом муудах 3. Юмс солонгорж харагдах 4. Хүзүүгээр урагш , хойш , хажуу тийш хөдлөгөхөд тог гүйж буй мэт өвдөх 5. Дагзны булчин хөшингө болох5. Толгой өвдөж буй өвчтөнд халдварт өвчин байж болзошгүйг ямар шинжүүдээр батлах вэ? 1. Халуурах ба халдвар хордлогын шинжүүд хоол нойронд муудах 2. Артерийн даралт ихсэх 3. Халдварв өвчний өвөрмөц шинжүүд тууралт , ханиах , нус гойжих , хоолой идээлэх суулгах , бөөлжих 4. Хараа огцом муудах 5. Хүзүүгээ хөдлөгөхөд тог гүйж буй мэт өвдөх6. Толгой өвдөж буй өвчтөнд хүзүүний остеохондроз байж болзошгүйг ямар шинжүүдээр батлах в? 1. Толгойгоо урагшаа тонгойлгон эгмэндээ хүргээд дараа нь арагшаа болгоомжтой гэдийхэд өвдөх 2. Толгойгоо баруун , зүүн тийш хазайлган , чихээ мөрөндөө хүргэхийг хичээхэд хүзүүгээр өвдөх 3. Толгойгоо аажим эргүүлж , арагшаа харахыг хичээхэд тог гүйх мэт өвдөнө 4. Халуурах 5. Дагзны булчин хөшингө болор7. Толгой өвдсөн өвчтөнд багаа эмч ямар тусламж үзүүлэх вэ? 1. Шалтгааны зөв тогтооно 2. Артерийн даралт ихэссэнээс толгой өвдсөн бол даралт бууруулах эмчилгээ хийнэ 3. Нүдний даралт ихэссэнээс толгой өвдсөн бол нүдний даралт бууруулна , нүдний эмчрүү яаралтай илгээнэ 4. Халууралттай халдварт өвчний улмаас толгой өвдсөн бол халуун бууруулах , өвдөлт намдаар парацетамол , аспирин , аналгин уулгана мөн үүсгэгчийн эсрэг эм хэргэлэнэ , халдварт өвчний менежментийн дагуу арга хэмжээ авна 5. Шалтгаан тодорхой бус толгой хүчтэй өвдөж , өвчтөний биеийн байдал маш хүнд байвал эмнэлэгт яаралтай хүргэж өгнө8. Цээжээр өвдөх шинж ямар өвчний үед илэрдэг вэ? 1. Зүрхний бах, зүрхний шигдээс 2. Уушгины хатгалгаа , хуурай ба шүүдэс плеврит 3. Уушгины хавдар , гялтангийн хавдар , голтын хавдар 4. Цээжний ил , далд гэмтэл , хавирганы гэмтэл , хавирга хоорондын мэдрэлийн үрэвсэл 5. Хүзүү , сэрвээний остеохондроз , нурууны нугалмын шохойжилт , хавдар , гэмтэл , сүрьеэ9. Цээжээр өвдөх нь зүрхний бах , шигдээсний шалтгаантай болохыг ямар шинжүүдээр батлах вэ ? 1. Өвдөлт зүүн гар, мөр рүү дамжих 2. Цээжний давчин , агаар дутагдах , айдас төрөх 3. Зүрхний хэмнэл алдагдах , цусны даралт хэлбэлзэх 4. Өвдөлт баруун гар, мөр рүү дамжих 5. Гүн амьсгалах , ханиах үед өвдөлт ихсэх10. Цээжээр өвдөх нь уушги , гялтангийн үрэвсэлтэй холбоотой байж болзошгүй бол ямар шинжүүдээр батлах вэ? 1. Амьсгалын хөдөлгөөнтэй холбоотой өвдөж , гүн амьсгалах , ханиах найтаахад ихсэх 2. Өвдөлт зүүн гар , мөр рүү дамжих 3. Ханиах ба амьсгал олшрох , уушги чагнахад амьсгал сулрах , тогшиход авиа бүдгэрэх шинжүүд илрэх 4.Өвдөлт баруун гар , мөр рүү дамжих 5. Хөхийг тэмтрэхэд хөхний зангилаа хүчтэй өвдөх11. Цээжээр өвдөх шинжтэй өвчтөнд бага эмч ямар менежмент хийж , хэрхэн туслах вэ? 1. Өвдөлтийн шалтгааны яаралтай тогтооно 2. Зүрхний шалтгаанд өвдөлт гэж үзвэл нитроглицерин , валидол , аналгин хэрэглээд , өвчтнийг тайвшруулах 15 минут ажиглана . Өвдөлт намдахгүй бол эмнэлэгт хэвтүүлэх 3. Хавирганы мэдэрлийн үрэвсэл , хавирга гэмтсэн үед өвдөлт намдаах эм хэрэглэх , гич наах , өвдөлт намдаах тууз наах бумба , бэгнүүр тавих Уушгины эмгэгээс шалтгаалж цээж өвөж байвал гэрэлд харуулах үзүүлж заалтыг биелүүлэх 4. Зүрхний бах цээжний өвдөлтийн шалтгаан гэж үзвэл нитроглицерин , аналгин , димедрол тариад гэрээр эмчлэх 5. Зүрхний бах цээжний өвдөлт гэж үзвэл эмнэлэгт яаралтай хэвтүүлэх12. Хэвлийгээр өвдөх шинж ямар өвчин эмгэгийн үед илрэх вэ ? 1. Аюулхай орчим өвдөх нь гол төлөв ходоод , 12 хуруу гэдэс , өрц ,улаан хоолойн доод хэсгийн өвчин байж болзошгүй 2. Баруун талын хавирганы нумын доогуур өвдөх нь элэг , цөсний хүүдий , цөсний гол цорго , нойр булчирхайн толгой хэсэг , 12 хуруу гэдэс , баруун өндгөвч , шээлэйн өвчин , цавины ивэрхий зэрэг байж болзошгүй 3. Хэвлийн баруун доод хэсгээр өвдөх нь мухар олгойн үрэвсэл , цутгалан гэдэсний үрэвсэл , баруун өндгөвч , шээлэйн өвчин , цавины ивэрхий зэрэг байж болзошгүй
  6. 6. 4. хэвлийн зүүн доод хэсгийн өвдөлт нь тахир гэдэс , зүүн талын өндгөвч , шээлэйн өвчин , цавины ивэрхий зэрэг байж болзошгүй . 5. Хүйсний орчим өвдөх нь нарийн гэдэс , чацархайн судас , булчирхай , сэмж , мэдрэлийн нарийн сүлжээ зэргийн өвчин байж болзошгүй13. Ходоод , 12 хуруу гэдэсний үрэвсэл хэвлийгээр өвдөх шалтгаан болж байгааг ямар шинжүүдээр батлах вэ? 1. Аюулхай орчим төөнөх , хорсох маягаар өвдөх 2. Өвдөлт арагшаа нуруулуу дамжих 3. Өвдөлт хооллолттой холбоотой сэдрэх 4. Өвдөлт баруун мөр .гар руу дамжих 5. Өвдөлт доошоо цавь , хярзан руу дамжих14 . Элэгний үрэвсэл хэвлийгээр өвдөх шалтгаан болж байгааг ямар шинжүүдээр батлах вэ ? 1. Хурц биш атлаа унжих , цанхайх маягаар өвдөх 2. Элэг томрох шинж тэмтрэлтээр илрэх 3. Өвдөлт баруун мөр , гар руу дамжих 4. Өвдөлт доошоо цавь , хярзан руу дамжих 5. Өвдөлт зүүн мөр , гар руу дамжих15. Мухар олгойн үрэвсэл нь хэвлийгээр өвдөх шалтгаан болж байгааг ямар шинжүүдээр батлах вэ ? 1. Хэвлийн баруун доод хэсгээр өвдөх 2. Хэвлийн зүүн доод хэсгээр өвдөх 3. ЩЕткин Блюмбергийн шинж эерэг болох 4. Өвдөлт зүүн мөр , дамжих 5.Аюулхай орчим төөнөх , хорсох маягаар өвдөх16. Нойр булчирхай үрэвсэл хэвлийгээр өвдөх шалтгаан болж байгааг ямар шинжүүдээр батлах вэ? 1. Өвдөлт хутгалах мэт хурц атлаа арагшаа нуруулуу дамжих 2. Хэвлийгээр бүслэх маягийн өвдөлт үүсэх 3.Цусанд диастаза ихсэх 4. Өвдөлт доош цавь , хярзан руу дамжих 5. Өвдөлт баруун мөр , гар руу дамжих17. Нарийн бүдүүн гэдэсний халдварт өвчин нь хэвлийгээр өвдөх шалтгаан болж байгааг ямар шинжүүд батлахвэ? 1. Суулгах шинж илрэх 2. Хэвлий нилэнхүйдээ өвдөх 3. Баасанд эмгэг хольц язмаг , залхаг , ус , цус илрэх 4. Хараар баах 5. Цустай диастаза ихсэх18. Умайн гадуурах жирэмслэлт хэвлийгээр өвдөх шалтгаан болж байгааг ямар шинжүүдээр батлах вэ ? 1. Хэвлийн доод хэсгээр өвдөнө 2. Үтрээнээс хар хүрэн цусархаг ялгадас гарна 3. Үтрээний арын хүнхрээний хатгалт хийхэд цус сорогдоно 4. Цустай баана 5. Ургийн хэсгүүд тэмтрэгдэнэ19. Гэдэс түгжрэх нь хэвлийгээр өвдөх шалтгаан болж байгааг ямар шинжүүдээр батлах вэ 1. Хэвлийн дүүрч , цардайж өвдөх 2. Өтгөн хийгээ гаргаж чадахгүй болох 3. Хэвлийн тойм зурганд Клойбэрийн аяганууд илрэх 4. Хараар баах 5. Цусанд диастаза ихсэх

×